Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Håkan Jönson Socialhögskolan i Lund

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Håkan Jönson Socialhögskolan i Lund"— Presentationens avskrift:

1 Håkan Jönson Socialhögskolan i Lund hakan.jonson@soch.lu.se

2 Lite praktisk information Läs anvisningar till utdelat material (observera och ta med två ex. av renskrivna anteckningar). Läs anvisningar till utdelat material (observera och ta med två ex. av renskrivna anteckningar). Lämna in uppsatsblankett vid gruppövn. 2. Lämna in uppsatsblankett vid gruppövn. 2. Frånvaro vid gruppövningar = lämna in skriftligt referat. Frånvaro vid gruppövningar = lämna in skriftligt referat. Hur kurslitteraturen är tänkt att användas. Hur kurslitteraturen är tänkt att användas. Har ni några frågor? Har ni några frågor?

3 Kvalitativ metod Vilken metod ska jag använda? Vilken metod ska jag använda? Det beror på vad jag vill undersöka. Vad menas med kvalitativ metod? Vad menas med kvalitativ metod? Två typiska svar: - Det som inte är kvantitativ metod… - Sånt som intervjuer, observationer och dokumentanalys…

4 Att samla in kvalitativa data Intervjuer Intervjuer Observationer Observationer Dokument (texter) Dokument (texter) Men med dessa sätt kan man dock också samla in kvantitativa data. Hur? Liksom man kan samla in kvalitativa data med enkäter. Hur?

5 Kvalitativa frågor Vad betyder/menas? Vad betyder/menas? Hur uppfattas/tolkas? Hur uppfattas/tolkas? Vilka idéer, teman, mönster, perspektiv? Vilka idéer, teman, mönster, perspektiv? Hur går det till att/när? Hur görs? Hur går det till att/när? Hur görs? I vilka sammanhang? I vilka sammanhang? Fokus på upplevelser, tolkningar, känslor, berättelser, mönster, teman.

6 Vad karaktäriserar kvalitativa metoder? Fokuserar mening och betydelser i mänskliga aktiviteter. Holism (sammanhang). Fokuserar mening och betydelser i mänskliga aktiviteter. Holism (sammanhang). Ofta närhet till det/de som studeras. Ofta närhet till det/de som studeras. Öppenhet och flexibilitet för nya riktningar. Öppenhet och flexibilitet för nya riktningar. Medvetenhet och reflektion om den egna rollen. Medvetenhet och reflektion om den egna rollen. Problematiserar begrepp och kunskap. Problematiserar begrepp och kunskap. Intresse för komplexitet, mångfald och variation snarare än generalisering. Intresse för komplexitet, mångfald och variation snarare än generalisering. Men allt detta gäller inte alltid…

7 Några viktiga begrepp från Asper Livsvärld och medlemmar Livsvärld och medlemmar Första och andra ordningens konstruktion Första och andra ordningens konstruktion Förklara och förstå Förklara och förstå Förförståelse Förförståelse Deduktion och induktion Deduktion och induktion Idealtyp Idealtyp

8 Urval av data Representativt, slumpmässigt – inte så ofta i kvalitativa studier. Representativt, slumpmässigt – inte så ofta i kvalitativa studier. Snöbollsmetoden: Exempelvis via informanter som ger info om nya informanter. Snöbollsmetoden: Exempelvis via informanter som ger info om nya informanter. Teoretiskt urval, strategiskt urval: på förhand definierade personer/grupper/kategorier etc. Teoretiskt urval, strategiskt urval: på förhand definierade personer/grupper/kategorier etc. - Typfall, extremfall, avvikande fall.

9 Kvalitativ vs kvantitativ metod ”Kvalitativa studier är ju inte riktig forskning, de kan möjligen användas som förstudier till riktig (kvantitativ) forskning.” ”Kvalitativa studier är ju inte riktig forskning, de kan möjligen användas som förstudier till riktig (kvantitativ) forskning.” ”De där kvantoiderna tänker ju inte, de förstår inget, de räknar bara.” ”De där kvantoiderna tänker ju inte, de förstår inget, de räknar bara.” Vad kan kvalitativa studier bidra med som är unikt?

10 Våld och övergrepp inom vården. Olika frågor – olika svar Kvantitativt: Forskaren definierar begreppet precist. Frågar därefter vad och hur ofta ngt observerats. Kvantitativt: Forskaren definierar begreppet precist. Frågar därefter vad och hur ofta ngt observerats. Kvalitativt: Forskaren frågar öppet. Kvalitativt: Forskaren frågar öppet. ”Om jag säger våld, vad tänker du på då i förhållande till din arbetsplats?” ”Om jag säger våld, vad tänker du på då i förhållande till din arbetsplats?” ”Vad lägger du i begrepp som övergrepp och vanvård inom äldrevården?” ”Vad lägger du i begrepp som övergrepp och vanvård inom äldrevården?”

11 Vad menas med etnografi? En vetenskaplig metod som använder fältstudier för att beskriva samhälleliga/mänskliga fenomen. En vetenskaplig metod som använder fältstudier för att beskriva samhälleliga/mänskliga fenomen. För att få förståelse måste man fördjupa sig i olika sociala gruppers aktiviteter. För att få förståelse måste man fördjupa sig i olika sociala gruppers aktiviteter. Etnografisk forskning är (i princip) kvalitativ, men en del kvalitativa studier är inte etnografiska (exempelvis diskursanalys). Etnografisk forskning är (i princip) kvalitativ, men en del kvalitativa studier är inte etnografiska (exempelvis diskursanalys).

12 Chicagoskolan En stilbildare inom etnografisk forskning. En stilbildare inom etnografisk forskning. Tyngdpunkt mot att förstå människor genom deltagande i deras vardagsliv. Tyngdpunkt mot att förstå människor genom deltagande i deras vardagsliv. Holistisk kunskapssyn: människors handlande förstås i relation till deras sociala sammanhang. Holistisk kunskapssyn: människors handlande förstås i relation till deras sociala sammanhang. En pragmatisk, följsam kunskapsinhämtning (jfr kvantitativ metod). En pragmatisk, följsam kunskapsinhämtning (jfr kvantitativ metod). Framför allt studerat avvikande beteende i storstadsmiljöer. Framför allt studerat avvikande beteende i storstadsmiljöer.

13 Forskningsprocessen Formulera forskningsfråga/forskningsproblem Formulera forskningsfråga/forskningsproblem Inläsning på området, val av teori och metod Inläsning på området, val av teori och metod Generera empiriskt material (samla in data) Generera empiriskt material (samla in data) Kodning och analys Kodning och analys Författande och presentation Författande och presentation Men tänk på att den kvalitativa processen ofta löper fram och tillbaka, analys sker från problemformulering till författande (och vi rekommenderar att ni börjar skriva direkt).

14 Intervjua – det vanligaste sättet att samla in data Intervjuer med enskilda (informanter/respondenter) Intervjuer med enskilda (informanter/respondenter) Gruppintervjuer Gruppintervjuer Fokusgruppintervjuer Fokusgruppintervjuer Att använda ”verktyg” gör ofta att intervjuerna blir mer konkreta och precisa. Att använda ”verktyg” gör ofta att intervjuerna blir mer konkreta och precisa. Vinjetter/typfall Vinjetter/typfall Texter, fotografier etc. Texter, fotografier etc.

15 Intervjuns struktur Strukturerad intervju Strukturerad intervju Semistrukturerad intervju Semistrukturerad intervju Tematiskt öppen intervju Tematiskt öppen intervju Helt öppen intervju Helt öppen intervju Många av er är intervjuexperter, ta vara på det!


Ladda ner ppt "Håkan Jönson Socialhögskolan i Lund"

Liknande presentationer


Google-annonser