Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Löften till cancerpatienter (RSL )

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Löften till cancerpatienter (RSL )"— Presentationens avskrift:

1 Löften till cancerpatienter (RSL 2015-0204)
Löften till cancerpatienter (RSL ) Uttag publicerat december Fokus på tre områden enligt RSL 5 november Multidisciplinär konferens - SVF - Nivåstrukturering Hans Starkhammar

2 De sex löftena hänger med
• Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor • Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt ”Best practice”  • Alla cancerpatienter ska vara välinformerade och delaktiga genom hela vårdkedjan • Alla cancerpatienter i livets slutskede ska få lika god palliativ vård oavsett bostadsort • Alla ska erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningprogram • Regionalt cancercentrum sydöst ska prioritera patientnära forskning inom cancerområdet

3 Förändrat synsätt inom cancervården
Från: Behandling av en tumör som sitter på en patient Till: Omhändertagande av en person som har fått en tumör

4 Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2014
LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor Långa väntetider är fortfarande en utmaning inom cancervården = incitament för SVF Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2014 Datauttag gjordes ur kvalitetsregistret i INCA

5 Multidisciplinär konferens enligt NR
LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice Multidisciplinär konferens enligt NR Hälso- och sjukvården bör erbjuda personer med bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancer en bedömning vid multidisciplinär konferens. Motivering till rekommendation Avgörande är att åtgärden skapar förutsättningar för att ge rätt behandling till rätt patient.

6 Kompetenser MDK, Prio 3 enl NR 2014
Bröstcancer Kontaktsjuksköterska Radiolog Patolog Kirurg Onkolog med inriktning på bröstcancer Prostatacancer Urolog Onkolog med inriktning på urologisk cancer Patolog (om histopatologisk bedömning är av betydelse för handläggningen) Radiolog (om bilddiagnostik är av betydelse för handläggningen) Tjock- eller ändtarmscancer Patolog (åtminstone vid bedömning efter en operation) Tjock- och ändtarmskirurg Onkolog med inriktning på cancer i mag-tarmkanalen

7 Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2014
LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice Att handlägga patienter i samråd med olika professioner Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2014 Datauttag gjordes ur kvalitetsregistret i INCA

8 Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2014
LÖFTE2 och 3: Alla cancerpatienter ska vara välinformerade och delaktiga genom hela vårdkedjan Angående MDK Kontaktsjuksköterska Alla patienter och närstående ska få erbjudande om en kontaktsjuksköterska Min vårdplan Skriftlig individuell vårdplan/rehabiliteringsplan *Nätverk för kontaktsjuksköterskor, Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2014

9 Standardiserade vårdförlopp
”Cancersatsningen” ”Ledtidssatsningen” ”2-Miljarderssatsningen” En fortsättning på ”Cancerstrategin”

10 Omkring 60 000 personer i Sverige kommer att få cancer nästa år
Omkring 60 000 personer i Sverige kommer att få cancer nästa år. Runt omkring sig har de många nära och kära som också kommer bli berörda. Varje dag med misstanke eller insikt om att man har cancer – men kanske ovisshet om när man ska få behandling – är för många en näst intill outhärdlig dag av oro, dödsångest och kanske smärta. Därför startar nu en omfattande och nödvändig utveckling av hälso- och sjukvården i vårt land. Nu börjar vi införa standardiserade vårdförlopp i den svenska cancervården. Målet är att inte en enda cancerpatient ska behöva vänta en dag, en timme, längre än nödvändigt. På utredningsinsatser, på diagnosbesked, på behandling. Tiden från misstanke, remiss och diagnos till start av behandling ska bli så kort den överhuvudtaget kan bli. Men det får inte bli snabbhet som går ut över kvaliteten. I vissa fall krävs det mer tid för att ge en säker diagnos och den bästa behandlingen. Det är tid och kvalitet som gäller. Och att den som är sjuk är involverad och införstådd med vad som väntar härnäst och när det ska ske. Det är omotiverad och oviss väntan som måste bort. Cancervården i Sverige ska bli mer jämlik och likvärdig över hela landet. Du eller jag eller någon i vår nära omgivning kan komma att vara en av de 60 000. Ingen av oss vill vänta längre än vi måste. Varje dag räknas!

11 Skillnader i medianväntetid
Genom den nationella cancerstrategin har kvaliteten i cancervården stärkts bland annat genom införandet av nationella vårdprogram och kontaktsjuksköterskor. MEN: Väntetiderna är fortfarande långa och det finns för stora regionala skillnader

12 Standardiserade vårdförlopp
Förebild i danska pakkeforløb Kortare väntetider Förbättrad samverkan Nöjdare patienter och medarbetare De fem första vårdförloppen Akut myeloisk leukemi (Blodcancer) 6 dagar Huvud- och halscancer dagar Matstrupe- och magsäckscancer dagar Prostatacancer dagar Cancer i urinblåsa och urinvägar 9-12 eller dagar *Beroende på risknivå, spridning och behandlingsbeslut | **Beroende på om tumören vuxit in i urinblåseväggen eller ej Arbetet med att förbättra tillgängligheten inom cancervården i Sverige kommer att utgå från ett gemensamt nationellt definierat system med standardiserade vårdförlopp. Förebilden kommer från Danmark som arbetat med standardiserade vårdförlopp (s.k. pakkeforløb) sedan Även Norge har i år påbörjat införandet av pakkeforløb i cancervården. Fem standardiserade vårdförlopp har under hösten 2014 arbetats fram av cancervårdens nationella vårdprogramgrupper, under ledning av Regionala cancercentrums samverkansgrupp. I vårdprogramgrupperna ingår olika specialiteter, flera professioner och patientrepresentanter. Ett standardiserat vårdförlopp har ett multidisciplinärt upplägg och involverar både primärvården och den specialiserade vården som var för sig eller tillsammans ansvarar för delar av vårdkontinuiteten. Ett vårdförlopp kan även sträcka sig över såväl flera sjukhus som över landstings­gränser. Införandet kräver därför samverkan mellan landstingen. Regionala cancercentrum har här en viktig, stödjande och samordnande roll. * **

13 För att få ta del av stimulansmedlen ska landstingen
Besluta om att införa standardiserade vårdförlopp. Ta fram en handlingsplan senast 15 mars 2015 ( 6 mars) för hur de avser att införa standardiserade vårdförlopp. Införa de fem första standardiserade vårdförloppen under Senast den 1 november 2015 redovisa resultatet av arbetet och införandet av vårdförloppen. Samverka med regionala cancercentrum om handlingsplanen och genomförandet. Besluta om att införa standardiserade vårdförlopp. Av beslutet ska framgå landstingsledningarnas ansvar för införandet av de standardiserade vårdförloppen. Tillsammans med RCC ta fram – och senast den 15 mars 2015 lämna in till regeringen – en handlingsplan för hur de avser att införa ett system med standardiserade vårdförlopp. Införa de fem första standardiserade vårdförloppen under 2015 Akut Myeloisk Leukemi (Blodcancer) Huvud- halscancer Matstrupe- magsäckscancer Prostatacancer Cancer i urinblåsa och urinvägar Inrätta reserverade tider hos utredande och behandlande enheter för patienter som fått remiss till eller beslut om standardiserat vårdförlopp. Inrätta koordinatorsfunktion som bokar in tider och övervakar att vårdförloppen följs. Utveckla metoder för att mäta och redovisa ledtiderna i vårdförloppen, bl.a. med hjälp av data från patientadministrativa system. Senast den 1 november 2015 redovisa resultatet av arbetet och införandet av vårdförloppen. Öka den regionala och nationella samordningen.

14 Landstingets handlingsplan ska omfatta
Kommunikation och förankring i verksamheterna. Involvering av patienter och närstående. Samverkan med privata vårdgivare. Samarbete mellan primär- och specialiserad vård. Införande av koordinatorsfunktion. Införande av reserverade tider hos utredande och behandlande enheter för patienter i de standardiserade vårdförloppen. Eventuella utmaningar för införandet av de standardiserade vårdförloppen och hur landstinget avser åtgärda dessa. Planering för införande av fler standardiserade vårdförlopp 2016.

15 Landstingen ska mäta och redovisa
vårdförloppen

16 Nationellt stöd från SKL och Regionala cancercentrum i samverkan
SKL är fortsatt sammanhållande part för RCC i samverkan RCC i samverkan fortsätter arbetet inom följande områden: Nationella vårdprogram. Nationell nivåstrukturering. Avancerad koloskopiutbildning inom ramen för Nationella tarmcancer- screeningstudien. Nationella kvalitetsdokument inom patologi inom ramen för nationella vårdprogram. SKL ska fortsätta vara en sammanhållande part för RCC i samverkan, samt svara för nationellt stöd till och samordning av RCCs och landstingens insatser inom ett antal områden där kvalitetsutveckling i enlighet med nationella cancerstrategin pågått under de senaste åren. Nationella vårdprogram Nivåstrukturering Nationella tarmcancerscreeningstudien Kvalitetsutveckling inom patologin

17 Information och distribution av standardiserade vårdförlopp
cancercentrum.se mobilapp (kommer)

18 Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2014
LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice Nivåstrukturering Centralisering Kondensering Koncentration Nationell/regional högspec vård Överenskommen arbetsfördelning Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2014 Datauttag gjordes ur kvalitetsregistret i INCA

19 Regional nivåstrukturering
Regionalt beslut 2013: Kirurgi av peniscancer* Kirurgi av retroperitoneala mjukdelssarkom Kirurgi av ovarialcancer stadium 3B och 4

20 Nationell nivåstrukturering
Regionalt beslut 2014: Kirurgi av peniscancer**

21 Arbetsgrupp nationell nivåstrukturering
Arbete pågår sedan 2014: Behandling av analcancer Behandling av vulvacancer Isolerad hyperterm perfusion Hyperterm intraperitoneal kemoterapi Kirurgi av retroperitoneala mjukdelssarkom + andra sarkom Kirurgi av esofagus/cardiacancer

22 Arbetsgrupp nationell nivåstrukturering
Områden som diskuterats under 2014: Lever-gallvägscancer Rektalcancer Njurcancer Prostatacancer (subgrupper) Bröstcancer (subgrupper) Neuroendokrina buktumörer Urotelial cancer m fl

23 Sjukvårdsregionens nivåstrukturering Vad behöver göras?
Komma överens (i RSL?) om behov av nystart Aktualisera tidigare arbete Inventera de nu mest angelägna ärendena Utse projektledare och regionala arbetsgrupper alternativt arbeta i befintliga strukturer Förankra gemensamma förslag Uppfylla Socialstyrelsens RCC-uppdrag (Regional nivåstruktureringsplan) ”Fyra år efter RCC-starten ( 2011-> 2015) skall nivåstruktureringsplanen vara beslutad och genomförd”


Ladda ner ppt "Löften till cancerpatienter (RSL )"

Liknande presentationer


Google-annonser