Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionalt cancercentrum syd

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionalt cancercentrum syd"— Presentationens avskrift:

1 Regionalt cancercentrum syd
Lägesrapport Juni 2011

2 Varför – en nationell cancerstrategi?
Dubblering av antalet cancersjuka till 2030 Ojämlik tillgång och kvalitet i cancervården Bristande kontinuitet och långa väntetider Svensk cancerforskning tappar mark

3 Fem nationella mål för utveckling av cancervården
Minska risken för insjuknande i cancer Förbättra kvaliteten i omhändertagandet av patienter med cancer Förlänga överlevnadstiden och förbättra livskvaliteten efter en cancerdiagnos Minska regionala skillnader i överlevnadstid efter en cancerdiagnos Minska skillnader mellan befolkningsgrupper i insjuknande och överlevnadstid

4 Regionala cancercentra
- ska förverkliga förslagen i den nationella cancerstrategin

5 Nu avancerad projektfas
RCC- KARTAN Projektstart okt 2010 RCC-start hösten 2011 Projektstart okt 2010 RCC-start hösten 2011 Uppstartsmöte sept 2010 RCC-start under 2011 Projektstart jan 2011 RCC-start juni 2011 RCC-chef tillsatt dec 2010 Invigning jan 2011 Invigning sept 2010 Nu avancerad projektfas 5

6 Regionalt cancercentrum syd - en angelägenhet för hela Södra sjukvårdsregionen Etablerat 2010
Landstinget Kronoberg Region Skåne Region Halland Landstinget Blekinge

7 Tio kriterier för regionala cancercentra
1. Förebyggande insatser och tidig upptäckt Inventering av preventiva insatser i södra sjukvårdsregionen, 2011 En långsiktig plan för sjukvårdsregionens arbete med förebyggande insatser och tidig upptäckt av cancer, 2012

8 Tio kriterier för regionala cancercentra
2. Vårdprocesser ”att utveckla cancervården utifrån patientens perspektiv genom ett mer patientprocessorienterat arbetssätt” ”att skapa sammanhållna och patientfokuserade vårdprocesser” ”att bereda nya möjligheter för patient/brukarmedverkan i vårdens utformning”

9 Tio kriterier för regionala cancercentra
2. Vårdprocesser Arbetet inlett 2010 med fem patientprocesser, ca 2/3 av alla cancerpatienter Bröst-, gyn-, lung-, prostata- samt tjock och ändtarmscancer Ytterligare fem patientprocesser 2011 och tio 2012 Lokala multidisciplinära, multiprofessionella team Kontakt med patientföreträdare Inkluderar hela vårdkedjan, över organisatoriska gränser, primärvård och kommunal hälso- och sjukvård

10 Tio kriterier för regionala cancercentra
2. Vårdprocesser Kartläggning av processen ur patientens perspektiv med fokus på flöde och kvalitet i hela patientprocessen Förslag till resultatmått och mål för uppdragen 2012 är klara för fem processer Delprojekt för utveckling av stödsystem och ersättningsformer för att stödja ett patientprocessorienterat arbetssätt, påbörjat 2011

11 Tio kriterier för regionala cancercentra
3. Psykosocialt stöd, rehabilitering och palliativ vård Utvecklingsprojekt om cancerrehabilitering i Halland sedan 2010 Psykosocialt stöd och rehabilitering integreras i alla patientprocesser Delprojekt cancerrehabilitering påbörjat våren 2011 Delprojekt palliativ vård etableras hösten 2011

12 Tio kriterier för regionala cancercentra
4. Patientens ställning Regionalt nätverk med patientföreträdare etablerat Kontaktpersoner till patientprocesserna Patientföreträdare i styrgruppen för RCC Syd Enhetlig uppdragsbeskrivning för funktionen patientkoordinator/kontaktsjuksköterska klar 2011

13 Tio kriterier för regionala cancercentra
5. Utbildning och kompetensförsörjning RCC ska utforma och implementera en utbildnings- och kompetensförsörjningsplan för sjukvårdsregionens cancervård Arbetet påbörjat 2011

14 Tio kriterier för regionala cancercentra
6. Kunskapsstyrning Medicinska expertgrupper inom cancerområdet med uppdrag och stöd från RCC Utgå från existerande professionella grupperingar Bröstcancer och prostatacancer påbörjas 2011 Del av regionens kunskapsspridning

15 Tio kriterier för regionala cancercentra
7. Klinisk cancerforskning och innovation Integreras i patientprocessarbetet Inventering av deltagandet i kliniska studier 2011 Målet att 20% av alla cancerpatienter deltar i kliniska studier Förslag till en regional tumörprovsamling klart 2011 Utvecklingen av Ideon Medicon Village Dialogkonferens om onkologiska läkemedel 2011 Dialogkonferens med unga cancerforskare 2011

16 Tio kriterier för regionala cancercentra
8. Ledningsfunktion, RCC-samverkan och uppföljning av kvalitet Från projekt till etablerad organisation 2012 Statsbidrag 2010 – 2012 Samverkan med RCC väst inledd 2010 Nationell samverkan mellan RCC sedan 2011 Uppföljning av kvalitetskriterier påbörjat 2009

17 Tio kriterier för regionala cancercentra
9. Utvecklingsplan för cancervården i sjukvårdsregionen Arbetet påbörjat 2011 Regional utvecklingsplan klar 2012

18 Tio kriterier för regionala cancercentra
10. Nivåstrukturering Överenskommelse 2011 mellan staten och SKL om nationell samordning av delar av den högspecialiserade vården Förutsätter även regional samordning Kartläggning och framtagande av kriterier påbörjat 2011 Tydliga kriterier och öppenhet i arbetssättet ska eftersträvas Förslag till nationell samordning 1 september 2012 Beslut om nationell samordning 1 september 2013

19 Utvecklingen av cancervården innebär omfattande förändringar av såväl synsätt som arbetssätt med stora krav på samverkan

20 Utvecklingen av patientprocesser flyttar fokus från produktionsmått för verksamheten till resultatmått för patienterna

21 Regionalt cancercentrum syd
Samordnar Stöder Följer upp

22 Kommunikation www.cancercentrumsyd.se Nyhetsbrev
Kommunikatörsnätverk - södra sjukvårdsregionen och SKL Projektplatsen.se Dialogmöten, Webb -TV, intervjuer – åsikter, synpunkter… Filmer Sociala medier


Ladda ner ppt "Regionalt cancercentrum syd"

Liknande presentationer


Google-annonser