Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Håkan Jönson Socialhögskolan i Lund

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Håkan Jönson Socialhögskolan i Lund"— Presentationens avskrift:

1 Håkan Jönson Socialhögskolan i Lund

2 Lite praktisk information
Läs anvisningar till utdelat material (observera och ta med två ex. av renskrivna anteckningar). Lämna in uppsatsblankett vid gruppövn. 2. Frånvaro vid gruppövningar = lämna in skriftligt referat. Hur kurslitteraturen är tänkt att användas. Har ni några frågor?

3 Kvalitativ metod Vilken metod ska jag använda?
Det beror på vad jag vill undersöka. Vad menas med kvalitativ metod? Två typiska svar: - Det som inte är kvantitativ metod… - Sånt som intervjuer, observationer och dokumentanalys…

4 Att samla in kvalitativa data
Intervjuer Observationer Dokument (texter) Men med dessa sätt kan man dock också samla in kvantitativa data. Hur? Liksom man kan samla in kvalitativa data med enkäter. Hur?

5 Kvalitativa frågor Vad betyder/menas? Hur uppfattas/tolkas?
Vilka idéer, teman, mönster, perspektiv? Hur går det till att/när? Hur görs? I vilka sammanhang? Fokus på upplevelser, tolkningar, känslor, berättelser, mönster, teman.

6 Vad karaktäriserar kvalitativa metoder?
Fokuserar mening och betydelser i mänskliga aktiviteter. Holism (sammanhang). Ofta närhet till det/de som studeras. Öppenhet och flexibilitet för nya riktningar. Medvetenhet och reflektion om den egna rollen. Problematiserar begrepp och kunskap. Intresse för komplexitet, mångfald och variation snarare än generalisering. Men allt detta gäller inte alltid…

7 Några viktiga begrepp från Asper
Livsvärld och medlemmar Första och andra ordningens konstruktion Förklara och förstå Förförståelse Deduktion och induktion Idealtyp

8 Urval av data Representativt, slumpmässigt – inte så ofta i kvalitativa studier. Snöbollsmetoden: Exempelvis via informanter som ger info om nya informanter. Teoretiskt urval, strategiskt urval: på förhand definierade personer/grupper/kategorier etc. - Typfall, extremfall, avvikande fall.

9 Kvalitativ vs kvantitativ metod
”Kvalitativa studier är ju inte riktig forskning, de kan möjligen användas som förstudier till riktig (kvantitativ) forskning.” ”De där kvantoiderna tänker ju inte, de förstår inget, de räknar bara.” Vad kan kvalitativa studier bidra med som är unikt?

10 Våld och övergrepp inom vården. Olika frågor – olika svar
Kvantitativt: Forskaren definierar begreppet precist. Frågar därefter vad och hur ofta ngt observerats. Kvalitativt: Forskaren frågar öppet. ”Om jag säger våld, vad tänker du på då i förhållande till din arbetsplats?” ”Vad lägger du i begrepp som övergrepp och vanvård inom äldrevården?”

11 Vad menas med etnografi?
En vetenskaplig metod som använder fältstudier för att beskriva samhälleliga/mänskliga fenomen. För att få förståelse måste man fördjupa sig i olika sociala gruppers aktiviteter. Etnografisk forskning är (i princip) kvalitativ, men en del kvalitativa studier är inte etnografiska (exempelvis diskursanalys).

12 Chicagoskolan En stilbildare inom etnografisk forskning.
Tyngdpunkt mot att förstå människor genom deltagande i deras vardagsliv. Holistisk kunskapssyn: människors handlande förstås i relation till deras sociala sammanhang. En pragmatisk, följsam kunskapsinhämtning (jfr kvantitativ metod). Framför allt studerat avvikande beteende i storstadsmiljöer.

13 Forskningsprocessen Formulera forskningsfråga/forskningsproblem
Inläsning på området, val av teori och metod Generera empiriskt material (samla in data) Kodning och analys Författande och presentation Men tänk på att den kvalitativa processen ofta löper fram och tillbaka, analys sker från problemformulering till författande (och vi rekommenderar att ni börjar skriva direkt).

14 Intervjua – det vanligaste sättet att samla in data
Intervjuer med enskilda (informanter/respondenter) Gruppintervjuer Fokusgruppintervjuer Att använda ”verktyg” gör ofta att intervjuerna blir mer konkreta och precisa. Vinjetter/typfall Texter, fotografier etc.

15 Intervjuns struktur Strukturerad intervju Semistrukturerad intervju
Tematiskt öppen intervju Helt öppen intervju Många av er är intervjuexperter, ta vara på det!


Ladda ner ppt "Håkan Jönson Socialhögskolan i Lund"

Liknande presentationer


Google-annonser