Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kunskapsunderlag till Standardvårdplaner Nils Johansson Sunderbyn December 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kunskapsunderlag till Standardvårdplaner Nils Johansson Sunderbyn December 2010."— Presentationens avskrift:

1 Kunskapsunderlag till Standardvårdplaner Nils Johansson Sunderbyn December 2010

2 Att formulera sökbara frågor English: ”PICO” Patient Intervention Control Outcome Svenska: ”DIKE” Diagnos Intervention Kontrollgrupp Effektmått

3 FORMULERA EN SÖKBAR FRÅGA Exempel 1: Patient: Patienter 60+ med djup ventrombos Intervention: Heparin Control: Ordinarie medicinering Outcome: Ökad risk för stroke Exempel 2: Diagnos: Frisk 45-årig kvinna. Risk för blodpropp vid långa flygningar > 5h. Intervention: Stödstrumpor Kontroll: Friska 45-åriga kvinnor utan stödstrumpor Effektmått: Hur många drabbas av blodpropp?

4

5 ”FIKA”: EBV som arbetssätt PROCEDUREN 1.Formulera en sökbar fråga. 2.Informationssökning. 3.Kritisk granskning. 4.Applicera kunskapen. MÅL: Hitta och använda information så snabbt som möjligt.

6 Förutsättning för EBM Man behöver ha koll på forskningsläget Sammanfattningar av forskningsläget

7 Textmängd Skräddarsydda IT-system Sammanfattningar Systematiska översikter Primära studier

8 Systematisk översikt - viktigast -En typ av studie: medför genuint ny kunskap -Sammanfattar forskningsläget kring ett problem: en studie av primära studier -Kan innehålla en metaanalys, men behöver inte göra det -Behöver granskas kritiskt! -Viktigt: när gjordes sökningen?

9 Hierarki utifrån intern validitet: Behandlingsstudier Systematiska översikter Stora RCT studier Små RCT studier Kontrollerade, icke randomiserade, CCT Kohort-studier Fall-kontrollstudier Tvärsnittsstudier Fallstudier Fallbeskrivningar Ungefärlig intern validitet

10 Princip för sökningar I första hand: Systematiska översikter – pålitligaste sammanfattningarna! I andra hand: Sammanställningar av forskningsläget: evidensdatabaser, forskningssammanfattningar, guidelines (OBS! Ofta svårt att avgöra kvalitet och aktualitet!) I sista hand: Enskilda primära studier

11 Hitta bra sökord Tips: 1)Översätt nyckelord i SweMesh 2)Gå till medicinskt/engelskt lexikon 3)TRIP, SumSearch, Google Scholar 4)Titta i litteratur som du redan har 5)Fråga en bibliotekarie!

12 Umeå universitetsbibliotek, Medicinska biblioteket Olika sorters databaser Metasökmotorer (TRIP, SumSearch, Samsök) Databaser för evidensbaserad medicin (Clinical Evidence) Fulltextdatabaser (Science Direct, Ebsco, Cochrane, SBU) –Innehåller artiklar i fulltext Referensdatabaser : (SweMed+, CINAHL, PubMed, AMED) –Innehåller referenser till tidskriftsartiklar Bibliotekskatalog (ALBUM, LUCIA, LIBRIS) Vanliga sökmotorer (Google scholar)

13 Samla relevanta träffar Tips: -Använd konto på PubMed, PsychInfo, osv -Gör referenslista i EndNote eller Office -Maila abstracts eller artiklar till dig själv -Skriv ut abstracts eller artiklar -Gör en kunskapsöversikt, ”CAT” se exempel

14 Dokumentera hur sökningen gick till Databas/sökmotor Datum Huvudsökord Antal träffar + undersökord Antal träffar + undersökord Antal träffar + undersökord Antal träffar Utvalda artiklar Fyll i schema

15 Sammanställning av kunskapsunderlag Författare År TitelSyfte Studiedesign/ Typ av dokument Typ av patienter Antal patienter Bortfall ResultatAnmärkning Fyll i artikelmatris

16 Att granska studier ”Vad gör jag med 100 artiklar??” FÖRST GROVSORTERING ÖVERBLICK SEDAN GRANSKA SYSTEMATISKA ÖVERSIKTER SIST GRANSKA PRIMÄRA STUDIER

17 Grovsortering: PICO avgör snabbt relevans! P atients Är det relevant patientgrupp? I nterventi on Är det relevant intervention? C ontrol Är studiens design relevant? O utcome Är det relevanta effektmått?

18 Kom ihåg din PICO-fråga För det första: är artikeln alls intressant att läsa? -Titta i abstract: a) typ av design, b) syfte, c) patienter, d) slutsats -Titta i sista raderna i inledningen: syfte, frågeställning -Titta på diagram eller tabeller över resultat: vad mätte de? Är det intressant?

19 Grovsortering: Minska textmängd Hur många studier har jag hittat? Hur många systematiska översikter? Räcker det att läsa systematiska översikter? Vilken design har studierna? Granska! Bedöm relevans med din PICO. Rensa bort irrelevanta studier! Börja granska studierna med bäst design. Gå neråt i hierarkin endast när det behövs! Tillräckligt nya och täcker området för din PICO? Inkluderar de andra studier jag hittat? Ordna studierna enligt designkvalitet. Sätt en lägsta ribba i designhierarkin

20 Djupdyk inte i enstaka artiklar För det första: Bygg på det som redan finns - Systematiska översikter - Nationella riktlinjer - Lokala riktlinjer - Läromedel För det andra: Artikelmatris räcker i allmänhet utmärkt som kunskapsunderlag!

21 Hierarki utifrån intern validitet: Interventionsstudier Systematiska översikter Stora RCT studier Små RCT studier Kontrollerade, icke randomiserade, CCT Kohort-studier Fall-kontrollstudier Tvärsnittsstudier Fallstudier Fallbeskrivningar Ungefärlig intern validitet

22 Exempel: sammanställning av sökning och kunskapsunderlag Databas/sökmotor Datum Huvudsökord Antal träffar + undersökord Antal träffar + undersökord Antal träffar + undersökord Antal träffar Utvalda artiklar Cinahl 091208 Infect* 36780 Neutrop* 497 Nurs* 65 Sugahara 2004 Mank 2003 Kenny 2000 CInahl 091208 Infect* 36780 Neutrop* 497 Neoplasm* 54 Sugahara 2004 Författare År TitelSyfte Studiedesign/ Typ av dokument Typ av patienter Antal patienter Bortfall ResultatAnmärkning Sugahara 2004 Footwear exchange has no influence on the incidence of febrile neutropenia in patients undergoing chemotherapy for hematologic malignancies Påverkar skobyte incidens av feber hos patienter med hematologisk malignitet med svår neutropeni RCT(?) Vuxna patienter på hematologisk vårdavdlening med svår neutropeni 112 st Incidens påverkades inte av skobyte Mank 2003 Masking of neutropenic patients on transport from hospital rooms is associated with a decrease in nasocomical aspergillosis during construction Förebygger “high-efficiency- masks” invasiv pulmonell aspergillus hos patienter med hematologisk malignitet och svår neutropeni som vistas utanför sina rum under ombyggnation CCT(?)Patientkarakteristik saknas Incidens med pulmonell aspergillus minskade när patienterna bär mask Kenny 2000The efficacy of cotton cover gowns in reducing infection in neutropenic patients: an evidence based study Spelar handskar och skyddsrock roll för RCTPatientkarakteristik saknas 11 patienter fullföljer 2 faller bort Skyddsrockar som bärs helsa tiden spelar inte någon roll för incidensen av infektioner

23 Använd granskningsmall


Ladda ner ppt "Kunskapsunderlag till Standardvårdplaner Nils Johansson Sunderbyn December 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser