Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Onkologidagarna / Swedpos nationella konferens

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Onkologidagarna / Swedpos nationella konferens"— Presentationens avskrift:

1 Onkologidagarna / Swedpos nationella konferens 2015-03-18
Carere – cancerrehabilitering och omvårdnad i processen för gynekologisk cancer Onkologidagarna / Swedpos nationella konferens

2 Projektmedel från RCC norr 2014-2015, pilotprojekt Tre projektledare
Helena Bucht (reg arbetsgrupp cancerrehabilitering) Katja Vuollet Carlsson (reg samordnande kontaktsjuksköterska) Ulrika Ottander (reg processledare för gynekologisk cancer) Patient- och närståendemedverkan

3

4 Syfte Utifrån patientens fokus, förbättra samordning av kontaktsjuksköterskor och cancerrehabilitering i den regionala vårdprocessen för gynekologisk cancer, genom att: Utveckla fungerande arbetsformer för utsedda kontaktsjuksköterskor Säkerställa att behov av cancerrehabilitering uppmärksammas och att åtgärder erbjuds på rätt nivå genom hela vårdprocessen Införa Min vårdplan (skriftlig individuell vårdplan) i vårdprocessen Framtagande av rutiner, på klinik-, landstings- och regional nivå

5 Arbetssätt Projektledning med regionalt fokus gällande samordning av kontaktsjuksköterskor; cancerrehabilitering och gynekologisk cancer. Patient- och närståenderepresentanter medverkar. Regional arbetsgrupp med representanter från varje landsting (läkare, kssk, kurator, arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut, dietist, psykolog, diakon, präst). Lokala arbetsgrupper inom varje landsting. Samverkan och dialog sker framför allt via videomöten, samt med några gemensamma sammankomster.

6 Behovsbedömningar cancerrehabilitering
Min vårdplan Individanpassad information Rutiner för kssk Tydliga kontaktvägar till rehabprofessioner Checklistor för läkare – vid diagnosbesked, vid avslutningssamtal och gällande information om sexologisk hälsa (konsekvenser, biverkningar mm) Ledtider Rehabprofessionerna, vårdprogrammet om cancerrehabilitering Konsultativt arbetssätt Barn som närstående, web-utbildning Sexologisk hälsa, utbildning med sexolog Samverkan andra sjukhus i landstingen och regionen

7 Mål Välinformerade patienter som är delaktiga i sin egen vård
Sammanhållen vårdprocess med patientens fokus Välfungerande kommunikation mellan patient, närstående och vårdgivare Synliggöra möjligheter och hinder för ett fortsatt arbete efter projekttiden Kunskapsspridning till fler diagnosprocesser

8 Tidiga erfarenheter Genom att i samverkan synliggöra patientprocessen i regionen framträder både fungerande flöden och proppar, samt områden i behov av utveckling Patient och närstående är medskapande och bidrar till att vidga perspektivet och behålla patientens fokus Ett regionalt projekt med självständiga lokala arbetsgrupper i varje landsting förutsätter god kommunikation och ansvarstagande hos ledare, deltagare och verksamhetsansvariga på alla nivåer Organisatoriska gränsöverskridanden är den största utmaningen – många chefer och ingen enskild ansvarig Viljan finns, men vem ska ta tag i det?

9 Vad har vi lärt oss? Massor av möjligheter med samverkan över alla gränser! Ovana att arbeta med gränsöverskridande frågor gör det komplext och svårt. Vikten av att ha med ansvariga chefer hela vägen- ge mandat, utrymme för lokalt arbete, följa upp! Eldsjälar kan göra underverk - men för ett hållbart, långsiktigt resultat krävs organisationens stöd och medverkan.

10 Vårdprogrammets nationella mål
Alla patienter med cancer samt deras närstående ska få information om cancerrehabilitering. (rutiner, folder om cancerrehab, skriftlig info mm) Alla patienter med cancer ska återkommande bedömas av vårdgivare gällande behov av cancerrehabilitering. (rutiner, behovsbedömningar med distresstermometer eller annat sätt) I patientens skriftliga individuella vårdplan (Min vårdplan) ska cancerrehabilitering ingå. (implementering pågår)

11 Alla patienter med cancer som bedöms ha mer än grundläggande behov erbjuds kontakt med rehabiliteringsprofession för vidare utredning och åtgärder. (rutiner, kontaktlistor, teamronder) Alla minderåriga barn med en förälder som har cancer ska särskilt beaktas vad gäller behov av information, råd och stöd. Detta gäller även om annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med har cancer. (rutiner, webbutbildning)

12 Några reflektioner ”Carere ger möjligheter att nätverka över landstingsgränserna, att ta fram gemensamt material” ”Läkaryrket är traditionellt sett ett ensamarbete, detta är ett lagarbete. Allt går enklare, patienten får bättre vård, dubbelarbete minskar.” ”Fantastiskt att få vara med och påverka”

13 ”Det tar tid med tänket”

14 Tack för oss! Helena.Bucht@nll.se Katja.Vuollet@vll.se


Ladda ner ppt "Onkologidagarna / Swedpos nationella konferens"

Liknande presentationer


Google-annonser