Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialdepartementet. Projekt inom Nationell cancerstrategi 2010 1. Socialstyrelsen 2010 ”cancerår” inom SoSs arbete med kunskapsstyrning, uppföljning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialdepartementet. Projekt inom Nationell cancerstrategi 2010 1. Socialstyrelsen 2010 ”cancerår” inom SoSs arbete med kunskapsstyrning, uppföljning."— Presentationens avskrift:

1 Socialdepartementet

2 Projekt inom Nationell cancerstrategi 2010 1. Socialstyrelsen 2010 ”cancerår” inom SoSs arbete med kunskapsstyrning, uppföljning och utvärdering enkät till cancerpatienter (förstudie) kartlägga ledtider i cancervården samt föreslå hur de ska beskrivas och följas upp system för att följa och prognosticera insjuknande och död i cancer nationellt kunskapsstöd för palliativ vård

3 Socialdepartementet Projekt inom Nationell cancerstrategi 2010 2. TLV Hälsoekonomiska bedömningar av läkemedel inom slutenvård 3. SKL Försöksverksamheter med sammanhållen och patientfokuserad cancervård i utvalda landsting och regioner Informationstjänst om cancer på Internet för allmänheten Insatser för att minska tobaksrökningen, - rökavvänjning, system för uppföljning och utvärdering (tills m FHI)

4 Socialdepartementet Projekt inom Nationell cancerstrategi 2010 Tidig upptäckt – projekt för att öka deltagandet i gynekologisk cellprovskontroll och mammografi Internationell jämförelse för att förstå skillnader i överlevnad mellan länder. Fokus på bröst-, tjock/ändtarms-, lung- samt äggstockscancer. Kvalitetsregister – projekt om patientrapporterade uppgifter i nationella kvalitetsregister (bröst, prostata) 4. Socialdepartementet Utveckling av regionala cancercentra (RCC) – nationell cancersamordnare 3. SKL forts.

5 Socialdepartementet UPPDRAGET Att stimulera bildandet av regionala cancercentra (RCC) Att ta fram kriterier för RCC Att föreslå hur RCC-frågan ska drivas vidare … före 15 jan 2011

6 Socialdepartementet Nivåstrukturering Vårdprocesser, ledtider Målnivåer Kunskapsstyrning Kompetensförsörjning Stärka den kliniska cancerforskningen Särskilda utmaningar

7 Socialdepartementet Antal opererande sjukhus Data ur njurcancerregistret: Operationsvolymer 2005-2007

8 Socialdepartementet TumörIngrepp per år Aktuellt lägeMål Bröst13003 enheter <100>100/enhet, år Övre mag-tarm180F n 7 enheter Nedre mag-tarm850>100/enhet, år RektalF n 7 enheter; 3 av dessa <1 per månad Anal13Utförs vid en enda enhet Endokrin kirurgi inkl cancer 700Bör konc till 3 enheter Melanom ( el. hudtumörer som visat sig vara melanom) F n 17 enheterEj konc, i stället enhetligt vårdprogram Nivåstrukturering kirurgi: Exempel Västra Götaland

9 Socialdepartementet TumörAntal per år RegionHögspec. (1-3 enheter) Mesoteliom<50x Strålbeh av barn<100x Anal100x Sköldkörtel150x Urinblåsa150-300x Hjärna400x Bukspottskörtel450x Nivåstrukturering onkologi: Exempel Danmark

10 Socialdepartementet Nivåstrukturering Vårdprocesser, ledtider Målnivåer Kunskapsstyrning Kompetensförsörjning Stärka den kliniska cancerforskningen Små och medelstora cancergrupper: Särskilda utmaningar

11 Socialdepartementet Målnivåer - exempel från Södra regionen: Tid från op. till PAD-information

12 Socialdepartementet Nivåstrukturering Vårdprocesser, ledtider Målnivåer Kunskapsstyrning Kompetensförsörjning Stärka den kliniska cancerforskningen Små och medelstora cancergrupper: Särskilda utmaningar

13 Socialdepartementet Inte områden där SoS har nationella riktlinjer (bröst, prostata, kolorektal, lung) Inte områden där det redan finns vårdprogram av hög kvalitet och väl fungerande nätverk mellan behandlande kliniker Områden där det med stor sannolikhet finns stora regionala skillnader i processer eller utfall Särskilda satsning på nationella vårdprogram Urvalskriterier:

14 Socialdepartementet Nivåstrukturering Vårdprocesser, ledtider Målnivåer Kunskapsstyrning Kompetensförsörjning Stärka den kliniska cancerforskningen Små och medelstora cancergrupper: Särskilda utmaningar

15 Socialdepartementet  Bilddiagnostik  Specialistsjuksköterskor  Palliativ vård  Ojämnlik fördelning över landet Särskilda kompetensförsörjningsproblem  Patologi

16 Socialdepartementet Nivåstrukturering Vårdprocesser, ledtider Målnivåer Kunskapsstyrning Kompetensförsörjning Stärka den kliniska cancerforskningen Små och medelstora cancergrupper: Särskilda utmaningar

17 Socialdepartementet Ledning/styrning: tydlig idé i flera regioner Viss existerande nivåstrukturering: barnonkologi, blodcancer, kirurgi, strålplan Intressanta modeller för processtyrning Integrering av cancerprevention i regionala folkhälsoplaner Exempel på kunskapsstöd och goda strukturer för palliativ vård Uppbyggnad av infrastruktur för kliniska interventionsstudier Vissa strukturerade samarbeten över regiongränserna inom klinisk cancerforskning Reflexioner kring 2010 års RCC-ansökningar: Särskilt starka sidor

18 Socialdepartementet Långsiktiga strategisk utvecklingsplaner för cancervården i regionerna Strategi för långsiktigt samarbete över regiongränserna Långsiktig kompetensförsörjning Nivåstrukturering inom alla specialiteter och cancerformer Klinisk forskning Reflexioner kring RCC-ansökningarna: Områden som behöver utvecklas A. Strategier

19 Socialdepartementet Vårdprocesser, inkl ledtider Psykosocialt stöd, cancerrehabilitering Palliativ vård Kunskapsstyrning: regionala/lokala vårdprogram, implementering av nationella riktlinjer och annan frontlinjekunskap, utnyttjande av kval-indikatorer och kval-register för utveckling av cancervården Insatser för att stärka patientens ställning B. Processer Reflexioner kring RCC-ansökningarna: Områden som behöver utvecklas

20 Socialdepartementet Tematiska möten i svåra frågor (målnivåer, nivåstrukturering) Utlysning och utdelning av 2011 års projektmedel (inkl. coaching) Bred diskussion om förslag till RCC-kriterier (inkl. regionala möten) Nästa fas

21 Socialdepartementet kjell.asplund@social.ministry.se Kontakt

22 Socialdepartementet Nationella kvalitetsregister inom cancervården: Föredömen  Bröst  Kolorektal  Njur  Prostata Dessa register …  går att nå via INCAs eller ROCs hemsidor  redovisar data senare än 2006  redovisar >=2 variabler som avspeglar vårdens kvalitet  jämför på åtminstone regionnivå

23 Socialdepartementet Fas 1 Beslut i enkla frågor (t ex antalet RCC) Diskussioner med centrala intressenter i regionerna och nationellt. Fas 2 Möten med patientföreningar och professionernas föreningar. Probleminventering i svåra frågor. Utlysning och utdelning av projektmedel (SoS). Fas 3 Workshops i svåra frågor. Prel förslag till RCC-kriterier - bred diskussion Utlysning och utdelning av 2011 års projektmedel Fas 4Slutförslag om kriterier för RCC. Förslag till SoDs fortsatta stödjande arbete med RCC RCC: Upplägg av uppdraget

24 Socialdepartementet Nivåstrukturering Vårdprocesser, ledtider Målnivåer Kunskapsstyrning Kompetensförsörjning Stärka den kliniska cancerforskningen Särskilda utmaningar


Ladda ner ppt "Socialdepartementet. Projekt inom Nationell cancerstrategi 2010 1. Socialstyrelsen 2010 ”cancerår” inom SoSs arbete med kunskapsstyrning, uppföljning."

Liknande presentationer


Google-annonser