Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vetenskapligt arbete Eva Friman, HUB 2010. vad är vetenskaplig kunskap? Eva Friman, HUB 2010 Den kunskap som framställs i forskning. Kriterium för vetenskaplighet:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vetenskapligt arbete Eva Friman, HUB 2010. vad är vetenskaplig kunskap? Eva Friman, HUB 2010 Den kunskap som framställs i forskning. Kriterium för vetenskaplighet:"— Presentationens avskrift:

1 Vetenskapligt arbete Eva Friman, HUB 2010

2 vad är vetenskaplig kunskap? Eva Friman, HUB 2010 Den kunskap som framställs i forskning. Kriterium för vetenskaplighet: att kunna verifiera (belägga, bekräfta) sina påståenden.

3 hur verifiera? Eva Friman, HUB 2010 induktion. från det enskilda till det allmänna (när man utgår från insamlade data och drar en slutsats) deduktion. från det allmänna till det enskilda (när man har en hypotes, ett antagande eller en gissning, som man sedan försöker verifiera eller falsifiera utifrån insamlade data)

4 vetenskapens ingredienser Eva Friman, HUB 2010 empiriskt material, d v s material om det man studerar metod, d v s ett arbetssätt eller ett sätt att gå tillväga teori, ett perspektiv eller en allmän föreställning om hur saker och ting förhåller sig

5 metod Eva Friman, HUB 2010 insamlingsmetod – vedertagen vetenskaplig metod som används för att samla in det empiriska materialet analysmetod – vedertagen vetenskaplig metod som används för att analysera det empiriska materialet

6 behöver man teori? Eva Friman, HUB 2010 nej, om man menar att fakta eller empiri talar för sig själv ja, om man menar att vi har vissa ned- ärvda föreställningar om tillvaron i vår kultur, så att vi ser verkligheten genom våra glasögon och inte ’som den är’

7 vad är en teori? Eva Friman, HUB 2010 En teori är det perspektiv vi anlägger i det vetenskapliga arbetet Inom naturvetenskapen finns vissa givna teorier om vad som kännetecknar naturen (gravitationsteori, kvantmekanik etc…). Inom human- och samhällsvetenskapen finns en hel uppsjö teorier, hämtade ur olika filosofiska synsätt.

8 positivismen Eva Friman, HUB 2010 Positivismen uppstod som en vetenskaplig tanke- tradition under 1900-talet. Positivister menade att vi kan lösa människans problem om vi gör oss av med gammalt tänkande. Tre stadier i människans historia enligt positivismen: det teologiska (då människan trodde på gudar) det metafysiska (då människan spekulerade över tillvarons mysterium) det positiva (då vetenskapen ger exakta svar på människans frågor)

9 positivismen utmanas Eva Friman, HUB 2010 Inom den nya vetenskapsteoretiska strömningen hermeneutiken hävdades en principiell skillnad mellan naturvetenskap å ena sidan och human- och samhällsvetenskap å den andra. Naturvetenskapen ska undersöka lagbundna förlopp och förklara. Humanvetenskapen ska förklara och förstå.

10 Eva Friman, HUB 2010 filosofi analytisk filosofifenomenologi * vetenskapsteori positivismhermeneutik *enligt fenomenologin kan man inte självklart skilja mellan subjekt och objekt. Världen är summan av våra uppfattningar och det går inte att skilja mellan världen såsom den ter sig för oss och såsom den ’verkligen är’.

11 vetenskapliga paradigm Eva Friman, HUB 2010 Thomas Kuhn ifrågasatte med paradigm (1962) vetenskapens rationalitet när han menade att två helt olika bilder av världen kan ha samma sanningshalt. Paradigmskifte = världen skiftar gestalt.

12 kritiskt förhållningssätt Eva Friman, HUB 2010 Högskolelagens första kapitel: ”Den grundläggande högskole- utbildningen skall ge studenterna förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar.”

13 hållbar utveckling Eva Friman, HUB 2010 Högskolelagens första kapitel: ”Högskolorna ska i sin verksamhet främja hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa."

14 reflektion Eva Friman, HUB 2010 Ifrågasätt och förhåll dig självständig till det uppenbara och det dolda i förhållande till litteratur, intervjupersoner osv. Medvetna och omedvetna intressen & intressekonflikter, dolda ’sanningar’ och oskrivna lagar, hierarkier och dolda förbud eller tvingande ideal –försök se igenom sådana sociala institutioner och förhåll dig självständigt och analytiskt reflekterande till dem.

15 vetenskaplig frihet Eva Friman, HUB 2010 I det vetenskapliga skrivandet behöver du säkerställa möjligheten att ta dig an uppgiften på ett vetenskapligt sätt – till frihet i perspektiv och analys.

16 varför bygga på tidigare forskning? Eva Friman, HUB 2010 För att stärka det självständiga och kritiska förhållningssättet ska du luta dig mot vedertagna vetenskapliga teorier och metoder (grundnivå). Längre fram i din forskning och ditt uppsatsskrivande (masters- och forskarnivå) kommer du också att kunna vidareutveckla sådana teorier och metoder så att de passar din forskning.

17 uppsatsens teoriavsnitt Eva Friman, HUB 2010 övergripande vetenskapsteoretisk hållning ämnesspecifik teoretisk hållning specifik teori din förförståelse

18 uppsatsens teoriavsnitt Eva Friman, HUB 2010 övergripande vetenskapsteoretisk hållning: positivism eller hermeneutik (perspektivism) – mycket kort ämnesspecifik teoretisk hållning: hållbar utveckling (mång- eller tvärvetenskap), definition och betydelse för uppsatsen

19 uppsatsens teoriavsnitt Eva Friman, HUB 2010 specifik teori: en ansats som passar ämnet, t ex någon specifik teori om hållbar utveckling, eller om aktör eller institutioner eller genus eller diskurs eller text & språk eller modernitet/postmodernitet etc… din förförståelse: med relevans för ämnet; det du bedömer vara av vikt att framföra för att göra uppsatsen så genomskinlig som möjligt


Ladda ner ppt "Vetenskapligt arbete Eva Friman, HUB 2010. vad är vetenskaplig kunskap? Eva Friman, HUB 2010 Den kunskap som framställs i forskning. Kriterium för vetenskaplighet:"

Liknande presentationer


Google-annonser