Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Budget för år 2010 och plan för åren 2011 - 2012 Gagnefs kommun.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Budget för år 2010 och plan för åren 2011 - 2012 Gagnefs kommun."— Presentationens avskrift:

1 Budget för år 2010 och plan för åren Gagnefs kommun

2 Kf Gagnefs kommun - Budget 2010 Sid 2 Budgetförslagets arbetsgång  Kommunstyrelsens förslag till budget för 2010 samt plan för 2011 och 2012  Budgetram togs av kf i juni 2009  Budgetförslag har arbetats fram under hösten och budget- beredningen har efter 3 möten lämnat budgetförslaget för MBL- förhandling  MBL-förhandling har genomförts De fackliga organisationerna har löpande informerats om budgetarbetet genom Centrala samverkansgruppen, Cesam.  Kommunstyrelsen fattar därefter beslut om att lämna detta budgetförslag till kf.

3 Kf Gagnefs kommun - Budget 2010 Sid 3 Innehåll och struktur på budgetdokumentet  1. Budgetarbete och dokumentation  2. Budgetförutsättningar  3. Budgetförslag kommunen övergripande  4. Kommunens budget fördelad på nämnder  5. Förslag till beslut

4 Kf Gagnefs kommun - Budget 2010 Sid 4  Budgetarbetet har skett i dialog mellan kommunens budgetberedning, företrädare för verksamheterna, kommunens lednings- och budgetgrupp och kommunens ekonomer.  Budgetposter är dokumenterade och väl underbyggda. Detaljbudgetar finns redan nu klara för såväl driftsbudget som investeringsbudget. (Underlag ligger i budgetsystem)  Arbetssättet som tillämpas innebär att risken för ”luft” i budgetförslaget är minimerat. Alla vet förutsättningarna för år 2010 och har arbetat utifrån detta. 1. Budgetarbete och dokumentation

5 Kf Gagnefs kommun - Budget 2010 Sid 5 2. Budgetförutsättningar  2.1. Resultatkrav, balanskrav, förslag till skattesats, mm  2.2. Styrprinciper och regler  2.3. Förändringar i den kommunala organisationen  2.4. Förändringar inom kommunens bolag  2.5. Kommunens (finansiella) utgångsläge  2.6. Taxor och avgifter  2.7. Prioriterade mål 2010  2.8. Finansförvaltningens budget  Ovanstående punkter styr i hög grad vilka pengar vi har att röra oss med 2010 och hur vi kan använda dem.

6 Kf Gagnefs kommun - Budget 2010 Sid Resultatkrav, balanskrav, förslag till skattesats, mm  Budgetförslaget uppfyller fullmäktiges resultatkrav  Överskott på 2% av kommunens bruttokostnader minskat med extraordinära poster, 11 mkr - 8 mkr = 3 mkr  (I ramförslaget var resultatkravet satt till 0)  Balanskravet kräver att ett underskott återställs inom 3 år  Underskott -15 mkr 2008 fördelas med 3 mkr 2011, medan 12 mkr fördelas över åren  Förväntat underskott 2009 på -5 mkr återställs åren  3 mkr avsätts till centrala medel för utvecklingsarbete  Inga förlusttäckningsbidrag lämnas till dotterbolag  Skattesatsen behålls oförändrad, 22,49 kr.

7 Kf Gagnefs kommun - Budget 2010 Sid Förändringar i den kommunala organisationen  Ny politisk organisation från 2009  kf har nu att fatta beslut om budget för kommunstyrelsen, räddningsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt kommunfullmäktiges egen budget.  Förvaltningsorganisationen är förändrad enligt följande:  Särskilt boende och hemtjänst samlas under en sektion  Sektionerna LSS och IFO samlas under gemensam chef  En sektion för administrativ service har inrättats under 2009  Översyn av organisationen  En kontinuerlig översyn sker av organisationen. På gång just nu är en förändrad ledningsorganisation inom skolan och Komvux. Dessutom utreds samverkan med andra kommuner.  Organisationen har minskats med drygt 30 medarbetare.

8 Kf Gagnefs kommun - Budget 2010 Sid Förändringar inom kommunens bolag  Kommunens dotterbolag  Gagnefsbostäder AB, 100%  Gagnefs Teknik AB, 100%  Dala Vatten och Avfall AB, 33,3%  Bildandet av Gagnefs Teknik AB påverkar kommunens budget i flera avseenden Gagnefs kommun Gagnefsbostäder AB Dala Vatten och avfall AB Gagnefs teknik AB Övriga aktieinnehav 100% 33%0,1 - 19,9%

9 Kf Gagnefs kommun - Budget 2010 Sid Kommunens (finansiella) utgångsläge  Resultat  Positivt resultat och underskott på -15 mkr 2008 mkr.  Samlade överskott på 25 mkr under dessa år.  År 2009 ett prognostiserat underskott på drygt -5 mkr.  Finansiell ställning  Eget kapital (”förmögenhet”) på ca 135 mkr  Soliditet på 37%  Ansvarsförbindelse för pensionsåtaganden på 250 mkr ger i praktiken en negativ soliditet

10 Kf Gagnefs kommun - Budget 2010 Sid Prioriterade mål 2010  1. Övergripande mål för verksamheten av betydelse för god ekonomisk hushållning  2. Övergripande finansiella mål  3. Nämndernas mål

11 Kf Gagnefs kommun - Budget 2010 Sid Finansförvaltningens budget  Grundförutsättningar  Oförändrad skattesats, 22,49 kr  invånare  Skatteintäkter på 2008 års nivå  Extra statsbidrag med 10,8 mkr  Kraftigt sänkta premier för avtalsförsäkringar, ca 3,1 mkr  Utbetalning av gamla pensioner med 8,2 mkr  Utbetalning av garantipensioner på 1,2 mkr  Avskrivningar på 19,7 mkr.  Beräknade lån på ca 207 mkr varav ca 72 mkr är utlånat till GTAB. Räntenivå på 3,6%.

12 Kf Gagnefs kommun - Budget 2010 Sid Finansförvaltningens budget (2)

13 Kf Gagnefs kommun - Budget 2010 Sid Budgetförslag för kommunen övergripande  Förutsättningarna ändrades snabbt när den den finansiella krisen inträffade i slutet av Ökningen av skatteintäkter uteblev och scenariot var kraftiga nedskärningar av kommunens verksamheter.  Hur har vi klarat detta?  Extra statsbidrag på ca 10,8 mkr  Sänkning av arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar, 5,4 mkr  Ett omfattande och långsiktigt effektiviseringsarbete som successivt påverkar kommunens kostnader.

14 Kf Gagnefs kommun - Budget 2010 Sid 14 Med dessa förutsättningar presenteras nu ett budgetförslag enligt följande: 1. Nämndernas budgetförslag uppgår till totalt kkr. 2. Finansförvaltningens budget uppgår till kkr 3. Ett överskottskrav har ställts upp på kkr 4. Därmed saknas kkr för att få en budget i balans. Detta belopp föreslås läggas in som ett generellt sparbeting under kommunchefens ansvar för att successivt hanteras under året.

15 Kf Gagnefs kommun - Budget 2010 Sid 15

16 Kf Gagnefs kommun - Budget 2010 Sid 16 Driftsbudget per nämnd

17 Kf Gagnefs kommun - Budget 2010 Sid 17 Resultatbudget

18 Kf Gagnefs kommun - Budget 2010 Sid 18 Budgetförslaget i sammandrag  Skattesatsen behålls oförändrad, 22,49 kr  En total driftsbudget på kkr fördelas på nämnderna. Kommunfullmäktiges ram var kr.  Nettokostnaderna budgeteras till 459 mkr. Budget 2009 var 463 mkr. Detta innebär således en nettokostnadsminskning för 2010 på drygt 4 mkr jämfört med 2009 års budget. Lägg därtill ett förväntat underskott på 2009 med drygt 5 mkr, så är budgeten i praktiken en nettokostnadsminskning med 9-10 mkr!  Budgeterat överskott är +3 mkr.  Budgetförslaget innehåller ett generellt sparbeting på 7,4 mkr som hanteras inom kommunstyrelsens budget.  3 mkr avsätts som utvecklingsmedel. I övrigt görs inga avsättningar.  kkr avsätts för investeringar

19 Kf Gagnefs kommun - Budget 2010 Sid 19

20 Kf Gagnefs kommun - Budget 2010 Sid 20

21 Kf Gagnefs kommun - Budget 2010 Sid 21 Investeringsbudget 2010

22 Kf Gagnefs kommun - Budget 2010 Sid 22 Investeringsbudget - större poster  Mockfjärdsskolan 15 mkr  15 mkr finns avsatt i 2010 års budget för en etapp som omfattar renovering och anpassning av förskola och grundskola. Totalt beräknas 38 mkr läggas på Mockfjärdsskolan under 3 år.  Utbyggnad av förskola i Djurås, 6 mkr.  Fordon till hemtjänst, mm, 2,3 mkr  Leasingkontrakt upphör och nya bilar köps in. Uppfyller kommunens miljökrav, arbetsmiljökrav, säkerhetskrav och ger god totalekonomi  IT-satsning inom skolan planeras  Upprustning av maskinpark i kök, 1,2 mkr  Renovering av kommunens fastigheter, 2,7 mkr  Räddningsfordon, 1,3 mkr.  All gatubelysning byts ut, 5 mkr.

23 Kf Gagnefs kommun - Budget 2010 Sid 23 Klarar vi det här? • Ett omfattande effektiviseringsarbete ger grunden för att kunna klara kommunens verksamheter med de finansiella förutsättningar som finns • Det är viktigt att 2010 års verksamhet klaras med de här förutsättningarna och att sparbetinget kan hanteras. • 2011 och 2012 befaras bli värre! – Plan för 2011 och 2012 som redovisas i budgetdokumentet balanserar inte och är endast en indikation om förutsättningar. – Bygger på uppräkning av verksamhetskostnader med 2% och prognoser för skatteintäkter, statsbidrag, mm. – Vi måste fortsätta arbeta med att höja effektiviseringsgraden och se över verksamheter för att få dessa år i balans.

24 Kf Gagnefs kommun - Budget 2010 Sid 24 Till slut... Läs mer om nämndernas och sektionernas verksamheter från sidan 21 och framåt!


Ladda ner ppt "Budget för år 2010 och plan för åren 2011 - 2012 Gagnefs kommun."

Liknande presentationer


Google-annonser