Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Södra Regionvårdsnämnden

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Södra Regionvårdsnämnden"— Presentationens avskrift:

1 Södra Regionvårdsnämnden
Utveckling av sjukvården med kunskapsstyrning Södra Regionvårdsnämnden

2 Nytt Regionavtal, 2015 § 1 AVTAL
Detta avtal reglerar samverkan inom främst hälso- och sjukvården mellan de fyra landstingen (nedan kallat Sjukvårdshuvudmännen) i Södra sjukvårdsregionen (nedan kallat Regionen) dvs Landstinget Blekinge Region Halland Region Kronoberg Region Skåne § 9 MEDICINSK SAMVERKAN GENOM KUNSKAPSSTYRNING Södra sjukvårdsregionen skall ha en organisation för kunskapsstyrning. Syftet är att den ska medverka till att de medicinska resultaten skall få en större betydelse i ledning, styrning och uppföljning av vårdens prestationer och ge stöd och möjlighet till utvecklingen av en säker, god och likvärdig vård i hela Regionen. Kunskapsstyrning som begrepp är inte tydligt definierat och uppfattningen om vad begreppet står för och omfattar varierar. Den del av kunskapsstyrningen som här avses gäller Införandet av ny kunskap och nya metoder på ett ordnat sätt i offentligt finansierad hälso- och sjukvård och därmed även utrangera gamla metoder Bidra till jämlik och likvärdig vård inom Regionen Använda relevanta register för kvalitetsuppföljning och utveckling Stödja utvecklingen av gemensamma vårdprocesser Stödja hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser

3 Grupper Regionala Medicinska Kunskapsgrupper:
Lungsjukdomar och Allergi Ej klart Hjärta/Kärl sjukdomar Steen Jensen Endokrina sjukdomar inkl diabetes Stefan Sjöberg Barn- och ungdomsmedicin Anna Bärtås Nervsystemets sjukdomar Jesper Petersson Rörelseorganens sjukdomar Magnus Eneroth Njur- och Urinvägssjukdomar Karl-Göran Prütz Psykisk ohälsa Ej klart Palliativ vård Carl Johan Fürst Resursgrupper: Allmänmedicin Sten Tyrberg Bild- och funktionsmedicin Ej klart (tf Peter Leander)

4 Uppdrag - Regionala medicinska
kunskapsgrupper Bidra till jämlik och likvärdig vård inom Regionen Vad behöver göras? Hur vet vi att det går åt ”rätt håll”? Var är vi idag? (medicinsk behandling, kvalitet, riktlinjer, vårdplaner etc) Grad av jämlikhet och kvalitet i vården Intermountain (Utah) har hållt på i över 30 år!!! Ok att ligga kvar i lite kaos. Lita på att processen för det framåt. Behöver inte gå fort Viktigt att ha mål/delmål, att kunna se framstegen, att kunna beskriva var man är/prestandan på processen/behandlingen (mätdata – utgå härifrån!) Viktigt kunna avrapportera framsteg/kunna beskriva var man är med arbetet. Kronoberg Halland Bleking Skåne Tid

5 Kunskapsstyrning – Olika nivåer, samma mål
Jämlik och likvärdig Kunskapsstyrning – Olika nivåer, samma mål Nationellt sammarbete 6 sjukvårdsregioner, Nationell samverkan för kunskapsstyrning (NSK) Uppdrag/samarbete: SKL, Regering, Socialstyrelse etc Hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf (1982:763) säger att målet med svensk hälso- och sjukvård är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Regionalt sammarbete, SSR 10 Medicinska kunskapsgrupper med förankring i de 4 landstingen ”Rekommenderande” till resp landsting ”Lokalt” Kunskapsorganisationer med olika stukturer Varje landsting autonomt

6 Var kommer uppdragen ifrån?
Bidra till jämlik och likvärdig vård inom Regionen Var kommer uppdragen ifrån? 1. NSK/SKL Tex vårdprogram/riktlinjer, drivna från nationella programråd/kunskapsgrupper 2. Myndigheter Tex remissrundor 3. SRVN Bidra till jämlik och likvärdig vård inom regionen via intentionen i Regionavtalet §9, 2015 4. Lokalt Förslag initierade av respektive huvudman, med syfte att se om man kan göra regional tillämpning

7 Kunskapsgrupper vs Chefssamråd Kompletterande uppdrag!
Utveckla den medicinska behandlingen … i strävan att få en likvärdig och jämlik högkvalitativ vård i hela SSR Chefssamråd: Utveckla förutsättningarna för att ge medicinsk behandling … i strävan att få en likvärdig och jämlik högkvalitativ vård i hela SSR Vad är bästa kunskapen vs hur blir det verkstad


Ladda ner ppt "Södra Regionvårdsnämnden"

Liknande presentationer


Google-annonser