Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svenska 2 100 p Svenska 2 100 p.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svenska 2 100 p Svenska 2 100 p."— Presentationens avskrift:

1 Svenska p Svenska p

2 Vad fortsätter?

3 Muntlig framställning av utredande och argumenterande slag i och inför grupp. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framställning. Tal

4 T ex föredrag med/utan powerpoint om olika ämnen- inom svenskämnet + eventuellt i samarbete med andra ämnen på programmet Eller diskussioner och debatter i klassen och egna argumenterande tal kunna referera och ange källor på ett korrekt och smidigt sätt

5 Skriva utredande och argumenterande texter
Uppbyggnad, språk och stil i olika typer av texter samt referat och kritisk granskning av texter. Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Normer och stildrag som hör till dessa texttyper. Skriva utredande och argumenterande texter

6 Utredande = t ex skriva en text som svarar på frågan: Hur kan man hjälpa barn som har problem med talet? Hur påverkas människor av musik? Lära sig hur man skriver formellt Lära sig hur en utredande eller argumenterande text är uppbyggd

7 Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika tider och epoker. Studera hur olika litterära produkter är uppbyggda och kunna tala om detta. Och för att kunna skriva och tal om detta måste vi lära oss olika termer som används för att beskriva hur t ex en dikt eller en film eller en novell är uppbyggd Litteratur

8 Vad är nytt?

9 Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden, till exempel språklagstiftning, minoritetsspråk och dialekter. Språk i norden

10 Dansk och norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk.

11 Bekanta oss med språken – film+ viss litteratur
Målet är inte att lära sig tala danska eller norska – men att kunna förstå en norsk och en dansk och kunna anpassa sitt språk så att även de förstår

12 Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs
Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen. Litteraturhistoria

13 När vi läser skönlitterära texter bör vi också ta reda på hur det samhället såg ut där de uppstod – och i förlängningen kunna fundera på vad vår tids texter berättar om vårt samhälle.

14 Skönlitterära verkningsmedel
Skönlitterära verkningsmedel. Centrala litteraturvetenskapliga begrepp och deras användning.

15 Studera hur olika litterära produkter är uppbyggda och kunna tala om detta.
Och för att kunna skriva och tal om detta måste vi lära oss olika termer som används för att beskriva hur t ex en dikt eller en film eller en novell är uppbyggd. Samt känna till något om epokbegrepp och olika litterära strömningar (romantik, realism, symbolism etc)

16 Nytt – vi behöver inte ” hinna med hela litteraturhistorien”.
Hur vill vi läsa? Kronologiskt? Alla epoker? Eller vill vi koncentrerar oss på vissa tider/författare? Teman + tvärsnitt? ( t ex barnet i olika tider, kärlek förr och nu). Samarbete med andra ämnen?

17 Svenska språkets uppbyggnad, dvs
Svenska språkets uppbyggnad, dvs. hur ord, fraser och satser är uppbyggda samt hur de samspelar i grammatiken. Grammatik

18 Grundläggande grammatik för att kunna förstå hur man skriver rätt.
T ex Ordklasser Vilken typ av grammatik – gamla traditionella (Subjekt + predikat + objekt )eller generativ ( nominalfraser + verbfraser) – eller båda?

19 Betygskriterier - A

20 Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt, varierat och välformulerat, och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Framställningen innehåller såväl belysande exempel som generaliseringar och vidgade perspektiv. Eleven har god åhörarkontakt. Vidare kan eleven med säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerat i den muntliga framställningen. Tala

21 Utredande och argumenterande texter
Elever kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande och väldisponerade. Framställningen innehåller såväl belysande exempel som nya och vidgade perspektiv på det lästa. Dessutom resonerar och drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån sina resonemang. Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar. Utredande och argumenterande texter

22 Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den. Dessutom kan eleven på ett relevant sätt bemöta tänkta motargument. Argumentation

23 Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några få centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel, resonerar nyanserat om dessa och diskuterar utförligt och nyanserat hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället. Litteratur

24 Eleven kan med god precision utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken. Grammatik

25 Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några aspekter av språksituationen i Sverige och övriga Norden. Språk i Norden


Ladda ner ppt "Svenska 2 100 p Svenska 2 100 p."

Liknande presentationer


Google-annonser