Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Löften till cancerpatienter (RSL )

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Löften till cancerpatienter (RSL )"— Presentationens avskrift:

1 Löften till cancerpatienter (RSL 2015-0204)
Löften till cancerpatienter (RSL ) Uttag publicerat december Fokus på tre områden enligt RSL 5 november Multidisciplinär konferens - SVF - Nivåstrukturering Hans Starkhammar

2 De sex löftena hänger med
• Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor • Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt ”Best practice” • Alla cancerpatienter ska vara välinformerade och delaktiga genom hela vårdkedjan • Alla cancerpatienter i livets slutskede ska få lika god palliativ vård oavsett bostadsort • Alla ska erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningprogram • Regionalt cancercentrum sydöst ska prioritera patientnära forskning inom cancerområdet

3 Till: Vårdkedje-/processperspektivet
Gradvis förändrat arbetssätt i cancervården Från: Organisationsperspektivet Vårdinsatser ges i sekvens Bot/kontroll eller leva med cancer eller palliativ vård Primär-vård Diagnostik Kirurgi Onkologi Olika rehabiliteringsinsatser Till: Vårdkedje-/processperspektivet Multidisciplinära vårdåtgärder utefter patientens behov Applicerbart på dagens tre fokusområden

4 Förändrat synsätt inom cancervården
Från: Behandling av en tumör som sitter på en patient Till: Omhändertagande av en person som har fått en tumör

5 Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2014
LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor Långa väntetider är fortfarande en utmaning inom cancervården = incitament för SVF Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2014 Datauttag gjordes ur kvalitetsregistret i INCA

6 Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2014
LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor Väntetider olika i sjukvårdsregionen Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2014 Datauttag gjordes ur kvalitetsregistret i INCA

7 Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2014
LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor Väntetider olika för olika cancertyper Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2014 Datauttag gjordes ur kvalitetsregistret i INCA

8 Multidisciplinär konferens enligt NR
LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice Multidisciplinär konferens enligt NR Hälso- och sjukvården bör erbjuda personer med bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancer en bedömning vid multidisciplinär konferens. Motivering till rekommendation Avgörande är att åtgärden skapar förutsättningar för att ge rätt behandling till rätt patient.

9 Kompetenser MDK, Prio 3 enl NR 2014
Bröstcancer Kontaktsjuksköterska Radiolog Patolog Kirurg Onkolog med inriktning på bröstcancer Prostatacancer Urolog Onkolog med inriktning på urologisk cancer Patolog (om histopatologisk bedömning är av betydelse för handläggningen) Radiolog (om bilddiagnostik är av betydelse för handläggningen) Tjock- eller ändtarmscancer Patolog (åtminstone vid bedömning efter en operation) Tjock- och ändtarmskirurg Onkolog med inriktning på cancer i mag-tarmkanalen

10 Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2014
LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice Att handlägga patienter i samråd med olika professioner Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2014 Datauttag gjordes ur kvalitetsregistret i INCA

11 Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2014
LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice MDK etablerats dock inte för alla patientgrupper Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2014 Datauttag gjordes ur kvalitetsregistret i INCA

12 Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2014
LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice MDK för allt fler fall Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2014 Datauttag gjordes ur kvalitetsregistret i INCA

13 Välfungerande läkemedelsintroduktion
LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice Välfungerande läkemedelsintroduktion

14 Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2014
LÖFTE 2 och 3: Alla cancerpatienter ska vara välinformerade och delaktiga genom hela vårdkedjan Angående MDK . Cancerrehabilitering – ett gemensamt uppdrag Hur mår du? Vad är viktigt för dig just nu? Hur fungerar det där hemma? *Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering, Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2014

15 Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2014
LÖFTE2 och 3: Alla cancerpatienter ska vara välinformerade och delaktiga genom hela vårdkedjan Angående MDK Kontaktsjuksköterska Alla patienter och närstående ska få erbjudande om en kontaktsjuksköterska Min vårdplan Skriftlig individuell vårdplan/rehabiliteringsplan *Nätverk för kontaktsjuksköterskor, Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2014

16 Angående MDK Patientdelaktighet genom enkäter/dialog Patientföreträdare deltar i sjukvårdens processarbete PROM/PREM-enkäter Underlag till förbättringsarbete

17 Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2014
LÖFTE 4: Alla cancerpatienter i livets slutskede ska få lika god vård oavsett bostadsort Allt bättre kvalitetsuppföljning av palliativ vård Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2014

18 Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2014
LÖFTE 5: Alla ska erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningprogram Hälsofrämjande insatser Många intressenter Ökad samordning Evidensbaserade Uppföljningsbart *Strategisk utvecklingsplan för cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen , Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2014

19 Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2014
LÖFTE 5: Alla ska erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningprogram Bröstcancerscreening når inte alla Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2014

20 Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2014
LÖFTE 5: Alla ska erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningprogram Cervixcancerscreening når inte alla. Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2014

21 Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2014
LÖFTE 5: Alla ska erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningprogram Cervixcancerprevention med HPV- vaccination Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2014

22 Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2014
LÖFTE 6: Regionalt cancercentrum sydöst ska prioritera patientnära forskning inom cancerområdet Regionalt cancercentrum sydöst ska prioritera patientnära forskning inom cancerområdet Heltäckande databas över aktuella kliniska cancerstudier. Tillgängligt på RCC:s webbplats för vårdgivare och vårdtagare Skapa en regional klinisk prövningsenhet och förenklad logistik vid biobanking är viktiga aktuella områden. RCC Sydöst har ett forskningsråd med representanter från akademi och de tre landstingen. Rådets frågor rör hur klinisk cancerforskning och innovation i regionen ska förstärkas. Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2014

23 Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2014
LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor Långa väntetider är fortfarande en utmaning inom cancervården = incitament för SVF Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2014 Datauttag gjordes ur kvalitetsregistret i INCA

24 Standardiserade vårdförlopp
”Cancersatsningen” ”Ledtidssatsningen” ”2-Miljarderssatsningen” En fortsättning på ”Cancerstrategin”

25 Överenskommelse mellan regeringen och
Sveriges Kommuner och Landsting 2015 Överenskommelsen för 2015 omfattar totalt 444,5 miljoner kronor, avsett för olika insatser som ska korta väntetiderna i cancervården och göra den mer jämlik. Stimulansmedel till landstingen  000 kr För att landstingen ska få del av stimulansmedlen ska de bl.a. besluta att införa standardiserade vårdförlopp och ta fram en handlingsplan, som visar hur genomförandet ska gå till, senast den 15 mars 2015. Utbetalning av medlen sker i slutet av mars och i slutet av november Fördelningen av stimulansmedlen mellan landstingen sker för år 2015 i relation till deras befolkningsandel, baserad på befolkningsunderlaget den 31 december 2014. Nationellt och regionalt stöd via SKL och RCC i samverkan kr För framtagande av 10 nya standardiserade vårdförlopp, nationell samordning av genomförandet, t.ex. utbildning för primärvården och kommunikationsinsatser. Regionalt stöd via de sex regionala cancercentrumen kr För stödjande, stimulerande och sammanhållande arbete. Övrig kvalitetsutveckling inom cancerområdet kr För bl.a. fortsatt stöd till det nationella samverkansarbetet, fortsatt utveckling av nationella vårdprogram, fortsatt nivåstrukturering samt kvalitetsdokument för att stärka patologin.

26 För att få ta del av stimulansmedlen ska landstingen
Besluta om att införa standardiserade vårdförlopp. Ta fram en handlingsplan senast 15 mars (till RCC senast 6 mars) 2015 för hur de avser att införa standardiserade vårdförlopp. Införa de fem första standardiserade vårdförloppen under 2015. Senast den 1 november 2015 redovisa resultatet av arbetet och införandet av vårdförloppen. Samverka med regionala cancercentrum om handlingsplanen och genomförandet. Besluta om att införa standardiserade vårdförlopp. Av beslutet ska framgå landstingsledningarnas ansvar för införandet av de standardiserade vårdförloppen. Tillsammans med RCC ta fram – och senast den 15 mars 2015 lämna in till regeringen – en handlingsplan för hur de avser att införa ett system med standardiserade vårdförlopp. Införa de fem första standardiserade vårdförloppen under 2015 Akut Myeloisk Leukemi (Blodcancer) Huvud- halscancer Matstrupe- magsäckscancer Prostatacancer Cancer i urinblåsa och urinvägar Inrätta reserverade tider hos utredande och behandlande enheter för patienter som fått remiss till eller beslut om standardiserat vårdförlopp. Inrätta koordinatorsfunktion som bokar in tider och övervakar att vårdförloppen följs. Utveckla metoder för att mäta och redovisa ledtiderna i vårdförloppen, bl.a. med hjälp av data från patientadministrativa system. Senast den 1 november 2015 redovisa resultatet av arbetet och införandet av vårdförloppen. Öka den regionala och nationella samordningen.

27 Landstingets handlingsplan ska omfatta
Kommunikation och förankring i verksamheterna. Involvering av patienter och närstående. Samverkan med privata vårdgivare. Samarbete mellan primär- och specialiserad vård. Införande av koordinatorsfunktion. Införande av reserverade tider hos utredande och behandlande enheter för patienter i de standardiserade vårdförloppen. Eventuella utmaningar för införandet av de standardiserade vårdförloppen och hur landstinget avser åtgärda dessa. Planering för införande av fler standardiserade vårdförlopp 2016.

28 Pakkeforløb Danmark Tre nationella cancerplaner, första år 2000
Började med pakken 2007 34 pakken Uppföljning kvartalsvis sedan 2012 Norge Tre nationella cancerplaner, första 1999 En nationell cancerstrategi , Sammen mot kreft. Inför pakkeforløb 2015

29 Mycket att tänka på… Strikt terminologi nödvändig för dokumentation av SVF Primärvårdens roll stark. Stort info-behov Patienternas dokumentation måste ange att de skall handläggas enligt fastställt SVF Olika tidsperioder att följa upp: från misstanke pga symtom till välgrundad misstanke och till behandlingsstart Koordinatorsfunktioner måste skapas Det nya arbetssättet har många fler utmaningar, t ex: NYA RUTINER: förbokade undersökningstider välfungerande IT-system Tydligt definierade led i förloppet (överenskommen arbetsfördelning) Undanträngningseffekter inom och utom cancerdiagnoserna?

30 Standardiserade vårdförlopp
”Cancersatsningen” ”Ledtidssatsningen” ”2-Miljarderssatsningen” En fortsättning på ”Cancerstrategin”

31 Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2014
LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice Nivåstrukturering Centralisering Kondensering Koncentration Nationell/regional högspec vård Överenskommen arbetsfördelning Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2014 Datauttag gjordes ur kvalitetsregistret i INCA

32 Regional nivåstrukturering
Regionalt beslut 2013: Kirurgi av peniscancer* Kirurgi av retroperitoneala mjukdelssarkom Kirurgi av ovarialcancer stadium 3B och 4

33 Nationell nivåstrukturering
Regionalt beslut 2014: Kirurgi av peniscancer**

34 Arbetsgrupp nationell nivåstrukturering
Arbete pågår sedan 2014: Behandling av analcancer Behandling av vulvacancer Isolerad hyperterm perfusion Hyperterm intraperitoneal kemoterapi Kirurgi av retroperitoneala mjukdelssarkom + andra sarkom Kirurgi av esofagus/cardiacancer

35 Arbetsgrupp nationell nivåstrukturering
Områden som diskuterats under 2014: Lever-gallvägscancer Rektalcancer Njurcancer Prostatacancer (subgrupper) Bröstcancer (subgrupper) Neuroendokrina buktumörer Urotelial cancer m fl

36 Sjukvårdsregionens nivåstrukturering Vad behöver göras?
Komma överens (i RSL?) om behov av nystart Aktualisera tidigare arbete Inventera de nu mest angelägna ärendena Utse projektledare och regionala arbetsgrupper alternativt arbeta i befintliga strukturer Förankra gemensamma förslag Uppfylla Socialstyrelsens RCC-uppdrag (Regional nivåstruktureringsplan) ”Fyra år efter RCC-starten ( 2011-> 2015) skall nivåstruktureringsplanen vara beslutad och genomförd”


Ladda ner ppt "Löften till cancerpatienter (RSL )"

Liknande presentationer


Google-annonser