Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Underlag hemuppgift LS3 – LS4

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Underlag hemuppgift LS3 – LS4"— Presentationens avskrift:

1 Underlag hemuppgift LS3 – LS4
Utgå från identifierade utvecklings-/förbättringsområden på länsnivå och placera dessa i de perspektiv i Värdekompassen där de bäst passar in. Prioritera 1-3 områden i varje perspektiv utifrån uppgift 1 ovan. Påbörja första utkast till länsövergripande handlingsplaner (mall bifogad) kopplat till dessa områden. Ge förslag på definition av mätetalen enligt bifogad mall.

2 Handlingsplan Identifierat förbättringsområde Mål Åtgärder
Ansvar för genomförande Tidsplan och mätningar (se Mall för definition av mätetal) Koloncancer diagnostiseras i allt för högt stadium och femårsöverlevnaden bland patienter med koloncancer måste förbättras. Att halvera andelen patienter som diagnos-tiseras i stadium 4. Att successivt öka femårsöverlevnaden Att tillsammans med primärvården skapa ett snabbt standardiserat omhändertagande av patienter med misstanke om koloncancer. Att tillsammans med primärvården ta fram ett riskbedömningsinstrument för vidare remittering. Att tillsamman skapa ett beslutsstöd för telefonrådgivning. Magnus Falk Anders Winbladh Per- Anders Heedman Förstudie pågår Många patienter med misstänkt koloncancer har redan under utredningsfasen symtom som inte lindras. Alla patienter med misstänkt koloncancer är väl symtomlindrade redan under utredningsfasen. Alla patienter ska systematiskt och vid fastställda tidpunkter skatta sina symtom. Alla patienter ska ges möjlighet att få skatta sin livskvalitet ex. EQ5D. US/länsprojekt pågår? PROM-center? Pennprojekt, Vården har dålig kunskap om patientens upplevelse av vårdprocessen Alla patienter ska ges möjlighet att delge sina upplevelser Alla patienter ska systematiskt och vid fastställda tidpunkter delge sina erfarenheter. Genom gemensam patientenkät. Liselott Joelsson Tina Ahl Möta med enkät med start 1 april Patienterna utreds inte utifrån sina individuella förutsättningar och behov. Att alla patienter med misstänkt koloncancer utreds utifrån sina individuella förutsättningar och behov. Att skapa en gemensam multidiciplinär/multiprofessionell remissfunktion dit primärvården kan vidareremittera patienter med misstänkt koloncancer. Att för patienter med komplex problematik och särskilda behov kunna erbjuda en individualiserad bedömning inför fortsatt utredning och behandling. Maria Albertsson

3 Handlingsplan Identifierat förbättringsområde Mål Åtgärder
Ansvar för genomförande Tidsplan och mätningar (se Mall för definition av mätetal) Det tar för lång tid för patienten att få sin primära diagnos av koloncancer Tid från remiss-utfärdande till diagnosbesked och behandlings-förslag ska minska till 4 veckor för 100% av patienterna. Förkorta tiden från remissutfärdande till diagnosbesked genom att; Skicka remissen vidare direkt i vårdkedjan. Starta metastasutredning direkt vid upptäckt av primärtumör. Återbesök till primärvården tas bort. Kontinuerlig mätning av väntetider görs. Mathias Axelsson Liselott Joelsson Mäta andel patienter med misstänkt koloncancer som kallas till röntgen inom en vecka. Mäta andelen patienter med misstänkt koloncancer som genomfört DT-kolon inom 2 veckor från remissutfärdande. Mäta andelen patienter med koloncancer som genomfört metastasutredning inom 3 veckor efter remissutfärdande. Mäta tid från remissutfärdande till diagnosbesked och behandlingsförslag. Planerat startdatum för det nya flödet: 1 april

4 Handlingsplan Identifierat förbättringsområde Mål Åtgärder
Ansvar för genomförande Tidsplan och mätningar (se Mall för definition av mätetal) Alla koloncancerpatienter diskuteras inte på pre-terapeutiskt MDK och beslutsunderlaget är baserat på bilddiagnostiska parametrar. Alla patienter med koloncancer ska bedömas i preterapeutiskt MDK. Utveckla MDK genom att följande kompetenser bör delta, kirurg, onkolog, radiolog, palliativmedicinsk och leverkirurgisk kompetens, samt kontaktsjuksköterska inom kirurgi och onkologi o. operationsplanerare. Strukturerad dokumentationen i samband med MDK. Ann-Britt Schwartz, Tina Ahl Andel patienter som tagits upp preterapeutiskt med samtliga kompetenser närvarande. Koloncancerpatiente-nas delaktighet kan förbättras i samband med behandlings- beslutet. Patienterna träffar inte alltid rätt kompetens från början. Koloncancerpatienten ska tidigt i vårdprocessen träffa rätt kompetens och göras delaktiga i behandlingsbeslutet. Utifrån beslutet på MDK individualiseras mötet med patienten ”så att patienten möter rätt kompetens/er” från början. Ta fram instrument för att mäta patientens delaktighet i samband med behandlingsbeslutet. Andel patienter som träffat rätt kompetens i samband med att diagnosbesked och behandlingsförslag ges. Andel patienter som upplevt att de varit delaktiga i behandlingsbeslutet. Tiden mellan behandlingsbeslutet och den terapeutiska åtgärden är för lång. Ex. kirurgisk, onkologisk, palliativ-medicinsk åtgärd. Alla patienter ska ges terapeutisk åtgärd inom 4 v. efter behandlingsbeslutet. Alla patienter ska kunna erbjudas operationstid Minska väntetiden till operation genom att…. Minska väntetiderna för PAD genom att…. Kontinuerlig mätning av väntetider görs Siv Dore Stefan Anskär

5 Handlingsplan Identifierat förbättringsområde Mål Åtgärder
Ansvar för genomförande Tidsplan och mätningar (se Mall för definition av mätetal) Att förbättra vården i livetsslutskede för patienter som avlider på sjukhus Alla patienter som avlider på sjukhus ska vårdas i enlighet länsövergripande vårdprogram. Alla patienter som avlider på kirurgisk kliniks ska registreras i palliativregistret Palliativ kompetens finns tillgänglig på kirurgiska klinikerna i länet Per-Anders Heedman Eva Åstradsson Maria Jakobsson Andel patienter som avlider på kirurgklinikerna; som vårdas enligt vårdprogram, Som registreras i pallaitivregsitret Startdatum US: 1 sept


Ladda ner ppt "Underlag hemuppgift LS3 – LS4"

Liknande presentationer


Google-annonser