Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Omkring personer i Sverige kommer att få cancer nästa år

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Omkring personer i Sverige kommer att få cancer nästa år"— Presentationens avskrift:

1 Omkring 60 000 personer i Sverige kommer att få cancer nästa år
Omkring 60 000 personer i Sverige kommer att få cancer nästa år. Runt omkring sig har de många nära och kära som också kommer bli berörda. Varje dag med misstanke eller insikt om att man har cancer – men kanske ovisshet om när man ska få behandling – är för många en näst intill outhärdlig dag av oro, dödsångest och kanske smärta. Därför startar nu en omfattande och nödvändig utveckling av hälso- och sjukvården i vårt land. Nu börjar vi införa standardiserade vårdförlopp i den svenska cancervården. Målet är att inte en enda cancerpatient ska behöva vänta en dag, en timme, längre än nödvändigt. På utredningsinsatser, på diagnosbesked, på behandling. Tiden från misstanke, remiss och diagnos till start av behandling ska bli så kort den överhuvudtaget kan bli. Men det får inte bli snabbhet som går ut över kvaliteten. I vissa fall krävs det mer tid för att ge en säker diagnos och den bästa behandlingen. Det är tid och kvalitet som gäller. Och att den som är sjuk är involverad och införstådd med vad som väntar härnäst och när det ska ske. Det är omotiverad och oviss väntan som måste bort. Cancervården i Sverige ska bli mer jämlik och likvärdig över hela landet. Du eller jag eller någon i vår nära omgivning kan komma att vara en av de 60 000. Ingen av oss vill vänta längre än vi måste. Varje dag räknas!

2 Satsning på cancervården
Regeringen satsar 500 miljoner kr per år under perioden – 2018 för att Förkorta väntetiderna Minska de regionala skillnaderna Skapa en mer jämlik vård med ökad kvalitet och mer nöjda patienter Fortsätta arbetet med nationella cancerstrategin och regionala cancercentrum Knyta linjeorganisationen och RCC närmare samman Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har träffat en överenskommelse om att under 2015 genomföra första steget i en fyraårig satsning på att arbeta bort omotiverade väntetider, minska regionala skillnader och på så sätt skapa en mer jämlik cancervård.

3 Förebild i danska och norska pakkeforløb
Förutsättningar Tiden från välgrundad misstanke till behandlingsstart ska vara kort; endast värdeskapande tid beaktas Bibehållen hög kvalitet Patienten ska vara involverad och informerad om processen Arbetet med att förbättra tillgängligheten inom cancervården i Sverige kommer att utgå från ett gemensamt nationellt definierat system med standardiserade vårdförlopp. Förebilden kommer från Danmark som arbetat med standardiserade vårdförlopp (s.k. pakkeforløb) sedan Även Norge har i år påbörjat införandet av pakkeforløb i cancervården. XXXXX Pratmanus: Fem standardiserade vårdförlopp har under hösten 2014 arbetats fram av cancervårdens nationella vårdprogramgrupper, under ledning av Regionala cancercentrums samverkansgrupp. I vårdprogramgrupperna ingår olika specialiteter, flera professioner och patientrepresentanter. Ett standardiserat vårdförlopp har ett multidisciplinärt upplägg och involverar både primärvården och den specialiserade vården som var för sig eller tillsammans ansvarar för delar av vårdkontinuiteten. Ett vårdförlopp kan även sträcka sig över såväl flera sjukhus som över landstings­gränser. Införandet kräver därför samverkan mellan landstingen. Regionala cancercentrum har här en viktig, stödjande och samordnande roll.

4 Beskrivning av standardiserat vårdförlopp
Misstanke Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Vad som ligger till grund för välgrundad misstanke om (en viss) cancer. Vilka utredningar som ska göras för att ställa diagnos och besluta om behandling. Vilka maximala, värdeskapande ledtider som gäller för alla utredningsåtgärder. Välgrundad misstanke Utredning Standardiserade vårdförlopp beskriver vilka utredningar och första behandlingar som ska göras inom respektive cancerdiagnos, samt vilka maximala tidsgränser som gäller för de olika åtgärderna. Tidsgränserna utgår enbart från värdeskapande tid och kommer att variera mellan diagnoser och olika behandlingar. Det standardiserade vårdförloppet startar med beslut om remiss på grund av välgrundad misstanke om viss cancerdiagnos och följs sedan av utredning och behandling i detta första skede. Utifrån det standardiserade vårdförloppet ska en individuell vårdplan planeras för varje enskild patient som får en cancerdiagnos. Hänsyn ska tas till patientens önskemål och individuella situation. Nationell väntetidsmätning Behandling

5 Arbetsgång Utkast med ordförande Internat Remissrunda RCC beslutsgrupp
Remissinstanser: Öppen remiss SFAM Bild och funktionsmedicin Svensk sjuksköterskeförening Specialistföreningar; kirurgi, onkologi, patologi Arbetsgång Utkast med ordförande Internat Remissrunda RCC beslutsgrupp Överenskommelse 2015 (stimulansmedel 413 milj): Beslut om att införa 5 standardiserade vårdförlopp Inrätta förbokade tider och koordinatorsfunktioner Identifiera och åtgärda flaskhalsar Förbereda för fler standardiserade vårdförlopp 2016 Överenskommelse 2016: Införa x av 13 nya vårdförlopp??

6 Standardiserat vårdförlopp
Kort dokument som beskriver: Hur går man från misstanke till välgrundad misstanke? Vad ska göras? Vilka tidsramar, nationell väntetid och vilka deltider består detta av? Vilka övriga kvalitetsindikatorer behöver följas upp? Appendix till vårdprogrammet

7 Landstingets handlingsplan omfattar
Politiskt beslut Informationsplan för dialog och förankring i verksamheterna Involvering av patienter och närstående och privata vårdgivare Införande av koordinatorsfunktion och obokade tider, samt införa välgrundad misstanke i primärvården Implementeringsplan för de fem pilotprocesserna: Startdatum för arbetssättet 1 maj i Södra sjukvårdsregionen koordinatorsfunktion obokade tider IT-system landstingsövergripande processer

8 Landstingets handlingsplan omfattar
Nationell uppföljning av ledtid: välgrundad misstanke – behandlingsstart Uppföljning av ingående ledtider Andel patienter som fått diagnosen utan att ingå i förloppet Andel patienter som ingått i förloppet men fått annan diagnos ingående ledtider

9 Landstingets handlingsplan omfattar
Eventuella utmaningar för införandet av de standardiserade vårdförloppen och hur landstinget avser åtgärda dessa. Brist på specialistkompetenser Brist på generella resurser Hur ska resurserna byggas ut och bristsituationen hanteras 9. Planering för införande av fler standardiserade vårdförlopp 2016

10 Fem pilotdiagnoser först ut 2015
Prostatacancer Cancer i urinblåsan och övre urinvägarna Akut myeloisk leukemi (AML) Matstrups- och magsäckscancer Huvud- och halscancer

11 Planering för införande av fler standardiserade vårdförlopp 2016
Lungcancer Tjock-och ändtarmscancer Bröstcancer Lymfkörtelcancer (Lymfom) Cancer utan känd primärtumör (CUP) Benmärgscancer (Myelom) Malignt melanom Bukspottkörtelcancer Levercancer Cancer i galla och gallvägar Äggstockscancer Cancermisstanke vid allvarliga, diffusa symtom Hjärntumörer

12 Ledtiderna kommer följas via vårdadministrativa systemen KVÅ-koder från socialstyrelsen. Sprids via tillgänglighetsnätverken i respektive landsting. Riktlinjer för kodning tas fram nationellt och regionalt. Kortversion av SVF för primärvård finns publicerat Öron Näsa Hals (ÖNH) utgör pilotdiagnos för mätningen i Skåne, Kronoberg. Resterande kommer att börja mätas i höst. Region Skåne pilot PREM-enkät prostatacancer Nationell PREM enkät tas fram i samverkan SKL, RCC, IC Quality samt Nationell patient enkät (NPE) –kommer sändas via strukturen för NPE

13 Se uppdaterad info på www.cancercentrum.se samt i appen


Ladda ner ppt "Omkring personer i Sverige kommer att få cancer nästa år"

Liknande presentationer


Google-annonser