Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppföljning regional utvecklingsplan Nationell satsning för minskade väntetider i cancervården FD 150828 Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppföljning regional utvecklingsplan Nationell satsning för minskade väntetider i cancervården FD 150828 Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson."— Presentationens avskrift:

1 Uppföljning regional utvecklingsplan Nationell satsning för minskade väntetider i cancervården FD 150828 Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson

2 Regional utvecklingsplan 2013-15, övergripande prioriterade områden Förstärka patologin Multidisciplinära konferenser (MDK) Kontaktsjuksköterskor God inrapportering i kvalitetsregister Förstärka den palliativa vården, breddutbildning Onkologisk specialistkompetens i hela regionen Tidig upptäckt – screening, tidig diagnos i akut- och primärvård

3 Förstärka patologin Fortsatt stor brist på patologer och annan personal (BMA, cytologer) Många under utbildning, men det tar lång tid SVF:s ledtider kräver snabba svar av hög kvalitet från pato­login, men får ej tränga ut annan verksamhet Digitalt svarssystem inom i journal­systemen skulle eliminera transport­tiderna för svar patolog­en  inremit­terande kliniker Regionalt samverkansprojekt pågår ↕

4 Multidisciplinära konferenser (MDK) Stor betydelse för optimal bedömning och behandling Finns idag inom alla cancerdiagnosområden Många regionala MDK Några MDK behöver mer utrymme Tar tid och behöver fortlöpande utvecklas för optimalt arbetssätt ↑

5 Kontaktsjuksköterskor (kssk) Har många viktiga funktioner för sam­ordning och stöd Mycket efterfrågad av patienter och närstående Antalet kssk har ökat kraftigt, finns inom alltfler cancerdiagnoser Många kssk saknar ännu skriftliga uppdrag Än får inte alla cancerpatienter i regionen en kssk Utbildning startar januari 2016 (uppdragsutbildning UmU 7,5 hp) ↑

6 God inrapportering i kvalitets- register ↕

7 7 Täckningsgrader 2013-14 Genomsnitt LVN 90,1% Region JH 92,1% VLL 92,1 % NLL 88,0% Stora skillnader mellan register, 0-100 %

8 Förstärkt palliativ vård, breddutbildning Fortsatt behov av förstärkt palliativ vård Tillgången fortsatt olika både inom och mellan landstingen Många parametrar som mäts via svenska palliativregistret har förbättrats Webb­utbildningen i allmän palliativ vård som RCC Norr tagit fram finns tillgänglig för regionen sedan hösten 2014. Ännu har få av regionens landstingsanställda genomfört utbild­ningen. ↑

9 Förstärkt palliativ vård, uppföljning via svenska palliativregistret

10 Onkologisk specialistkompetens i hela regionen NLL och RJH saknar onkologklinik, är beroende av konsultstöd från fr.a Nus  ojämlik situation för regionens patienter 2 ST-läkare under utbildning gemen­samt av Nus och Östersund, med tänkt arbetsort Östersund Förstärkt konsult­stöd till Östersund NLL har en onkolog anställd vid kirurgiska kliniken Möjlighet att diskutera onkologiska frågeställningar på MDK It-verktyget Cytodos, som stödjer cytostatikabehandlingen, finns i hela regionen utom i RJH, där det efterfrågas ↑

11 Tidig upptäckt – screening, tidig diagnos i akut- och primärvård Väletablerade screeningprogram för - livmoderhalscancer - bröstcancer (mammografi) Allmän tarmcancerscreening bör införas, nationell studie pågår. Regionen deltar förutom LVN, som avser införa allmän screening utanför studien Flertalet cancerdiagnoser saknar screeningverktyg Några diagnoser har kontrollprogram för ärftlig cancer Införande av standardiserade vårdförlopp (SVF) 2015  ↑

12 Ny regional utvecklingsplan 2016-18 Planen för 2013-2015 som grund Nya områden:Hjärntumörer Malignt melanom Neuroendokrina tumörer/tunntarm/sköldkörtel Sarkom Öron-näsa-halscancer Mer om bl.a. läkemedel, prevention och cancerrehabilitering Standardiserade vårdförlopp Plan presenteras för FD 1-2 december

13

14 Syfte Kortare väntetider Förbättrad samverkan Nöjdare patienter och medarbetare 5 standardiserade vårdförlopp införs under 2015 Akut myeloisk leukemi (blodcancer) 6 dagar Huvud- och halscancer30-38 dagar Matstrupe- och magsäckscancer31-38 dagar Prostatacancer28-60 dagar Cancer i urinblåsa och urinvägar9-12 eller 31-41 dagar * Beroende på risknivå, spridning och behandlingsbeslut | ** Beroende på om tumören vuxit in i urinblåseväggen eller ej Standardiserade vårdförlopp * **

15 Vad som ligger till grund för välgrundad misstanke om (en viss) cancer. Vilka utredningar som ska göras för att ställa diagnos och besluta om behandling. Vilka maximala, värdeskapande ledtider som gäller för alla utredningsåtgärder. Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Misstanke Behandling Utredning Välgrundad misstanke Nationell väntetidsmätning

16 Fler SVF utarbetas KVÅ-koder för väntetidsmätning fastställda av SoS Patientenkät under utarbetande, pilottestas under hösten för användning fr.o.m. 2016 Uppföljningsrapport senast 1 nov – mall från Socialdepartementet Uppgifter om SVF tas in i kvalitetsregister Gemensamt informationsmaterial, bl.a. patientinformation Pågående nationellt arbete

17 Våren 2015 Bröstcancer Cancer utan känd primärtumör (CUP) Lungcancer Lymfom Tjock- och ändtarmscancer Remiss t.o.m. 20 sep Hösten 2015 Bukspottkörtelcancer Cancermisstanke vid allvarliga, diffusa symtom Cancer i galla och gallvägar Hjärntumörer Levercancer Malignt melanom Myelom Äggstockscancer SVF som utarbetas 2015

18 Regional plan inlämnad 2015-03-13, innefattar planerna för NLL, VLL, LVN, RegionJH RCC Norrs styrgrupp även styrgrupp för SVF-arbetet Regional kommunikationsplan Fortsatt samverkan – regional arbetsgrupp för införande av SVF, kommunikatörsgrupp m.fl. Arbete i de regionala processarbetsgrupperna Intensivt arbete i respektive landsting/region, många utmaningar Införande av SVF i norra regionen

19 Socialstyrelsens platsbesök 2015 2 oktober Kriterier i fokus i år: ”Den regionala planen för cancerprevention och tidig upptäckt av cancer är till stora delar genomförd och det finns system för uppföljning av planen En organisatorisk struktur som stärker klinisk cancerforskning och innovation finns på plats”


Ladda ner ppt "Uppföljning regional utvecklingsplan Nationell satsning för minskade väntetider i cancervården FD 150828 Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson."

Liknande presentationer


Google-annonser