Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Löfte till cancerpatienter - resultatredovisning Diagnosgemensamt - September 2014 Använd gärna bilder och/eller text från dessa rapporter men ange.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Löfte till cancerpatienter - resultatredovisning Diagnosgemensamt - September 2014 Använd gärna bilder och/eller text från dessa rapporter men ange."— Presentationens avskrift:

1 Löfte till cancerpatienter - resultatredovisning Diagnosgemensamt - September Använd gärna bilder och/eller text från dessa rapporter men ange referens vid varje tillfälle. Var även noga med information om vilka diagnosperioder som redovisas samt när datauttaget utfördes.

2 Löften till cancerpatienter – resultatredovisning september 2014
LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor Sedan 2012 har det sammantaget skett en reduktion av väntetiderna. Andelen patienter som fått vänta mer än 3 månader på behandlingsstart har halverats utifrån det som hunnit bli rapporterat under den sista perioden. Resultaten förväntas bli förändrade när data från resterande patienter blivit inrapporterade. Det är framförallt de patienter som har långa väntetider som blir inrapporterade sent och dessa kommer inte med i redovisningen av den sista tidsperioden. Löften till cancerpatienter – resultatredovisning september 2014 Datauttag gjordes ur kvalitetsregistret i INCA

3 Löften till cancerpatienter – resultatredovisning september 2014
LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor Uppdelat på län har Jönköping fortfarande en större andel med behandlingsstart inom 4 veckor. Löften till cancerpatienter – resultatredovisning september 2014 Datauttag gjordes ur kvalitetsregistret i INCA

4 Löften till cancerpatienter – resultatredovisning september 2014
LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor De olika cancerdiagnoserna har olika långt kvar för att uppfylla löfte 1. Prostatacancerväntetiderna är fortfarande mycket långa i alla tre länen. De andra diagnosområdenas väntetider börjar mestadels bli kortare för varje kvartal. Löften till cancerpatienter – resultatredovisning september 2014 Datauttag gjordes ur kvalitetsregistret i INCA

5 Löften till cancerpatienter – resultatredovisning september 2014
LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor (Totalantal) Löften till cancerpatienter – resultatredovisning september 2014 Datauttag gjordes ur kvalitetsregistret i INCA

6 Löften till cancerpatienter – resultatredovisning september 2014
LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor (Totalantal) Löften till cancerpatienter – resultatredovisning september 2014 Datauttag gjordes ur kvalitetsregistret i INCA

7 Löften till cancerpatienter – resultatredovisning september 2014
LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor (Totalantal) Löften till cancerpatienter – resultatredovisning september 2014 Datauttag gjordes ur kvalitetsregistret i INCA

8 Löften till cancerpatienter – resultatredovisning september 2014
LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice Multidisciplinär konferens (MDK), tolkas som en viktig kvalitetsvariabel för Best Practice. Sammantaget är det över 80 % av den observerade patientpopulationen som får sina fall diskuterade på MDK. Löften till cancerpatienter – resultatredovisning september 2014 Datauttag gjordes ur kvalitetsregistret i INCA

9 Löften till cancerpatienter – resultatredovisning september 2014
LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice (Totalantal) Löften till cancerpatienter – resultatredovisning september 2014 Datauttag gjordes ur kvalitetsregistret i INCA

10 Löften till cancerpatienter – resultatredovisning september 2014
LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice (Totalantal) Rutinen att ha MDK är fortfarande inte etablerad för högriskgruppen av prostatacancer. Även inom lungcancervården finns det fortfarande geografiska skillnader och förbättringspotentialer. Löften till cancerpatienter – resultatredovisning september 2014 Datauttag gjordes ur kvalitetsregistret i INCA

11 Löften till cancerpatienter – resultatredovisning september 2014
LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice (Totalantal) Löften till cancerpatienter – resultatredovisning september 2014 Datauttag gjordes ur kvalitetsregistret i INCA

12 Löften till cancerpatienter – resultatredovisning september 2014
LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice (Totalantal) Löften till cancerpatienter – resultatredovisning september 2014 Datauttag gjordes ur kvalitetsregistret i INCA

13 Löften till cancerpatienter – resultatredovisning september 2014
LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice (Totalant al) Löften till cancerpatienter – resultatredovisning september 2014 Datauttag gjordes ur kvalitetsregistret i INCA

14 Löften till cancerpatienter – resultatredovisning september 2014
LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice Cancerrehabilitering Rehabilitering vid cancersjukdom bedrivs utifrån en helhetssyn på människan, med syfte att förebygga och reducera fysiska, psykiska, sociala och existentiella följder av cancersjukdom och dess behandling. Rehabiliteringen ska utgå från patientens behov, vara aktuell under hela vårdprocessen och ska ge stöd och förutsättningar till patient och närstående att leva ett så bra liv som möjligt. Nationellt vårdprogram RCC i samverkan fastställde i maj 2014 det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering, (kortversion och en mer omfattande), finns på Regionalt arbete Den regionala arbetsgruppen för cancerrehabilitering har till huvuduppgift att uppmärksamma och öka förståelsen för vad cancerrehabilitering innebär, att alla professioner inom vården har ett ansvar, och vilken betydelse den har för patient och närstående. Delvis handlar det om att långsiktligt ändra på vårdens förhållningssätt. Arbetet har påbörjats genom dialoger och deltagande vid olika möten Det nationella nätverket för cancerrehabilitering (landets sex processledare för cancerrehabilitering) har påbörjat framtagandet av en kommunikationsplan för hur spridningen av det nyutkomna nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering lämpligen kan ske. RCC Sydöst har samarbetat med Centrum för kirurgi, ortopedi och cancer (CKOC) i Landstinget i Östergötland när det gäller cancerrehabiliteringsfrågor inom landstinget. Gemensamt har man bland annat tagit fram en film som berör områdena kontaksjuksköterska, vårdplan och cancerrehabilitering. Löften till cancerpatienter – resultatredovisning september 2014

15 Löften till cancerpatienter – resultatredovisning september 2014
LÖFTE 3: Alla cancerpatienter ska vara välinformerade och delaktiga genom hela vårdkedjan Kontaktsjuksköterska Min vårdplan Under tidsperioden 1 januari till 30 juni 2014 har en pilotstudie med en individuell skriftlig vårdplan, Min vårdplan, genomförts bland bröst- och lungcancerpatienter. Totalt fick cirka patienter använda sig av Min vårdplan samt svara på en utvärdering om den samma. Totalt har det hittills kommit in 25 svar från Östergötlands och Jönköpings län. En majoritet av patienterna (56 %) har svarat att helhetsintrycket av vårdplanen är Mycket bra. Ett fåtal patienter upplever Min vårdplan som Dåligt och lämnade sina synpunkter på detta. Patienterna fick också svara på om de tyckte att innehållet i den motsvarar deras behov. Av de 25 patienterna svarade 23 att så är fallet. Patienterna har även fått lämna fria kommentarer och några exempel visas nedan:  ”Att få cancer är så overkligt. Texten hjälper mig att förstå. Var mycket imponerad över denna snabba hjälp jag fick…”  ”Bra att få det i skrift...”  ”Bra överblick i hur behandlingen är planerad…”  ”Jag tycker den muntliga kontakten är så bra att jag inte ser något behov med vårdplanen…”  ”Tycker inte innehållet motsvarar behovet…”  Även kontaktsjuksköterskorna har fått utvärdera Min vårdplan. Några få svar har kommit in och det allmänna intrycket är att arbetet med vårdplanen fungerar okej, men att det tar mycket tid. Den 26 augusti 2014 tog RCC:s ledningsgrupp beslut om att alla cancerpatienter i sydöstra regionen ska erbjudas Min vårdplan. Löften till cancerpatienter – resultatredovisning september 2014

16 Löften till cancerpatienter – resultatredovisning september 2014
LÖFTE 3: Alla cancerpatienter ska vara välinformerade och delaktiga genom hela vårdkedjan Patientenkät Vid en jämförelse mellan de utförda pilotstudierna om cancerpatientenkäter som genomfördes 2012* respektive ** har patienternas tillgång till kontaktsjuksköterskor ökat signifikant från 35 % till 47 %. Likaså finns en ökning från 24 % till 36 % i frågan om patienternas fått en skriftlig vård- eller behandlingsplan. Kontaktsjuksköterska I nuläget finns 259 kontaktsjuksköterskor i regionen. Det finns en planerad nätverksträff den 4 september i Nässjö för regionens kontaksjuksköterskor där även chefer är inbjudna.  Under vårterminen avslutade 28 kontaktsjuksköterskor utbildningen Kontaktsjuksköterskans omvårdnad (7,5 högskolepoäng). En ny omgång av utbildning startar den 16 september och 20 personer är anmälda. Under våren blev också ett nationellt utbildningsunderlag klart. Deltagarna i den första kontaktsjuksköterskeutbildningen i regionen var överlag nöjda med kursen, men önskade bättre stöd i arbetet med Min vårdplan. Det visar den utvärdering som nu är klar. Föreläsningen Det goda samtalet av Maria Albertsson, professor vid onkologkliniken i Linköping, fick högst betyg i utbildningen. Utvärderingen visar också att bland samtliga deltagarna representerades hela 17 olika diagnosområden. * Nationell enkät till patienter inom cancervården – förslag till modell, ** Enkät för att mäta patienternas upplevelser av cancervården (PREM)- Utlämning, insamling och överföring till INCA Löften till cancerpatienter – resultatredovisning september 2014

17 Löften till cancerpatienter – resultatredovisning september 2014
LÖFTE 4: Alla cancerpatienter i livets slutskede ska få lika god vård oavsett bostadsort Palliativ vård I vår region avlider årligen människor, en av fyra i cancer. Flertalet av dessa har behov av palliativa insatser under kortare eller längre perioder, oavsett var vården sker. Svenska palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister som på patientnivå mäter i vilken grad personen som avlidit fått del av den palliativa vårdens innehåll, till exempel avseende brytpunktssamtal, smärtskattning, övrig symtomskattning, munhälsobedömning och vid behov, ordination för viktiga symtom som smärta och ångest. Nedanstående diagram visar hur täckningsgraden per kvartal (i registret registrerade avlidna/totalt antal avlidna) utvecklats i vår region. Om täckningsgraden är > 70 % i ett geografiskt område, en vårdform, en ålders- eller diagnosgrupp finns förutsättning att använda data i t.ex. öppna jämförelser. Löften till cancerpatienter – resultatredovisning september 2014

18 Löften till cancerpatienter – resultatredovisning september 2014
LÖFTE 4: Alla cancerpatienter i livets slutskede ska få lika god vård oavsett bostadsort Eftersom tillgången till palliativ vård är ojämlik över landet har Socialstyrelsen på uppdrag av Socialdepartementet utformat ett nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede omfattande ALLA åldrar och ALLA diagnoser. Socialstyrelsen har även i uppdrag att följa upp hur kunskapsstödet används och påverkar praktiken. För att kunna göra detta används indikatorer i uppföljningar och utvärderingar av vårdens processer och resultat. I kunskapsstödet presenteras nio kvalitetsindikatorer där åtta indikatorer i dagsläget fångas via registrering i Svenska palliativregistret. De åtta indikatorerna är: Täckningsgrad i registret (redovisat ovan) Förekomst av trycksår (grad 2–4) Dokumenterad individuell vidbehovsordination av ångestdämpande läkemedel Dokumenterad individuell vidbehovsordination av opioid Dokumenterad munhälsobedömning Smärtanalys och regelbunden skattning av smärtintensitet Regelbunden användning av symtomskattningsinstrument Samtal om vårdens innehåll och riktning (brytpunktssamtal) Löften till cancerpatienter – resultatredovisning september 2014

19 Löften till cancerpatienter – resultatredovisning september 2014
LÖFTE 4: Alla cancerpatienter i livets slutskede ska få lika god vård oavsett bostadsort Graden av måluppfyllelse Diagramet överst visar med data från registret grad av måluppfyllelse (resultat/mål) 2012 för samtliga registrerade avlidna med utgångspunkt i den avlidne personens folkbokföringsort, oavsett diagnos och var vården i livets slutskede skett. Sju nationella indikatorer är här sammanslagna i ett index där varje indikator viktas lika. Utgångsläget visade även i vår region på stora variationer dvs det är skillnad utifrån bostadsort hur vi möter personers behov i livets slutskede. Diagramet underst visar med data från registret grad av måluppfyllelse (resultat/mål) från och med kvartal till och med kvartal Variationerna har minskat jämfört med Nästan hela regionen når nu en måluppfyllelse ≥60%. Löften till cancerpatienter – resultatredovisning september 2014

20 Löften till cancerpatienter – resultatredovisning september 2014
LÖFTE 5: Alla ska erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningprogram Hälsofrämjande insatser I sydöstra sjukvårdsregionen är målet att all verksamhet ska leda till att förbättra alla människors hälsa, oavsett ålder, kön, etnicitet, socioekonomisk status och geografi. Med utgångspunkt i den nationella cancerstrategin (SOU 2009:11) pågår nu ett arbete med att ta fram en cancerpreventionsplan för sjukvårdsregionen samt ett förtydligande av RCC:s preventiva uppdrag. Det senare sker i samverkan med de fem övriga RCC samt aktörer inom folkhälsoarbetet inom sydöstra sjukvårdsregionen. Cancerprevention är ett vitt begrepp som omfattar de samlade insatser som görs på individ-, grupp- och samhällsnivå för att minska risken för uppkomsten av cancer. Dessa insatser inkluderar främjandet av goda levnadsvanor och stödjande miljöer som underlättar för befolkningen att göra hälsosamma val. Störst effekt erhålls vid en kombination av insatser på individ och samhällsnivå. Målet med en specifik cancerpreventionsplan för sjukvårdsregionen är att tydliggöra de preventiva intentionerna i cancerstrategin. Strategierna för RCC:s preventiva uppdrag omfattar i skrivande stund framtagandet av en cancerpreventionsplan för sjukvårdsregionen, samverkan med andra samhällsaktörer samt främjandet av kunskapsstyrning, kunskapsutveckling och kunskapsspridning. Två viktiga perspektiv är att arbeta för en ökad jämlikhet i hälsa samt satsningar på tidiga insatser. Arbetet kommer ha särskilt fokus på levnadsvanorna; tobak, fysisk aktivitet, mat, och alkohol samt solvanor, övervikt och HPV-vaccinering. Löften till cancerpatienter – resultatredovisning september 2014

21 Löften till cancerpatienter – resultatredovisning september 2014
LÖFTE 5: Alla ska erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningprogram Hälsofrämjande insatser, forts. Grunden för riktade satsningar bör baseras på behov som identifierats i den epidemiologiska bevakningen. För att förstärka det perspektivet ytterligare har ett nationellt utvecklingsprojekt initierats för hälsoekonomiska beräkningar med hjälp av den s.k. ”Hälsokalkylatorn” där såväl kostnader som incidens för cancerdiagnoser kan kopplas till levnadsvanorna tobak, alkohol, fysisk aktivitet och mat. På uppdrag av RCC i samverkan arbetar RCC:s nationella preventionsgrupp med en handlingsplan som beskriver RCC:s roll i arbetet för ett rökfritt Sverige. RCC avser där ställa sig bakom förslaget att riksdagen bör fatta ett beslut om ett årtal då Sverige ska vara rökfritt. Ambitionen är att cancerspecifik statistik samt insatser inom det cancerpreventiva arbetet årligen ska presenteras i en cancerpreventionsrapport. Till rapporten kopplas ett antal indikatorer (struktur, process, resultat) som ligger till grund för jämförelser inom och mellan ingående landsting. Att utveckla resultatuppföljningen med indikatorer är en förutsättning för att påvisa utvecklingsområden och därmed initiera förbättringsarbete. Vissa av dessa indikatorer bör kunna redovisas kontinuerligt via RCC Sydösts resultatredovisningar var fjärde månad samt via verksamhetens hemsida. En första avstämning med utomstående aktörer sker med Socialstyrelsen vid deras platsbesök den 30 september. Platsbesöket syftar till att via dialog stödja och stimulera det fortsatta arbetet. Löften till cancerpatienter – resultatredovisning september 2014

22 Löften till cancerpatienter – resultatredovisning september 2014
LÖFTE 5: Alla ska erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningprogram Bröstcancerscreening Den regionala arbetsgruppen för bröstcancerscreening startades i januari Sedan dess har gruppen arbetat med: En kartläggning av processen för bröstcancerscreening i de tre länen i regionen. Åtgärder för att höja deltagandet i screeningen genom förbättrad information, ökad tillgänglighet och fler ombokningsmöjligheter av erbjuden tid. Påminnelse vid uteblivet besök är på gång att genomföras i samtliga landsting i regionen. Kartläggning av kommande kompetensbehov inom området samt identifiering av åtgärder för att förebygga kompetensbrist. Ett nationellt kvalitetsregister för bröstcancerscreening planeras. Arbetsgruppen ska under kommande år arbeta med förberedelser inför starten av registret. I Landstinget i Östergötland öppnade den 1 september en bröstenhet vid Universitetssjukhuset i Linköping, dit kvinnor från hela länet kan vända sig om de upptäcker förändringar i sina bröst. Syftet med enheten är att skapa en effektivare och säkrare process för kvinnor med misstänkt bröstcancer.  Löften till cancerpatienter – resultatredovisning september 2014

23 Löften till cancerpatienter – resultatredovisning september 2014
LÖFTE 5: Alla ska erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningprogram Cervixcancerprevention Den regionala referensgruppen för cervixcancerprevention arbetar utifrån ett måldokument för 2013/2014. Pågående och avslutade aktiviteter: Skapat en årssnurra för den regionala referensgruppens arbete. Genomfört en processkartläggning av hela vårdkedjan i de tre länen. Implementering av det nya Nationella Kvalitetsregistret pågår (f.d. Cytburken). I Jönköpings län är det nationella kvalitetsregistret i drift. För Kalmar och Östergötlands län är planerna att vara igång under hösten Förseningen för dessa län beror på logistiska problem i överföring av lagrade data från patologklinikerna till registret och Tieto AB. Ett regionalt vårdprogram för cervixcancerprevention är nu framtaget och godkänt av RMPG Kvinnosjukvård. Implementering av vårdprogrammet kommer att äga rum under hösten I Jönköpings och Östergötlands län höjs screeningåldern till 65 år och ett s.k. exittest införs. Exittest innebär att kvinnorna med hjälp av ett HPV reflextest triageras till avslutad respektive fortsatt screening beroende på testresultat. I det regionala vårdprogrammet framgår att kvinnor som ej tagit cellprov på > 6 år skall kontaktas per telefon av barnmorska och erbjudas tid. Under hösten kommer ett arbete påbörjas för att se över införandet av den nationella kallelsen i regionen. Att underlätta kvinnornas deltagande i screening är avgörande och en viktig fråga om jämställd vård. Därför togs avgiften för cervixcancerscreening (cellprov) bort i Östergötlands län i april 2014. Löften till cancerpatienter – resultatredovisning september 2014

24 Löften till cancerpatienter – resultatredovisning september 2014
LÖFTE 6: Regionalt cancercentrum sydöst ska prioritera patientnära forskning inom cancerområdet Regionalt cancercentrum sydöst ska prioritera patientnära forskning inom cancerområdet Varje regionalt cancercentrum i Sverige har en forskningssamordnare. Tillsammans bildar de en nationell grupp som arbetar mot specifika mål för utveckling av klinisk cancerforskning. Ambitionen är att alla sex regioner ska samarbeta i viktiga strukturella frågor. Målen för gruppen är att inventera patienternas syn på medverkan i kliniska studier, att inventera och dokumentera upplevda problem och hinder bland kliniska cancerforskare samt att föreslå förbättringsåtgärder. En långsiktig planering är att bygga upp en heltäckande databas över aktuella kliniska cancerstudier. Genom att göra registret enkelt åtkomligt för sjukvård, patienter och allmänhet underlättas informationen om pågående studier samt rekrytering av patienter. Att skapa ett nationellt register tar tid. RCC Norr arbetar med ett pilotförsök med mål att kunna överföra sina erfarenheter till resten av landet. Innan det nationella registret är klart gör RCC Sydöst ett regionalt register över aktuella kliniska studier. Registret ska uppdateras kontinuerligt och finnas tillgängligt på nätet för vårdgivare och vårdtagare. På det sättet kan verksamma kliniker i regionen överskådligt se vilka prövningar som kan vara aktuella för patienter, även om studien inte bedrivs på det egna sjukhuset. Information rörande detta finns sammanställt och kommer inom kort sjösättas i regionen. RCC Sydöst har ett forskningsråd med representanter från akademi och de tre landstingen. Rådets frågor rör hur klinisk cancerforskning och innovation i regionen ska förstärkas. Skapandet av en regional klinisk prövningsenhet och förenklad logistik vid biobanking är viktiga aktuella områden. Löften till cancerpatienter – resultatredovisning september 2014


Ladda ner ppt "Löfte till cancerpatienter - resultatredovisning Diagnosgemensamt - September 2014 Använd gärna bilder och/eller text från dessa rapporter men ange."

Liknande presentationer


Google-annonser