Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Budget för år 2010 och plan för åren 2011 - 2012 Gagnefs kommun.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Budget för år 2010 och plan för åren 2011 - 2012 Gagnefs kommun."— Presentationens avskrift:

1 Budget för år 2010 och plan för åren 2011 - 2012 Gagnefs kommun

2 Kf 2009-12-07 Gagnefs kommun - Budget 2010 Sid 2 Budgetförslagets arbetsgång  Kommunstyrelsens förslag till budget för 2010 samt plan för 2011 och 2012  Budgetram togs av kf i juni 2009  Budgetförslag har arbetats fram under hösten och budget- beredningen har efter 3 möten lämnat budgetförslaget för MBL- förhandling  MBL-förhandling har genomförts 2009-11-11. De fackliga organisationerna har löpande informerats om budgetarbetet genom Centrala samverkansgruppen, Cesam.  Kommunstyrelsen fattar därefter beslut 2009-11-17 om att lämna detta budgetförslag till kf.

3 Kf 2009-12-07 Gagnefs kommun - Budget 2010 Sid 3 Innehåll och struktur på budgetdokumentet  1. Budgetarbete och dokumentation  2. Budgetförutsättningar  3. Budgetförslag kommunen övergripande  4. Kommunens budget fördelad på nämnder  5. Förslag till beslut

4 Kf 2009-12-07 Gagnefs kommun - Budget 2010 Sid 4  Budgetarbetet har skett i dialog mellan kommunens budgetberedning, företrädare för verksamheterna, kommunens lednings- och budgetgrupp och kommunens ekonomer.  Budgetposter är dokumenterade och väl underbyggda. Detaljbudgetar finns redan nu klara för såväl driftsbudget som investeringsbudget. (Underlag ligger i budgetsystem)  Arbetssättet som tillämpas innebär att risken för ”luft” i budgetförslaget är minimerat. Alla vet förutsättningarna för år 2010 och har arbetat utifrån detta. 1. Budgetarbete och dokumentation

5 Kf 2009-12-07 Gagnefs kommun - Budget 2010 Sid 5 2. Budgetförutsättningar  2.1. Resultatkrav, balanskrav, förslag till skattesats, mm  2.2. Styrprinciper och regler  2.3. Förändringar i den kommunala organisationen  2.4. Förändringar inom kommunens bolag  2.5. Kommunens (finansiella) utgångsläge  2.6. Taxor och avgifter  2.7. Prioriterade mål 2010  2.8. Finansförvaltningens budget  Ovanstående punkter styr i hög grad vilka pengar vi har att röra oss med 2010 och hur vi kan använda dem.

6 Kf 2009-12-07 Gagnefs kommun - Budget 2010 Sid 6 2.1. Resultatkrav, balanskrav, förslag till skattesats, mm  Budgetförslaget uppfyller fullmäktiges resultatkrav  Överskott på 2% av kommunens bruttokostnader minskat med extraordinära poster, 11 mkr - 8 mkr = 3 mkr  (I ramförslaget var resultatkravet satt till 0)  Balanskravet kräver att ett underskott återställs inom 3 år  Underskott -15 mkr 2008 fördelas med 3 mkr 2011, medan 12 mkr fördelas över åren 2011 - 2012  Förväntat underskott 2009 på -5 mkr återställs åren 2011 - 2013  3 mkr avsätts till centrala medel för utvecklingsarbete  Inga förlusttäckningsbidrag lämnas till dotterbolag  Skattesatsen behålls oförändrad, 22,49 kr.

7 Kf 2009-12-07 Gagnefs kommun - Budget 2010 Sid 7 2.3. Förändringar i den kommunala organisationen  Ny politisk organisation från 2009  kf har nu att fatta beslut om budget för kommunstyrelsen, räddningsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt kommunfullmäktiges egen budget.  Förvaltningsorganisationen är förändrad enligt följande:  Särskilt boende och hemtjänst samlas under en sektion  Sektionerna LSS och IFO samlas under gemensam chef  En sektion för administrativ service har inrättats under 2009  Översyn av organisationen  En kontinuerlig översyn sker av organisationen. På gång just nu är en förändrad ledningsorganisation inom skolan och Komvux. Dessutom utreds samverkan med andra kommuner.  Organisationen har minskats med drygt 30 medarbetare.

8 Kf 2009-12-07 Gagnefs kommun - Budget 2010 Sid 8 2.4. Förändringar inom kommunens bolag  Kommunens dotterbolag  Gagnefsbostäder AB, 100%  Gagnefs Teknik AB, 100%  Dala Vatten och Avfall AB, 33,3%  Bildandet av Gagnefs Teknik AB påverkar kommunens budget i flera avseenden Gagnefs kommun Gagnefsbostäder AB Dala Vatten och avfall AB Gagnefs teknik AB Övriga aktieinnehav 100% 33%0,1 - 19,9%

9 Kf 2009-12-07 Gagnefs kommun - Budget 2010 Sid 9 2.5. Kommunens (finansiella) utgångsläge  Resultat  Positivt resultat 2000 - 2007 och underskott på -15 mkr 2008 mkr.  Samlade överskott på 25 mkr under dessa år.  År 2009 ett prognostiserat underskott på drygt -5 mkr.  Finansiell ställning  Eget kapital (”förmögenhet”) på ca 135 mkr  Soliditet på 37%  Ansvarsförbindelse för pensionsåtaganden på 250 mkr ger i praktiken en negativ soliditet

10 Kf 2009-12-07 Gagnefs kommun - Budget 2010 Sid 10 2.7. Prioriterade mål 2010  1. Övergripande mål för verksamheten av betydelse för god ekonomisk hushållning  2. Övergripande finansiella mål  3. Nämndernas mål

11 Kf 2009-12-07 Gagnefs kommun - Budget 2010 Sid 11 2.8. Finansförvaltningens budget  Grundförutsättningar  Oförändrad skattesats, 22,49 kr  10.100 invånare  Skatteintäkter på 2008 års nivå  Extra statsbidrag med 10,8 mkr  Kraftigt sänkta premier för avtalsförsäkringar, ca 3,1 mkr  Utbetalning av gamla pensioner med 8,2 mkr  Utbetalning av garantipensioner på 1,2 mkr  Avskrivningar på 19,7 mkr.  Beräknade lån på ca 207 mkr varav ca 72 mkr är utlånat till GTAB. Räntenivå på 3,6%.

12 Kf 2009-12-07 Gagnefs kommun - Budget 2010 Sid 12 2.8. Finansförvaltningens budget (2)

13 Kf 2009-12-07 Gagnefs kommun - Budget 2010 Sid 13 3. Budgetförslag för kommunen övergripande  Förutsättningarna ändrades snabbt när den den finansiella krisen inträffade i slutet av 2008. Ökningen av skatteintäkter uteblev och scenariot var kraftiga nedskärningar av kommunens verksamheter.  Hur har vi klarat detta?  Extra statsbidrag på ca 10,8 mkr  Sänkning av arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar, 5,4 mkr  Ett omfattande och långsiktigt effektiviseringsarbete som successivt påverkar kommunens kostnader.

14 Kf 2009-12-07 Gagnefs kommun - Budget 2010 Sid 14 Med dessa förutsättningar presenteras nu ett budgetförslag enligt följande: 1. Nämndernas budgetförslag uppgår till totalt 438.190 kkr. 2. Finansförvaltningens budget uppgår till 433.770 kkr 3. Ett överskottskrav har ställts upp på 3.000 kkr 4. Därmed saknas 7.420 kkr för att få en budget i balans. Detta belopp föreslås läggas in som ett generellt sparbeting under kommunchefens ansvar för att successivt hanteras under året.

15 Kf 2009-12-07 Gagnefs kommun - Budget 2010 Sid 15

16 Kf 2009-12-07 Gagnefs kommun - Budget 2010 Sid 16 Driftsbudget per nämnd

17 Kf 2009-12-07 Gagnefs kommun - Budget 2010 Sid 17 Resultatbudget

18 Kf 2009-12-07 Gagnefs kommun - Budget 2010 Sid 18 Budgetförslaget i sammandrag  Skattesatsen behålls oförändrad, 22,49 kr  En total driftsbudget på 430.770 kkr fördelas på nämnderna. Kommunfullmäktiges ram var 426.000 kr.  Nettokostnaderna budgeteras till 459 mkr. Budget 2009 var 463 mkr. Detta innebär således en nettokostnadsminskning för 2010 på drygt 4 mkr jämfört med 2009 års budget. Lägg därtill ett förväntat underskott på 2009 med drygt 5 mkr, så är budgeten i praktiken en nettokostnadsminskning med 9-10 mkr!  Budgeterat överskott är +3 mkr.  Budgetförslaget innehåller ett generellt sparbeting på 7,4 mkr som hanteras inom kommunstyrelsens budget.  3 mkr avsätts som utvecklingsmedel. I övrigt görs inga avsättningar.  36.485 kkr avsätts för investeringar

19 Kf 2009-12-07 Gagnefs kommun - Budget 2010 Sid 19

20 Kf 2009-12-07 Gagnefs kommun - Budget 2010 Sid 20

21 Kf 2009-12-07 Gagnefs kommun - Budget 2010 Sid 21 Investeringsbudget 2010

22 Kf 2009-12-07 Gagnefs kommun - Budget 2010 Sid 22 Investeringsbudget - större poster  Mockfjärdsskolan 15 mkr  15 mkr finns avsatt i 2010 års budget för en etapp som omfattar renovering och anpassning av förskola och grundskola. Totalt beräknas 38 mkr läggas på Mockfjärdsskolan under 3 år.  Utbyggnad av förskola i Djurås, 6 mkr.  Fordon till hemtjänst, mm, 2,3 mkr  Leasingkontrakt upphör och nya bilar köps in. Uppfyller kommunens miljökrav, arbetsmiljökrav, säkerhetskrav och ger god totalekonomi  IT-satsning inom skolan planeras  Upprustning av maskinpark i kök, 1,2 mkr  Renovering av kommunens fastigheter, 2,7 mkr  Räddningsfordon, 1,3 mkr.  All gatubelysning byts ut, 5 mkr.

23 Kf 2009-12-07 Gagnefs kommun - Budget 2010 Sid 23 Klarar vi det här? • Ett omfattande effektiviseringsarbete ger grunden för att kunna klara kommunens verksamheter med de finansiella förutsättningar som finns • Det är viktigt att 2010 års verksamhet klaras med de här förutsättningarna och att sparbetinget kan hanteras. • 2011 och 2012 befaras bli värre! – Plan för 2011 och 2012 som redovisas i budgetdokumentet balanserar inte och är endast en indikation om förutsättningar. – Bygger på uppräkning av verksamhetskostnader med 2% och prognoser för skatteintäkter, statsbidrag, mm. – Vi måste fortsätta arbeta med att höja effektiviseringsgraden och se över verksamheter för att få dessa år i balans.

24 Kf 2009-12-07 Gagnefs kommun - Budget 2010 Sid 24 Till slut... Läs mer om nämndernas och sektionernas verksamheter från sidan 21 och framåt!


Ladda ner ppt "Budget för år 2010 och plan för åren 2011 - 2012 Gagnefs kommun."

Liknande presentationer


Google-annonser