Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den vetenskapliga artikeln

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den vetenskapliga artikeln"— Presentationens avskrift:

1 Den vetenskapliga artikeln
Innehåll och begrepp inom den medicinska originalartikeln G Tobin G Ö T E B O R G U N I E R S I T Y

2 Kunskapsvärdering Vetenskap och beprövad erfarenhet
Evidensbaserad sjuk- och hälsovård Informationskällor med hög relevans, god kvalitet och vara av hög aktualitet

3 Den vetenskapliga originalartikeln
Peer review-granskad Oredovisade resultat Verifierbart Introduktion - metoder - resultat - diskussion – referenslista (IMRAD) Abstract, keywords i databaser Tillförlitlig och tillgänglig

4 Målsättningen med uppgiften är att:
Påvisa originalartikelns betydelse som källmaterial för såväl undervisning och läromedel, som för de terapirekommendationer som ges hälso- och sjukvården. Introducera ett kritiskt förhållningssätt vid informationssökning, genom att diskutera begrepp och studieupplägg som påverkar kliniska studiers kvalitet.

5 Artikelvärdering Vilken frågeställning gav upphov till studien?
Vem stödde studien? Utformades studien på ett lämpligt sätt? Besvaras frågeställningen och stöds slutsatser av de presenterade resultaten? Har rätt statistisk analys gjorts?

6 Värdering utifrån study design
Hur stor var den undersökta populationen? Är studien randomiserad? Dubbel-blindad? Kontrollerad? Prospektiv? Power-analys? Statistik beräknat på per protocol eller intention-to-treat?

7 Artikelns olika avsnitt
Diskussion Principer, relationer och generaliseringar som är styrkta i resultatavsnittet. Svaga punkter i studien poängteras. Slutsatserna från forskningen beskrivs i relation till observerade data. Acknowledgement Här tillkännages stöd: personligt, professionellt, tekniskt eller finansiellt. Referenser Listning av källan för den dokumentation som åberopas Introduktion Studiens syfte problemformuleringar /frågeställningar Väsentliga bakgrundsfakta anges. Metod – kvantitativ eller kvalitativ Beskrivning av metoder Statistiska metoder Inklusion/exklusionskriterier Resultat Forskningsresultat i löpande text eller i tabeller och figurer.

8 Begrepp inom kliniska studier
Study design Randomiserad Placebokontrollerad Blindad, dubbel-blindad eller trippel-blindad? Prospektiv respektive retrospektiv Bias?

9 Begrepp inom kliniska studier
Kohort-studie Patienten inte slumpmässigt utvald Utvald pga av exponering av riskfaktor Exempel: rökning och hjärtkärlsjukdom Fall-kontrollstudie Patienter med viss sjukdom jmf med andra patienter Alternativt mot individer ur population För att finna möjliga skadliga faktorer Tvärsnittsstudie Representativa individer (patienter eller friska) utväljs Data-insamling vid en och samma tidpunkt Retrospektiv Fallrapport Rapport från enskilt eller några patientfall

10 Kvalitetsgradering Randomiserad kontrollerad prövning med stort antal individer/patienter Randomiserad kontrollerad prövning med mindre antal individer/patienter Icke-randomiserad prövning med samtida kontroller Icke-randomiserad prövning med tidigare kontroller Kohortstudie Fall-kontrollstudie Tvärsnittsstudie Fallrapport

11 Statistisk analys Medelvärde, medelfel (SD, SEM) Konfidensintervall
Sannolikhet, p-värde Poweranalys Endpoints; hårda respektive mjuka endpoints Primär och sekundära endpoints Per protocol eller intention-to-treat

12 Referenssystemets två delar
1) Hänvisning i texten och 2) Bibliografisk beskrivning. Texthänvisningen är en parentes som vanligtvis består av författarens efternamn och utgivningsår. Information eller uppgifter från en annan källa, skall anges med en texthänvisning. Texthänvisningen pekar till en fullständig bibliografisk beskrivning av dokumentet i referenslistan. Bara skriftliga källorna tas med. För muntliga källor (länk) används du dig av noter (alternativt hänvisning i texten).


Ladda ner ppt "Den vetenskapliga artikeln"

Liknande presentationer


Google-annonser