Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Seminarieuppgift i TIK-kursen. •Mål •Gruppen skall självständigt samla information och fördjupa sig i en medicinteknisk problemställning. •Sammanfatta.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Seminarieuppgift i TIK-kursen. •Mål •Gruppen skall självständigt samla information och fördjupa sig i en medicinteknisk problemställning. •Sammanfatta."— Presentationens avskrift:

1 Seminarieuppgift i TIK-kursen

2 •Mål •Gruppen skall självständigt samla information och fördjupa sig i en medicinteknisk problemställning. •Sammanfatta resultatet av undersökningen i skriftlig och muntlig form. •Granska en annan grupps muntliga och skriftliga presentation.

3 Gruppindelning till projektuppgift •Birgitta - Grupp B, P ” Beskrivning av medicinteknisk produkt för behandling av kranskärlssjukdom och hur den används här idag. •Britta - Grupp M, L –”Felkällor i ultraljudsmätningar_ tekniska resp. artefakter” •Gösta - Grupp A, C – ”Risker vid mekanisk ventilation” •Kaj - Grupp H, I –”Mätning av hjärtfrekvens variation _metodologiskt, resp. klinisk tillämping” •Kalle - Grupp D, E – ”Metoder för invasiv blodtrycksmätning ” •Kalle – Grupp O, N_”Jämf. ambulans och helikopter transp” •Mats-Grupp F, G– ”Användning av biosensorer inom intensivvår d” •Stig - Grupp J, K – ”Metoder att mäta arteriellt blodflöde vid kardiovaskulär sjukdom”

4 Handledare •Mats Nilsson (Mats.Nilsson@sth.kth.se) - grupp: F, G Karl Bodell (Karl.Bodell@ki.se) - grupp: D, E, O, N Gösta Hellström (Gosta.Hellstrom@ki.se) - grupp: A, C Britta Lind (Britta.Lind@sth.kth.se) - grupp: L, M Birgitta Janerot (Birgitta.Janerot@ki.se) – grupp: B, P Stig Ollmar (Stig.Ollmar@ki.se) :- grupp J, K Kaj Lindecrantz (Kaj.Lindecrantz@sth.kth.se) – grupp: I, HMats.Nilsson@sth.kth.seKarl.Bodell@ki.seGosta.Hellstrom@ki.seBritta.Lind@sth.kth.seBirgitta.Janerot@ki.seStig.Ollmar@ki.seKaj.Lindecrantz@sth.kth.se

5 Exempel på information som skall ingå är: • Definition av utrustningen, teknisk lösning/lösningar. •Tillämpning Övrigt •Marknaden i Sverige •Priser -Ekonomi

6 Forts. övrigt •Alternativa tekniska lösningar för tillämpningen av andra tillverkare. •Vem säljer produkten på den svenska marknaden •Senaste tekniken, vad ligger i närmaste framtiden. •Speciella regler eller standarder eller säkerhetsproblem av intresse

7 Forts övrigt. •Försäljningsvolym per år, produktens andel av total försäljning •Trender/förändringar på marknaden •Speciella regler eller standarder eller säkerhetsproblem av intresse

8 Undervisning Till fördjupningsuppgiften ingår föreläsningar och seminarier. •Föreläsningen ”Vad är en vetenskaplig artikel, hur används de och varför?” •Informationssökningsuppgift •Föreläsning/seminarium: Vad är egentligen fusk? Om rapportskrivning och granskning av rapport. •:

9 Redovisning/examination •Skriftlig rapport om c:a 10 sidor inklusive bilder och referenser. Rapporten skrivs enligt mall. •Muntlig presentation av rapporten. Alt. Opponering på annan grupps arbete •Två tentamensfrågor från varje grupp. (lottas in i tentamen)

10 Vetenskapliga artiklar. Vad är det, hur används de och varför?

11 Högskolelagen (1992:1434) SFS 1992:1434 SFS 2006:173. •8§......Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att •- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå..........

12 Vetenskaplig rapport Dokumentationen av forskningsprocessen skall vara så informativ att andra utan svårighet kan: •värdera vetenskapsteoretiska ansatser, metodval och observationer •följa forskningsprocessen obehindrat •utvärdera den intellektuella processen

13 Olika typer av artiklar •Originalartiklar: empirisk studie där resultaten för första gången beskrivs •Översiktsartiklar (Review articles) inklusive meta analyser, Sammanfattning av var forskningen står ”idag” •Teoretiska artiklar: Utifrån tidigare rapporter komma med en ny teori/alternativ peka på felaktigheter i den gamla.

14 Sätt att ”publicera” vetenskapliga resultat •primärtidskrifter: tidskrifter som bara godkänner artiklar som inte publicerats på annat håll tidigare. •Konferenser •Letter of communication

15 Vad kännetecknar en vetenskaplig artikel •Tillförlitlig publicering Den ska publiceras i en vetenskaplig tidskrift (primärpublikation) •Vetenskaplig granskning (eng. peer-review) Tidskrifteren har ett råd av granskare (eng. referee). •Tillgänglighet •För en vetenskaplig artikel är det också viktigt att den är tillgänglig för forskare utan restriktioner och kan återfinnas i databaser eller kataloger genom bokhandel, bibliotek eller elektroniska källor.

16 Moment som ingår i en vetenskaplig artikel •Abstract (sammanfattning) och nyckelord Ett abstract skall vara kort och bör innehålla syfte, metod, resultat och slutsats samt ett tillägg med nyckelord som identifierar artikelns innehåll (indexeringsterm).

17 Introduktion •Studiens syfte anges sammanfattningsvis •Forskarens frågeställningar beskrivs och avgränsningar som gjorts anges •Problemen som man sökt svar på bör presenteras och kan ibland också följas av de viktigaste resultaten •Bakgrundsfakta anges för att läsaren snabbt skall komma in i problemområdet. Allmän och teoretisk bakgrund, tidigare forskning eller inspiration från litteratur förekommer •Litteratururval och informationssökning beskrivs

18 Metod •Kvantitativ eller kvalitativ •Beskrivningar över vilken/vilka metoder som använts skall vara så detaljerade och noggranna att gången i forskningsprocessen skall kunna följas och upprepas. Metoderna skall vara rimliga i förhållande till vad som skall undersökas.

19 Resultat •Forskningsresultatet redovisas ofta i en översiktlig beskrivning utan att upprepa vad som tidigare framgått i artikeln. Viktiga data presenteras i löpande text och/eller i tabeller och figurer. Även oväntade eller negativa resultat redovisas.

20 Diskussion •Här diskuteras principer, relationer och generaliseringar som är styrkta i resultatavsnittet. •Undantag, brist på korrelation och svaga punkter i studien skall också uppmärksammas. •Slutsatserna från forskningen måste vara lätta att följa i relation till observerade data. •Endast slutsatser som bygger på tidigare presenterade data kan tas upp i diskussionen.

21 Acknowledgement •Här tillkännages stöd av olika karaktär som personer kan ha bidragit med under arbetets gång: personligt, professionellt, tekniskt eller finansiellt. Alla som nämns bör vara underrättade om detta.

22 Referenser •I referenslistan (litteraturförteckning) skall alla dokument som omnämns i artikeln finnas med för att man ska kunna gå tillbaka till källan. OBS! Endast de artiklar man refererar till i texten skall finnas med i listan.

23 Hitta vetenskaplig artikel •Pubmed •Web of knowledge mm


Ladda ner ppt "Seminarieuppgift i TIK-kursen. •Mål •Gruppen skall självständigt samla information och fördjupa sig i en medicinteknisk problemställning. •Sammanfatta."

Liknande presentationer


Google-annonser