Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gemensam rutin för Samordnad vård- och omsorgsplanering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gemensam rutin för Samordnad vård- och omsorgsplanering."— Presentationens avskrift:

1 Gemensam rutin för Samordnad vård- och omsorgsplanering

2 Styrdokument  Lag om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (1990:1404) Ändringar from 2003.  Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård (SOSFS 2005:27)  Avtal/överenskommelse mellan VästKom och Västra Götalandsregionen: - Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan VGR och kommunerna i Västra Götaland - Samordnad vårdplanering – SVPL Gemensam rutin för Västra Götaland - Regional tillämpning av gemensam rutin för samordnad vårdplanering SVPL och IT- stödet KLARA SVPL i Västra Götaland

3 Lathundar och mallar www.vgregion.se/svpl Lathundar –Kommun –Primärvård –Sjukhus –Akuten –Öppen psykiatrisk mottagning –Habilitering och Hälsa Mallar för dokumentation

4 Samordnad vård- och omsorgsplanering Gemensam rutin - Tre vårdgivare – En vårdkedja 4

5 Sjukhus Öppenvårdsmottagningar Psykiatrisk öppenvårdsmott Habilitering- och Hälsa Öppenvårdsmottagningar Psykiatrisk öppenvårdsmott Habilitering- och Hälsa Primärvård Kommun

6 Vårdbegäran Kan endast gå i en riktning Kan skrivas på patienter som har kommunala insatser och har behov av att söka sjukvård hos annan vårdgivare Kan användas både vid akuta och planerade besök 6

7 Vårdbegäran 7 Kommun Primärvård Öppenvård/ Akutmott Slutenvård

8 Meddelande till vård och omsorg Som svar på Vårdbegäran Att uppmärksamma behov av insatser till annan organisation, tex från primärvård/länssjukvård till kommunen Meddelande för tjänsteköp mellan primärvård och kommun 8

9 Inskrivningsmeddelande Skickas till kommun och primärvård –på patient som har pågående insatser från någon part eller –på patient som bedöms vara i behov av insatser efter utskrivning från sjukhus Kräver inte samtycke 9

10 Kallelse och underlag till vårdplanering Sammanställs efter sjukhusläkares beslut att vårdplanering ska ske och då patientens samtliga behov av insatser efter utskrivning kan bedömas Ska framgå vilka åtgärder som genomförts eller initierats Information om förhållanden i patientens vardag som kan vara av vikt för den kommande vårdplaneringsprocessen ska anges 10

11 Kallelse och underlag till vårdplanering Underlaget ska vara utformat så att berörda parter kan utse personer med rätt kompetens och behörighet att vara delaktiga i den samordnade vård- och omsorgsplaneringen Kräver samtycke! 11

12 Samordnad plan vid utskrivning Samordnad plan vid utskrivning påbörjas snarast Sammanställs efter vårdplaneringsmötet I Samordnad plan vid utskrivning ska framgå vilka insatser som beslutats och vilken part som är ansvarig för respektive insats Är upprättad först när samtliga parter justerat 12

13 Utskrivningsmeddelande Meddelar datum när patienten är utskrivningsklar och inte längre behöver sjukhusets specialiserade slutenvård Patienten kan bli utskrivningsklar när som helst under vårdtiden 13

14 Utskrivningsmeddelande Utskrivningsmeddelandet skickas senast dagen före planerad utskrivning. Kommun och/eller primärvård ska vara beredd att ta hem patienten så fort utskrivningsmeddelandet mottagits Kräver en justerad Samordnad plan vid utskrivning 14

15 Information vid utskrivning Sjukhuset överlämnar ansvaret till annan part enligt upprättad Samordnad plan vid utskrivning Innehåller information om vårdtillfället för att mottagande part ska kunna fullgöra sina åtaganden 15

16 Avbrott i processen Används om vårdplaneringsprocessen fördröjs eller avbryts av någon anledning Beroende på orsak och hur länge avbrottet varat genereras olika efterföljande åtgärder 16

17 Administrativt meddelande Kan till exempel användas som svar på att information tagits emot Får inte innehålla medicinsk information – är inte journalhandling 17


Ladda ner ppt "Gemensam rutin för Samordnad vård- och omsorgsplanering."

Liknande presentationer


Google-annonser