Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: Svensk Reumatologis kvalitetsregister Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: Svensk Reumatologis kvalitetsregister Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys."— Presentationens avskrift:

1 Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: Svensk Reumatologis kvalitetsregister Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys

2 Verksamhetsanalys 2012 – den nionde årsrapporten Rapporten följer upp hälso- och sjukvård i Västra Götaland för verksamhetsåret 2012. Den skall ge möjligheter till jämförel­ser över tid, mellan olika hälso- och sjukvårds­nämndområden i regionen och mellan regionen och riket/andra delar av riket. Målgrupp för rapporten är poli­tiska nämnder och styrelser. Rapporten är också ett faktaunderlag för alla som på olika nivåer arbetar med kvalitetsutveckling/verksamhetsutveckling. Frågor om rapporten: Marianne Förars 070 887 56 61 Rapport, diagram och kompletterande filer finns här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys www.vgregion.se/verksamhetsanalys Denna bildfil innehåller tabeller, diagram och ”kort om”- rutor ur rapporten. Ange källa ”Verksamhetsanalys 2012” vid återgivning Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 2

3 Arbetsgruppen för Verksamhetsanalys 20122 Inledning5 Regionens befolkning8 Perspektiv på resurser och resursförbrukning11 Prehospital akutsjukvård26 Tillgänglighet30 Konsumtion av hälso- och sjukvård38 Kvalitetsuppföljning - medicinska resultat och uppföljning55 Öppna jämförelser - utveckling över tid och variation mellan landsting Primärvårdens kvalitetsregister VGR. Nationella Diabetesregistret, NDR. Hjärtsjukvård och kvalitetsregistret SWEDEHEART Svenskt NjurRegister (SNR) Svenskt Bråckregister Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och ERCP - GallRiks RIKSHÖFT Svenska Höftprotesregistret Scandinavian Obesity Surgery Registry (SOReg) RättspsyK Nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke Riksät Nationella kvalitetsregistret SveDem – Svenska Demensregistret Svenska palliativregister Cancer121 Maligna hudtumörer Huvud- och Halscancer Lungcancer Bröstcancer Äggstockscancer Njurcancer Urinblåsecancer Prostatacancer Tjocktarmscancer Ändtarmscancer Patientsäkerhet153 God Vård – Uppföljningsrapport 2012160 Patientnämndernas uppföljning171 Uppföljning av jämlik vård - jämlikhetsindikatorer173 Befolkningens uppfattning om hälso- och sjukvården178 Läkemedel180 Tandvård och tandhälsa189 Hälso- och sjukvårdens personal197 Del 2 Basala uppgifter200 Tabellbilaga på webben Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 3 Innehållsförteckning VA 2012

4 Att tänka på vid tolkning av resultat 1 – läs alltid figurtexten Olika bakgrundsfaktorer som kan förklara skillnader i mätvärden -Befolknings-/patientsammansättning ex ålder, sjuklighet, socioekonomisk sammansättning i olika områden -Arbetssätt och behandlingsmetoder ex dagkirurgi kontra operation i slutenvård, följsamhet till medicinska vårdprogram -Struktur, arbetsorganisation och kultur ex fysisk utformning, informationshantering, ledarskap, lärandemekanismer, kultur, drivkrafter -Resurser Pengar, kompetens, bemanning Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 4

5 Att tänka på vid tolkning av resultat 2 – läs alltid figurtexten Olika mätrelaterade faktorer som kan förklara skillnader i mätvärden -Täckningsgrad – ex kvalitetsregister -Kvalitet i data – ex diagnossättningspraxis, bortfall -Val av datakälla – ex nationellt patientregister, lokala sjukhusfiler -Standardisering av resultat - ex ålders- och könsstandardisering i vissa fall -Olika definitioner av indikatorer - ex undvikbar slutenvård i ÖJ respektive SKL, återinskrivningar inom 30 dagar i benchmarking respektive äldreuppföljningen -Val av grupperingar - ex geografiska områden, åldersgrupper -Val av presentation – ex skala på diagramaxel -Statistisk osäkerhet/slumpmässiga förändringar – kan visa på förändringar/skillnader som inte är statistiskt säkra -Säsongsvariation – ex tillgänglighet, halkolyckor Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 5

6 Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Svensk Reumatologis kvalitetsregister Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys

7 Täckningsgrad Registret är rikstäckande i så motto att i alla landsting deltar alla reumatologmottagningar och privata mottagningar som behandlar reumatiker. Antalet inkluderade i registret har ökat år från år i Västra Götaland såväl som i riket. För närvarande finns cirka 8000 västragötalänningar i registret,) varav 5 100 (87 %) är patienter som har reumatoid artrit (RA). Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 7

8 Figur H-82 Antal patienter med pågående biologisk behandling i slutet av varje år, 1999-2012, VGR. Källa: Svensk Reumatologis kvalitetsregister Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 8

9 Figur H-83 Indikator 74 Andel patienter med biologiskt läkemedel vid reumatoid artrit 1 januari 2011. Avser patienter 18 år och äldre. Källa: Öppna jämförelser 2012 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 9

10 Figur H-84 Antal patienter i VGR med tidig RA som startar med 1:a biologiska behandling inom 12 månader från diagnos, per år för diagnos, 2007 – 2011, kvinnor och män. Källa: Svensk Reumatologis kvalitetsregister Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 10

11 Figur H-85 Antal patienter med AS i VGR med pågående biologisk behandling vid årets slut, 2003 -2012 Källa: Svensk Reumatologis kvalitetsregister. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 11

12 Figur H-86Antal patienter med psoriasisartrit i VGR med pågående biologisk behandling vid årets slut, 2003 -2012 Källa: Svensk Reumatologis kvalitetsregister Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 12

13 Figur H-87 Allmän skattad hälsa (VAS 0-100, 0=bäst) vid senaste besök, hos patienter med RA, VGR, 2012. Biologiskt respektive icke biologiskt behandlade patienter, män och kvinnor. Källa: Svensk Reumatologis kvalitetsregister Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 13

14 Figur H-88 Indikator 76 Patientrapporterad förbättring av hälsa 4-12 månader efter behandlingsstart av första biologiska läkemedel vid reumatoid artrit, 2009 -2011. Effekt mäts som procentuell förändring av patienters globala VAS. Källa: Öppna jämförelser 2012 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 14

15 Figur H-89 Allmän skattad hälsa (VAS 0-100, 0=bäst) vid senaste besök, hos patienter med RA på reumatologkliniker i VGR 2012. Biologiskt respektive icke biologiskt behandlade patienter. Källa: Svensk Reumatologis kvalitetsregister Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 15

16 Figur H-90 Andel RA-patienter som får infliximab (Remicade) som 1:a biologiska preparat på i VGR och per reumatologklinik i VGR, 2012. Källa: Svensk Reumatologis kvalitetsregister Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 16

17 Kort om Svensk Reumatologis kvalitetsregister Antalet patienter i Västra Götaland som registreras ökar stadigt. Västra Götalandsregionen hade 2011 en lägre andel patienter som behandlas med biologiska läkemedel vid reumatoid artrit jämfört med landet som helhet, men antalet patienter i regionen med pågående biologisk behandling har ökat de senaste åren. Insättningen av biologiska läkemedel vid tidig svår RA ökar. Antalet personer med ankyloserande spondylit och psoriasisartrit som behandlas med biologiska läkemedel ökar. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 17

18 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 18


Ladda ner ppt "Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: Svensk Reumatologis kvalitetsregister Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys."

Liknande presentationer


Google-annonser