Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landstingets ledningskontor Landstingets patientsäkerhetsberättelse 2015 Kort sammanfattning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landstingets ledningskontor Landstingets patientsäkerhetsberättelse 2015 Kort sammanfattning."— Presentationens avskrift:

1 Landstingets ledningskontor Landstingets patientsäkerhetsberättelse 2015 Kort sammanfattning

2 Landstingets ledningskontor Landstingets framgångsfaktorer  Nollvision för vårdskador - avser skador som är möjliga att undvika  Målet är att ständigt minska antalet undvikbara vårdskador genom ett systematiskt patientsäker- hetsarbete

3 Landstingets ledningskontor

4

5 Landstingets framgångsfaktorer, forts..  Tydliga roller för organisation och ansvar  Former för identifiering av vårdskador  Uppföljning genom egenkontroll

6 Landstingets ledningskontor Arbete som bidrar till att minska vårdskador  Nya arbetssätt har införts  Värdebaserad vård  Personcentrerad vård  Omvårdnadssatsningar  Lasarettsansluten hemsjukvård (LAH)  Snabbspår för multisjuka äldre  Vårdnära service

7 Landstingets ledningskontor Arbete som bidrar till att minska vårdskador…  Infektionsverktyget används inom slutenvården  VRISS-projekt (vårdrelaterade infektioner ska stoppas) påbörjats  Smittskyddsansvariga finns vid vårdcentraler  Läkemedelsgenomgångar i slutenvård och primärvård  Läkemedelsberättelser har ökat  Förstärkt utskrivningsprocess  Rapporterade avvikelser har ökat  Händelseanalyser

8 Landstingets ledningskontor Patientsäkerhetsmål för 2016 Landstingsfullmäktiges mål för 2016 Systematiskt patientsäkerhetsarbete ska bedrivas Landstingsövergripande strategier och handlingsplaner för patientsäkerhetsarbete och förebyggande av VRI ska används Säker hälso- och sjukvård Minskad förekomst av VRI och riskfaktorer Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler samt vårdhygieniska riktlinjer Säkra vårdkedjor Kvalitetssäkrad utskrivningsprocess Ändamålsenlig antibiotikaförskrivning Ökad följsamhet till Stramas 10-punktsprogram Säker läkemedelsanvändning för äldre Ökat antal läkemedelsgenomgångar Ökat antal läkemedelsberättelser Minskad förskrivning av olämpliga läkemedel till äldre Patientfokuserad hälso- och sjukvård Ökad patientupplevd kvalitet Hälso- och sjukvård i rimlig tid Vårdgarantin ska uppnås

9 Landstingets ledningskontor Förvaltningarnas fokusområden, 2016 Utöver landstingsfullmäktiges mål har följande områden valts ut Införande av R8.1Uppdatering av Cosmic med förbättrad läkemedelsmodul och nya patientöversikter LäkemedelRätta läkemedelslistor och utskrift till patienter, läkemedelsgenomgångar UtbildningÖkad kunskap leder till ökat patientsäkerhetsarbete Trycksår och fallRiskbedömning och förebyggande åtgärder Minska VRIAnvända Infektionsverktyget Dra lärdomar från VRISS-projekt


Ladda ner ppt "Landstingets ledningskontor Landstingets patientsäkerhetsberättelse 2015 Kort sammanfattning."

Liknande presentationer


Google-annonser