Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalitativ analys - Analysprocess

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalitativ analys - Analysprocess"— Presentationens avskrift:

1 Kvalitativ analys - Analysprocess
Mer än bara en beskrivning. Det beskrivna materialet abstraheras genom reflektion – en syntes Anette Erikson

2 Giltighet Giltigheten bestäms av hur väl helhetens mening blivit bevarad. ”Giltighet skapas genom en analys av och fördjupning i helhetens delar och genom syntesen där ett meningsfullt mönster på en högre abstraktionsnivå framträder”. (Lanz, s. 100, 2007) Hur intervjun är genomförd, intervjuguidens kvalitet/grund Anette Erikson

3 Principer för kvalitativ databearbetning
1. Skapa en god förståelig och konsistent helhet 2. Växling mellan delar och helhet 3. Söka efter en konsistens i hur intervjupersonen beskrivit fenomenet i intervjuns skilda delar. 4. Intervjuns autonomi – kunna förstå intervjun utan att relatera till annan information Anette Erikson

4 Forts. principer… 5. ”Tolkning” av intervjun kräver att intervjuaren har kännedom om det undersökta fenomenet 6. Existerar inte någon förutsättningslös analys (olika personer har olika erfarenheter och kunskap, t.ex. yrkeskunskap) 7. Analysen ska öka förståelsen av fenomenets mening och i den bemärkelsen vara kreativ. Anette Erikson

5 Analysens mål Att fånga en tydlig gestalt (struktur, meningsstruktur, karaktäristika) Anette Erikson

6 Referens Lantz, A. (2007). Intervjumetodik, Studentlitteratur, Malmö
Anette Erikson

7 Analysprocess, databearbetning
1. Läs igenom intervjuerna – för att få en förståelse för materialet 2. Datareduktion – reducera bort data som inte är relevant för frågeställningen, en förenkling och abstrahering av rådata (se praktiska råd, Lanz, s. 107. Anette Erikson

8 Forts analysproc. 3. Koda materialet – utan att meningen går förlorad. Genom att bilda kategorier eller dimensioner (Lanz s ) som avspeglar innehållet kan man ge svaret på frågan vad det studerade fenomenet består utav. Sök kategorier/koder i era intervjuer, stryk under i texten och skriv de kategorier/koder i marginalen som växer fram ur texten (alternativt vid analysfasen i examensarbetet i T6 kan en matris vara behjälplig (Lanz, 2007, s. 112). Anette Erikson

9 Forts. analysproc. Kategorierna/koderna föds ur data – inte ur redan befintliga treorier eller ur syftet/frågeställningarna. Kategorierna/koderna kan vara rent beskrivande eller ”interpretativ” vilket för er del innebär en enkel ”tolkning” av vad som karaktäriserar det som står i texten. Ni kan hitta kategorier/koder som på olika sätt belyser syftet dvs. man söker efter nya dimensioner i materialet. Anette Erikson

10 Forts. analysproc. 4. Att söka mönster. Kategorierna/koderna sorteras i grupper som hör ihop (kluster/mönster av kategorier/koder) och på så sätt börjar olika teman att växa fram. Helheten bryts ner i delar som får sammanfattande ”namn”. Syftet är att fördjupa förståelsen av (”lyfta” sig från) delarna och närma sig det som karaktäriserar helheten. Det handlar om att ”söka mönster i hur delarna är relaterade till varandra” och ”varför de hänger samman som de gör” (Lantz, s , 2007). Analysen är en process där ni hela tiden går från helhet till delar till helhet. Anette Erikson

11 Forts. analysproc. 5. Beskriv de teman som har vuxit fram, dvs. gör en beskrivning (berättelse) över vad som karaktäriserar respektive tema. Resultatet under varje tema bör exemplifieras med något belysande exempel med citat (ökar förståelse och validiteten). Det är viktigt att tänka igenom om der finns alternativa sätt att beskriva temana/resultatet på (olike ”tolknings”-möjligheter) Lanz, 2007, s. 123) Anette Erikson

12 Forts. analysproc. 6. Sök ”kärnan” (syntesen) i resultatet under varje tema (fortfarande arbetsteman). Det innebär att ni inleder med en konklusion/sammanfattning av resultatet under respektive tema (ska ge läsaren en inledande förståelse av vad huvudresultatet är i respektive tema). Anette Erikson

13 Forts. analysproc. 7. Utifrån huvudresultatet under respektive tema görs den slutgiltiga tematiseringen (rubriksättningen). Temana ska vara beskrivande (den övergripande ”tolkningen”), dvs de ska förmedla vad som karaktäriserar resultatet under varje tema. Anette Erikson

14 Forts. analysproc. När examensarbetet skrivs så ska en konklusion av hela resultatet göras, som sedan bildar underlag för arbetets diskussion. Anette Erikson

15 Referens Lanz, A. (2007). Intervjumetodik, Studentlitteratur, Malmö.
Anette Erikson


Ladda ner ppt "Kvalitativ analys - Analysprocess"

Liknande presentationer


Google-annonser