Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

REVIDERAD 2015-09-11. Omkring 60 000 personer i Sverige kommer få cancer i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "REVIDERAD 2015-09-11. Omkring 60 000 personer i Sverige kommer få cancer i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke."— Presentationens avskrift:

1 REVIDERAD 2015-09-11

2 Omkring 60 000 personer i Sverige kommer få cancer i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke eller insikt om att man har cancer är en dag av oro. Varje dag i oviss väntan är en plåga. Nu tar vi därför första steget i en fyraårig nationell satsning för kortare väntetider och en mer jämlik och likvärdig cancervård i hela landet. Ingen cancerpatient ska behöva vänta längre än nödvändigt på utredningsinsatser, diagnosbesked och behandling. Genom att införa standardiserade vårdförlopp i den svenska cancervården ska tiden från misstanke till start av behandling göras så kort den bara kan bli – men utan att vi tummar på kvaliteten. Ibland behövs lite extra tid för att ge en säker diagnos och bästa behandling. Då måste också den som är sjuk vara involverad och informerad om vad som väntar och när det ska ske. Ingen vill vänta i ovisshet. Ingen vill vänta en dag i onödan. Varje dag räknas!

3 Regeringen satsar 500 miljoner kr per år under perioden 2015 – 2018 för att Förkorta väntetiderna Minska de regionala skillnaderna Skapa en mer jämlik vård med ökad kvalitet och mer nöjda patienter Fortsätta arbetet med nationella cancerstrategin och regionala cancercentrum Knyta linjeorganisationen och RCC närmare samman Satsning på cancervården

4 Skillnader i medianväntetid

5 Förebild i danska pakkeforløb Kortare väntetider Förbättrad samverkan Nöjdare patienter och medarbetare Vårdförlopp i Sverige Fem första införs under 2015 10 – 13 tas fram 2015 för införande under 2016 Bygger på innehållet i de nationella vårdprogrammen Arbetas fram av utvidgade vårdprogramgrupper Standardiserade vårdförlopp

6 Införs under 2015 AML (Akut myeloisk leukemi) Huvud- och halscancer Matstrupe- och magsäckscancer Prostatacancer Cancer i urinblåsa och urinvägar För preliminärt införande under 2016 Standardiserade vårdförlopp Bröstcancer Bukspottkörtelcancer Cancer i galla och gallvägar Cancer utan känd primärtumör (CUP) Cancermisstanke vid allvarliga, diffusa symtom Hjärntumörer Levercancer Lungcancer Lymfom Malignt melanom Myelom Tjock-och ändtarmscancer Äggstockscancer

7 Ett innehållsmässigt definierat utredningsförlopp som beskriver Vad som ligger till grund för välgrundad misstanke om (en viss) cancer. Vilka utredningar som ska göras för att ställa diagnos och besluta om behandling. Vilka maximala, värdeskapande ledtider som gäller för alla utredningsåtgärder. Standardiserade vårdförlopp

8 Ska ej begränsas av dagens organisation, situation eller resurser. Startar med välgrundad misstanke – definieras i respektive vårdförloppsbeskrivning. Bygger på multidisciplinärt arbetssätt. Förutsätter kommunikation med och involvering av patient och närstående.

9 Tiden från misstanke, remiss och diagnos till start av behandling ska bli så kort den överhuvudtaget kan bli. Men det får inte bli snabbhet som går ut över kvaliteten. Det är tid OCH kvalitet som gäller…. … och att den som är sjuk är involverad och införstådd med vad som väntar härnäst och när det ska ske. Inte bara kortare tid …

10 Standardiserat vårdförlopp

11

12 Stimulansmedel 2015 Alla landsting och regioner har beslutat påbörja införandet av standardiserade vårdförlopp under 2015 med de fem första diagnoserna. Alla landsting och regioner lämnade i mars in en handlingsplan om hur de ska införa de standardiserade vårdförloppen. Finns att ladda ner på cancercentrum.se. Landstingen ska senast den 1 november 2015 redovisa arbetet enligt handlingsplanerna till Socialdepartementet. Mall finns att ladda ner på cancercentrum.se Landsting och regioner arbetar tillsammans med regionala cancercentrum för att införa de standardiserade vårdförloppen.

13 Landstingen ska mäta och redovisa vårdförloppen Ledtider som ej följs upp nationellt i denna satsning

14 Mätning och redovisning av vårdförloppen – via de vårdadministrativa systemen KVÅ-koder finns för varje vårdförlopp Vägledningar för kodning finns på cancercentrum.se Landstingen förbereder automatiserad överföring av data till SKLs databas. Databasen klar att ta emot data i september 2015. Redovisning av data kommer bl.a. på cancercentrum.se

15 RCC och SKL tar under 2015 fram enkät för mätning av patienternas upplevelse av utredning via standardiserat vårdförlopp Mätningen administreras enligt samma struktur och rutiner som nationella patientenkäten Validerat enkätinstrument finns klart 1 nov Utskick från landsting/regioner ska kunna starta januari 2016 Resultat ska kunna börja presenteras mars/april 2016 Enkäten ska öka transparensen till landstingens/regionernas resultat och analyser. Resultatjämförelser såväl inom som mellan landsting/regioner kommer bli möjliga. PREM – patient reported experience measures

16 Information och distribution av standardiserade vårdförlopp www.cancercentrum.se Mobilappen Cancervård

17 Frågor och svar – plus funktion för skicka in egna frågor Primärvårdsversioner Patientversioner Så här gör vi … Här speglar vi förändringsarbetet med exempel från olika verksamheter runt om i landet Information om SVF via 1177 Vårdguiden – Projekt avtalat, arbete pågår, klart december Mer information om vårdförlopp och tillämpning

18 Så arbetar vi fram beskrivningarna av vårdförloppen Utkast med ordförande RCC beslutsgrupp Internat Remissrunda

19 RCCs genomförandegrupp ProjektledareMarie Norlén, SKL Samordnare Nat VPHelena Brändström, RCC i samverkan RCC Norr Anna-Lena Sunesson Anna Selberg kommunikatör RCC Stockholm Gotland Mona Ridderheim Lisa Jelf Eneqvist RCC Syd Anna Unné RCC Sydöst Per-Anders Heedman Ylva Gorton RCC Uppsala Örebro Pia Jestin Birgitta Clarin RCC Väst Nina Modig Jarl Torgerson

20 Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting 2015

21 Framtagande av nya standardiserade vårdförlopp. Stöd till landstingens kommunikationsinsatser och dialog inom verksamheterna. Nationella och regionala insatser riktade till både offentliga och privata vårdgivare inom primärvården. Stöd och stimulans till landstingens arbete med att genomföra handlingsplanerna. Uppbyggnad av system för mätning, uppföljning och redovisning av väntetider. Nationellt och regionalt stöd från SKL och regionala cancercentrum

22 Övrigt nationellt stöd från SKL och RCC i samverkan – inom ramen för överenskommelsen 2015 SKL är fortsatt sammanhållande part för RCC i samverkan RCC i samverkan fortsätter arbetet inom följande områden: Nationella vårdprogram. Nationell nivåstrukturering. Avancerad koloskopiutbildning inom ramen för Nationella tarmcancer- screeningstudien. Nationella kvalitetsdokument inom patologi inom ramen för nationella vårdprogram.


Ladda ner ppt "REVIDERAD 2015-09-11. Omkring 60 000 personer i Sverige kommer få cancer i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke."

Liknande presentationer


Google-annonser