Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Introduktion till EBV modul 1 Nils Johansson Luleå/Piteå april 2010

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Introduktion till EBV modul 1 Nils Johansson Luleå/Piteå april 2010"— Presentationens avskrift:

1 Introduktion till EBV modul 1 Nils Johansson Luleå/Piteå april 2010
EBV som arbetssätt Introduktion till EBV modul 1 Nils Johansson Luleå/Piteå april 2010

2 ”FIKA”: EBV som arbetssätt
PROCEDUREN Formulera en sökbar fråga. Informationssökning Kritisk granskning Applicera kunskapen MÅL: Hitta och använda information så snabbt som möjligt.

3 För att lyckas med sin sökning behöver man
Formulera sitt ämne klart och tydligt: PICO Effektiv strategi för sökning Känna till hur databaserna fungerar Sökprocessen Efter Umeå universitetsbibliotek, Medicinska biblioteket

4 Att formulera sökbara frågor
Bakgrundsfrågor: ”nybörjarens funderingar” - Intressanta källor: läroböcker, introducerande artiklar ”tutorials” Förgrundsfrågor: ”expertens funderingar” - Intressanta källor : studier, systematiska översikter, IT-system

5 Typer av kliniska studier
- Behandlingseffekter - Diagnostik - Prognos och risk - Biverkningar och skada - Hälsoekonomi

6 Att formulera sökbara frågor
English: ”PICO” Svenska: ”DIKE” Patient Intervention Control Outcome Diagnos Intervention Kontrollgrupp Effektmått

7 FORMULERA EN SÖKBAR FRÅGA
Exempel 1: Patient: Patienter 60+ med djup ventrombos Intervention: Heparin Control: Ordinarie medicinering Outcome: Ökad risk för stroke Exempel 2: Diagnos: Frisk 45-årig kvinna. Risk för blodpropp vid långa flygningar > 5h. Intervention: Stödstrumpor Kontroll: Friska 45-åriga kvinnor utan stödstrumpor Effektmått: Hur många drabbas av blodpropp?

8

9 EFFEKTMÅTT WHO:s ICF-modell
Exempel: WHO:s ICF-modell Förväntad livslängd, mindre smärta, lägre risk för sjukdom Sjukdomsspecifika standardiserade hälsomått Generella hälsomått: EQ-5D, SF-36 Ekonomiska mått

10 ”FIKA”: EBV som arbetssätt
PROCEDUREN Formulera en sökbar fråga. Informationssökning. Kritisk granskning. Applicera kunskapen. MÅL: Hitta och använda information så snabbt som möjligt.

11 Förutsättning för EBM Man behöver ha koll på forskningsläget Sammanfattningar av forskningsläget

12 Textmängd Skräddarsydda IT-system Sammanfattningar
Systematiska översikter Primära studier

13 Systematisk översikt - viktigast
- En typ av studie: medför genuint ny kunskap Sammanfattar forskningsläget kring ett problem: en studie av primära studier Kan innehålla en metaanalys, men behöver inte göra det Behöver granskas kritiskt! Viktigt: när gjordes sökningen?

14 Hierarki utifrån intern validitet: Behandlingsstudier
Systematiska översikter Stora RCT studier Små RCT studier Kontrollerade, icke randomiserade, CCT Kohort-studier Fall-kontrollstudier Tvärsnittsstudier Fallstudier Fallbeskrivningar Ungefärlig intern validitet

15 Princip för sökningar I första hand: Systematiska översikter
– pålitligaste sammanfattningarna! I andra hand: Sammanställningar av forskningsläget: evidensdatabaser, forskningssammanfattningar, guidelines (OBS! Ofta svårt att avgöra kvalitet och aktualitet!) I sista hand: Enskilda primära studier

16 Hitta bra sökord Tips: Översätt nyckelord i SweMesh
2) Gå till medicinskt/engelskt lexikon 3) TRIP, SumSearch, Google Scholar 4) Titta i litteratur som du redan har 5) Fråga en bibliotekarie!

17 Olika sorters databaser
Metasökmotorer (TRIP, SumSearch, Samsök) Databaser för evidensbaserad medicin (Clinical Evidence) Fulltextdatabaser (Science Direct, Ebsco, Cochrane, SBU) Innehåller artiklar i fulltext Referensdatabaser: (SweMed+, CINAHL, PubMed, AMED) Innehåller referenser till tidskriftsartiklar Bibliotekskatalog (ALBUM, LUCIA, LIBRIS) Vanliga sökmotorer (Google scholar) Umeå universitetsbibliotek, Medicinska biblioteket

18 Samla relevanta träffar
Tips: Använd konto på PubMed, PsychInfo, osv Gör referenslista i EndNote eller Office Maila abstracts eller artiklar till dig själv Skriv ut abstracts eller artiklar Gör en kunskapsöversikt, ”CAT” se exempel

19 ”FIKA”: EBV som arbetssätt
PROCEDUREN Formulera en sökbar fråga Informationssökning Kritisk granskning Applicera kunskapen MÅL: Hitta och använda information så snabbt som möjligt.

20 ”Vad gör jag med 100 artiklar??”
Att granska studier ”Vad gör jag med 100 artiklar??” FÖRST GROVSORTERING ÖVERBLICK SEDAN GRANSKA SYSTEMATISKA ÖVERSIKTER SIST GRANSKA PRIMÄRA STUDIER

21 PICO avgör snabbt relevans!
Grovsortering: PICO avgör snabbt relevans! Patients Är det relevant patientgrupp? Intervention Är det relevant intervention? Control Är studiens design relevant? Outcome Är det relevanta effektmått?

22 Kom ihåg din PICO-fråga
För det första: är artikeln alls intressant att läsa? Titta i abstract: a) typ av design, b) syfte, c) patienter, d) slutsats Titta i sista raderna i inledningen: syfte, frågeställning Titta på diagram eller tabeller över resultat: vad mätte de? Är det intressant?

23 Hierarki utifrån intern validitet: Interventionsstudier
Systematiska översikter Stora RCT studier Små RCT studier Kontrollerade, icke randomiserade, CCT Kohort-studier Fall-kontrollstudier Tvärsnittsstudier Fallstudier Fallbeskrivningar Ungefärlig intern validitet

24 Minska textmängd Grovsortering: Hur många studier har jag hittat?
Hur många systematiska översikter? Räcker det att läsa systematiska översikter? Vilken design har studierna? Granska! Bedöm relevans med din PICO. Rensa bort irrelevanta studier! Tillräckligt nya och täcker området för din PICO? Inkluderar de andra studier jag hittat? Ordna studierna enligt designkvalitet. Sätt en lägsta ribba i designhierarkin Börja granska studierna med bäst design. Gå neråt i hierarkin endast när det behövs!

25 Använd granskningsmall

26 Att komma igång: inför nästa träff
Gå in på sjukhusbibliotekets hemsida - Titta på ”Vårdverktyget.se” (insidan) - Gå in på SweMesh: prova översätt - Sök lite i Libris och Lucia - Gå in på SBU:s hemsida - Gå in på Cochrane Librarys hemsida


Ladda ner ppt "Introduktion till EBV modul 1 Nils Johansson Luleå/Piteå april 2010"

Liknande presentationer


Google-annonser