Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Forsknings- och utvärderingsmetoder, 15 hp Göteborgs universitet Förvaltningshögskolan Ht 2010 Anna Melke.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Forsknings- och utvärderingsmetoder, 15 hp Göteborgs universitet Förvaltningshögskolan Ht 2010 Anna Melke."— Presentationens avskrift:

1 Forsknings- och utvärderingsmetoder, 15 hp Göteborgs universitet Förvaltningshögskolan Ht 2010 Anna Melke

2 Introduktion till kursen och dess första delmoment Innehåll och mål Upplägg Examination Nästa termin Därefter: föreläsning 1, delmoment 1

3 Innehåll och mål Praktisk förberedelse inför uppsatsarbete -Vad innebär det att skriva en akademisk uppsats? -Vad är formalia? -Hur kan en uppsats se ut? -Olika faser i uppsatsarbetet.

4 Innehåll och mål Introduktion till det vetenskapliga tänkandet -Vad är (inte) vetenskap? -Vad skiljer t.ex. det vetenskapliga arbetet från journalistik? -Vad är en vetenskaplig frågeställning? -Introduktion till grundläggande begrepp

5 Innehåll och mål Fokus på metod -Vad är en vetenskaplig metod? -Vilka metoder är vanliga inom samhällsvetenskapen? -Hur väljer man metod? -Vad spelar det för roll vilken metod jag använder? -Övning i kvantitativ metod (delmoment 2)

6 Upplägg delmoment 1 F1 Introduktion till kurs och begrepp Föreläsning 2-6 Exempel på metodfrågor och metodproblem, diskussion kring forskningsprocessen Föreläsning 7 Handledning Föreläsning 8 Examinationsseminarium

7 Upplägg delmoment 1 Litteratur: Metodpraktikan: huvudbok, en genomgång av och diskussion kring olika metoder Vetenskapsteori för nybörjare: fördjupning av ”vad är vetenskap”? Rapporter och uppsatser: handbok i framställning och formaliafrågor

8 Examination Efter avslutad kurs ska studenten: ha tillägnat sig insikt om de vetenskapsteoretiska grunderna för olika syn på kunskap samt om de kunskapsteoretiska förutsättningarna för några av de inom samhällsvetenskap vanligaste använda metoderna och teknikerna. ha förmåga att välja och designa vetenskapliga undersökningar samt ha förståelse för relationen mellan metod och problem.

9 Examination ha färdighet i att tillämpa några av de vanligaste vetenskapligt använda metoderna och teknikerna, inkluderat historisk källkritisk metod. ha förmåga att värdera hur valet av metod samt övriga faktorer och val präglar det vetenskapliga arbetet och hur det möjliggör/begränsar de slutsatser det är möjligt att dra av en undersökning.

10 Examination Detta visar ni i delmoment 1 genom att granska och analysera två uppsatser utifrån kurslitteraturen. Hur har författarna genomfört undersökningarna? Kunde de gjort på något annat sätt? Vad hade det fått för konsekvenser? Gör de som man ”ska” enligt kurslitteraturen?

11 Nästa termin Kandidatuppsats om 15hp (ca 30-40 sidor) Handledning individuellt eller i grupp Inga föreläsningar Eventuellt seminarier Slutseminarium med opposition obligatoriskt Fundera redan under denna termin på ämne och möjlig handledare!

12 Föreläsning 1 Vad är vetenskap? Vad är metod? Vad är utmärkande för en akademisk text?

13 Vad är vetenskap? Vad är inte vetenskap och hur avgör vi det? Vetenskap innebär -en särskild syn på kunskap -ett strukturerat tillvägagångssätt -en transparent process -att förhålla sig till tidigare studier

14 Vad är vetenskap? Några centrala vetenskapliga begrepp: PositivismHermeneutik -objektivitet- subjektivitet -lagbundenhet- problematisera -generalisera- det särpräglade -statistik- inlevelse -experiment -prediktion

15 Vad är vetenskap? Centrala begrepp: Reliabilitet -tillförlitlighet, att mäta rätt Validitet -giltighet, att mäta rätt saker Deduktion (deduktiv ansats) -att utgå från teori Induktion (induktiv ansats) - att utgå från empiri

16 Vad är vetenskap? Centrala begrepp: Operationalisering Verifiera vs. Falsifiera Förförståelse Paradigm

17 Vad är metod? Metoden är undersökningens redskap för -insamling av data -analys av data Metoden avgör - vilka frågor vi kan ställa och besvara - vilket material vi använder och vice versa!

18 Vad är metod? Vilka metoder känner ni till? Vilken metod lämpar sig för att undersöka -Konflikter på en arbetsplats -Hälsan i en population -Effekterna av en organisationsförändring -Effekten av olika behandlingsmetoder

19 Vad är metod? Svaret är inte givet! Beroende på metodval -vinklas frågan olika -studerar vi olika frågor -har vi olika möjligheter till generalisering -har vi olika möjligheter till slutsatser

20 Vad är metod? Därför måste vi alltid -motivera/argumentera väl för vårt val av metod -visa medvetenhet för konsekvenserna av vårt metodval -ta hänsyn till metoden när vi diskuterar resultat och drar slutsatser

21 Vad utmärker en akademiskt text? Har en särskild form Behandlar särskilda frågor Använder en tydlig metod – en strukturerad undersökning Strävar efter ackumulerad kunskap Anknyter till teori: utvecklar, prövar, förklarar via Anknyter till tidigare forskning: referenser

22 Tack för idag! Kontakta mig via mejl om ni har frågor. Håll er uppdaterade på GUL. Vi ses den 13/10!


Ladda ner ppt "Forsknings- och utvärderingsmetoder, 15 hp Göteborgs universitet Förvaltningshögskolan Ht 2010 Anna Melke."

Liknande presentationer


Google-annonser