Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Löften till cancerpatienter ( RSL 2015-0204) Uttag publicerat december 2014 Fokus på tre områden enligt RSL 5 november 2014 - Multidisciplinär konferens.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Löften till cancerpatienter ( RSL 2015-0204) Uttag publicerat december 2014 Fokus på tre områden enligt RSL 5 november 2014 - Multidisciplinär konferens."— Presentationens avskrift:

1 Löften till cancerpatienter ( RSL 2015-0204) Uttag publicerat december 2014 Fokus på tre områden enligt RSL 5 november 2014 - Multidisciplinär konferens - SVF - Nivåstrukturering Hans Starkhammar 150204

2 De sex löftena hänger med Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt ”Best practice” Alla cancerpatienter ska vara välinformerade och delaktiga genom hela vårdkedjan Alla cancerpatienter i livets slutskede ska få lika god palliativ vård oavsett bostadsort Alla ska erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningprogram Regionalt cancercentrum sydöst ska prioritera patientnära forskning inom cancerområdet

3 Kirurgi Onkologi Bot/kontroll eller leva med cancer eller palliativ vård Från: Organisationsperspektivet Vårdinsatser ges i sekvens Primär- vård Till: Vårdkedje-/processperspektivet Multidisciplinära vårdåtgärder utefter patientens behov Gradvis förändrat arbetssätt i cancervården Diagnostik Olika rehabiliteringsinsatser Applicerbart på dagens tre fokusområden

4 Från: Behandling av en tumör som sitter på en patient Till: Omhändertagande av en person som har fått en tumör Förändrat synsätt inom cancervården

5 5 LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2014 Datauttag gjordes 2014-12-01 ur kvalitetsregistret i INCA Långa väntetider är fortfarande en utmaning inom cancervården = incitament för SVF

6 6 LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2014 Datauttag gjordes 2014-12-01 ur kvalitetsregistret i INCA Väntetider olika i sjukvårdsregionen

7 7 LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2014 Datauttag gjordes 2014-12-01 ur kvalitetsregistret i INCA Väntetider olika för olika cancertyper

8 Multidisciplinär konferens enligt NR Hälso- och sjukvården bör erbjuda personer med bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancer en bedömning vid multidisciplinär konferens. Motivering till rekommendation Avgörande är att åtgärden skapar förutsättningar för att ge rätt behandling till rätt patient. LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice

9 Kompetenser MDK, Prio 3 enl NR 2014 Bröstcancer Kontaktsjuksköterska Radiolog Patolog Kirurg Onkolog med inriktning på bröstcancer Prostatacancer Kontaktsjuksköterska Urolog Onkolog med inriktning på urologisk cancer Patolog (om histopatologisk bedömning är av betydelse för handläggningen) Radiolog (om bilddiagnostik är av betydelse för handläggningen) Tjock- eller ändtarmscancer Kontaktsjuksköterska Radiolog Patolog (åtminstone vid bedömning efter en operation) Tjock- och ändtarmskirurg Onkolog med inriktning på cancer i mag-tarmkanalen

10 10 LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2014 Datauttag gjordes 2014-12-01 ur kvalitetsregistret i INCA Att handlägga patienter i samråd med olika professioner

11 11 LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2014 Datauttag gjordes 2014-12-01 ur kvalitetsregistret i INCA MDK etablerats -dock inte för alla patientgrupper

12 12 LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2014 Datauttag gjordes 2014-12-01 ur kvalitetsregistret i INCA MDK för allt fler fall

13 Välfungerande läkemedelsintroduktion 13 LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice

14 14 Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2014. Cancerrehabilitering – ett gemensamt uppdrag Hur mår du? Vad är viktigt för dig just nu? Hur fungerar det där hemma? LÖFTE 2 och 3: Alla cancerpatienter ska vara välinformerade och delaktiga genom hela vårdkedjan *Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering, http://www.cancercentrum.se/sv/Vardprogram/Rehabilitering/http://www.cancercentrum.se/sv/Vardprogram/Rehabilitering/ Angående MDK

15 15 LÖFTE2 och 3: Alla cancerpatienter ska vara välinformerade och delaktiga genom hela vårdkedjan Kontaktsjuksköterska Alla patienter och närstående ska få erbjudande om en kontaktsjuksköterska Min vårdplan Skriftlig individuell vårdplan/rehabiliteringsplan *Nätverk för kontaktsjuksköterskor, http://www.cancercentrum.se/sv/sydost/Processer/Kontaktsjukskoterska/Natverk-for-kontaktsjukskoterskor/ Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2014 Angående MDK

16 Patientdelaktighet genom enkäter/dialog Patientföreträdare deltar i sjukvårdens processarbete PROM/PREM-enkäter Underlag till förbättringsarbete 16 Angående MDK

17 17 LÖFTE 4: Alla cancerpatienter i livets slutskede ska få lika god vård oavsett bostadsort Allt bättre kvalitetsuppföljning av palliativ vård Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2014

18 18 LÖFTE 5: Alla ska erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningprogram Hälsofrämjande insatser Många intressenter Ökad samordning Evidensbaserade Uppföljningsbart Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2014 *Strategisk utvecklingsplan för cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen 2015-2018, http://plus.rjl.se/info_files/infosida40487/strategisk_utvecklingsplan_cancervarden_sydostra_sjukvardsregionen_rsn_2014_12_04.pdf http://plus.rjl.se/info_files/infosida40487/strategisk_utvecklingsplan_cancervarden_sydostra_sjukvardsregionen_rsn_2014_12_04.pdf

19 19 LÖFTE 5: Alla ska erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningprogram Bröstcancerscreening når inte alla Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2014

20 20 LÖFTE 5: Alla ska erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningprogram Cervixcancerscreening når inte alla. Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2014

21 21 LÖFTE 5: Alla ska erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningprogram Cervixcancerprevention med HPV- vaccination Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2014

22 22 LÖFTE 6: Regionalt cancercentrum sydöst ska prioritera patientnära forskning inom cancerområdet Regionalt cancercentrum sydöst ska prioritera patientnära forskning inom cancerområdet Heltäckande databas över aktuella kliniska cancerstudier. Tillgängligt på RCC:s webbplats för vårdgivare och vårdtagareRCC:s webbplats Skapa en regional klinisk prövningsenhet och förenklad logistik vid biobanking är viktiga aktuella områden. RCC Sydöst har ett forskningsråd med representanter från akademi och de tre landstingen. Rådets frågor rör hur klinisk cancerforskning och innovation i regionen ska förstärkas. Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2014

23 23 LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2014 Datauttag gjordes 2014-12-01 ur kvalitetsregistret i INCA Långa väntetider är fortfarande en utmaning inom cancervården = incitament för SVF

24 Standardiserade vårdförlopp ”Cancersatsningen” ”Ledtidssatsningen” ”2-Miljarderssatsningen” En fortsättning på ”Cancerstrategin”

25 Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting 2015

26 För att få ta del av stimulansmedlen ska landstingen – Besluta om att införa standardiserade vårdförlopp. – Ta fram en handlingsplan senast 15 mars (till RCC senast 6 mars) 2015 för hur de avser att införa standardiserade vårdförlopp. – Införa de fem första standardiserade vårdförloppen under 2015. – Senast den 1 november 2015 redovisa resultatet av arbetet och införandet av vårdförloppen. – Samverka med regionala cancercentrum om handlingsplanen och genomförandet.

27 – Kommunikation och förankring i verksamheterna. – Involvering av patienter och närstående. – Samverkan med privata vårdgivare. – Samarbete mellan primär- och specialiserad vård. – Införande av koordinatorsfunktion. – Införande av reserverade tider hos utredande och behandlande enheter för patienter i de standardiserade vårdförloppen. – Eventuella utmaningar för införandet av de standardiserade vårdförloppen och hur landstinget avser åtgärda dessa. – Planering för införande av fler standardiserade vårdförlopp 2016. Landstingets handlingsplan ska omfatta

28 Pakkeforløb Danmark Tre nationella cancerplaner, första år 2000 Började med pakken 2007 34 pakken Uppföljning kvartalsvis sedan 2012 Norge Tre nationella cancerplaner, första 1999 En nationell cancerstrategi 2013-2017, Sammen mot kreft. Inför pakkeforløb 2015

29 Mycket att tänka på… Strikt terminologi nödvändig för dokumentation av SVF Primärvårdens roll stark. Stort info-behov Patienternas dokumentation måste ange att de skall handläggas enligt fastställt SVF Olika tidsperioder att följa upp: från misstanke pga symtom till välgrundad misstanke och till behandlingsstart Koordinatorsfunktioner måste skapas Det nya arbetssättet har många fler utmaningar, t ex: –NYA RUTINER: förbokade undersökningstider –välfungerande IT-system –Tydligt definierade led i förloppet (överenskommen arbetsfördelning) Undanträngningseffekter inom och utom cancerdiagnoserna?

30 Standardiserade vårdförlopp ”Cancersatsningen” ”Ledtidssatsningen” ”2-Miljarderssatsningen” En fortsättning på ”Cancerstrategin”

31 31 LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2014 Datauttag gjordes 2014-12-01 ur kvalitetsregistret i INCA Nivåstrukturering Centralisering Kondensering Koncentration Nationell/regional högspec vård Överenskommen arbetsfördelning

32 Regionalt beslut 2013: – Kirurgi av peniscancer* – Kirurgi av retroperitoneala mjukdelssarkom – Kirurgi av ovarialcancer stadium 3B och 4 Regional nivåstrukturering

33 Regionalt beslut 2014: – Kirurgi av peniscancer** Nationell nivåstrukturering

34 Arbete pågår sedan 2014: – Behandling av analcancer – Behandling av vulvacancer – Isolerad hyperterm perfusion – Hyperterm intraperitoneal kemoterapi – Kirurgi av retroperitoneala mjukdelssarkom + andra sarkom – Kirurgi av esofagus/cardiacancer Arbetsgrupp nationell nivåstrukturering

35 Områden som diskuterats under 2014: – Lever-gallvägscancer – Rektalcancer – Njurcancer – Prostatacancer (subgrupper) – Bröstcancer (subgrupper) – Neuroendokrina buktumörer – Urotelial cancer m fl Arbetsgrupp nationell nivåstrukturering

36 – Komma överens (i RSL?) om behov av nystart – Aktualisera tidigare arbete – Inventera de nu mest angelägna ärendena – Utse projektledare och regionala arbetsgrupper alternativt arbeta i befintliga strukturer – Förankra gemensamma förslag – Uppfylla Socialstyrelsens RCC-uppdrag (Regional nivåstruktureringsplan) ”Fyra år efter RCC-starten ( 2011-> 2015) skall nivåstruktureringsplanen vara beslutad och genomförd” Sjukvårdsregionens nivåstrukturering Vad behöver göras?


Ladda ner ppt "Löften till cancerpatienter ( RSL 2015-0204) Uttag publicerat december 2014 Fokus på tre områden enligt RSL 5 november 2014 - Multidisciplinär konferens."

Liknande presentationer


Google-annonser