Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

5 september 2011 Bengt Sallerfors

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "5 september 2011 Bengt Sallerfors"— Presentationens avskrift:

1 5 september 2011 Bengt Sallerfors
Processorienterad cancersjukvård Region Halland och Öppna jämförelser av cancersjukvården 5 september 2011 Bengt Sallerfors

2 Källa: Cancerfonden

3 Cancersjukvårdens utmaning

4 Cancerincidens 2009 Halland Hela Sverige Män 1100 28890 Kvinnor 1004 25721 Totalt 2104 54611 I Halland insjuknar en patient i cancer var fjärde timma

5 Cancerincidens, Halland 2009 (Nationella cancerregistret)
MÄN: Prostatacancer 373 Hudcancer, skivepitel 167 Tjock- och ändtarmscancer 113 Lungcancer 70 Malignt melanom 62 Övre GI cancer 56 Lymfom/akut leukemi 32 Malign hjärntumör 20 Barncancer (samtliga diagnoser) 7 KVINNOR: Bröstcancer 255 Hudcancer, skivepitel 177 Tjock- och ändtarmscancer 107 Uterus/ovarialcancer 68 Lungcancer 61 Malignt melanom 52 Övre GI cancer 36 Lymfom/akut leukemi 26 Malign hjärntumör 21 Barncancer (samtliga diagnoser) 8

6 Nationell cancerstrategi (SoU2009:11)
Minska risken för insjuknande i cancer Förbättra kvalitén i omhändertagandet Förlänga överlevnadstid Minska regionala skillnader i överlevnad Minska skillnader mellan befolkningsgrupper Etablera Regionala cancercentra (RCC)

7 Regionalt Cancercentrum RCC Region Halland har Samarbetsavtal med både
RCC VGR och RCC Syd Cancerfonden

8 Vårdprocesser

9 Processbaserad styrning och ledning

10 Nationella kriterier för RCC, 2011
Fyra patientcentrerade Tre för utbildning, kunskapsstyrning och forskning Tre för organisation Tidplan: Fyra år

11 Fyra patientcentrerade kriterier
Förebyggande insatser och tidig upptäckt av cancer Vårdprocesser tydliggörs och beslutas Psykosocialt stöd till patient och närstående, rehabilitering och palliativ vård Patientens ställning i cancervården individuell skriftlig vårdplan stöd från en kontaktsjuksköterska eller motsvarande kontaktperson patientrapporterade uppgifter samlas in och används i arbetet med att utveckla cancervården patientens rätt till förnyad bedömning

12 Tre kriterier gällande utbildning, kunskapsstyrning och forskning
Utbildning och kompetensförsörjning Kunskapsstyrning nationella riktlinjer och regionala vårdprogram regional implementering nationella kvalitetsregister Klinisk cancerforskning och innovation stärka den kliniska cancerforskningen i regionen utveckla strukturer för samarbete med akademisk forskning och den forskande industrin samt främja innovationer

13 Tre kriterier gällande RCC:s organisation
Ledningsfunktion, RCC-samverkan regionalt och nationellt samt uppföljning av cancervårdens kvalitet Utvecklingsplan för cancervården i sjukvårdsregionen Nivåstrukturering

14

15 Öppna jämförelser cancersjukvård 2011
Första samlade rapporten Ger en ögonblicksbild – riket och landstingen/regioner Omfattar 10 cancersjukdomar och totalt 70 indikatorer Data hämtas från olika kvalitetsregister för cancer Ordnar landstingens resultat utifrån ett riksgenomsnitt Huvudsakligen landstings- och regiondata

16 Öppna jämförelser, cancer 2011
Bröstcancer (9) Äggstockscancer (4) Njurcancer (4) Blåscancer (5) Prostatacancer (5) Tjocktarmscancer (8) Ändtarmscancer (11) Lungcancer (8) Huvud och halscancer (4) Malignt hudmelanom (4)

17 Öppna jämförelser, cancer 2011
Palliativ vård vid cancersjukdom Smärtskattning Smärtbehandling i livets slutskede Patienterfarenheter Redovisning från onkologkliniker

18 Öppna jämförelser, cancer 2011 - användning
Verktyg för förbättringsarbete Utvecklingsprioriteringar Jämförelse av egna resultat över tid

19 Öppna jämförelser, cancer 2011 Begränsningar
Skillnader i befolkningsstruktur Skillnader i patientsammansättning Olika registreringsgrad i nationella register Delvis små patientgrupper Ej validerade indikatorer Skillnader i uppföljningstider

20 Öppna jämförelser, cancer 2011
Det finns finns skillnader mellan regioner och landsting, till exempel: % av patienterna får samlad bedömning av flera specialister och professioner Medianväntetid dagar från att remiss inkommer till besök hos specialist på kliniken

21 5-årsöverlevnad vid all cancersjukdom Öppna jämförelser 2011

22 Halland - överlevnad Längre än riksgenomsnittet:
Njurcancer Tjocktarmscancer Lungcancer Huvud- halscancer Kortare än riksgenomsnittet: Äggstockscancer Blåscancer Ändtarmscancer

23 Hallands resultat - väntetider (remiss till första besök hos specialist)
Kortare än riksmedianen Bröstcancer Blåscancer Prostatacancer Lungcancer Längre än riksmedianen Huvud- halscancer

24 Halland - andel patienter som får samlad bedömning av flera specialister och professioner
Fler än riksgenomsnittet: Bröstcancer Färre än riksgenomsnittet: Tjocktarmscancer Ändtarmscancer Lungcancer

25 Hallands resultat - medicinska indikatorer över riksgenomsnittet
Handläggning av konstaterad prostatacancer Utredning av lungcancer

26 Hallands resultat - medicinska indikatorer med behov av analys och förbättringsåtgärder
Bröstcancerdiagnostik i samband med operation Utredning inför njurcanceroperation Lokalbehandling av blåscancer Handläggning av ändtarmscancer Tidigdiagnos av malignt hudmelanom Behandling av äggstockscancer

27 RCC: Regionalt cancercentrum
RPPL: Regional patientprocessansvarig läkare LPPL: Lokal patientprocessansvarig läkare

28

29 Tre principer för SCE, Halland
Hela Halland Evidensbaserad vård Kvalitetsregister Cancerregister VAS databas mm Transparens

30 SCE, huvuduppgifter I Samverkan och stöd till LPPL/processteam
Kommunikation, dialog, webbsida Utdata Utbildningsinsatser Koordinering för Halland som helhet

31 SCE, huvuduppgifter II Regional koordinering med RCC syd/väst
Bereda underlag för beslut Koppla processen till linjen verksamhetsplaner och budgetprocess

32 Cancerprocesser RCC RCC väst: 29 RCC syd: 5+5

33

34 Öppenhet Information och kunskapsspridning

35 Ung Cancer

36


Ladda ner ppt "5 september 2011 Bengt Sallerfors"

Liknande presentationer


Google-annonser