Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Revisorsdagen 2006 16 november 2006 Välkomna!. Agenda  Inledning, Ingrid Bonde, FI  Den nya redovisningstillsynen, Åsa Andersson, FI  FI:s förväntan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Revisorsdagen 2006 16 november 2006 Välkomna!. Agenda  Inledning, Ingrid Bonde, FI  Den nya redovisningstillsynen, Åsa Andersson, FI  FI:s förväntan."— Presentationens avskrift:

1 Revisorsdagen 2006 16 november 2006 Välkomna!

2 Agenda  Inledning, Ingrid Bonde, FI  Den nya redovisningstillsynen, Åsa Andersson, FI  FI:s förväntan på revisorer, Åsa Arffman, FI  Paneldiskussion: Inledning: Den interna kapitalutvärderingen, Kerstin af Jochnick, FI Deltagare i panelen: –Kerstin af Jochnick, FI –Agneta Brevenhag, SEB –Sussanne Sundvall, FAR/SRS –Göran Raspe, Revisorsnämnden

3 Den nya redovisningstillsynen Åsa Andersson Telefon 08-787 82 29 asa.andersson@fi.se

4 Bakgrund  IAS-förordningen –Reglerar hur den finansiella informationen upprättas  Öppenhetsdirektivet –Reglerar vem och vad som ska upprättas –Reglerar när och hur informationen ska spridas –Reglerar ansvaret för tillsyn över innehåll och spridning  Förväntas träda i kraft 1 juli 2007

5 Obligatorisk information Regelbunden finansiell information Offentliggöra (sprida) Finansinspektionen Lagring Kurspåverkande information Flaggning Allmänheten

6 Regelbunden finansiell information  Regelbunden finansiell information –Års- och koncernredovisningar - inom fyra månader –Halvårsrapport - inom två månader –Kvartalsrapport - inom två månader –Delårsredogörelse - 10 till 20 veckor  Tidigare krav enligt noteringsavtal  Nya regler i lagen om börs och clearingverksamhet –5 a kap. 4 - 7 § §

7 Behörig myndighet  Finansinspektionen blir ”behörig myndighet” –Tillsyn över offentliggörande –Ansvar för tillsyn över innehållet (redovisningstillsyn)  Finansinspektionen blir ”central lagringsmekanism” –Lagra information om bolagen i 5 år –Hålla informationen tillgänglig för allmänheten –Elektroniskt nätverk i Europa?

8 Tillsyn över offentliggörande Finansinspektionen I rätt tid På rätt sätt Offentliggöra (sprida) Regelbunden finansiell information Lagring (FI)

9 Tillsyn över offentliggörande  Inrapportering till Finansinspektionen –Rapporteras i rätt tid  Vitesföreläggande  Offentliggörande av finansiell information –Offentliggörs i rätt tid och på rätt sätt –Fullständig  Vitesföreläggande och särskild avgift

10 Redovisningstillsyn CESR EECS Internationell samordning Finansinspektionen Marknadsplatserna Regelbunden finansiell information Hur marknadsplatserna genomför sin tillsyn; rutiner och lämplighet i beslut Innehållet i den finansiella informationen Rättelse av finansiell information Direkt tillsyn över vissa emittenter

11 Processen för redovisningstillsyn 1.Styrelsens ansvar 2.Revision av alla bolag 3.Marknadsplatserna granskar ett urval av bolagen (risk & rotation/slump)  samråd med övriga EU länder (EECS)  beslut i disciplinnämnd? 4.Finansinspektionen  tillser marknadsplatsernas rutin för övervakning  analyserar marknadsplatsernas beslut och åtgärder  granskar svenska bolag noterade utomlands (EU)

12 Marknadsplatsernas redovisningstillsyn  Regleras genom föreskrifter från Finansinspektionen  Föreskrifter baseras på EU-gemensamma principer  Föreskrifter kommer bl.a. att omfatta –krav på organisation –omfattning och urval –samordning av beslut –krav på åtgärder –dokumentation av process och övervakning –återrapportering och offentliggörande

13 Finansinspektionens redovisningstillsyn  Har sedan tidigare tillsyn över marknadsplatserna –Tillsyn över marknadsplatsernas rutin för övervakning  Varning och avauktorisation  Utökat ansvar för redovisningstillsyn över emittenter –Direkt tillsyn över bolag noterade utomlands (inom EU) –Analys av marknadsplatsernas beslut och åtgärder –Samordning inom Sverige och EU  Vitesföreläggande och erinran/särskild avgift, kan jämkas i förhållande till marknadsplatsens åtgärder.

14 Mer om redovisningstillsynen  Flera tillsynsorgan i Sverige –behov av samordning av bedömningar och åtgärder  Även flera tillsynsorgan inom Europa  Ansvar för redovisning ligger hos både Finansinspektionen och marknadsplatserna –Finansinspektionen bedriver indirekt tillsyn

15 Upplysningsskyldighet för revisorer  FI har rätt att begära in uppgifter och handlingar från företag och juridisk person  Omfattar revisorer och gäller även redovisningstillsynen  Upplysningsskyldigheten går före bestämmelser om tystnadsplikt för revisorer

16 Vad händer nu?  Övervakningspanelen –2005 års årsredovisningar –2006 års delårsrapporter  Marknadsplatsernas generella övervakningsansvar –2006 års årsredovisningar  Den nya redovisningstillsynen –2007 års halvårsrapport (?) och framåt

17 FI:s förväntan på revisorn Åsa Arffman Telefon 08-787 80 19 asa.arffman@fi.se

18 Förordnade revisorer  FI har en möjlighet, och i vissa fall en skyldiget att förordna revisorer i företag under FI:s tillsyn  FI har för närvarande förordnade revisorer i 51 företag  Rapporteringsskyldighet enligt rörelsereglerna för företagen  FI:s allmänna råd (FFFS 2004:10), Revisorer förordnade av FI

19 Rapportering enligt rörelsereglerna En revisor ska omgående rapportera till FI:  väsentlig överträdelse av författningar  förhållanden som kan påverka företagets fortsatta drift  förhållanden som kan leda till: –att revisorn avstyrker att balans- eller resultaträkningen fastställs –att revisorn lämnar anmärkning Motsvarande rapportering gäller för uppdrag i moderbolag och dotterbolag.

20 Förarbetsuttalanden  Revisionsuppdragets omfattning styr rapporterings- skyldigheten  Med väsentliga överträdelser avses alla överträdelser av innehållet i lagar och bestämmelser som inte är rent formella  Rapportering bör ske bl.a. –vid överträdelse av rörelseregler –om det finns påtaglig risk för förluster vid enskilda affärer eller vid mer generella förhållanden –vid förhållanden som kan leda till att revisorn avstyrker balans- eller resultaträkningen  Rapportering ska ske utan onödig tidsutdräkt.

21 Nytt lagförslag  Rapporteringsskyldigheten utökas för revisorer  FI ska ha rätt men inte en skyldighet att utse revisorer i företag  FI ges möjlighet att förordna särskild granskare i företag

22 Den interna kapitalutvärderingen Kerstin af Jochnick Telefon 08-787 81 42 kerstin.jochnick@fi.se

23 Pelare 2 Samlad kapital- bedömning Intern kapital- utvärdering Tillsyn pelare 1-3 Basel 2 – en översikt Pelare 1 Minimikrav på kapital KreditriskOperativ risk Marknads- risk Pelare 3 Genomlysning Information till andra än till tillsyns- myndigheten

24 Vilka berörs av Basel 2-reglerna  Banker  Kreditmarknadsbolag  Sparbanker  Värdepappersbolag  Vissa fondbolag Totalt ca 270 företag

25 Regelverket belönar god risk- hantering Högre risk- känslighet Lägre kapitalkrav Pelare 1 Minimikrav på kapital KreditriskOperativ risk Marknads- risk Basmetoden Schablon- metoden Intern- mätnings- metoder Interna VaR- modeller Schablon- metoder Schablon- metoden Intern risk- klassifice- ringsmetod

26 Pelare 2 ger mer heltäckande regler  Hänsyn till alla väsentliga risker  Friare val av beräkningsteknik  En samlad bild av den totala risken  Kvalitativa tillsynsåtgärder Pelare 2 Samlad kapital- bedömning Intern kapital- utvärdering Tillsyn pelare 1-3

27 Principer för intern kapitalutvärdering  Kapitalbehovet ska stå i relation till risktagandet  Framåtblickande och beakta planer och omvärldsförändringar  Styrelse och ledning ansvarar  Integrerad del av företagets styr- och beslutsprocesser  Policy och process ska vara tydligt dokumenterad

28 Företagen - Finansinspektionen Dialog Banker, kreditmarknads- företag och vp-bolag Finansinspektionen Samlad kapital- bedömning Intern kapital- utvärdering •Har processen tillräcklig kvalitet? •Är bedömt kapitalbehov tillräckligt?  Ja  Nej  Ja  Nej

29 Pelare 3 hjälper marknaden att bedöma risken  Krav på större genomlysning av företagets risker  Genomlysning av: - Kapitalbas - Exponering - Riskhantering  Underlättar för marknaden att bedöma: –Företagets risker –Företagets riskhantering –Kvaliteten på tillsynen Pelare 3 Genomlysning Information till andra än till tillsyns- myndigheten

30 Sammanfattning  Styrelsen ska ansvara för att kraven på soliditet, likviditet, riskhantering och genomlysning är uppfyllda  Den interna kapitalutvärderingen ska utmynna i en bedömning av om kapitalet är tillräckligt i förhållande till riskerna i rörelsen  Revisorn granskar styrelsens och VD:ns förvaltning  Den interna kapitalutvärderingen ingår i denna granskning

31 Basel II – Internrevisionens roll Agneta Brevenhag Presentation FI:s revisorsdag 16 november, 2006

32 De tre pelarna – Internrevisionens roll Pelare IPelare IIPelare III Minimikrav på kapital Samlad kapitalbedömning Genomlysning  Kreditrisk Process för Intern Upplysningskrav  Marknadsriskkapitalutvärdering  Tillämpning, omfattning, policy  Operationell risk  Kapitalbas (ICAAP)  Exponering och riskhantering FFFS 2005:19 FFFS 2005:20 CEBS VägledningÄnnu ingen vägledning = Internrevisionens arbetsinsats

33 Internrevisionens roll – Pelare I – Kreditrisk Styrprocesser Kreditportfölj Övrigt PD, LGD, EAD Riskvägda tillgångar Indata IT applikationsgranskning – riskbaserad Riskbaserad granskning av krediter -riskklassificering -säkerheter -”scoring” modeller -granskningsprogram framtaget av Bankföreningen Granskning av processer för utveckling, ändring, validering, ”stresshantering” etc. Applicationsgranskning av RWA beräkning

34 Internrevisionens roll Pelare I Uppdrag  Granska processen för Intern kapitalutvärdering inklusive styr och beslutsprocesser Vad har gjorts hittills?  Begränsade insatser  Gemensamt ramverk för granskningen skall tas fram inom ramen för Bankföreningens revisionskommitté

35 Internrevisionens utmaningar i Basel II  Bygga ny kompetens kring modellutveckling och kapitalutvärdering  Ökat resursbehov – Hitta rätt balans i riskbaserad granskning  Samspel Risk Control, Compliance och Internrevision  Granskning av styrelsens roll och ansvar i Basel II

36 Sussanne Sundvall FAR/SRS

37 Revisionsberättelsen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att ÅRKL tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. …. genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna.

38 Revisionsberättelsen (forts.) I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med ÅRKL och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

39 Revision av uppgifter med anledning av nya kapitaltäckningregler •Notupplysning i årsredovisningen – siffror och kvalitativa bedömningar •Utvärdera informationen utifrån genomförd revision •IRB institut med intern revisionsenhet •Alla andra institut -Förenklade beräkningsmetoder för minikapitalet -ICAAP för det samlade kapitalet – proportionalitets principen

40 Revision i andra länder •Inom EU är det vanligast att den valda revisorn enligt regelverken har till uppgift att särskilt rapportera till FI. -Longform report (bokslut och intern kontroll) -AML -Särskilda områden; CAD implementering -Särskilt uppdrag  särskild granskning  särskild rapportering •I Sverige rapporterar FI-revisorn till FI •Den valda revisorn har rapporteringsskyldighet om väsentlig överträdelse av regler, väsentliga förhållanden som kan påverka fortsatt drift eller anmärkning i revisionsberättelsen

41 Göran Raspe Revisorsnämnden

42 •Revisorsnämndens roll –God revisorssed –God revisionssed •Samspelet extern revision / tillsyn –ej en komponent i tillsynssystemet –förlita sig på…? –ge uppdrag till…? –begära upplysningar från…? •Påverkas revisorn av Basel 2? –Vid införandet? –Efter införandet? •Regler som kom efter ”BCCI-direktivet” Revisorns roll

43 Personliga reflexioner kring ICAAP •Framåtblickande •Styrelsens och ledningens ansvar •Utgör en del av ”affärsprocessen” •Drivs, dokumenteras och utvärderas i linjeorganisationen •Processen granskas av Intern revision •Lämpliga mät- och bedömningsmetoder (9) •Rimligt resultat (10) •Återspeglas i redovisningen och påverkar bedömningen av eget kapital –Begränsad återspegling i siffrorna –Återspegling i ”redogörelser” –Kontinuerliga och förklarliga variationer?


Ladda ner ppt "Revisorsdagen 2006 16 november 2006 Välkomna!. Agenda  Inledning, Ingrid Bonde, FI  Den nya redovisningstillsynen, Åsa Andersson, FI  FI:s förväntan."

Liknande presentationer


Google-annonser