Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SOSFS 2008:20 Samordnade insatser underlättar vardagen SOSFS 2008:20 Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering -genom upprättande av samordningsplan/individuell.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SOSFS 2008:20 Samordnade insatser underlättar vardagen SOSFS 2008:20 Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering -genom upprättande av samordningsplan/individuell."— Presentationens avskrift:

1 SOSFS 2008:20 Samordnade insatser underlättar vardagen SOSFS 2008:20 Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering -genom upprättande av samordningsplan/individuell plan

2 SOSFS 2008:20 Samordnade insatser underlättar vardagen Målgrupper Gäller alla åldrar och alla diagnoser I första hand för personer med stora och långvariga behov av insatser från flera håll, som till exempel hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Överenskommelsen i Sörmland omfattar även upprättande av individuell plan inom psykiatrisk vård. Exempel: Barn och ungdomar med utvecklingsstörning, stora koncentrationsproblem och/eller socialt social eller medicinsk utsatthet Vuxna personer (”mitt i livet”) med t ex diffusa/komplexa diagnoser (stress, smärta), fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar, svåra kroniska sjukdomar, missbruksproblem Äldre personer med multisjukdom, hjärtsvikt, stroke, demenssjukdom

3 SOSFS 2008:20 Samordnade insatser underlättar vardagen Överenskommelse mellan länets kommuner och landstinget – Gemensamma rutiner – Mallar – Information –www.landstingetsörmland.sewww.landstingetsörmland.se Gemensamma rutiner framtagna

4 SOSFS 2008:20 Samordnade insatser underlättar vardagen Den verksamhet som först ser samverkansbehov ska agera Ansvaret för samordningen läggs där det passar bäst Samordningsansvariga, den enskilde och berörda yrkesföreträdare kommer överens om vad som behöver göras, när och av vem Planeringen sammanfattas i en samordningsplan Om den enskilde redan har en individuell plan, enligt till exempel LSS, kan den kompletteras så att den uppfyller kraven i föreskrifterna Samverkan är ett gemensamt ansvar

5 SOSFS 2008:20 Samordnade insatser underlättar vardagen Innan mötet Behov av samordning påtalas av den enskilde och/eller dennes närstående, alternativt uppmärksammas av personal i verksamheten. Den enskilde och/eller dennes närstående erbjuds samordning. Planering tillsammans med den enskilde och/eller närstående Kallelse skickas ut till berörda minst 4 veckor innan mötet Kallelsen ska bekräftas

6 SOSFS 2008:20 Samordnade insatser underlättar vardagen På mötet –Presentation – utse ordförande för mötet –Utse samordnare i samråd med den enskilde –Gå igenom andra aktuella planer (behovsinventering) –Planering av insatser och ansvar – upprätta samordningsplan –Bestäm vem som ansvarar för att delge den enskilde planen om denne inte deltar i mötet. –Skriv ner kontaktuppgifter till alla närvarande och lämna till den utsedde samordnaren. –Samordnaren ansvarar för att planen upprättas och ges till den enskilde och övriga deltagare.

7 SOSFS 2008:20 Samordnade insatser underlättar vardagen Stöd för samordningsplan Samordningsplan för (namn) Datum Närvarande Hur är det nu? Hur borde det vara? Hur når vi dit? Det här har vi bestämt. (Vad/När/Ansvar?) Uppföljning/nästa möte (vem är med/var/när/ansvarig) Underskrift den enskilde Underskrift ansvarig personal Kontaktuppgifter till samordningsansvarig

8 SOSFS 2008:20 Samordnade insatser underlättar vardagen Samordnare ska vara anställd av kommunen eller landstinget Uppgift för personal som redan har en naturlig roll i den enskildes re/habilitering Ta initiativ till att samordningsplaner upprättas, följs upp och vid behov revideras Kontaktperson för den enskilde Varje yrkesutövare har ansvar för innehåll i och resultatet av sin insats, hur den utförs och att resultatet blir det som man har kommit överens om med den enskilde Samordningsansvarig

9 SOSFS 2008:20 Samordnade insatser underlättar vardagen Intressenter Personal –Landsting Primärvård Habiliteringsverksamhet Sjukhuskliniker Psykiatrin Folktandvården –Kommuner Skola Individ- och familjeomsorg Äldrevård Omsorg om personer med funktionsnedsättning Socialpsykiatri Hemsjukvård Individen/närstående –Enskilda individer –Länshandikapprådet –Länspensionärsrådet –Övriga intresseorganisationer Övriga –Politiker –Försäkringskassan –Arbetsförmedlingen –Kriminalvården –Frivilligorganisationer –Patientnämnden –Privata vårdgivare


Ladda ner ppt "SOSFS 2008:20 Samordnade insatser underlättar vardagen SOSFS 2008:20 Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering -genom upprättande av samordningsplan/individuell."

Liknande presentationer


Google-annonser