Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.gu.se Att svara på tentafrågan - Strategier Språkhandledningen på IT-fakulteten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.gu.se Att svara på tentafrågan - Strategier Språkhandledningen på IT-fakulteten."— Presentationens avskrift:

1 www.gu.se Att svara på tentafrågan - Strategier Språkhandledningen på IT-fakulteten

2 www.gu.se Frågor till dig: •Vilket program/vilken kurs läser du? •Är du ny eller gammal student? •Vilka typer av tentor är du van vid? •Varför har du kommit till detta seminarium? Förväntningar /frågor?

3 www.gu.se INNEHÅLL •Hur man angriper uppgiften •Vanliga termer i frågor och uppgifter •Exempel på två tentamina från IT-fakulteten

4 www.gu.se HUR MAN ANGRIPER HEMTENTAN •Läs igenom uppgiften noggrant •Ta fasta på nyckelorden – vad är centralt? •Går det att dela upp uppgiften? •Förstår du alla ord? •Förankra i kurslitteratur •Diskutera med kurskamrater, lärare och/eller andra •Idéutveckling - tankekarta eller punktlista

5 www.gu.se •Tappa inte bort uppgiften under skrivandeprocessen •Diskutera frågan när du blir osäker •Ställ slutligen frågan: Är uppgiften klar?

6 www.gu.se HUR MAN ANGRIPER SALSTENTAN •Skaffa dig en överblick över hela tentan •Vilka frågor verkar lätta / svåra? •Disponera tiden – Vilka frågor kräver mer tid? •Vad är centralt i den enskilda uppgiften? •Kan den enskilda uppgiften delas upp? •Tappa inte bort uppgiften! Har du svarat på det som efterfrågas? •Ställ slutligen frågan: Är uppgiften klar? •Fastna inte! Gör en markering att du vill återvända till uppgiften i slutet av tentan, om du får tid över.

7 www.gu.se KUNSKAPSNIVÅER Vad kan man göra med den kunskap man har? Återge fakta Beskriva & jämföra Tillämpa Analysera Dra slutsatser Värdera (Efter Blooms taxonomi för kognitiva mål)

8 www.gu.se VANLIGA TERMER I FRÅGOR OCH UPPGIFTER Redogör för… Betyder att man ska gå igenom och redovisa huvuddragen t.ex. i en text, företeelse eller problemkomplex. Du ska ta med det viktigaste Ordningen bestämmer du själv (i förhållande till originalet) Exempel: Redogör för de olika komponenterna inom systemutveckling.

9 www.gu.se Ta utgångspunkt i… •Att ta utgångspunkt i innebär att man tar sitt avstamp i (tidigare) •Erfarenheter •Teorier •Litteratur •Påståenden •Övrigt Ska fungera som en inkörsport till en djupare behandling av ämnet Exempel: Redogör för systemutvecklingsarbetet med utgångspunkt i Mathiassens beskrivning.

10 www.gu.se Referera… •Återge det viktigaste i en källa Ska följa originaltextens uppbyggnad Strategier: Skära Krympa Sammanfatta •Ska vara ett urval av det väsentliga •Ska vara koncentrerat •Använd delar av texten ordagrant •Välj ut det viktigaste i varje huvudavsnitt •Gör sammanfattningar av varje delavsnitt, sammanfoga till en ny helhet

11 www.gu.se Beskriv, karakterisera… Syftet är att fånga helhetsbilden, huvudkänslan, temat, ”essensen” hos en företeelse, person, text, verk etc. Framhäv de specifika och särpräglade dragen Exempel: Vad anser du karakteriserar binärsökningsmetoden?

12 www.gu.se Förklara… •Skriv så att läsaren förstår en företeelse, begrepp, förhållande etc. •Förklara innebörd •Förklara egenskaper •Förklara orsaksförhållanden •… •Förklara med egna ord •Använd ordböcker, uppslagsverk, fackordlistor, kurslitteratur etc. •Ge belysande exempel Exempel: Förklara varför det finns anledning att analysera problemområdet respektive användningsområdet när man skall skaffa/bygga ett datasystem?

13 www.gu.se Analysera… •Analysera= upplösa •Syftet är att hitta de enskilda delarna och egenskaperna så att man bättre förstår helheten •Kan vara underförstått i uppgiften •Innebär att man gör en noggrann beskrivning av en företeelse •Vilka är de olika delarna/egenskaperna? •Analysera dem en i taget •Gör en tolkning, syntes, slutsats

14 www.gu.se Reflektera… •Begrunda och återge dina tankar om något •Utveckla en tanke eller synpunkt i taget •Ta hjälp av litteratur i ämnet o.dyl. •Motivera dina synpunkter – ange skäl för din uppfattning •Argumentera – vad är för- och nackdelar? •Tolka – att söka förståelse utifrån analysen man gjort •Diskutera – ställ synpunkterna mot varandra •Ta ställning •Håller ditt resonemang en logisk linje eller motsäger du dig själv?


Ladda ner ppt "Www.gu.se Att svara på tentafrågan - Strategier Språkhandledningen på IT-fakulteten."

Liknande presentationer


Google-annonser