Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård"— Presentationens avskrift:

1 Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård
Betänkandet av Utredningen om betalningsansvarslagen Statens offentliga utredningar SOU 2015:20

2 Bakgrund och syfte med utredningen
Särskild utredare Göran Stiernstedt Syftet med översynen har varit att åstadkomma en god vård, där ledtiderna mellan sluten vård på sjukhus och vård och omsorg i det egna hemmet eller i särskilt boende kan hållas så korta som möjligt och onödig vistelse på sjukhus så långt som möjligt kan undvikas. Utredningen lämnade sitt förslag till regeringen

3 Lag Nuvarande lag: Kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård Förslag till framtida lag : Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Nya lagen träda i kraft den 1 juli 2016.

4 Nuvarande konstruktion
Lagens nuvarande konstruktion fokuserar på ett ”tvåpartstänk” Slutenvården och kommunen ….. när det i själva verket är tre parter som måste vara aktiva i samverkan Slutenvården Kommunen Primär- och öppenvård Samliga berörda aktörer anser att dagens situation kring utskrivningsklara patienter inte är tillfredställande och att det finns en vilja till utveckling och förändring

5 Ledtiderna förlängs av en rad olika samverkande faktorer
Informationsöverföring generellt (innehåll som it-system) Slarv med innehållet i informationen skapar merarbete för mottagande enheter, patientsäkerhetsrisk Bristande följsamhet till överenskomna rutiner Olika parter är oense t.ex. vad patienten behöver efter slutenvårdstiden, hur vårdplaneringen ska gå till, om kallelsen skickas på rätt sätt osv. Logistik runt planering, leverans av hjälpmedel m.m. Ett tillfälligt andrum för verksamheten.

6 Lagförslaget i korthet
1 § Patienter som vårdas enligt lagen om rättspsykiatrisk vård undantas från den nya lagen 4 § Inskrivningsmeddelandet initierar planeringen inför patientens utskrivning 5 § Fast vårdkontakt ska utses av primär-eller öppenvården 7 § Slutenvården måste underrätta berörda enheter om att en patient har bedömts vara utskrivningsklar. 8 § Informationsöverföring till berörda enheter inför utskrivning 9 § Information till patienten i samband med utskrivning 10 §Samordnad individuell planering (SIP) –berörda enheters gemensamma planering för att koordinera insatserna

7 Forts lagförslaget 11 §Den fasta vårdkontakten i den landstingsfinansierade öppna vården ska kalla till den samordnade individuella planeringen 13 §Huvudmännen måste komma överens om gemensamma riktlinjer avseende samverkan enligt denna lag vilket inkluderar vid vilken tidpunkt betalningsansvaret ska övergå till kommunen, vilka belopp som kommunen i sådant fall ska betala samt hur huvudmännen ska lösa eventuella tvister 16 §Kommunens betalningsansvar inträder endast om: 1.Den behandlande läkaren i den slutna vården har lämnat ett inskrivningsmeddelande. 2.Den fasta vårdkontakten har skickat en kallelse till samordnad individuell planering. Kallelsen ska ha skickats senast tre dagar efter att patienten bedömts som utskrivningsklar. .

8 Lagförslag i korthet forts.
17-18 §§Om inte huvudmännen kommer överens eller om det saknas en överenskommelse ska -kommunens betalningsansvar inträda tre dagar efter det att den behandlande läkaren har underrättat berörda enheter i kommunen om att patienten är utskrivningsklar. -kommunen, vid eventuell överträdelse av tidsfristen, betala det belopp som staten har fastställt. Beloppet ska vara enhetligt för all typ av vård och motsvara genomsnittskostnaden för ett vårddygn i slutenvård

9 Förslag till ändring i HSL , SOL och Patientlagen
Nuvarande lydelse; individuell plan Föreslagen lydelse; samordnad individuell plan

10 I den nya lagen föreslås att:
Det kommunala betalningsansvaret för utskrivningsklara ska villkoras på så sätt att landstinget måste ha uppfyllt vissa centrala delar i processen för att betalningsansvaret överhuvudtaget ska komma i frågan En förändrad planeringsprocess, behandlande läkare inom sluten vården ska inom 24 timmar efter att patientens skrivits in underrätta berörda enheter genom ett inskrivningsmeddelande Inskrivningsmeddelandet skall innehålla namn, personnummer, folkbokföringsadress , inskrivningsorsak och en bedömning av när patienten är utskrivningsklar för att underlätta mottagande enheters förberedelser om sådan information kommer så tidigt som möjligt och om inte sluten vården skickar inskrivningsmeddelande kan inte kommunerna få något betalningsansvar En bestämmelse om undantag från sekretess ska möjliggöra att behandlade läkare får lämna över information till berörda vårdgivare Skyldigheten att upprätta en vårdplan tas bort och i stället skall en samordnad individuell plan tillämpas i planeringsarbetet, detta kan även göras när patienten skrivits ut, utifrån vad som är mest optimalt för patienten När den berörda enheten för den landstings finansierade öppen vården har fått ett inskrivningsmeddelande ska verksamhetschef alltid utse en fast vårdkontakt , kan behöva två eller fler fast vårdkontakter Den fasta vårdkontakten får ansvar att kalla berörda enheter till samordnad individuell planering, avsikt med detta är att säkerställa den öppna vårdens medverkan i samband med utskrivning och den fortsatt planeringen Kallelsen ska skickas inom tre dagar efter att slutenvården underättat berörda enheter om att patienten är utskrivningsklar. Det kommunala betalningsansvaret inträder tre dagar efter att behandlande läkare i slutenvården underättat berörda enheter om att patienten är utskrivningsklar. Den samordnade individuella planen skall påbörjas utan dröjsmål

11 I den nya lagen föreslås att:
I samband med att patienten skrivs ut ska patienten från slutenvården få skriftlig information om vilka insatser som har genomförs under vårdtiden men den bör även innehålla uppgifter om de insatser som planeras för patienten, om ett samarbete har påbörjats mellan berörda enheter Individuell plan enligt LSS byter namn till samordnad individuell plan Om patient avböjer insatser från kommunens socialtjänst och hälso- och sjukvård kan en samordnad individuell plan inte genomföras och kommunen kan inte bli betalningsansvarig för patienten En patient som har behov av fortsatta insatser från landstings primärvård eller annan öppenvård kan avböja att en fast vårdkontakt eller fast läkarkontakt utses. I sådant fall får kallelse ansvaret övergå till den läkare som övertar det mediciniska ansvaret för patienten efter utskrivning Patienter som vårdas med stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård där har chefsöverläkaren ett ansvarar för upprättandet av den samordnade planeringen och ansvarar för kallelsen Regelverket kring fristdagar blir lika för alla patienter, även patienter som vårdas i psykiatrisk slutenvård Betalningsansvaret träder inte i kraft om inte behandlande läkare inom slutenvården har lämnat ett inskrivningsmeddelande och den fasta vårdkontakten skickat en kallelse till samordnad individuell planering Betalningsansvaret träder inte i kraft för patienter med öppen psykiatrisk tvångsvård om inte kommunen är underättad om att patienten skrivits in och om den samordnade vårdplanen inte är upprättat Fristdagarna ska räknas utifrån kalenderdagar (innebär att helger, midsommarafton, julafton, nyårsafton också räknas som fristdagar) Den skall träda i kraft den 1 juli 2016

12 Kostnader utifrån ny lagstiftning
Det finns inga skäl till att kostnaderna för kommunernas avgifter till landstinget generellt skulle öka utifrån att; Kommunernas planerings förutsättningar ändras på ett sådant sätt att omställningen är möjlig utan att det generellt sett behöver tillföras mer resurser Personal kostnader kvarstår när patienten är på sjukhus Målgruppen och behoven är i princip detsamma som idag Kostnaderna för kommunens ansvar skatteväxlades i samband med Ädel och psykiatrireformerna och utifrån uträkning baserad på Socialstyrelsens enkät från 2014 så har kommunernas kostnader för avgifterna för utskrivningsklara minskat sedan tidpunkten för hela reformen Det handlar om en omställning av arbetssätt som sammantaget ger ett effektivare resursutnyttjande Inga konsekvenser för enskilda utförare utöver det som gäller idag


Ladda ner ppt "Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård"

Liknande presentationer


Google-annonser