Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kurstillfälle 5 och 6 i MFM310

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kurstillfälle 5 och 6 i MFM310"— Presentationens avskrift:

1 Kurstillfälle 5 och 6 i MFM310
Kvalitativa metoder Kurstillfälle 5 och 6 i MFM310

2 Inledning Vad ska vi göra i 2 dagar?
Introduktion till de vanligaste kvalitativa forskningsmetoderna Teoretiskt Praktiskt utifrån en metod Vad kommer ni att lära er? Redogöra för huvuddrag i de vanligaste metoderna Veta de vanligaste datainsamlingsmetoderna Kunna genomföra ”mini-studie”

3 Tillfälle 1 Historik Struktur i kvalitativ forskning De vanligaste:
Grounded theory Metodhermeneutik Livsvärldhermeneutik Fenomenologi Innehålls analys Systematisk textkondensering

4 Historik Grekerna Kyrkan Renässansen Positivism - 1800-tal
Helhet tal Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty

5 Kvantitativ Kvalitativ Fokus Teoretisk grund ”Ord” Mål Metodegenskaper
Kvantitet Kvalitet Teoretisk grund Positivism, logik Fenomenologi, filosofi ”Ord” Experiment, statistik Subjektiv, naturlig, fältarbete Mål Prediktera, kontroll, hypotes Förstå, beskriva, upptäcka Metodegenskaper Bestämd, strukturerad Flexibel, utvecklande Situation Konstgjord Naturlig Urval Slump, stort, representativt Litet, strategiskt Datainsamling Enkäter, skalor Intervju, observation Analys Deduktiv, statistik Induktiv Resultat Exakt, detaljerad Helhet, allsidigt

6 Kvalitativ metod Människans varande Människans tänkande
Människans situationer Hjärtat i studien är frågeställningen Aldrig hypoteser Aldrig jämförelser

7 Frågeställning 2 och 2 Formulera kvalitativa frågeställningar

8 Är frågan öppen? Är frågan ren? Avgränsad? Håll isär begrepp Är frågan tydlig? (underlättar analys) Kan frågan svaras på? (tidigare litteratur) Kan frågan specificeras? (mer intressant resultat)

9 Vanligaste skolorna Grounded therory Metodhermeneutik
Livsvärldshermeneutik Fenomenologi Innehålls analys Systematisk text kondensering

10 Grounded theory Glaser and Strauss
Analysera redan efter en eller ett par intervjuer – ideer genereras till nästa Generera en teori

11 Metodhermeneutik Schleiermacher Skönlitteratur
Tolkning utifrån förförståelse, teori, praxis

12 Livsvärldshermeneutik
Heidegger-tolkning och förståelse=mänsklighet Förförståelsen används - öppenhet Lindseth och Norberg Hermeneutisk spiral Innebörder (inte innehåll) Concluding interpretation

13 Fenomenologi Husserl Livsvärld Levd kropp Lived experience
Essens – generell struktur Deskriptiv metod Medvetandegöra förförståelse

14 Innehållsanalys Utan bakomliggande filosofisk grund
Inte innebörder utan innehåll Manifest innehåll (det man ser) Latent innehåll (det man inte ser utan måste tolka fram) Graneheim och Lundman

15 Systematisk textkondensering
Malterud Mellanting mellan fenom och innehåll Giorgi och grounded theory

16 Datainsamling Intervju Fokusgrupper Observationer Dokument
Livsberättelser

17 Ministudie-Upplevelsen av ohälsa
Ministudie med syftet att beskriva upplevelsen av ohälsa Dela upp i grupper om ca 5 personer Förbered en öppen djupintervju Välj en intervjuare och en intervjuperson Be intervjupersonen identifiera ett tillfälle av ohälsa

18 Förbered yttre ram Information till personerna?
Förberedelse själv (förförståelse) – intervjuperson Inledande frågor, vilka (tid, plats osv) Tid och plats Intervjun spelas in på band Reaktioner som kan komma upp efter intervjun (back-up plan)

19 Intervjun Ingångsfråga:
Kan du berätta om ett tillfälle då du upplevde ohälsa? (bred, öppen fråga) Fördjupande frågor: hur kändes det då?, hur tänkte du då?, hur kändes det i kroppen?, det var intressant, berätta mer. OBS! Ledande och icke-ledande frågor Öppenhet, omedelbarhet, närhet, distans

20 Intervjun min Övriga gruppmedlemmar ta anteckningar om möjligheter/svårigheter med intervju som datainsamlingsmetod, hur ställs frågorna? Skriv ut intervjun (alla hjälps åt och läser samtidigt intervjun). Skriv ut enligt mall (tabell). Intervjuerna distribueras till alla för analys nästa tillfälle

21 Tillfälle 2 Etikprövning av kvalitativa projekt
Ministudie – analys och sammanställning


Ladda ner ppt "Kurstillfälle 5 och 6 i MFM310"

Liknande presentationer


Google-annonser