Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2010-04-22 Processorienterad cancersjukvård Region Halland och Öppna jämförelser av cancersjukvården 5 september 2011 Bengt Sallerfors.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2010-04-22 Processorienterad cancersjukvård Region Halland och Öppna jämförelser av cancersjukvården 5 september 2011 Bengt Sallerfors."— Presentationens avskrift:

1 Processorienterad cancersjukvård Region Halland och Öppna jämförelser av cancersjukvården 5 september 2011 Bengt Sallerfors

2 Källa: Cancerfonden

3 Cancersjukvårdens utmaning

4 Cancerincidens 2009 HallandHela Sverige Män Kvinnor Totalt I Halland insjuknar en patient i cancer var fjärde timma

5 MÄN:Prostatacancer373 Hudcancer, skivepitel167 Tjock- och ändtarmscancer113 Lungcancer 70 Malignt melanom 62 Övre GI cancer 56 Lymfom/akut leukemi 32 Malign hjärntumör 20 Barncancer (samtliga diagnoser) 7 KVINNOR : Bröstcancer255 Hudcancer, skivepitel177 Tjock- och ändtarmscancer107 Uterus/ovarialcancer 68 Lungcancer 61 Malignt melanom 52 Övre GI cancer 36 Lymfom/akut leukemi 26 Malign hjärntumör 21 Barncancer (samtliga diagnoser) 8 Cancerincidens, Halland 2009 (Nationella cancerregistret)

6 Nationell cancerstrategi (SoU2009:11) Minska risken för insjuknande i cancer Förbättra kvalitén i omhändertagandet Förlänga överlevnadstid Minska regionala skillnader i överlevnad Minska skillnader mellan befolkningsgrupper Etablera Regionala cancercentra (RCC)

7 Cancerfonden Region Halland har Samarbetsavtal med både RCC VGR och RCC Syd Regionalt Cancercentrum RCC

8 Vårdprocesser

9 Processbaserad styrning och ledning

10 Nationella kriterier för RCC, 2011 Fyra patientcentrerade Tre för utbildning, kunskapsstyrning och forskning Tre för organisation Tidplan: Fyra år

11 Fyra patientcentrerade kriterier Förebyggande insatser och tidig upptäckt av cancer Vårdprocesser tydliggörs och beslutas Psykosocialt stöd till patient och närstående, rehabilitering och palliativ vård Patientens ställning i cancervården –individuell skriftlig vårdplan –stöd från en kontaktsjuksköterska eller motsvarande kontaktperson –patientrapporterade uppgifter samlas in och används i arbetet med att utveckla cancervården –patientens rätt till förnyad bedömning

12 Tre kriterier gällande utbildning, kunskapsstyrning och forskning Utbildning och kompetensförsörjning Kunskapsstyrning –nationella riktlinjer och regionala vårdprogram –regional implementering –nationella kvalitetsregister Klinisk cancerforskning och innovation –stärka den kliniska cancerforskningen i regionen –utveckla strukturer för samarbete med akademisk forskning och den forskande industrin samt främja innovationer

13 Tre kriterier gällande RCC:s organisation Ledningsfunktion, RCC-samverkan regionalt och nationellt samt uppföljning av cancervårdens kvalitet Utvecklingsplan för cancervården i sjukvårdsregionen Nivåstrukturering

14

15 Öppna jämförelser cancersjukvård 2011 Första samlade rapporten Ger en ögonblicksbild – riket och landstingen/regioner Omfattar 10 cancersjukdomar och totalt 70 indikatorer Data hämtas från olika kvalitetsregister för cancer Ordnar landstingens resultat utifrån ett riksgenomsnitt Huvudsakligen landstings- och regiondata

16 Öppna jämförelser, cancer 2011 Bröstcancer (9) Äggstockscancer (4) Njurcancer (4) Blåscancer (5) Prostatacancer (5) Tjocktarmscancer (8) Ändtarmscancer (11) Lungcancer (8) Huvud och halscancer (4) Malignt hudmelanom (4)

17 Öppna jämförelser, cancer 2011 Palliativ vård vid cancersjukdom –Smärtskattning –Smärtbehandling i livets slutskede Patienterfarenheter –Redovisning från onkologkliniker

18 Öppna jämförelser, cancer användning Verktyg för förbättringsarbete Utvecklingsprioriteringar Jämförelse av egna resultat över tid

19 Öppna jämförelser, cancer 2011 Begränsningar Skillnader i befolkningsstruktur Skillnader i patientsammansättning Olika registreringsgrad i nationella register Delvis små patientgrupper Ej validerade indikatorer Skillnader i uppföljningstider

20 Öppna jämförelser, cancer 2011 Det finns finns skillnader mellan regioner och landsting, till exempel: % av patienterna får samlad bedömning av flera specialister och professioner –Medianväntetid dagar från att remiss inkommer till besök hos specialist på kliniken

21 årsöverlevnad vid all cancersjukdom Öppna jämförelser 2011

22 Halland - överlevnad Längre än riksgenomsnittet: Njurcancer Tjocktarmscancer Lungcancer Huvud- halscancer Kortare än riksgenomsnittet: Äggstockscancer Blåscancer Ändtarmscancer

23 Hallands resultat - väntetider (remiss till första besök hos specialist) Kortare än riksmedianen Bröstcancer Blåscancer Prostatacancer Lungcancer Längre än riksmedianen Huvud- halscancer

24 Halland - andel patienter som får samlad bedömning av flera specialister och professioner Fler än riksgenomsnittet: Bröstcancer Färre än riksgenomsnittet: Tjocktarmscancer Ändtarmscancer Lungcancer

25 Hallands resultat - medicinska indikatorer över riksgenomsnittet Handläggning av konstaterad prostatacancer Utredning av lungcancer

26 Hallands resultat - medicinska indikatorer med behov av analys och förbättringsåtgärder Bröstcancerdiagnostik i samband med operation Utredning inför njurcanceroperation Lokalbehandling av blåscancer Handläggning av ändtarmscancer Tidigdiagnos av malignt hudmelanom Behandling av äggstockscancer

27 RCC väst RPPL RCC syd RPPL RCC: Regionalt cancercentrum RPPL: Regional patientprocessansvarig läkare LPPL: Lokal patientprocessansvarig läkare

28

29 Tre principer för SCE, Halland Hela Halland Evidensbaserad vård –Kvalitetsregister –Cancerregister –VAS databas –mm Transparens

30 SCE, huvuduppgifter I Samverkan och stöd till LPPL/processteam –Kommunikation, dialog, webbsida –Utdata –Utbildningsinsatser Koordinering för Halland som helhet

31 SCE, huvuduppgifter II Regional koordinering med RCC syd/väst Bereda underlag för beslut Koppla processen till linjen –verksamhetsplaner och budgetprocess

32 Cancerprocesser RCC RCC väst: 29 RCC syd:5+5

33 Strategiska cancerenheten (SCE) Region Halland Sjukhuschef Hallands sjukhus LPPL / teamStyrgrupp

34 Information och kunskapsspridning Öppenhet

35 Ung Cancer

36


Ladda ner ppt "2010-04-22 Processorienterad cancersjukvård Region Halland och Öppna jämförelser av cancersjukvården 5 september 2011 Bengt Sallerfors."

Liknande presentationer


Google-annonser