Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Finansinspektionen Vi övervakar finansmarknaden. Historia.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Finansinspektionen Vi övervakar finansmarknaden. Historia."— Presentationens avskrift:

1 Finansinspektionen Vi övervakar finansmarknaden

2 Historia

3 Utfärdande av tillstånd till företag som vill tillhandahålla finansiella tjänster Utformning av bindande regler och rådgivning angående finansiell verksamhet Tillsyn av att regler efterföljs och utförande av riskanalyser FI har tillsyn över: 3 700 finansiella företag 600 utländska finansiella företag med verksamhet i Sverige informationen från 300 börsbolag Myndighetens tre huvudområden

4 Ingripande Finansinspektionen har flera möjligheter att ingripa mot aktörer på den finansiella marknaden. 1. Förhindra verkställighet av beslut. 2. Förbjuda handel med finansiella instrument. 3. Dra in tillstånd. 4. Varna 5. Bötfälla Tillsyn Finansinspektionen har flera möjligheter att granska den finansiella marknaden. 1. Har rättighet att ta del av upplysningar som de begär. 2. Har rättighet att göra undersökningar på plats. 3. Har rättighet att tilldela revisor. 4. Har rättighet att delta under styrelsemöten.

5 Produkter och Tjänster Tillstånd för bank- eller finansieringsrörelse -Godkännande av bolagsordning/stadgar -Löpande rapportering till FI Avgift: 270 000 kr (Dessutom en årlig tillsynsavgift). Ledningsprövning Förändringar i ledning -styrelseordförande -styrelseledamot -styrelsesuppleant -en verkställande direktör eller dennes ställföreträdare Avgift: 16 000 kr Lämplighetsprövning Företaget ska även underrätta FI när antalet styrelseledamöter minskas. Större förvärv av egendom Bank eller ett kreditmarknadsföretag Mer än 25 procent av kapitalbasen Även bytesaffärer och förvärv av fordringar omfattas. Avgift: 16 000 kr

6 Svensk verksamhet i utlandet Verksamhet i ett land inom EES Filial eller annan gränsöverskridande verksamhet i landet utan att inrätta filial. Verksamhet utanför EES Det krävs att företaget inrättar en filial Avgift för verksamhetsetablering: 16 000 kr Uppdragsavtal Avgift: 4500 kr Ägarprövning Ansökan om tillstånd För att bedriva tillståndspliktig verksamhet samt när företaget blir ett dotterföretag. Förvärvarens anseende, kapitalstyrka och möjliga samband med penningtvätt och finansiering av terrorism granskas. Avgift: 50 000 kr

7 Ändring av bolagsordning, stadgar eller reglementen Godkännande av ändring Avgift: 11 000 kronor Utförande av riskanalyser Analysera utvecklingen inom finansområdet Instabilitet i finanssektorn

8 Finansiering – Två typer Tillsynsavgifter Tillståndsavgifter  Regeringens inverkan

9 Nya samarbeten EU + Internationella bestämmelser Svenska företag Finansinspektionen Sveriges Regering BindandeUppmaning Tillsätter styrelse

10 Vad innebär det nya samarbetet? Stor omorganisering Nya ansvarstaganden Bestämmelserna för Finansinspektionen och den svenska finansiella verksamheten utgörs av Svensk lag, EU Regler och Internationella regler vilka går att läsa om i FI:s författningssamling (FFFS). Var 3:e Dag – Ändring - Förslag

11 Basel III En regleringsstandard som ställer krav på banker gällande kapital och likviditet Togs fram efter finanskrisen 08-09 och är en fortsättning på Basel II Det övergripande syftet är att stärka bankernas förmåga att stå emot förluster och minska sannolikheten för nya finansiella kriser Kommer att införas stegvis under de kommande åren, med start 2013

12 Basel III ställer högre krav på bankernas kapital genom att: Reglerna för vad som får räknas in i kapitalet skärps, då hybrider, latenta skatteskulder och goodwill ej får inkluderas i lika hög grad Det införs begränsningar på hur stor del av kapitalet som får utgöras av investeringar i finansiella institut Reglerna för beräkning av riskvägda tillgångar skärps. Basel III

13 Solvens II EU:s finansministrar beslutade om nya solvensregler i maj 2009 En ram för alla EU:s medlemsländer som ska ha infört dessa i sin lagstiftning i juni 2013 och de träder i kraft senast den 1 januari 2014 Tänkt att bland annat stärka sambandet mellan solvenskrav och risker för försäkringsbolag Det ska även ge bättre konsumentskydd Ett led mot ett större arbete för att skapa en gemensam europeisk finansmarknad

14 Solvensregelverket bygger på tre pelare: Kvantitativa krav för beräkning av kapital Kvalitativa krav på riskhantering och intern kontroll Krav på publik information till marknaden Solvens II

15 Tack för oss!


Ladda ner ppt "Finansinspektionen Vi övervakar finansmarknaden. Historia."

Liknande presentationer


Google-annonser