Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården"— Presentationens avskrift:

1

2 Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården
Korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna i cancervården Skapa en mer jämlik cancervård med ökad kvalitet Göra våra cancerpatienter, närstående och medarbetare i cancervården mer nöjda med bemötande, kvalitet och tillgänglighet Omkring personer i Sverige kommer få cancer i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke eller insikt om att man har cancer är en dag av oro. Ingen vill vänta i ovisshet. Ingen vill vänta en dag i onödan. Varje dag räknas! Svensk cancervård är bra – men kan bli ännu bättre. Idag får många patienter vänta orimligt och olika länge på att få utredning och behandling. Det är stora skillnader mellan olika diagnoser och beroende på var i landet man bor. Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har träffat en överenskommelse om att under 2015 genomföra första steget i en fyraårig satsning på att arbeta bort omotiverade väntetider, minska regionala skillnader och på så sätt skapa en mer jämlik cancervård.

3 Hur går vi tillväga? Genom att införa standardiserade vårdförlopp vill vi optimera ledtiderna i cancervårdsprocesserna Förbättra kommunikationen med patienterna och ge tydlig information om vad som ska ske och när det ska ske Kontinuerligt följa upp och kommunicera hur det går Mäta patienternas grad av nöjdhet med cancervården

4 De fem första vårdförloppen
Startar 1 november 2015: Akut myeloisk leukemi (blodcancer), processledare Michael Karlsson Huvud- och halscancer, processledare Margareta Bjärnhall Matstrupe- och magsäckscancer, processledare Richard Johansson Prostatacancer, processledare Edvard Lekås Cancer i urinblåsa och urinvägar, processledare Jonas Richtoff Startar 2016 Lungcancer Cancer utan känd primärtumör (cup) Bröstcancer Lymfom Tjock- och ändtarmscancer Ytterligare diagnoser kommer under 2016 Arbetet med att förbättra tillgängligheten inom cancervården i Sverige kommer att utgå från ett gemensamt nationellt definierat system med standardiserade vårdförlopp. Förebilden kommer från Danmark som arbetat med standardiserade vårdförlopp (s.k. pakkeforløb) sedan Även Norge har i år påbörjat införandet av pakkeforløb i cancervården. Fem standardiserade vårdförlopp har under hösten 2014 arbetats fram av cancervårdens nationella vårdprogramgrupper, under ledning av Regionala cancercentrums samverkansgrupp. I vårdprogramgrupperna ingår olika specialiteter, flera professioner och patientrepresentanter. Ett standardiserat vårdförlopp har ett multidisciplinärt upplägg och involverar både primärvården och den specialiserade vården som var för sig eller tillsammans ansvarar för delar av vårdkontinuiteten. Ett vårdförlopp kan även sträcka sig över såväl flera sjukhus som över landstings­gränser. Införandet kräver därför samverkan mellan landstingen. Regionala cancercentrum har här en viktig, stödjande och samordnande roll.

5 Standardiserade vårdförlopp
- ska underlätta patientens väg i vården

6 Vad är ett standardiserat vårdförlopp?
Välgrundad misstanke Utredning Behandlings- start Ett definierat utredningsförlopp som beskriver Vad som ligger till grund för välgrundad misstanke om (en viss) cancer (definieras i respektive vårdförloppsbeskrivning). Vilka utredningar som ska göras för att ställa diagnos och besluta om behandling. Vilka maximala, värdeskapande ledtider som gäller för alla utredningsåtgärder.

7 Vad är ett standardiserade vårdförlopp?
Välgrundad misstanke Utredning Behandlings- start Ska ej begränsas av dagens organisation, situation eller resurser. Bygger på multidisciplinärt arbetssätt. Förutsätter kommunikation med och involvering av patient och närstående. Standardiserade vårdförlopp beskriver vilka utredningar och första behandlingar som ska göras inom respektive cancerdiagnos, samt vilka maximala tidsgränser som gäller för de olika åtgärderna. Tidsgränserna utgår enbart från värdeskapande tid och kommer att variera mellan diagnoser och olika behandlingar. Det standardiserade vårdförloppet startar med beslut om remiss på grund av välgrundad misstanke om viss cancerdiagnos och följs sedan av utredning och behandling i detta första skede. Utifrån det standardiserade vårdförloppet ska en individuell vårdplan planeras för varje enskild patient som får en cancerdiagnos. Hänsyn ska tas till patientens önskemål och individuella situation.

8 Är det här något nytt? Hur ser det ut hos oss idag?
Vi samarbete och samverkan över organisationsgränserna och ser till den enskilda patientens bästa Vi arbetar tillsammans oavsett profession Vi som processledare och medlemmar i processteam involverar och samverkar med linjechefer och medarbetare i hela processen så att vi har en gemensam målbild Vi kommunicerar och involverar våra patienter och närstående Hur ser det ut hos oss idag? Styrkor? Svagheter?

9 Det här vet vi är nytt En nationell mall/instruktion för varje vårdförlopp Nytt och eget kodverk för att mäta ledtider Särskild remiss i Cosmic för de patienter som ingår i standardiserade vårdförlopp En ny funktion - vårdförloppskoordinatorer, administrerar och samordnar vården Tider ska finnas att boka på mottagningar, röntgen med mera Patientmedverkan i processarbetet

10 8868 Vårdförloppskoordinatorer Tar emot remiss
Nås på telefon: 8868 Pia Held Susanne Karlsson Melisa Turchinhodzic Tar emot remiss Kodar standardiserat vårdförlopp enligt rutin för respektive förlopp Bokar och samordnar tid för undersökningar Informerar patienten om tider och planering Aktiva överlämningar mellan olika enheter och vårdgivare Ansvarar för kodning under hela förloppet Registrerar och följer ledtider och rapporterar avvikelser Nära samarbete med kliniker, kontaktsjuksköterskor & andra landsting/regioner Frigör tid för verksamheterna

11 Vi är alla en viktig del i en helhet
Hur blir min cancerresa? Vård-central Specialist-mottagning Röntgen Patologen Labb Strål-behandling Onkologen Framgångsfaktorer + Personcentrerad vård + Gemensam målbild – vi vet vart vi ska + Vi tar ansvar för våra patienter + Vi samarbetar och kommunicerar med varandra + Processledare och processteam driver arbetet framåt + Vi uppmärksammar och säger till när något inte stämmer + Våra chefer lyssnar, samverkar och prioriterar och tar beslut om resurserfördelning

12 Mer information Region Kronoberg
Webbsida för hälso- och sjukvårdspersonal Löpande information i hälso- och sjukvårdens nyhetsbrev Information via chefslinjen Tina Eriksson, cancersamordnare i Region Kronoberg Regionalt cancercentrum cancercentrum.se mobilapp


Ladda ner ppt "Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården"

Liknande presentationer


Google-annonser