Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Penningtvätt & Försäkring – Ny lagstiftning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Penningtvätt & Försäkring – Ny lagstiftning"— Presentationens avskrift:

1 Penningtvätt & Försäkring – Ny lagstiftning
Penningtvätt & Försäkring – Ny lagstiftning – Försäkringsjuridiska Föreningen Göteborg den 13 oktober Anna Chytraeus Ann-Katrine Sjölund

2 Disposition Vem gäller lagen för? De stora nyheterna
Riskbaserat förhållningssätt Kundkännedom I praktiken Samordningen mot penningtvätt & finansiering av terrorism Kommer koncentrera oss på nyheterna i regelverket. Förutsätter därför att ni har lite bakgrundskunskap, så har ni några frågor så är det bara att fråga oss. Vi koncentrerar oss på de stora nyheterna, och kommer därför inte hinna med alla små detaljer som är nya. 2

3 Vem gäller lagen för? Företag under FI:s tillsyn, tex. Försäkringsbolag Fastighetsmäklare Kasinoverksamhet Revisorer Bokförings- och redovisningstjänster Skatterådgivare Advokater och biträdande jurister på advokatbyrå Oberoende jurister Självfallet alla finansiella företag i form av Försäkrinsbolag och banker men även Försäkringsförmedlare. Ska inte gå igenom alla men man kan ju nämna Advokater som att de omfattas. Finansinspektionen är endast ansvarig för tillsynen av att regelverket efterföljs av de finansiella företagen. 3

4 Från regelstyrt till riskbaserat
Riskbaserat förhållningssätt innebär att åtgärder ska anpassas efter risken för att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Riskbedömning Riskbaserade rutiner m.m. Uppdatering av riskbedömning och riskbaserade rutiner m.m. produkt Beteende Produkt Distributionskanal

5 Från ID-kontroll till kundkännedom
Grundläggande kundkännedom Undantag från grundläggande kundkännedom Skärpta åtgärder för kundkännedom Kundkännedom i tre nivåer. 5 5

6 Grundläggande kundkännedom
ID-kontroll Kontroll av den verkliga huvudmannens identitet Syfte & Art Fortlöpande uppföljning av affärsförbindelsen

7 x Verklig huvudman 1. Identitetskontroll 2. Verklig huvudman
Juridisk person: 4 kap. 5 och 6 §§ föreskriften Företrädaren ska identifieras såsom fysiker. 2. Verklig huvudman Fysisk person: 4 kap. 8 och 9 §§ föreskriften Ägar- och kontrollstruktur. 3. Syfte och art Förstå användningen av produkten/tjänsten. Frågor beroende på risken och på typen av produkt/tjänst. Syftet kan också vara uppenbart. Även känna den kund som inte framträder, den s.k. verklige huvudmannen Fysisk person som ytterst äger eller kontrollerar kunden eller Fysisk person för vars räkning annan handlar Ägarstrukturen ska framstå som begriplig Huvudsakligen ske genom inhämtande av uppgifter från kunden och dennes företrädare x

8 Undantag från grundläggande kundkännedom
Undantag - Kunder - Svenska myndigheter - Börsnoterade företag vars aktier handlas på en reglerad marknad - Andra bolag under FI:s tillsyn, t.ex. VP-bolag Undantag – Produkter Livförsäkringar, om den årliga premien uppgår till ett belopp motsvarande högst EUR eller en engångspremie uppgår till högst EUR Pensionsförsäkringar (Direktpension är ej undantagen) Ren riskförsäkring Förmånstagare vid dödsfall IPS, motsvarande högst EUR eller engångsbetalning motsvarande högst EUR En identitetskontroll av kunden ska dock alltid ske Inte undantag från all kundkännedom, dock begränsad till ID-kontroll. Ska ske enligt föreskriftens regler.

9 Skärpta åtgärder för kundkännedom
Distanskunder Personer i politiskt utsätt ställning, PEP, dennes anhöriga eller kända medarbetare som är bosatta utomlands. Den grundläggande kundkännedomen ska göras mer omfattande. Särskilda åtgärder ska enligt lag vidtas vid t.ex. PEP. Krav på att känna vissa kunder särskilt väl, innebär skärpta åtgärder för att uppnå kundkännedom

10 PEP Den förhöjda risken begränsas till PEP som är bosatt utomlands.
personer som har eller har haft de högsta offentliga funktionerna i ett land deras närmaste familjemedlemmar deras kända medarbetare Godkännande av behörig beslutsfattare Pengarnas ursprung Skärpt fortlöpande uppföljning En PEP betraktas som sådan i ett år efter det att denne lämnat sitt uppdrag De i lag reglerade särskilda åtgärderna för kundkännedom är alltså godkännande av behörig beslutsfattare,

11 Fortlöpande uppföljning
Gäller endast vid grundläggande och skärpta åtgärder för kundkännedom. Kontroll och dokumentera att transaktionerna stämmer med kunskapen om kunden Elektroniskt system eller manuell rutin Uppdatera kundkännedomen Fortlöpande följa pågående affärsförbindelser

12 Om kundkännedom inte uppnås
Om kundkännedom inte uppnås får företaget inte etablera en affärsförbindelse eller utföra en enstaka transaktion Om affärsförbindelsen redan har etablerats ska den avslutas.

13 Övriga regler Utbildning av anställda
Rapportering av misstänkta transaktioner Meddelandeförbud - tystnadsplikt Dokumentation Arkivering

14 Befintliga kunder Övergångsbestämmelse:
”Verksamhetsutövare ska vidta åtgärder för att uppnå kundkännedom när det gäller affärsförbindelser som har etablerats före ikraftträdandet, när det kan anses lämpligt utifrån en bedömning av risken för penningtvätt och finansiering av terrorism.”

15 Indikatorer för försäkring
Till exempel: Återköpsklausuler Möjlighet till höga insättningar. - Inlösen av premie i förtid. - Produkter/tjänster från företag utanför EES. - Möjlighet till frekventa byten av förmånstagare. Möjlighet att ha förmånstagare som inte har naturligt samband med kunden. Olika villkor för ett försäkringsavtal kan påverka risken för att en produkt utnyttjas för pt/tf. Indikatorer kan man använda som flaggor på situationer eller annat som kan innebära högre eller lägre risk för penningtvätt och finansiering av terrorism. Kan användas för både riskbedömning och framtagande av rutiner men även vid t.ex. fortlöpande granskning eller granskning och rapportering av misstänkta transakationer.

16 I praktiken för försäkring
Tänka på att det kan blir fråga om skilda rutiner beroende på om det är en situation som omfattas av undantag eller inte. Om det är en situation som är undantagen samtidigt som den omfattas av skärpta krav? I vissa fall gäller undantag från grundläggande kundkännedom. Ändå riskbaserat förhållningssätt. Ändå identitetskontroll. Identitetskontrollen ska utföras på det sätt som föreskriften säger. Skärpta åtgärder om risken i ett enskilt fall är hög. Alltid grundläggande kundkännedom om det finns misstanke om pt/tf. Alltid granskning och rapportering av misstänkta transaktioner

17 FI straffar Forex - tvingas betala 50 Mkr
FI vänder sig bland annat mot att Forex inte har haft tillräcklig identitetskontroll av sina kunder eller skärskådat transaktionerna som dessa gjort i tillräcklig utsträckning för att förhindra pengatvätt. "Bristerna har funnits i varje del av transaktionskedjan och det finns därför en stor risk att Forex utnyttjas för penningtvätt", skriver Finansinspektionen i sitt beslut. I och med straffavgiften åker Forex på en rejäl smäll. Det kunde dock ha gått ännu värre. Sedan 2003 har Forex haft tillstånd att bedriva bankverksamhet. Detta tillstånd får bolaget nu behålla, dock inte utan viss tvekan: "Vi övervägde en återkallelse av banktillståndet", säger Joakim Schaaf, chefsjurist på FI. I praktiken:

18 Praktiska exempel Svensk bank upptäckte att det på en kunds konto rörde sig mycket pengar som skickades utomlands. En penningtvättsanmälan gjorde och senare visade det sig att det var kommunala medel som stulits som slussades utomlands En kund tecknar tre kapitalförsäkringar och placerar stora belopp för att omedelbart därefter utnyttja nöjd kundgarantin på samtliga försäkringar En kund har betalat 18 milj. från ett konto i en utländsk bank till försäkringsbolagets bankkonto. Kunden vill teckna två livförsäkringar i försäkringsbolaget och placera 9 milj. resp. 4 milj. Kvarvarande 5 milj. vill kunden att försäkringsbolaget betalar till kundens bankkonto.

19 Samordningsorganet logga Varför?
- Samordna tillsynsansvaret som ligger på de 7 myndigheterna och advokatsamfundet. Uppdrag? - Tillsynssamordning - Stöd till TM i frågor om utbildning - Samverkan mellan TM och RPS - Samverkan med och stöd till Regeringskansliet, och - Initiativskyldighet TM ska även samråda med samordningsorganet innan de ger ut föreskrifter. Samordning av penningtvättsarbetet är något nytt. Uppdraget framgår av: Förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 1. Tillsynssamordning; - metoder och regelgivning - utvärdering och uppföljning, 2. Stöd till TM i frågor om utbildning, 3. Samverkan mellan TM och RPS, 4. Samverkan med och stöd till Regeringskansliet, och 5. Initiativskyldighet Samt: TM ska samråda med samordningsorganet innan de utfärdar föreskrifter. Fastighetsmäklarnämnden, - Finansinspektionen, - Lotteriinspektionen, - Revisorsnämnden, - Länsstyrelserna i Stockholm, Västra Götaland och Skåne, samt - Advokatsamfundet logga

20 Frågor. Anna Chytraeus. Ann-Katrine Sjölund 08-788 33 38
Frågor? Anna Chytraeus Ann-Katrine Sjölund


Ladda ner ppt "Penningtvätt & Försäkring – Ny lagstiftning"

Liknande presentationer


Google-annonser