Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KANDIDATUPPSATS. vad är en uppsats? uppsatsen: en produkt? nej! snarare är den en arbetsform för kvalificerat kunskapsarbete ett kunskaps, undersöknings,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KANDIDATUPPSATS. vad är en uppsats? uppsatsen: en produkt? nej! snarare är den en arbetsform för kvalificerat kunskapsarbete ett kunskaps, undersöknings,"— Presentationens avskrift:

1 KANDIDATUPPSATS

2 vad är en uppsats? uppsatsen: en produkt? nej! snarare är den en arbetsform för kvalificerat kunskapsarbete ett kunskaps, undersöknings, redovisningsprojekt med checkpunkter

3 en arbetsform med checkpunkter ๏ vad vill vi veta? ๏ vet vi inte detta redan? ๏ varför är det intressant? ๏ hur tar vi reda på det? procedur? tillförlitlighet? ๏ hur kan vi förstå det vi undersöker och tar fram? ๏ vad har vi kommit fram till? ๏ vad säger det om... ?

4 en arbetsform med checkpunkter för varje checkpunkt, varje steg i processen ๏ genomtänkta val och klara alternativ ๏ förankring ๏ motivering ๏ reflexion

5 vad är en uppsats? uppsatsen: en realistisk produkt? nej! snarare är den en realistisk arbetsform som ger långsiktigt hållbar generalistkompetens

6 vad är en uppsats? uppsatsen: något man skriver? en textgenre? nej! snarare är den en arbetsform text produceras som en följd av arbetet men arbetet utgår inte från uppgiften att producera text!

7 uppsatsen som text till uppsatsarbetet hör att lära sig skriva en prosa som är ๏ framställande ๏ tydlig ๏ genomskinlig ๏ reflekterande inom ramen för en genomskriven text

8 innehållsgestaltning & teori teori och perspektiv hjälper oss med ๏ att motivera – varför intressant? ๏ komma förbi det vi redan vet ๏ sätta in det vi studerar i en kontext så att det framstår på nya sätt ๏ hitta svagheter i & vända upp och ner på common sense / fördomar ๏ se samband som inte framgår direkt ๏ dramaturgi, hitta storylines

9 projektet och inom det uppsatsen ๏ kunskaps- och gestaltningsarbete ๏ självständighet ๏ bemästra en arbetsprocess med många steg ๏ medvetenhet om vad, hur, varför man gör som man gör

10 uppsatsens arbetssteg ๏ avstamp ๏ problemformulering ๏ syfte ๏ teoretisk ram och tidigare forskning ๏ metoder ๏ resultat, analys, diskussion ๏ etiska överväganden

11 avstamp ๏ kort beskrivning av problemområdet ๏ common sense och andra fördomar ๏ gärna med typiskt/belysande fall som vinjett ๏ något om vilken förståelse / kunskap vi har om området ๏ bädda för att frågorna och syftet faller sig naturligt

12 problemformulering ๏ avgränsade problem ๏ tydliga undersökningsfrågor ๏ förankras i (för-)research (vetenskaplig litteratur m m)

13 syfte ๏ vad ska undersökas? ๏ varför ska detta undersökas? ๏ vilken glädje/nytta e d får man av undersökningen? ๏ varför är studien viktig?

14 teori och tidigare forskning ๏ översikt över tänkbara teoretiska perspektiv, begreppsliga verktyg &c ๏ tydlig beskrivning och motivering av det huvudperspektiv som valts ๏ tidigare studier o a förkunskaper kring det studerade området ๏ parallellfall och på andra sätt jämförbara studier diskuteras ๏ i uppsatstexten: reflekterande, motiverande, diskuterande framställning (inte bara referat!)

15 metoder ๏ vilka metoder används? varför? ๏ hur samlas materialet in? urval? bearbetning? analyssätt? ๏ varför är detta material och denna metod lämpliga och relevanta? ๏ vilka metodalternativ finns? ๏ ska förankras i litteraturen - metodböcker eller jämförbara undersökningar ๏ i uppsatstexten: beskrivande, reflekterande, diskuterande, motiverande framställning

16 resultat, analys, diskussion ๏ progression från deskription till analys till övergripande diskussion! ๏ resultaten ska presenteras och beskrivas! ๏ de ska relateras till tidigare forskning! ๏ de ska analyseras med hjälp av de perspektiv och verktyg man använder! ๏ de ska diskuteras på en mer övergripande nivå! ๏ viktigt att knyta tillbaka till problemformulering och undersökningsfrågor!

17 om litteratur ๏ tidigare forskning, teori samt metod ska alla vara väl representerade ๏ flera olika perspektiv, sätt att belysa forskningsområdet och teorin ska ingå! ๏ något anspråk på fullständighet - att inte utelämna viktig litteratur! ๏ tumregel i uppsatsen: mer än en sida referenser

18 uppsatsen som text ๏ övertänkt form och disposition ๏ väl genomskriven text, med omsorg om den språkliga gestaltningen ๏ tydlig röd tråd mellan olika avsnitt ๏ reflekterande, analyserande och diskuterande framställning ๏ driva egen linje och förhålla sig självständigt till texter och material ๏ samtidigt en dialog med dessa texter och detta material


Ladda ner ppt "KANDIDATUPPSATS. vad är en uppsats? uppsatsen: en produkt? nej! snarare är den en arbetsform för kvalificerat kunskapsarbete ett kunskaps, undersöknings,"

Liknande presentationer


Google-annonser