Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Seminarieboken - att skriva, presentera och opponera Kapitel 4 – Metodmedvetenhet MARIA BJÖRKLUND ULF PAULSSON.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Seminarieboken - att skriva, presentera och opponera Kapitel 4 – Metodmedvetenhet MARIA BJÖRKLUND ULF PAULSSON."— Presentationens avskrift:

1 Seminarieboken - att skriva, presentera och opponera Kapitel 4 – Metodmedvetenhet MARIA BJÖRKLUND ULF PAULSSON

2 Metodmedvetenhet  Vad är metodmedvetenhet?  Tre nivåer där metodmedvetenhet ska visas  Några vanliga vetenskapliga synsätt och begrepp  Vetenskapligt förhållningssätt – en grund för val av undersökningsdesign  Metoder för insamling och analys av information och data  Undersökningsdesign  Praktiskt tillvägagångssätt  Vad ska det egentligen stå i metodkapitlet? Seminarieboken, Kapitel 4 - Metodmedvetenhet

3 Vad är metodmedvetenhet?  Känna till olika metodalternativ  För och nackdelar hos dessa  Val av alternativ, motivera Seminarieboken, Kapitel 4 - Metodmedvetenhet

4 Tre nivåer där metodmedvetenhet ska visas Seminarieboken, Kapitel 4 - Metodmedvetenhet

5 Några vanliga vetenskapliga synsätt och begrepp  Explorativa, deskriptiva, explanativa och normativa studier  Analytiskt synsätt, systemsynsätt och aktörsynsätt  Validitet, reliabilitet och objektivitet  Induktion, deduktion och abduktion  Kvalitativa och kvantitativa studier Seminarieboken, Kapitel 4 - Metodmedvetenhet

6 Explorativa, deskriptiva, explanativa och normativa studier  Explorativa – undersökande  Deskriptiva – beskrivande  Explanativa - förklarande  Normativa – vägledande Normativa studier förutsätter att viss kunskap redan finns inom området Seminarieboken, Kapitel 4 - Metodmedvetenhet

7 Analytiskt synsätt, systemsynsätt och aktörsynsätt  Analytiskt synsätt – försöker förklara sanningen objektivt Försöker hitta orsak – verkan - relationer  Systemsynsätt – försöker också förklara sanningen objektivt Betonar synergieffekten  Aktörsynsätt – verkligheten är en social konstruktion vilken undersökaren själv är del av Seminarieboken, Kapitel 4 - Metodmedvetenhet

8 Validitet, reliabilitet och objektivitet  Validitet – i vilken utsträckning man verkligen mäter det man vill mäta  Reliabilitet – graden av tillförlitlighet i mätinstrumentet  Objektivitet – i vilken utsträckning värderingar påverkar studien Illustration av reliabilitets- och validitetsbegreppet med hjälp av en piltavla. Seminarieboken, Kapitel 4 - Metodmedvetenhet

9 Induktion, deduktion och abduktion  Induktion – mönster i verkligheten sammanfattas i modeller och teorier  Deduktion – utifrån teorierna görs förutsägelser om empirin  Abduktion – nivåvandring mellan de olika abstraktionsnivåerna Seminarieboken, Kapitel 4 - Metodmedvetenhet

10 Induktion, deduktion och abduktion Seminarieboken, Kapitel 4 - Metodmedvetenhet

11 Kvalitativa och kvantitativa studier  Kvantitativa studier omfattar information som kan mätas eller värderas numeriskt allt låter sig dock inte mätas/värderas kvantitativt  Kvalitativa – skapa djupare förståels möjligheterna till generalisering dock lägre än vid kvantitativa studier Seminarieboken, Kapitel 4 - Metodmedvetenhet

12 Vetenskapligt förhållningssätt – en grund för val av undersökningsdesign Seminarieboken, Kapitel 4 - Metodmedvetenhet

13 Vetenskapligt förhållningssätt – en grund för val av undersökningsdesign Världssyn – ontologi Social verklighet existerar…  Nominalisten: endast som namn, koncept och etiketter. Verkligheten – en subjektiv konstruktion  Realisten: oberoende av observatören och dennes tolkning av den. Seminarieboken, Kapitel 4 - Metodmedvetenhet

14 Vetenskapligt förhållningssätt – en grund för val av undersökningsdesign Kunskapssyn epistemologi  Positivisten – kunskapstillväxt, en kumulativ process. Undersökaren, en extern observatör.  Icke-positivisten – observatören kan inte särskiljas från det undersökta fenomenet. Kunskap fås genom att man skapar förståelse. Seminarieboken, Kapitel 4 - Metodmedvetenhet

15 Metoder för insamling och analys av information och data  Utformning av en beskrivningsmodell  Olika datainsamlingsmetoder  Styrkor och svagheter hos datainsamlingsmetoderna  Olika databearbetningsmetoder Seminarieboken, Kapitel 4 - Metodmedvetenhet

16 Olika datainsamlingsmetoder  Litteraturstudier  Presentationer vid föreläsningar, konferenser och liknande  Intervjuer  Enkäter  Observationer  Experiment Primärdata – samlats in i syfte att användas i den aktuella studien Sekundärdata – tagits fram i ett annat syfte Seminarieboken, Kapitel 4 - Metodmedvetenhet

17 Styrkor och svagheter hos datainsamlingsmetoderna Seminarieboken, Kapitel 4 - Metodmedvetenhet Det finns metoder som är bättre eller sämre i en given situation

18 Olika databearbetningsmetoder  Analysmodeller  Statistisk bearbetning  Modellering och simulering Seminarieboken, Kapitel 4 - Metodmedvetenhet

19 Undersökningsdesign Seminarieboken, Kapitel 4 - Metodmedvetenhet

20 Undersökningsdesign  Olika metoder i olika faser  Att använda olika perspektiv Triangulering genom användning av två olika metoder för att undersöka ett visst studieobjekt. Seminarieboken, Kapitel 4 - Metodmedvetenhet

21 Undersökningsdesign  Datatriangulering: Olika datakällor används  Teoretisk triangulering: Olika teorier på samma uppsättning data  Utvärderartriangulering: Olika utvärderare av materialet Seminarieboken, Kapitel 4 - Metodmedvetenhet

22 Praktiskt tillvägagångssätt Aspekter som påverkar Vid intervju:  Vem ska intervjuas och hur ska intervjuerna genomföras?  Hur kritisk ställer man sig till källan?  Hur blir svaren trovärdiga och representativa?  Är respondenten i beroendeställning?  Annorlunda resultat med andra respondenter eller annan form av intervju? Seminarieboken, Kapitel 4 - Metodmedvetenhet

23 Praktiskt tillvägagångssätt Aspekter som påverkar Vid litteraturstudie:  Är informationen aktuell?  Från hur många oberoende källor tas informationen?  Är informationen tagen från sin ursprungskälla?  Är informationen (medvetet eller omedvetet) vinklad? Seminarieboken, Kapitel 4 - Metodmedvetenhet

24 Vad ska det egentligen stå i metodkapitlet?  Välj och motivera valda undersökningsmetoder  Beskriv det praktiska tillvägagångssättet  Reflektera över metodvalet Exempel på metodvisualisering. Seminarieboken, Kapitel 4 - Metodmedvetenhet


Ladda ner ppt "Seminarieboken - att skriva, presentera och opponera Kapitel 4 – Metodmedvetenhet MARIA BJÖRKLUND ULF PAULSSON."

Liknande presentationer


Google-annonser