Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

REVIDERAD 2015-09-11.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "REVIDERAD 2015-09-11."— Presentationens avskrift:

1 REVIDERAD

2 Omkring 60 000 personer i Sverige kommer få cancer i år.
Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke eller insikt om att man har cancer är en dag av oro. Varje dag i oviss väntan är en plåga. Nu tar vi därför första steget i en fyraårig nationell satsning för kortare väntetider och en mer jämlik och likvärdig cancervård i hela landet. Ingen cancerpatient ska behöva vänta längre än nödvändigt på utredningsinsatser, diagnosbesked och behandling. Genom att införa standardiserade vårdförlopp i den svenska cancervården ska tiden från misstanke till start av behandling göras så kort den bara kan bli – men utan att vi tummar på kvaliteten. Ibland behövs lite extra tid för att ge en säker diagnos och bästa behandling. Då måste också den som är sjuk vara involverad och informerad om vad som väntar och när det ska ske. Ingen vill vänta i ovisshet. Ingen vill vänta en dag i onödan. Varje dag räknas! Omkring personer i Sverige kommer få cancer i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke eller insikt om att man har cancer är en dag av oro. Varje dag i oviss väntan är en plåga. Nu tar vi därför första steget i en fyraårig nationell satsning för kortare väntetider och en mer jämlik och likvärdig cancervård i hela landet. Ingen cancerpatient ska behöva vänta längre än nödvändigt på utredningsinsatser, diagnosbesked och behandling. Genom att införa standardiserade vårdförlopp i den svenska cancervården ska tiden från misstanke till start av behandling göras så kort den bara kan bli – men utan att vi tummar på kvaliteten. Ibland behövs lite extra tid för att ge en säker diagnos och bästa behandling. Då måste också den som är sjuk vara involverad och informerad om vad som väntar och när det ska ske. Ingen vill vänta i ovisshet. Ingen vill vänta en dag i onödan. Varje dag räknas!

3 Satsning på cancervården
Regeringen satsar 500 miljoner kr per år under perioden – 2018 för att Förkorta väntetiderna Minska de regionala skillnaderna Skapa en mer jämlik vård med ökad kvalitet och mer nöjda patienter Fortsätta arbetet med nationella cancerstrategin och regionala cancercentrum Knyta linjeorganisationen och RCC närmare samman Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har träffat en överenskommelse om att under 2015 genomföra första steget i en fyraårig satsning på att arbeta bort omotiverade väntetider, minska regionala skillnader och på så sätt skapa en mer jämlik cancervård.

4 Skillnader i medianväntetid
Genom den nationella cancerstrategin har kvaliteten i cancervården stärkts bland annat genom införandet av nationella vårdprogram och kontaktsjuksköterskor. MEN: Väntetiderna är fortfarande långa och det finns för stora regionala skillnader

5 Standardiserade vårdförlopp
Förebild i danska pakkeforløb Kortare väntetider Förbättrad samverkan Nöjdare patienter och medarbetare Vårdförlopp i Sverige Fem första införs under 2015 10 – 13 tas fram 2015 för införande under 2016 Bygger på innehållet i de nationella vårdprogrammen Arbetas fram av utvidgade vårdprogramgrupper Arbetet med att förbättra tillgängligheten inom cancervården i Sverige kommer att utgå från ett gemensamt nationellt definierat system med standardiserade vårdförlopp. Förebilden kommer från Danmark som arbetat med standardiserade vårdförlopp (s.k. pakkeforløb) sedan Även Norge har i år påbörjat införandet av pakkeforløb i cancervården. Fem standardiserade vårdförlopp har under hösten 2014 arbetats fram av cancervårdens nationella vårdprogramgrupper, under ledning av Regionala cancercentrums samverkansgrupp. I vårdprogramgrupperna ingår olika specialiteter, flera professioner och patientrepresentanter. Ett standardiserat vårdförlopp har ett multidisciplinärt upplägg och involverar både primärvården och den specialiserade vården som var för sig eller tillsammans ansvarar för delar av vårdkontinuiteten. Ett vårdförlopp kan även sträcka sig över såväl flera sjukhus som över landstings­gränser. Införandet kräver därför samverkan mellan landstingen. Regionala cancercentrum har här en viktig, stödjande och samordnande roll.

6 Standardiserade vårdförlopp
Införs under 2015 AML (Akut myeloisk leukemi) Huvud- och halscancer Matstrupe- och magsäckscancer Prostatacancer Cancer i urinblåsa och urinvägar För preliminärt införande under 2016 Bröstcancer Bukspottkörtelcancer Cancer i galla och gallvägar Cancer utan känd primärtumör (CUP) Cancermisstanke vid allvarliga, diffusa symtom Hjärntumörer Levercancer Lungcancer Lymfom Malignt melanom Myelom Tjock-och ändtarmscancer Äggstockscancer Arbetet med att förbättra tillgängligheten inom cancervården i Sverige kommer att utgå från ett gemensamt nationellt definierat system med standardiserade vårdförlopp. Förebilden kommer från Danmark som arbetat med standardiserade vårdförlopp (s.k. pakkeforløb) sedan Även Norge har i år påbörjat införandet av pakkeforløb i cancervården. Fem standardiserade vårdförlopp har under hösten 2014 arbetats fram av cancervårdens nationella vårdprogramgrupper, under ledning av Regionala cancercentrums samverkansgrupp. I vårdprogramgrupperna ingår olika specialiteter, flera professioner och patientrepresentanter. Ett standardiserat vårdförlopp har ett multidisciplinärt upplägg och involverar både primärvården och den specialiserade vården som var för sig eller tillsammans ansvarar för delar av vårdkontinuiteten. Ett vårdförlopp kan även sträcka sig över såväl flera sjukhus som över landstings­gränser. Införandet kräver därför samverkan mellan landstingen. Regionala cancercentrum har här en viktig, stödjande och samordnande roll.

7 Standardiserade vårdförlopp
Ett innehållsmässigt definierat utredningsförlopp som beskriver Vad som ligger till grund för välgrundad misstanke om (en viss) cancer. Vilka utredningar som ska göras för att ställa diagnos och besluta om behandling. Vilka maximala, värdeskapande ledtider som gäller för alla utredningsåtgärder. Standardiserade vårdförlopp beskriver vilka utredningar och första behandlingar som ska göras inom respektive cancerdiagnos, samt vilka maximala tidsgränser som gäller för de olika åtgärderna. Tidsgränserna utgår enbart från värdeskapande tid och kommer att variera mellan diagnoser och olika behandlingar. Det standardiserade vårdförloppet startar med beslut om remiss på grund av välgrundad misstanke om viss cancerdiagnos och följs sedan av utredning och behandling i detta första skede. Utifrån det standardiserade vårdförloppet ska en individuell vårdplan planeras för varje enskild patient som får en cancerdiagnos. Hänsyn ska tas till patientens önskemål och individuella situation.

8 Standardiserade vårdförlopp
Ska ej begränsas av dagens organisation, situation eller resurser. Startar med välgrundad misstanke – definieras i respektive vårdförloppsbeskrivning. Bygger på multidisciplinärt arbetssätt. Förutsätter kommunikation med och involvering av patient och närstående. Standardiserade vårdförlopp beskriver vilka utredningar och första behandlingar som ska göras inom respektive cancerdiagnos, samt vilka maximala tidsgränser som gäller för de olika åtgärderna. Tidsgränserna utgår enbart från värdeskapande tid och kommer att variera mellan diagnoser och olika behandlingar. Det standardiserade vårdförloppet startar med beslut om remiss på grund av välgrundad misstanke om viss cancerdiagnos och följs sedan av utredning och behandling i detta första skede. Utifrån det standardiserade vårdförloppet ska en individuell vårdplan planeras för varje enskild patient som får en cancerdiagnos. Hänsyn ska tas till patientens önskemål och individuella situation.

9 Inte bara kortare tid … Tiden från misstanke, remiss och diagnos till start av behandling ska bli så kort den överhuvudtaget kan bli. Men det får inte bli snabbhet som går ut över kvaliteten. Det är tid OCH kvalitet som gäller…. … och att den som är sjuk är involverad och införstådd med vad som väntar härnäst och när det ska ske. Arbetet med att förbättra tillgängligheten inom cancervården i Sverige kommer att utgå från ett gemensamt nationellt definierat system med standardiserade vårdförlopp. Förebilden kommer från Danmark som arbetat med standardiserade vårdförlopp (s.k. pakkeforløb) sedan Även Norge har i år påbörjat införandet av pakkeforløb i cancervården. XXXXX Pratmanus: Fem standardiserade vårdförlopp har under hösten 2014 arbetats fram av cancervårdens nationella vårdprogramgrupper, under ledning av Regionala cancercentrums samverkansgrupp. I vårdprogramgrupperna ingår olika specialiteter, flera professioner och patientrepresentanter. Ett standardiserat vårdförlopp har ett multidisciplinärt upplägg och involverar både primärvården och den specialiserade vården som var för sig eller tillsammans ansvarar för delar av vårdkontinuiteten. Ett vårdförlopp kan även sträcka sig över såväl flera sjukhus som över landstings­gränser. Införandet kräver därför samverkan mellan landstingen. Regionala cancercentrum har här en viktig, stödjande och samordnande roll.

10 Standardiserat vårdförlopp

11 Förklaringar till vad de olika momenten innehåller

12 Stimulansmedel 2015 Alla landsting och regioner har beslutat påbörja införandet av standardiserade vårdförlopp under 2015 med de fem första diagnoserna. Alla landsting och regioner lämnade i mars in en handlingsplan om hur de ska införa de standardiserade vårdförloppen. Finns att ladda ner på cancercentrum.se. Landstingen ska senast den 1 november 2015 redovisa arbetet enligt handlingsplanerna till Socialdepartementet. Mall finns att ladda ner på cancercentrum.se Landsting och regioner arbetar tillsammans med regionala cancercentrum för att införa de standardiserade vårdförloppen. Besluta om att införa standardiserade vårdförlopp. Av beslutet ska framgå landstingsledningarnas ansvar för införandet av de standardiserade vårdförloppen. Tillsammans med RCC ta fram – och senast den 15 mars 2015 lämna in till regeringen – en handlingsplan för hur de avser att införa ett system med standardiserade vårdförlopp. Införa de fem första standardiserade vårdförloppen under 2015 Akut Myeloisk Leukemi (Blodcancer) Huvud- halscancer Matstrupe- magsäckscancer Prostatacancer Cancer i urinblåsa och urinvägar Inrätta reserverade tider hos utredande och behandlande enheter för patienter som fått remiss till eller beslut om standardiserat vårdförlopp. Inrätta koordinatorsfunktion som bokar in tider och övervakar att vårdförloppen följs. Utveckla metoder för att mäta och redovisa ledtiderna i vårdförloppen, bl.a. med hjälp av data från patientadministrativa system. Senast den 1 november 2015 redovisa resultatet av arbetet och införandet av vårdförloppen. Öka den regionala och nationella samordningen.

13 Landstingen ska mäta och redovisa vårdförloppen
Ledtider som ej följs upp nationellt i denna satsning

14 Mätning och redovisning av vårdförloppen –
via de vårdadministrativa systemen KVÅ-koder finns för varje vårdförlopp Vägledningar för kodning finns på cancercentrum.se Landstingen förbereder automatiserad överföring av data till SKLs databas. Databasen klar att ta emot data i september 2015. Redovisning av data kommer bl.a. på cancercentrum.se

15 PREM – patient reported experience measures
RCC och SKL tar under 2015 fram enkät för mätning av patienternas upplevelse av utredning via standardiserat vårdförlopp Mätningen administreras enligt samma struktur och rutiner som nationella patientenkäten Validerat enkätinstrument finns klart 1 nov Utskick från landsting/regioner ska kunna starta januari 2016 Resultat ska kunna börja presenteras mars/april 2016 Enkäten ska öka transparensen till landstingens/regionernas resultat och analyser. Resultatjämförelser såväl inom som mellan landsting/regioner kommer bli möjliga.

16 Information och distribution av standardiserade vårdförlopp
Mobilappen Cancervård

17 Mer information om vårdförlopp och tillämpning
Frågor och svar – plus funktion för skicka in egna frågor Primärvårdsversioner Patientversioner Så här gör vi … Här speglar vi förändringsarbetet med exempel från olika verksamheter runt om i landet Information om SVF via 1177 Vårdguiden – Projekt avtalat, arbete pågår, klart december

18 Så arbetar vi fram beskrivningarna av vårdförloppen
Utkast med ordförande RCC beslutsgrupp Internat Remissrunda Patolog Ordförande Vårdprogramgrupp Patient Primärvård Radiolog

19 RCCs genomförandegrupp
Projektledare Marie Norlén, SKL Samordnare Nat VP Helena Brändström, RCC i samverkan RCC Norr Anna-Lena Sunesson Anna Selberg kommunikatör RCC Stockholm Gotland Mona Ridderheim Lisa Jelf Eneqvist RCC Syd Anna Unné RCC Sydöst Per-Anders Heedman Ylva Gorton RCC Uppsala Örebro Pia Jestin Birgitta Clarin RCC Väst Nina Modig Jarl Torgerson

20 Överenskommelse mellan regeringen och
Sveriges Kommuner och Landsting 2015 Överenskommelsen för 2015 omfattar totalt 444,5 miljoner kronor, avsett för olika insatser som ska korta väntetiderna i cancervården och göra den mer jämlik. Stimulansmedel till landstingen  000 kr För att landstingen ska få del av stimulansmedlen ska de bl.a. besluta att införa standardiserade vårdförlopp och ta fram en handlingsplan, som visar hur genomförandet ska gå till, senast den 15 mars 2015. Utbetalning av medlen sker i slutet av mars och i slutet av november Fördelningen av stimulansmedlen mellan landstingen sker för år 2015 i relation till deras befolkningsandel, baserad på befolkningsunderlaget den 31 december 2014. Nationellt och regionalt stöd via SKL och RCC i samverkan kr För framtagande av 10 nya standardiserade vårdförlopp, nationell samordning av genomförandet, t.ex. utbildning för primärvården och kommunikationsinsatser. Regionalt stöd via de sex regionala cancercentrumen kr För stödjande, stimulerande och sammanhållande arbete. Övrig kvalitetsutveckling inom cancerområdet kr För bl.a. fortsatt stöd till det nationella samverkansarbetet, fortsatt utveckling av nationella vårdprogram, fortsatt nivåstrukturering samt kvalitetsdokument för att stärka patologin.

21 Nationellt och regionalt stöd från SKL och regionala cancercentrum
Framtagande av nya standardiserade vårdförlopp. Stöd till landstingens kommunikationsinsatser och dialog inom verksamheterna. Nationella och regionala insatser riktade till både offentliga och privata vårdgivare inom primärvården. Stöd och stimulans till landstingens arbete med att genomföra handlingsplanerna. Uppbyggnad av system för mätning, uppföljning och redovisning av väntetider. SKL och regionala cancercentrum ska ge såväl nationellt som regionalt samordnat stöd till landstingen i arbetet med att utveckla systemet med standardiserade vårdförlopp. De nationella vårdprogramgrupperna ska ges i uppdrag att utveckla minst 10 ytterligare standardiserade vårdförlopp, och senast 31 januari ska RCC i samverkan besluta för vilka diagnoser detta ska gälla. Stöd ska ges till landstingens arbete med att kommunicera dels målen med satsningen, dels de förändringar som de standardiserade vårdförloppen innebär, bl.a. underlag för dialog om satsningen inom verksamheterna. Nationella och regionala insatser riktade till både offentliga och privata vårdgivare inom primärvården ska genomföras, t.ex. utbildning i utredning av misstänkt cancer. De sex regionala cancercentrumen ska ge stöd och stimulans till landstingens arbete med handlingsplanerna, ansvara för att lämna in landstingens handlingsplaner och redovisningar till Socialdepartementet samt säkerställa att lärandetillfällen kommer till stånd inom varje region. SKL ska fortsätta vara en sammanhållande part för RCC i samverkan, samt svara för nationellt stöd till och samordning av RCCs och landstingens insatser inom ett antal områden där kvalitetsutveckling i enlighet med nationella cancerstrategin pågått under de senaste åren. Nationella vårdprogram Nivåstrukturering Nationella tarmcancerscreeningstudien Kvalitetsutveckling inom patologin

22 Övrigt nationellt stöd från SKL och RCC i samverkan – inom ramen för överenskommelsen 2015
SKL är fortsatt sammanhållande part för RCC i samverkan RCC i samverkan fortsätter arbetet inom följande områden: Nationella vårdprogram. Nationell nivåstrukturering. Avancerad koloskopiutbildning inom ramen för Nationella tarmcancer- screeningstudien. Nationella kvalitetsdokument inom patologi inom ramen för nationella vårdprogram. SKL ska fortsätta vara en sammanhållande part för RCC i samverkan, samt svara för nationellt stöd till och samordning av RCCs och landstingens insatser inom ett antal områden där kvalitetsutveckling i enlighet med nationella cancerstrategin pågått under de senaste åren. Nationella vårdprogram Nivåstrukturering Nationella tarmcancerscreeningstudien Kvalitetsutveckling inom patologin


Ladda ner ppt "REVIDERAD 2015-09-11."

Liknande presentationer


Google-annonser