Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Omvårdnadsvetenskaplig forskning och forskningsprocessen LOUISE OLSSON & ANN-SOFIE ERIKSSON.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Omvårdnadsvetenskaplig forskning och forskningsprocessen LOUISE OLSSON & ANN-SOFIE ERIKSSON."— Presentationens avskrift:

1 Omvårdnadsvetenskaplig forskning och forskningsprocessen LOUISE OLSSON & ANN-SOFIE ERIKSSON

2 Forskningsfråga ” Sjuksköterskans arbete med att göra närstående till kvinnor med bröstcancer delaktiga i vården.” Tidigare forskning – behov av social stöd för patientgruppen Förändrad livssituation Behov av stöd och information till närstående Sjuksköterskans roll

3 Social Support and Women Living With Breast Cancer in the South of Thailand. Syfte: To discuss social support among women with breast cancer in rural communities in sothern Thailand Metod: Kvalitativ ansats - feministiskt ramverk Datainsamling: Semistrukturerad djupintervju och ritmetod Dataanalys: Tematisk analys (kvalitativ innehållsanalys)

4 Vad utmärker denna metod vad det gäller studiens kvalitet? Kvalitativ metod - Metod anpassad till studiens syfte - Semistrukturerad intervju – flexibilitet, utrymme - Dataanalysen går att följa – tillförlitlighet, verifierbarhet och giltighet - Ritmetod Sårbara personer Känsligt ämne

5 Omvårdnadsvetenskap ”Mycket kort kan omvårdnadsforskningens uppgift sägas vara att söka kunskap om människan, hennes utveckling, hälsa och välbefinnande i samband med födelse, sjukdom, lidande och död” (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011).

6 Författningar och Riktlinjer Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och den enskilda människans värdighet. HSL 1982:763 – Mål för hälsa och sjukvården 2§ Patienten skall få sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som är av god kvalitet och som står i överenskommelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Patientlag 2014:821 kap 1 7§ Patienten skall få information om metoder för att förebygga sjukdom eller skada. Patientlag 2014:821 kap 3 1§ punkt 8 Verksamma sjuksköterskor och ledare genomför omvårdnad med respekt för mänskliga rättigheter och tar hänsyn till människors värderingar, vanor och tro. ICN – sjuksköterskan och allmänheten

7 Skillnader i förhållande till andra professioner Vårdvetenskap - Sjuksköterskor - Arbetsterapeuter - Sjukgymnaster - Dietister Medicinvetenskap - Läkare

8 Referenser Asp, M., & Fagerberg, I. (2012). Begreppsutveckling på livsvärldsfenomenologisk grund. I L. Wiklund Gustin & I. Bergbom (Red.), Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. (s. 65-77). Lund: Studentlitteratur Hälso- och sjukvårdslag 1982:763. Mål för hälso- och sjukvården. Hämtad 1 april, 2016 från https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Halso--och-sjukvardslag-1982_sfs-1982-763/ Karolinska Institutet. (2015). Forskningsområden inom vårdvetenskap. Hämtad 1 april, 2016, från Karolinska Institutet, http://ki.se/forskning/forskningsomraden-inom-vardvetenskap Kristensson, J. (2014). Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik för studenter inom hälso- och vårdvetenskap. Stockholm: Natur & Kultur. Patientlag 2014:821. Information. Hämtad 1 april, 2016 från https://www.riksdagen.se/sv/Dokument- Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs-2014-821/ Patientlag 2014:821. Inledande bestämmelser. Hämtad 1 april, 2016 från https://www.riksdagen.se/sv/Dokument- Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs-2014-821/ Polit, D. F., & Beck, C. T. (2014). Essentials of Nursing Research – appraising evidence for nursing practice. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. Suwankhong, D., & Liamputtong, P. (2016). Social Support and Women Living With Breast Cancer in the South of Thailand. Journal of Nursing Scholarship, 48(1), 39-47. Svensk Sjuksköterskeförening. (2014). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Hämtad 1 april, 2016, från Svensk Sjuksköterskeförening, http://www.swenurse.se/globalassets/01-ssf-jon-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk- sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning & klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.

9


Ladda ner ppt "Omvårdnadsvetenskaplig forskning och forskningsprocessen LOUISE OLSSON & ANN-SOFIE ERIKSSON."

Liknande presentationer


Google-annonser