Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Löften till cancerpatienter ( RSL 2015-0204) Uttag publicerat december 2014 Fokus på tre områden enligt RSL 5 november 2014 - Multidisciplinär konferens.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Löften till cancerpatienter ( RSL 2015-0204) Uttag publicerat december 2014 Fokus på tre områden enligt RSL 5 november 2014 - Multidisciplinär konferens."— Presentationens avskrift:

1 Löften till cancerpatienter ( RSL 2015-0204) Uttag publicerat december 2014 Fokus på tre områden enligt RSL 5 november 2014 - Multidisciplinär konferens - SVF - Nivåstrukturering Hans Starkhammar 150204

2 De sex löftena hänger med Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt ”Best practice” Alla cancerpatienter ska vara välinformerade och delaktiga genom hela vårdkedjan Alla cancerpatienter i livets slutskede ska få lika god palliativ vård oavsett bostadsort Alla ska erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningprogram Regionalt cancercentrum sydöst ska prioritera patientnära forskning inom cancerområdet

3 Från: Behandling av en tumör som sitter på en patient Till: Omhändertagande av en person som har fått en tumör Förändrat synsätt inom cancervården

4 4 LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2014 Datauttag gjordes 2014-12-01 ur kvalitetsregistret i INCA Långa väntetider är fortfarande en utmaning inom cancervården = incitament för SVF

5 Multidisciplinär konferens enligt NR Hälso- och sjukvården bör erbjuda personer med bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancer en bedömning vid multidisciplinär konferens. Motivering till rekommendation Avgörande är att åtgärden skapar förutsättningar för att ge rätt behandling till rätt patient. LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice

6 Kompetenser MDK, Prio 3 enl NR 2014 Bröstcancer Kontaktsjuksköterska Radiolog Patolog Kirurg Onkolog med inriktning på bröstcancer Prostatacancer Kontaktsjuksköterska Urolog Onkolog med inriktning på urologisk cancer Patolog (om histopatologisk bedömning är av betydelse för handläggningen) Radiolog (om bilddiagnostik är av betydelse för handläggningen) Tjock- eller ändtarmscancer Kontaktsjuksköterska Radiolog Patolog (åtminstone vid bedömning efter en operation) Tjock- och ändtarmskirurg Onkolog med inriktning på cancer i mag-tarmkanalen

7 7 LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2014 Datauttag gjordes 2014-12-01 ur kvalitetsregistret i INCA Att handlägga patienter i samråd med olika professioner

8 8 LÖFTE2 och 3: Alla cancerpatienter ska vara välinformerade och delaktiga genom hela vårdkedjan Kontaktsjuksköterska Alla patienter och närstående ska få erbjudande om en kontaktsjuksköterska Min vårdplan Skriftlig individuell vårdplan/rehabiliteringsplan *Nätverk för kontaktsjuksköterskor, http://www.cancercentrum.se/sv/sydost/Processer/Kontaktsjukskoterska/Natverk-for-kontaktsjukskoterskor/ Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2014 Angående MDK

9 Standardiserade vårdförlopp ”Cancersatsningen” ”Ledtidssatsningen” ”2-Miljarderssatsningen” En fortsättning på ”Cancerstrategin”

10

11 Skillnader i medianväntetid

12 Förebild i danska pakkeforløb – Kortare väntetider – Förbättrad samverkan – Nöjdare patienter och medarbetare De fem första vårdförloppen – Akut myeloisk leukemi (Blodcancer) 6 dagar – Huvud- och halscancer30-38 dagar – Matstrupe- och magsäckscancer31-38 dagar – Prostatacancer28-60 dagar – Cancer i urinblåsa och urinvägar9-12 eller 31-41 dagar * Beroende på risknivå, spridning och behandlingsbeslut | ** Beroende på om tumören vuxit in i urinblåseväggen eller ej Standardiserade vårdförlopp * **

13 För att få ta del av stimulansmedlen ska landstingen – Besluta om att införa standardiserade vårdförlopp. – Ta fram en handlingsplan senast 15 mars 2015 ( 6 mars) för hur de avser att införa standardiserade vårdförlopp. – Införa de fem första standardiserade vårdförloppen under 2015. – Senast den 1 november 2015 redovisa resultatet av arbetet och införandet av vårdförloppen. – Samverka med regionala cancercentrum om handlingsplanen och genomförandet.

14 – Kommunikation och förankring i verksamheterna. – Involvering av patienter och närstående. – Samverkan med privata vårdgivare. – Samarbete mellan primär- och specialiserad vård. – Införande av koordinatorsfunktion. – Införande av reserverade tider hos utredande och behandlande enheter för patienter i de standardiserade vårdförloppen. – Eventuella utmaningar för införandet av de standardiserade vårdförloppen och hur landstinget avser åtgärda dessa. – Planering för införande av fler standardiserade vårdförlopp 2016. Landstingets handlingsplan ska omfatta

15 Landstingen ska mäta och redovisa vårdförloppen

16 Nationellt stöd från SKL och Regionala cancercentrum i samverkan SKL är fortsatt sammanhållande part för RCC i samverkan RCC i samverkan fortsätter arbetet inom följande områden: Nationella vårdprogram. Nationell nivåstrukturering. Avancerad koloskopiutbildning inom ramen för Nationella tarmcancer- screeningstudien. Nationella kvalitetsdokument inom patologi inom ramen för nationella vårdprogram.

17 Information och distribution av standardiserade vårdförlopp cancercentrum.se mobilapp (kommer)

18 18 LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2014 Datauttag gjordes 2014-12-01 ur kvalitetsregistret i INCA Nivåstrukturering Centralisering Kondensering Koncentration Nationell/regional högspec vård Överenskommen arbetsfördelning

19 Regionalt beslut 2013: – Kirurgi av peniscancer* – Kirurgi av retroperitoneala mjukdelssarkom – Kirurgi av ovarialcancer stadium 3B och 4 Regional nivåstrukturering

20 Regionalt beslut 2014: – Kirurgi av peniscancer** Nationell nivåstrukturering

21 Arbete pågår sedan 2014: – Behandling av analcancer – Behandling av vulvacancer – Isolerad hyperterm perfusion – Hyperterm intraperitoneal kemoterapi – Kirurgi av retroperitoneala mjukdelssarkom + andra sarkom – Kirurgi av esofagus/cardiacancer Arbetsgrupp nationell nivåstrukturering

22 Områden som diskuterats under 2014: – Lever-gallvägscancer – Rektalcancer – Njurcancer – Prostatacancer (subgrupper) – Bröstcancer (subgrupper) – Neuroendokrina buktumörer – Urotelial cancer m fl Arbetsgrupp nationell nivåstrukturering

23 – Komma överens (i RSL?) om behov av nystart – Aktualisera tidigare arbete – Inventera de nu mest angelägna ärendena – Utse projektledare och regionala arbetsgrupper alternativt arbeta i befintliga strukturer – Förankra gemensamma förslag – Uppfylla Socialstyrelsens RCC-uppdrag (Regional nivåstruktureringsplan) ”Fyra år efter RCC-starten ( 2011-> 2015) skall nivåstruktureringsplanen vara beslutad och genomförd” Sjukvårdsregionens nivåstrukturering Vad behöver göras?


Ladda ner ppt "Löften till cancerpatienter ( RSL 2015-0204) Uttag publicerat december 2014 Fokus på tre områden enligt RSL 5 november 2014 - Multidisciplinär konferens."

Liknande presentationer


Google-annonser