Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RSL Standardiserade vårdförlopp Nivåstrukturering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RSL Standardiserade vårdförlopp Nivåstrukturering"— Presentationens avskrift:

1 RSL 2014-11-05 Standardiserade vårdförlopp Nivåstrukturering
MDK –multidisciplinär konferens Strategisk utvecklingsplan

2 Kortare ledtider i cancervården – en nationell satsning 2015-2018

3 Varför denna nationella satsningen?
Cancervården har för långa väntetider och för stora regionala skillnader! RCCs processarbete har lett till vissa förbättringar men inga påtagliga väntetidseffekter nationellt Ytterligare grepp behövs Modellen Standardiserade vårdförlopp utgår från danska Pakkeforløb

4 Bygger på cancerstrategin och RCC
500 mkr per år Sara S Johansson Socialdepartementet projektledare 2014 Mix av prestationsbaserad ersättning och stimulansmedel Planeras överenskommelse med SKL 2015(-2018?)

5 Expertgruppen tillsatt av Socialdepartementet
Ove Andersson, ordförande Distriktläkarföreningen Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör Gunilla Gunnarsson, cancersamordnare Sveriges Kommuner och Landsting Katarina Johansson, ordförande Nätverket mot cancer Beatrice Melin, chef RCC norr Mef Nilbert, chef RCC syd Britt Nordlander, överläkare och representant för Svenska läkaresällskapet Cecilia Olsson, specialistsjuksköterska och representant för Svensk sjuksköterskeförening Göran Zetterström, utredare och cancersamordnare Socialstyrelsen Michael Öberg, överläkare och representant för Svenska läkaresällskapet

6 Förarbete hösten 2014 – regeringsbeslut 4 september | 4 mkr Fyra huvuduppdrag:
Ta fram underlag för standardiserade vårdförlopp för minst 4 diagnoser via RCC i samverkan och de nationella vårdprogramgrupperna. Undersöka förutsättningar för att mäta och följa införandet av standardiserade vårdförlopp via landstingens vårdadministrativa system (SKLs tillgänglighetsteam). Ta fram PREM-frågor (patienterna besvarar enkät om hur nöjda de är med vården) för att följa satsningen samt planera för hur frågorna ska användas under satsningen (RCC Sydöst). Informera, förankra och planera för införande av standardiserade vårdförlopp i landsting och regioner (respektive RCC).

7 Pilotprojekt hösten 2014 RCC i samverkan har uppdragit till 5 nationella vårdprogramgrupper att ta fram standardiserade vårdförlopp Huvud-halscancer Prostatacancer Urothelial cancer Akut myeloisk leukemi Matstrupe-magsäckscancer

8 Antal nydiagnosticerade fall/år för SVF i SÖ reg

9 Vad är ett Standardiserat vårdförlopp?
Ett på förhand innehållsmässigt definierat utredningsförlopp med för varje del definierad värdeskapande ledtid Inte hänsyn till resurser Förbokade tider för ingående utredningar Bygger på multidisciplinärt arbetssätt och välinformerad patient och närstående

10 Välgrundad misstanke När detta kriterium uppfylls skickas remiss märkt ”Standardiserat vårdförlopp misstänkt xx-cancer” till specialiserade vården Arbetssättet måste förankras i primärvården och i specialiserade vården!

11 Nya arbetssätt behöver introduceras
”Koordinator” bokar in alla utredningar på avsatta obokade tider Kommer behövas 4 ggr fler utredningstider än för de förlopp som leder till cancerdiagnos Olika standardiserade vårdförlopp definieras av nationella vårdprogramgrupperna för olika diagnoser Alla utredande kliniker måste vara med i planeringen

12 Socialstyrelsens modell för väntetidsmätning – cancerpatientens väg genom vården
Start av första behandling Märkt med standardiserat vårdförlopp, misstänkt xx-cancer Fas 1 Nationella mätpunkter Källa: Socialstyrelsen, Väntetider i cancervården – väntetider från remiss till behandling i cancervården, delrapport oktober 2013

13 Exempel standardförloppstider i Danmark
Tid från mottagen remiss till start av första behandling (operation, cytostatia, pall vård, mm): Bröstcancer 27 dagar Tjock- och ändtarmscancer 37 dagar Lungcancer 44 dagar Prostatacancer dagar

14 Erfarenheter från Danmark
Resultat Bättre korttidsöverlevnad - men beror det på pakkeforløb? Kortare väntetider Förbättrad samverkan mellan kliniker, sjukhus och regioner Nöjdare patienter Utmaningar Kapacitetsbrister i cancervården Kapacitetsbrister för andra diagnoser (undanträngning)? Kommunikation om pakkeforløben

15 Utmaningar i Sverige Helt nytt arbetssätt!
Primärvårdens roll, sjukhusvårdens roll Välgrundad misstanke definieras Förbokade tider, obokade tider ”Ledtidskoordinator” (= Kontaktsjuksköterska? Undersköterska? Vårdadministratör? Nytt yrke?) Gräddfil eller inspiratör? Den ekonomiska satsningen är övergående Beslutsgången

16 Nivåstrukturering inom cancervården

17 Nivåstrukturering inom cancervården
Nivåstrukturering en del av RCC:s uppdrag Nationella initiativ Regionala initiativ Lokala lösningar Samarbete/ samsyn Bör primärt utgå från patientens perspektiv Förhålla sig till organisatoriska effekter Kontinuerlig process som behöver stöd

18 Antal operationer/sjukhus år 2013 Sydöstra sjukvårdsregionen
B A Linköping B Norrköping C Jönköping D Eksjö E Värnamo F Västervik G Kalmar A C F D E Registerdata på opererade patienter som bor inom SÖ-regionen! G Datauttag

19 1 2 9+1 1 1 1 4 Peniscanceroperationer
Patienter som opererats under 2013* 2 9+1 Beslut 2 nationella centra för kurativa operationer 1 1 1 4 *Källa: Inrapporterade data till kvalitetsregister i INCA, uttagsdatum

20 31 3 2 2 6 Esofagus/ventrikelcanceroperationer
Patienter som opererats under 2013* 31 Samarbete Kalmar+ Karlskrona 3 Nationellt arbete pågår 2 REG ÖAK- MDK veckovis 2 *Källa: Inrapporterade data till kvalitetsregister i INCA, uttagsdatum 6

21 1 61 1 1 20 Pankreascanceroperationer
Patienter som opererats under 2013* 61 1 1 20 Reg ÖAK- MDK veckovis *Källa: Inrapporterade data till kvalitetsregister i INCA, uttagsdatum

22 98 9 1 Levercanceroperationer Patienter som opererats under 2013*
Samarbete Kalmar+ Karlskrona Reg ÖAK- MDK veckovis 9 *Källa: Inrapporterade data till kvalitetsregister i INCA, uttagsdatum 1

23 23 16 9 Cystektomier Patienter som opererats under 2013*
*Källa: Inrapporterade data till kvalitetsregister i INCA, uttagsdatum

24 1 Rektalcanceroperationer Patienter som opererats under 2013* 31 46 29 8 9 12 30 *Källa: Inrapporterade data till kvalitetsregister i INCA, uttagsdatum

25 1 76 41 44 22 34 17 60 Koloncanceroperationer
Patienter som opererats under 2013* 76 41 44 22 34 17 60 *Källa: Inrapporterade data till kvalitetsregister i INCA, uttagsdatum

26 6 29 13 8 33 14 Njurcanceroperationer
Patienter som opererats under 2013* 6 29 13 8 33 14 *Källa: Inrapporterade data till kvalitetsregister i INCA, uttagsdatum

27 1 2 48 5 4 2 Huvud- och halscanceroperationer
Patienter som opererats under 2013* 2 48 5 4 2 *Källa: Inrapporterade data till kvalitetsregister i INCA, uttagsdatum

28 3 1 12 Planerade Ovarialcanceroperationer
(stadium 3B-4, diagnosår 2013)* 12 *Källa: Inrapporterade data till kvalitetsregister i INCA, uttagsdatum

29 Multidisciplinära konferenser inom cancervården
Högt prioriterat i SoS-riktlinjerna (konsensus) Vedertagen rutin för allt fler patientgrupper Resursslukande eller resurssparande? Vilka professioner/discipliner skall delta? Arbetsmodellen behöver utvecklas (ex kontaktsjuksköterskerollen) Lokalt/regionalt/nationellt

30 Regionala multidisciplinär konferenser?
”Övre bukkirurgi”: veckovis Malignt melanom: varannan vecka Hjärntumörer: veckovis Leukemier/lymfom: personliga kontakter Gynekologisk cancer: personliga kontakter ….

31 Löften till cancerpatienter – resultatredovisning september 2014
LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice Löften till cancerpatienter – resultatredovisning september 2014 Datauttag gjordes ur kvalitetsregistret i INCA

32 Löften till cancerpatienter – resultatredovisning september 2014
LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice (Totalantal) Löften till cancerpatienter – resultatredovisning september 2014 Datauttag gjordes ur kvalitetsregistret i INCA

33 Löften till cancerpatienter – resultatredovisning september 2014
LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice (Totalantal) Löften till cancerpatienter – resultatredovisning september 2014 Datauttag gjordes ur kvalitetsregistret i INCA

34 Löften till cancerpatienter – resultatredovisning september 2014
LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice (Totalant al) Strategisk utvecklingsplan för cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen (Ett av Socialstyrelsens tio kriterier för RCC) Löften till cancerpatienter – resultatredovisning september 2014 Datauttag gjordes ur kvalitetsregistret i INCA

35 DE VIKTIGASTE STRATEGISKA FRÅGORNA
För att cancerpatienterna i den sydöstra sjukvårdsregionen ska få en bättre vård krävs regiongemensamma strategier. Vissa resultatförbättringar kan skapas genom ett inre arbete på varje vårdenhet, men organisatoriska förändringar behöver också genomföras för att kunna närma sig målen snabbare.

36 DE VIKTIGASTE STRATEGISKA FRÅGORNA
RCC sydöst bör fortsätta ha rollen att vara ett kompetenscentrum för att driva och stödja cancervårdens förbättringsarbete. Förändringar måste ske på vårdenheterna med stöd och direktiv från huvudmannen.

37 DE VIKTIGASTE STRATEGISKA FRÅGORNA
Oavsett om det finns kvar ett statligt stöd till RCC efter 2015 eller inte, är det viktigt att sjukvårdsregionen kan upprätthålla kontinuiteten i det igångsatta utvecklingsarbetet.

38 DE VIKTIGASTE STRATEGISKA FRÅGORNA
Cancerpatientens ställning har tydligt stärkts de senaste åren. Men det faktum att arbetet ofta huvudsakligen utgår från organisationsperspektivet (i stället för patientperspektivet) begränsar fortfarande möjligheterna att göra förbättringar.

39 DE VIKTIGASTE STRATEGISKA FRÅGORNA
Patienter eller patientrepresentanter är resurser som tillför vården kunskap och erfarenhet som utvecklingsarbetet behöver. System för utvärdering av patientrapporterade mått (PROM och PREM) måste fortsätta att utvecklas.

40 DE VIKTIGASTE STRATEGISKA FRÅGORNA
De sex ”patientlöftena” ger en begriplig och kommunicerbar målbild för cancervården i regionen. Eftersom löftena är formulerade med ordet ”alla” innebär det att vården aldrig kan nå ända fram. Standardiserade vårdförlopp kommer nog inte vara identiska med patientlöftena.

41 DE VIKTIGASTE STRATEGISKA FRÅGORNA
Evidens och vårdgivarens kunskap måste utnyttjas för att belysa patientgrupper där man inte kan, eller ska, sträva efter att löftets målsättning uppnås. Om löftena/målen ska ändras, måste det ske i konsensus inom alla grupperingar i vården.

42 DE VIKTIGASTE STRATEGISKA FRÅGORNA
De traditionella, ofta rent medicinskt grundade, resultaten är fortsatt viktiga att följa. Resultat av andra indikatorer som väntetid, patientupplevelser, anhörigstöd och liknande att efterfrågas alltmer.

43 DE VIKTIGASTE STRATEGISKA FRÅGORNA
Koncept som cancerrehabilitering, vårdplan, palliativ vård (inte bara i livets slutskede) och kontaktsjuksköterska kräver innovativa implementeringsvägar in i vården och nya lösningar för uppföljning. Det arbetet har bara börjat.

44 DE VIKTIGASTE STRATEGISKA FRÅGORNA
Regionen behöver ta ett gemensamt ansvar för kompetensförsörjningen för att kunna ta hand om allt fler cancerpatienter och deras behov. Vilken kompetens som behövs ska utgå från patientens och närståendes behov i olika skeden under hela vårdprocessen.

45 DE VIKTIGASTE STRATEGISKA FRÅGORNA
Sydöstra sjukvårdsregionen är förhållandevis liten och därför är samarbete mellan olika aktörer särskilt viktigt – t ex: inom patientnära klinisk forskning. Förutsättningen för att kunna uppnå nationella och regionala mål är goda om man på olika nivåer i beslutskedjan väljer att stärka det regionala samarbetet inom hela cancervården.

46 Och nu…….. Denna strategiska utvecklingsplan ska kunna mynna ut i en regionalt fastställd handlingsplan, som tydligt utpekar huvudansvaret för olika förbättringsinsatser.


Ladda ner ppt "RSL Standardiserade vårdförlopp Nivåstrukturering"

Liknande presentationer


Google-annonser