Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regeringen satsar 500 miljoner kr per år under perioden 2015 – 2018 för att Förkorta väntetiderna Minska de regionala skillnaderna Skapa en mer jämlik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regeringen satsar 500 miljoner kr per år under perioden 2015 – 2018 för att Förkorta väntetiderna Minska de regionala skillnaderna Skapa en mer jämlik."— Presentationens avskrift:

1

2 Regeringen satsar 500 miljoner kr per år under perioden 2015 – 2018 för att Förkorta väntetiderna Minska de regionala skillnaderna Skapa en mer jämlik vård med ökad kvalitet och mer nöjda patienter Fortsätta arbetet med nationella cancerstrategin och regionala cancercentrum Knyta linjeorganisationen och RCC närmare samman Satsning på cancervården

3 Förutsättningar Tiden från välgrundad misstanke till behandlingsstart ska vara kort; endast värdeskapande tid beaktas Bibehållen hög kvalitet Patienten ska vara involverad och informerad om processen Förebild i danska och norska pakkeforløb

4 Vad som ligger till grund för välgrundad misstanke om (en viss) cancer. Vilka utredningar som ska göras för att ställa diagnos och besluta om behandling. Vilka maximala, värdeskapande ledtider som gäller för alla utredningsåtgärder. Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Misstanke Behandling Utredning Välgrundad misstanke Nationell väntetidsmätning

5 Arbetsgång Utkast med ordförande RCC beslutsgrupp Internat Remissrunda Överenskommelse 2015 (stimulansmedel 413 milj): Beslut om att införa 5 standardiserade vårdförlopp Inrätta förbokade tider och koordinatorsfunktioner Identifiera och åtgärda flaskhalsar Förbereda för fler standardiserade vårdförlopp 2016 Överenskommelse 2016: Införa x av 13 nya vårdförlopp?? Remissinstanser: Öppen remiss SFAM Bild och funktionsmedicin Svensk sjuksköterskeförening Specialistföreningar; kirurgi, onkologi, patologi

6 2014-03-14 Kort dokument som beskriver: Hur går man från misstanke till välgrundad misstanke? Vad ska göras? Vilka tidsramar, nationell väntetid och vilka deltider består detta av? Vilka övriga kvalitetsindikatorer behöver följas upp? Standardiserat vårdförlopp

7 1. Politiskt beslut 2. Informationsplan för dialog och förankring i verksamheterna 3. Involvering av patienter och närstående och privata vårdgivare 4. Införande av koordinatorsfunktion och obokade tider, samt införa välgrundad misstanke i primärvården 5. Implementeringsplan för de fem pilotprocesserna: Startdatum för arbetssättet 1 maj i Södra sjukvårdsregionen koordinatorsfunktion obokade tider IT-system landstingsövergripande processer Landstingets handlingsplan omfattar

8 6. Nationell uppföljning av ledtid: välgrundad misstanke – behandlingsstart 7. Uppföljning av ingående ledtider Andel patienter som fått diagnosen utan att ingå i förloppet Andel patienter som ingått i förloppet men fått annan diagnos ingående ledtider Landstingets handlingsplan omfattar

9 8. Eventuella utmaningar för införandet av de standardiserade vårdförloppen och hur landstinget avser åtgärda dessa. Brist på specialistkompetenser Brist på generella resurser Hur ska resurserna byggas ut och bristsituationen hanteras 9. Planering för införande av fler standardiserade vårdförlopp 2016 Landstingets handlingsplan omfattar

10 FEM PILOTDIAGNOSER FÖRST UT 2015 Prostatacancer Cancer i urinblåsan och övre urinvägarna Akut myeloisk leukemi (AML) Matstrups- och magsäckscancer Huvud- och halscancer

11 PLANERING FÖR INFÖRANDE AV FLER STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP 2016 Lungcancer Tjock-och ändtarmscancer Bröstcancer Lymfkörtelcancer (Lymfom) Cancer utan känd primärtumör (CUP) Benmärgscancer (Myelom) Malignt melanom Bukspottkörtelcancer Levercancer Cancer i galla och gallvägar Äggstockscancer Cancermisstanke vid allvarliga, diffusa symtom Hjärntumörer

12 Ledtiderna kommer följas via vårdadministrativa systemen KVÅ-koder från socialstyrelsen. Sprids via tillgänglighetsnätverken i respektive landsting. Riktlinjer för kodning tas fram nationellt och regionalt. Kortversion av SVF för primärvård finns publicerat Öron Näsa Hals (ÖNH) utgör pilotdiagnos för mätningen i Skåne, Kronoberg. Resterande kommer att börja mätas i höst. Region Skåne pilot PREM-enkät prostatacancer Nationell PREM enkät tas fram i samverkan SKL, RCC, IC Quality samt Nationell patient enkät (NPE) –kommer sändas via strukturen för NPE

13 Se uppdaterad info på www.cancercentrum.se samt i appen www.cancercentrum.se


Ladda ner ppt "Regeringen satsar 500 miljoner kr per år under perioden 2015 – 2018 för att Förkorta väntetiderna Minska de regionala skillnaderna Skapa en mer jämlik."

Liknande presentationer


Google-annonser