Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nyhetsbrev 1, januari 2017 Trygg och effektiv vård

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nyhetsbrev 1, januari 2017 Trygg och effektiv vård"— Presentationens avskrift:

1 Nyhetsbrev 1, januari 2017 Trygg och effektiv vård
Den 1 januari 2018 införs lagen "Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård" och du får det här brevet för att din verksamhet kommer att beröras. Under året kommer vi att hålla dig uppdaterad om vad som sker i projektet. I det här brevet ger vi en kortfattad presentation av vad lagändringen innebär. Projekt Trygg och effektiv vård planerar de åtgärder som Region Västmanland bör göra för att anpassa verksamheterna till en ny lag ”Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård”.  Lagen beräknas införas den 1 januari 2018 för patienter i alla åldrar inom somatisk sluten vård och den 1 januari 2019 för patienter som vårdas i sluten psykiatrisk vård. Som en del i det förberedande arbetet inhämtas synpunkter och förslag från verksamheterna genom intervjuer med utvalda enheter. Sedan hösten finns utsedda ”motorer” som regelbundet träffas för att förbereda införandet i verksamheterna. Så säger lagen Syftet med den nya lagen är: ”att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för den enskilda som efter utskrivning från slutenvård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården”. Den nya lagen innebär att betalningsansvaret för kommunerna kommer att inträda tre kalenderdagar efter meddelande om utskrivningsklar, om ingen annan överenskommelse görs inom regionen. Kommuner och regionen ska gemensamt ta fram en överenskommelse avseende betalningsansvaret och riktlinjer för hur arbetet ska ske. Ett systematiskt arbetssätt och professionellt omhändertagande behövs där alla vet vem som gör vad för att kunna möjliggöra en trygg och effektiv utskrivning från slutenvården som lagändringen avser. Moment som ingår i den nya lagen och som verksamheterna har att förhålla sig till är: Inskrivningsmeddelande skickas från den slutna vården till berörda enheter inom 24 timmar från det att patienten skrivits in. Inskrivningsmeddelandet ska innehålla personuppgifter samt beräknad tidpunkt för utskrivning.  Fast vårdkontakt finns utsedd i öppenvården. Den fasta vårdkontaktens uppgift är att omgående påbörja planeringen och samordningen av vården inför utskrivning. Den fasta vårdkontakten kallar till samordnad individuell plan (SIP) senast tre dagar efter erhållet meddelande om utskrivningsklar. Planering inför utskrivning påbörjas omgående av berörda enheter när inskrivningsmeddelande erhållits. För de patienter som vårdas inom psykiatrins slutenvård och skall skrivas ut till öppen psykiatrisk tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk vård ska en samordnad vårdplan upprättas. Meddelande om utskrivningsklar skickas från den slutna vården till berörda enheter när ansvarig läkare bedömt att patienten är utskrivningsklar.  Informationsöverföring vid utskrivning sker senast samma dag som patienten skrivs ut. Först och främst bör personal från hälso- och sjukvården och socialtjänsten ha dialog med patienten angående överföring av uppgifter. Om patienten motsätter sig att uppgifter får lämnas ut är utgångspunkten att patientens vilja ska respekteras. Information som överförs bör innehålla sådana uppgifter om patientens vård och hälsotillstånd som är nödvändiga för patientens fortsatta vård.  

2 Maria Gunilla Eva Malin
Information till patient och närstående ges i samband med utskrivning innefattande:   Sammanfattande information om vård och behandling under vårdtiden                                           Vem som är patientens fasta vårdkontakt   Tidpunkt för när SIP ska genomföras   Uppgifter om befintliga planer för vård och omsorg efter utskrivningen  Vem som har det medicinska ansvaret för patientens vård  Vart patienten vänder sig med frågor efter utskrivning  Information om patientens läkemedel  Instruktioner för egenvård  Övrig väsentlig information SIP planeras, genomförs och följs upp. Om patienten efter utskrivning bedöms behöva insatser från både region och kommun i form av hälso- och sjukvård eller socialtjänst, ska en SIP genomföras av representanter för de enheter som ansvarar för insatserna. Viktigt att skilja på den egna planeringen som enheterna behöver göra för att kunna genomföra en gemensam planering. SIP ska genomföras när det är mest optimalt för den enskilde.  Kontakt angående projektet kan tas med: Eva Thors Adolfsson, projektledare Malin Petterson, medarbetare (representant för primärvården) Gunilla Båhlström, medarbetare (representant för psykiatrin) ,Kristina, Lindberg, medarbetare (representant för psykiatrin) Anne Alvtjärn, medarbetare (representant för Västmanlands sjukhus) Maria Basilier,  medarbetare (representant för Västmanlands sjukhus) Maria Gunilla Eva Malin


Ladda ner ppt "Nyhetsbrev 1, januari 2017 Trygg och effektiv vård"

Liknande presentationer


Google-annonser