Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stockholmsbörsens regler och svensk kod för bolagsstyrning Torsten Örtengren.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stockholmsbörsens regler och svensk kod för bolagsstyrning Torsten Örtengren."— Presentationens avskrift:

1 Stockholmsbörsens regler och svensk kod för bolagsstyrning Torsten Örtengren

2 2 Det svenska självregleringssystemet FÖRENINGEN FÖR UTVECKLANDE AV GOD REDOVISNINGSSED FÖRENINGEN FÖR AKTIEMARKNADSFRÅGOR Akut- gruppen Övervaknings- panelen Redovisnins- rådet (RR) Kansli Aktiemarknads- nämnden (AMN) Näringslivets Börskommitté (NBK) Gemensamma huvudmän  FAR  Svenskt Näringsliv  Stockholmsbörsen  Svenska Bankföreningen  Svenska Fondhandlare föreningen  Sveriges Försäkringsförbund Tillkommande huvudmän  Stockholms Handelskammare  Fondbolagens Förening  Institutionella ägares förening för reglering av aktiemarknadsfrågor Kollegiet för bolagsstyrning

3 3 Börsregler för bolag noterade på Stockholmsbörsen •Noteringskrav –Krav inför notering –Legal granskning –Upprätta prospekt –Lägsta aktiepris –Fortlöpande noteringskrav –Börsfähighet (ledning och styrelse, ekonomi- och rapporteringssystem samt kapacitet för informationsgivning) –Styrelsens sammansättning –Utbildning •Noteringsavtalet –Noteringsavtalet reglerar när, hur och vilken information bolagen ska ge till aktiemarknaden Förändringar i noteringsavtalet förutsätter att Stockholmsbörsen och Aktiemarknadsbolagens Förening är eniga om dessa

4 4 Nytt noteringskrav att tillämpa en kod för bolagsstyrning •Svenska aktiebolag på A-listan samt O-listebolag med ett marknadsvärde över 3 miljarder kronor skall tillämpa den svenska koden för bolagsstyrning –Både marknadsvärdet vid mättidpunkten och ett genomsnittligt marknadsvärde de senaste 12 månaderna skall överstiga gränsvärdet för att kravet skall gälla •Utländska bolag skall tillämpa den kod för bolagsstyrning som allmänt tillämpas i utlandet, eller om sådan saknas, den svenska koden för bolagsstyrning •Ikraftträdande –Bolag som omfattas per 1/7 2005: snarast möjligt, dock senast inför första ordinarie stämma efter den 1 januari 2006 –En bolagsstyrningsrapport skall fogas till 2005 års årsredovisning –Löpande: från den 1 juli respektive år med mättidpunkt den 31 maj

5 5 Nytt noteringskrav att tillämpa en kod för bolagsstyrning (forts.) •Frivillig anslutning för övriga bolag –Meddelande till börsen –Förteckning på börsens hemsida •Kravet gäller fortlöpande för de bolag som en gång omfattats av koden –Även om marknadsvärdet senare understiger 3 mdr kronor –Gäller även bolag som frivilligt tillämpar koden •För bolag som inleder en noteringsprocess efter 1 juli 2005 gäller att börsen gör en bedömning av marknadsvärdet

6 6 Information om bolagsstyrning på börsens hemsida

7 7 ”Nya” informationsregler i noteringsavtalet •Krav på att alla bolag har en särskild avdelning för bolagsstyrningsfrågor på sin hemsida •Under den avdelningen skall följande information lämnas: -om och i så fall vilken kod för bolagsstyrning som bolaget tillämpar -aktuell styrelsesammansättning med information om hur länge varje ledamot ingått i bolagets styrelse, huvudsysselsättning och andra väsentliga styrelseuppdrag -information om verkställande direktör och stämmovalda revisorer -aktuell bolagsordning -i tillämpliga fall; uppdaterad bolagsstyrningsrapport •Vidare skall en redogörelse för föregående räkenskapsårs styrelsearbete finnas på hemsidan senast i samband kallelsen till ordinarie bolagsstämma

8 8 Stockholmsbörsens övervakning av kodens tillämpning •Börsen har viss övervakning av att koden följs •”Följ eller förklara”-principen gäller •Det är i första hand marknadens, inte Stockholmsbörsens, uppgift att utvärdera förklaringar •Grövre fall av överträdelser kan innebära placering på observationsavdelningen eller föras till disciplinnämnden för bedömning

9 9 Ändringar i börsens övriga regler? •Noteringsavtalet: bindande regler – Koden: följ eller förklara •Vissa regler kan förekomma både i koden och noteringsavtalet •Kodens och börsens regler av seende definitionen av oberoende styrelseledamöter har närmats, men inte harmoniserats Inga ytterligare förändringar planeras av strikta börsregler gällande bolagsstyrning

10 10 Tack för er uppmärksamhet!


Ladda ner ppt "Stockholmsbörsens regler och svensk kod för bolagsstyrning Torsten Örtengren."

Liknande presentationer


Google-annonser