Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2010-04-22 Processorienterad cancersjukvård Region Halland och Öppna jämförelser av cancersjukvården 5 september 2011 Bengt Sallerfors.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2010-04-22 Processorienterad cancersjukvård Region Halland och Öppna jämförelser av cancersjukvården 5 september 2011 Bengt Sallerfors."— Presentationens avskrift:

1 2010-04-22 Processorienterad cancersjukvård Region Halland och Öppna jämförelser av cancersjukvården 5 september 2011 Bengt Sallerfors

2 2010-04-22 Källa: Cancerfonden

3 2010-04-22 Cancersjukvårdens utmaning

4 2010-04-22 Cancerincidens 2009 HallandHela Sverige Män110028890 Kvinnor100425721 Totalt210454611 I Halland insjuknar en patient i cancer var fjärde timma

5 2010-04-22 MÄN:Prostatacancer373 Hudcancer, skivepitel167 Tjock- och ändtarmscancer113 Lungcancer 70 Malignt melanom 62 Övre GI cancer 56 Lymfom/akut leukemi 32 Malign hjärntumör 20 Barncancer (samtliga diagnoser) 7 KVINNOR : Bröstcancer255 Hudcancer, skivepitel177 Tjock- och ändtarmscancer107 Uterus/ovarialcancer 68 Lungcancer 61 Malignt melanom 52 Övre GI cancer 36 Lymfom/akut leukemi 26 Malign hjärntumör 21 Barncancer (samtliga diagnoser) 8 Cancerincidens, Halland 2009 (Nationella cancerregistret)

6 2010-04-22 Nationell cancerstrategi (SoU2009:11) Minska risken för insjuknande i cancer Förbättra kvalitén i omhändertagandet Förlänga överlevnadstid Minska regionala skillnader i överlevnad Minska skillnader mellan befolkningsgrupper Etablera Regionala cancercentra (RCC)

7 2010-04-22 Cancerfonden Region Halland har Samarbetsavtal med både RCC VGR och RCC Syd Regionalt Cancercentrum RCC

8 2010-04-22 Vårdprocesser

9 2010-04-22 Processbaserad styrning och ledning

10 2010-04-22 Nationella kriterier för RCC, 2011 Fyra patientcentrerade Tre för utbildning, kunskapsstyrning och forskning Tre för organisation Tidplan: Fyra år

11 2010-04-22 Fyra patientcentrerade kriterier Förebyggande insatser och tidig upptäckt av cancer Vårdprocesser tydliggörs och beslutas Psykosocialt stöd till patient och närstående, rehabilitering och palliativ vård Patientens ställning i cancervården –individuell skriftlig vårdplan –stöd från en kontaktsjuksköterska eller motsvarande kontaktperson –patientrapporterade uppgifter samlas in och används i arbetet med att utveckla cancervården –patientens rätt till förnyad bedömning

12 2010-04-22 Tre kriterier gällande utbildning, kunskapsstyrning och forskning Utbildning och kompetensförsörjning Kunskapsstyrning –nationella riktlinjer och regionala vårdprogram –regional implementering –nationella kvalitetsregister Klinisk cancerforskning och innovation –stärka den kliniska cancerforskningen i regionen –utveckla strukturer för samarbete med akademisk forskning och den forskande industrin samt främja innovationer

13 2010-04-22 Tre kriterier gällande RCC:s organisation Ledningsfunktion, RCC-samverkan regionalt och nationellt samt uppföljning av cancervårdens kvalitet Utvecklingsplan för cancervården i sjukvårdsregionen Nivåstrukturering

14 2010-04-22

15 Öppna jämförelser cancersjukvård 2011 Första samlade rapporten Ger en ögonblicksbild – riket och landstingen/regioner Omfattar 10 cancersjukdomar och totalt 70 indikatorer Data hämtas från olika kvalitetsregister för cancer Ordnar landstingens resultat utifrån ett riksgenomsnitt Huvudsakligen landstings- och regiondata

16 2010-04-22 Öppna jämförelser, cancer 2011 Bröstcancer (9) Äggstockscancer (4) Njurcancer (4) Blåscancer (5) Prostatacancer (5) Tjocktarmscancer (8) Ändtarmscancer (11) Lungcancer (8) Huvud och halscancer (4) Malignt hudmelanom (4)

17 2010-04-22 Öppna jämförelser, cancer 2011 Palliativ vård vid cancersjukdom –Smärtskattning –Smärtbehandling i livets slutskede Patienterfarenheter –Redovisning från onkologkliniker

18 2010-04-22 Öppna jämförelser, cancer 2011 - användning Verktyg för förbättringsarbete Utvecklingsprioriteringar Jämförelse av egna resultat över tid

19 2010-04-22 Öppna jämförelser, cancer 2011 Begränsningar Skillnader i befolkningsstruktur Skillnader i patientsammansättning Olika registreringsgrad i nationella register Delvis små patientgrupper Ej validerade indikatorer Skillnader i uppföljningstider

20 2010-04-22 Öppna jämförelser, cancer 2011 Det finns finns skillnader mellan regioner och landsting, till exempel: 4 -100 % av patienterna får samlad bedömning av flera specialister och professioner –Medianväntetid 17- 43 dagar från att remiss inkommer till besök hos specialist på kliniken

21 2010-04-22 5-årsöverlevnad vid all cancersjukdom Öppna jämförelser 2011

22 2010-04-22 Halland - överlevnad Längre än riksgenomsnittet: Njurcancer Tjocktarmscancer Lungcancer Huvud- halscancer Kortare än riksgenomsnittet: Äggstockscancer Blåscancer Ändtarmscancer

23 2010-04-22 Hallands resultat - väntetider (remiss till första besök hos specialist) Kortare än riksmedianen Bröstcancer Blåscancer Prostatacancer Lungcancer Längre än riksmedianen Huvud- halscancer

24 2010-04-22 Halland - andel patienter som får samlad bedömning av flera specialister och professioner Fler än riksgenomsnittet: Bröstcancer Färre än riksgenomsnittet: Tjocktarmscancer Ändtarmscancer Lungcancer

25 2010-04-22 Hallands resultat - medicinska indikatorer över riksgenomsnittet Handläggning av konstaterad prostatacancer Utredning av lungcancer

26 2010-04-22 Hallands resultat - medicinska indikatorer med behov av analys och förbättringsåtgärder Bröstcancerdiagnostik i samband med operation Utredning inför njurcanceroperation Lokalbehandling av blåscancer Handläggning av ändtarmscancer Tidigdiagnos av malignt hudmelanom Behandling av äggstockscancer

27 2010-04-22 RCC väst RPPL RCC syd RPPL RCC: Regionalt cancercentrum RPPL: Regional patientprocessansvarig läkare LPPL: Lokal patientprocessansvarig läkare

28 2010-04-22

29 Tre principer för SCE, Halland Hela Halland Evidensbaserad vård –Kvalitetsregister –Cancerregister –VAS databas –mm Transparens

30 2010-04-22 SCE, huvuduppgifter I Samverkan och stöd till LPPL/processteam –Kommunikation, dialog, webbsida –Utdata –Utbildningsinsatser Koordinering för Halland som helhet

31 2010-04-22 SCE, huvuduppgifter II Regional koordinering med RCC syd/väst Bereda underlag för beslut Koppla processen till linjen –verksamhetsplaner och budgetprocess

32 2010-04-22 Cancerprocesser RCC RCC väst: 29 RCC syd:5+5

33 2010-04-22 Strategiska cancerenheten (SCE) Region Halland Sjukhuschef Hallands sjukhus LPPL / teamStyrgrupp

34 2010-04-22 Information och kunskapsspridning Öppenhet

35 2010-04-22 Ung Cancer http://www.youtube.com/watch?v=162gYmyiGrU

36 2010-04-22


Ladda ner ppt "2010-04-22 Processorienterad cancersjukvård Region Halland och Öppna jämförelser av cancersjukvården 5 september 2011 Bengt Sallerfors."

Liknande presentationer


Google-annonser