Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalitativ analys - Analysprocess Mer än bara en beskrivning. Det beskrivna materialet abstraheras genom reflektion – en syntes 2014-06-23Anette Erikson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalitativ analys - Analysprocess Mer än bara en beskrivning. Det beskrivna materialet abstraheras genom reflektion – en syntes 2014-06-23Anette Erikson."— Presentationens avskrift:

1 Kvalitativ analys - Analysprocess Mer än bara en beskrivning. Det beskrivna materialet abstraheras genom reflektion – en syntes 2014-06-23Anette Erikson

2 Giltighet • Giltigheten bestäms av hur väl helhetens mening blivit bevarad. • ”Giltighet skapas genom en analys av och fördjupning i helhetens delar och genom syntesen där ett meningsfullt mönster på en högre abstraktionsnivå framträder”. (Lanz, s. 100, 2007) • Hur intervjun är genomförd, intervjuguidens kvalitet/grund 2014-06-23Anette Erikson

3 Principer för kvalitativ databearbetning • 1. Skapa en god förståelig och konsistent helhet • 2. Växling mellan delar och helhet • 3. Söka efter en konsistens i hur intervjupersonen beskrivit fenomenet i intervjuns skilda delar. • 4. Intervjuns autonomi – kunna förstå intervjun utan att relatera till annan information 2014-06-23Anette Erikson

4 Forts. principer… • 5. ”Tolkning” av intervjun kräver att intervjuaren har kännedom om det undersökta fenomenet • 6. Existerar inte någon förutsättningslös analys (olika personer har olika erfarenheter och kunskap, t.ex. yrkeskunskap) • 7. Analysen ska öka förståelsen av fenomenets mening och i den bemärkelsen vara kreativ. 2014-06-23Anette Erikson

5 Analysens mål • Att fånga en tydlig gestalt (struktur, meningsstruktur, karaktäristika) 2014-06-23Anette Erikson

6 Referens • Lantz, A. (2007). Intervjumetodik, Studentlitteratur, Malmö 2014-06-23Anette Erikson

7 Analysprocess, databearbetning • 1. Läs igenom intervjuerna – för att få en förståelse för materialet • 2. Datareduktion – reducera bort data som inte är relevant för frågeställningen, en förenkling och abstrahering av rådata (se praktiska råd, Lanz, s. 107. 2014-06-23Anette Erikson

8 Forts analysproc. • 3. Koda materialet – utan att meningen går förlorad. Genom att bilda kategorier eller dimensioner (Lanz. 2007 s. 110-115) som avspeglar innehållet kan man ge svaret på frågan vad det studerade fenomenet består utav. • Sök kategorier/koder i era intervjuer, stryk under i texten och skriv de kategorier/koder i marginalen som växer fram ur texten (alternativt vid analysfasen i examensarbetet i T6 kan en matris vara behjälplig (Lanz, 2007, s. 112). 2014-06-23Anette Erikson

9 Forts. analysproc. • Kategorierna/koderna föds ur data – inte ur redan befintliga treorier eller ur syftet/frågeställningarna. • Kategorierna/koderna kan vara rent beskrivande eller ”interpretativ” vilket för er del innebär en enkel ”tolkning” av vad som karaktäriserar det som står i texten. Ni kan hitta kategorier/koder som på olika sätt belyser syftet dvs. man söker efter nya dimensioner i materialet. 2014-06-23Anette Erikson

10 Forts. analysproc. • 4. Att söka mönster. Kategorierna/koderna sorteras i grupper som hör ihop (kluster/mönster av kategorier/koder) och på så sätt börjar olika teman att växa fram. • Helheten bryts ner i delar som får sammanfattande ”namn”. Syftet är att fördjupa förståelsen av (”lyfta” sig från) delarna och närma sig det som karaktäriserar helheten. • Det handlar om att ”söka mönster i hur delarna är relaterade till varandra” och ”varför de hänger samman som de gör” (Lantz, s. 118-119, 2007). • Analysen är en process där ni hela tiden går från helhet till delar till helhet. 2014-06-23Anette Erikson

11 Forts. analysproc. • 5. Beskriv de teman som har vuxit fram, dvs. gör en beskrivning (berättelse) över vad som karaktäriserar respektive tema. • Resultatet under varje tema bör exemplifieras med något belysande exempel med citat (ökar förståelse och validiteten). • Det är viktigt att tänka igenom om der finns alternativa sätt att beskriva temana/resultatet på (olike ”tolknings”-möjligheter) Lanz, 2007, s. 123) 2014-06-23Anette Erikson

12 Forts. analysproc. • 6. Sök ”kärnan” (syntesen) i resultatet under varje tema (fortfarande arbetsteman). Det innebär att ni inleder med en konklusion/sammanfattning av resultatet under respektive tema (ska ge läsaren en inledande förståelse av vad huvudresultatet är i respektive tema). 2014-06-23Anette Erikson

13 Forts. analysproc. • 7. Utifrån huvudresultatet under respektive tema görs den slutgiltiga tematiseringen (rubriksättningen). • Temana ska vara beskrivande (den övergripande ”tolkningen”), dvs de ska förmedla vad som karaktäriserar resultatet under varje tema. 2014-06-23Anette Erikson

14 Forts. analysproc. • När examensarbetet skrivs så ska en konklusion av hela resultatet göras, som sedan bildar underlag för arbetets diskussion. 2014-06-23Anette Erikson

15 Referens • Lanz, A. (2007). Intervjumetodik, Studentlitteratur, Malmö. 2014-06-23Anette Erikson


Ladda ner ppt "Kvalitativ analys - Analysprocess Mer än bara en beskrivning. Det beskrivna materialet abstraheras genom reflektion – en syntes 2014-06-23Anette Erikson."

Liknande presentationer


Google-annonser