Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mari Bergeling 2011 Identifierade utvecklings-/förbättringsområden regionalt koloncancerprojekt Sydöstra sjukvårdsregionen 2011-05-23 Arbetsmaterial!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mari Bergeling 2011 Identifierade utvecklings-/förbättringsområden regionalt koloncancerprojekt Sydöstra sjukvårdsregionen 2011-05-23 Arbetsmaterial!"— Presentationens avskrift:

1 Mari Bergeling 2011 Identifierade utvecklings-/förbättringsområden regionalt koloncancerprojekt Sydöstra sjukvårdsregionen 2011-05-23 Arbetsmaterial!

2 Mari Bergeling 2011 Regionalt cancercentrum sydöst Vision: ”Jag får den vård och det stöd jag behöver, när jag behöver det” Regionalt cancercentrum har också avgett 6 löften till patienterna. Alla cancerpatienter i sydöstra sjukvårdsregionen lovas att: – få påbörja adekvat behandling inom fyra veckor – erbjudas diagnostik och behandling enligt ”bästa metod” vara välinformerade/delaktiga i hela vårdkedjan – i livets slutskede ges lika god palliativ vård oavsett bostadsort – erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningsprogram – Regionalt cancercentrum ska prioritera patientnära forskning inom cancerområdet

3 Mari Bergeling 2011 Identifierat förbättringsområde MålÅtgärderAnsvarig/ Intresserade Tidsplan/mätningar/re sultat (konkreta resultat och reflektioner/vad lärde vi) Sprida det vi lär ossKontinuerlig spridning av pågågende arbete och resultat Ta fram regiongemensam information om projektet (broschyr och Powerpoint-presentation) för medarbetare, politiker, samhälle, mfl Utveckla intern projektplats på Q-reflex - arbetssida Utveckla extern projektplats på Regionalt cancercentrum/Qulturum – öppen sida (Tydliggöra vad som är projektplats för vad) Publicera handlingsplan på webbaserad sida som alla kan ta del av Ta fram modell för att sprida egna förbättringsidéer. Caroline Fruberg, Qulturum Anna Momcilovic, Regionalt cancercentrum Jessica Pettersson, Kalmar Mari Bergeling, Qulturum Presentation: -25 maj lärandeseminarium i Kalmar -Utvecklingskraft Cancer 29 september http://www.lj.se/infopage.jsf?c hildId=12494&nodeId=31988&n odeType=12# http://www.lj.se/infopage.jsf?c hildId=12494&nodeId=31988&n odeType=12# Regionalt cancercentrum Patientsäkerhetskultur bland involverad personal Utifrån baslinjemätning ta fram mål Använda resultat från nationell patientsäkerhets- kulturmätning (kirurg- och onkologkliniker) Mari Bergeling, Qulturum Liselotte Joelsson, Östergötland Annsofie Togner, Kalmar Resultat presenteras 25 maj - ta ställning till ev utvecklingsarbeten utifrån dessa resultat Prediction – förståelse i systemetÖvergripande för hela projektet, koppling till processkartan Finna former för långsiktig planering utifrån förväntade behovGöran Henriks, Qulturum Utveckla patientens resa med hjälp av processkartläggning Samordnad regionövergripande processkarta Förankra i regionledningen Utveckla metod i Visio Regionala projektledningsgruppen Caroline Fruberg, Qulturum Mari Bergeling, Qulturum Vägen genom vården för patient med koloncancer – processkartläggning LÄNK! Utveckla lokala stödfunktioner för att bibehålla utveckling och förbättring i cancerprocesser Stödfunktion för koordinering, integrering och kvalitetsutveckling Identifiera och kartlägga behov av stödfunktionerGöran Henriks, Qulturum Mari Bergeling, Qulturum Övergripande

4 Mari Bergeling 2011 Identifierat förbättringsområde MålÅtgärderAnsvarig/ Intresserade Tidsplan/mätningar/re sultat (konkreta resultat och reflektioner/vad lärde vi) Utveckla mätningar kopplat till koloncancerpatientprocessen Kvartalsrapport fr o m kvartal 1-2011 Identifiera mått och mätetal utifrån Värdekompass för region och län Kvartalsrapport för region och län Excel-dokument framtaget i Linköping (bröstcancerprojekt) ska spridas i hela regionen Mari Bergeling, Qulturum Liselotte Joelsson, Östergötland Peter Kammerlind, Qulturum Anders Wennerberg, Kalmar Marie Lagerfelt? Mårten Elfström VPC? Stefan Ekberg DC? Mätgruppen har tillsammans träffat respektive läns projektgrupp Länk till Värdekompass PDSA se länk! Utveckla gemensamma sökordUnderordnandeInvänta nationellt arbete på Socialstyrelsen kopplat till Snomed CT Förbättra inrapportering och användning av kvalitetsregister kopplat till koloncancer Utifrån baslinje fastställa mål för täckningsgrad och andel inregistrerade inom 3 månader Ta fram förslag på nya rutiner för inregistreringsprocessen Översyn av behov av kompletterande inregistreringsuppgifter (remissdatum) Förbättra täckningsgrad och fördröjning i inregistrering Bärbel Ljung, Östergötland Niklas Zar, Jönköping Ulf Karlsson, Kalmar Anita Bergsell, Kalmar Göran Henriks, Qulturum Peter Kammerlind, Qulturum Se Värdekompass PDSA se länk! Mall i Cosmic som stödjer att rätt behov möts med rätt kompetens Regiongemensamma mallar Checklistor i Cosmic som stödjer ”best practice” Process för framtagande av checklistor i patientresan i Cosmic Mari Bergeling, Qulturum Hans Starkhammar, regionalt cancercentrum Christina Eklöv, Kalmar PDSA se länk! Tydliggöra Regionalt cancercentrums löften Fastställd definition av mätetal Översyn och förtydligande av definition av mätetal kopplat till löftenGöran Henriks, Qulturum Rune Sjödahl, Qulturum Per-Anders Hedman, Östergötland Presentation 25 maj Regionalt cancercentrum – löften till patienterna Utveckling mått och mätetal

5 Mari Bergeling 2011 Identifierat förbättringsområde MålÅtgärderAnsvarig/ Intresserade Tidsplan/mätningar/ resultat (konkreta resultat och reflektioner/vad lärde vi) Bjuda in patienter och närstående som vill delta i utvecklingsarbetet Patient/närstående ska erbjudas att delta som medskapare i regionalt koloncancerprojekt Ta fram regiongemensam information där patient/närstående inbjuds att delta i projektet (broschyr), till ansvariga personer nedan för synpunkter. Socialstyrelsens handbok "Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig” Här kan du ladda ner eller beställa handbokenHär kan du ladda ner eller beställa handboken Ta fram modell där personal kan förmedla patienterfarenheter Caroline Fruberg, Qulturum Anna Momcilovic, Östergötland Ann-Margreth Kvarnefors, Qulturum 2011-05-05 Förlag på patientinformation framtagen, granskas nu av patient och profession Regionalt Utveckla patientinformation vid diagnos och behandling Regiongemensam patientinformation kopplat till alla steg procsskartläggning När, var, hur, vem ger information Inventera vad som finns idag Kontaktsjuksköterskor (kirurg/onkolog/palliation) nätverk i regionen Patientinformation på 1177 (Anna Momcilovic, kommunikatör vid Regionalt cancercentrum deltar i nationellt arbetet med att utveckla denna webbsida.) Linda Dahlqvist, Jönköping Lilian Wikström, Jönköping Ann-Britt Swartz, Östergötland Tina Ahl Johansson, Östergötland Ulrika Engsund, Kalmar Anna Momcilovic, Östergötland Berith Hedberg (F) Regionalt Utse ansvarig PDSA Utveckla patientrelaterad data i samverkan med PROM-centurm PROM – pilot Östergötland?Marie Lagerfeldt Min Sida/ Mina vårkontakter Pilot för att patienten skall kunna läsa sin egen journal Nationellt vänta in INERA Ta fram prototyp för webbaserad individuell vårdplan – koloncancerpatient (ERAS-konceptet) i testversion Eva Lindholm, Qulturum Ann-Margreth Kvarnefors, Qulturum Niklas Zar, Jönköping Anna Momcilovic, Östergötland Regionalt Utveckla metoder och modeller för att fånga patienter och närståendes upplevelser Fastställd modell för att fånga koloncancer- patients/närståendes upplevelser Do on Dot Idébok – material använt vid interaktiv forskningsprojekt i regionen Fokusgrupper Intervjuer/djupintervjuer (bl a arbete inom ramen för specialistutbildning för kirurgsjuksköterskor (Jönköping) Enkäter – Testenkät Involve-studien Patientinvolvering vid riskanalys i Östergötland* Ann-Margreth Kvarnefors, Qulturum Eva Ulff, Jönköping Ingeborg Franzén, Jönköping Carin Eriksson, Östergötland Eva Benzein, Kalmar Carina Persson, Kalmar Testenkät – se resultat i Värdekompass *Resultatrapport från riskanalysen klar 2011-04-01 Regionalt Patientinvolvering

6 Mari Bergeling 2011 Identifierat förbättringsområde MålÅtgärderAnsvarig/ Intresserade Tidsplan/ mätningar/resultat (konkreta resultat och reflektioner/vad lärde vi) Samordna folkhälsoarbetet i regionen Utveckla nätverk i regionen för kunskaps-, metod- och erfarenhetsutbyte Utveckla Hälsocoach-funktionen Lennart Hellström, Kalmar Malgorzata Gorecka Postula, Kalmar Marit Eriksson, Jönköping Lena Hedin, Jönköping Mats Nilsson, Jönköping Marianne Angbratt, Östergötland Viktoria Fomichov, Östergötland Jolanda van Vliet, Östergötland Regionalt nätverk arbetar med alla delar i denna del av handlingsplanen – pågående arbete med att fastställa mål och PDSA Kartlägga behov av stöd för rådgivning kring levnadsvanor bland personal som arbetar med koloncancerpatienter Enkät ut till alla involveradeMarit Eriksson, Jönköping Lena Hedin, Jönköping Marianne Angbratt, Östergötland Under våren 2011 Översyn och utveckling av information gällande levnadsvanor – till befolkning och patient 1177 Nationella riktlinjer Fakta-dokument (Jönköpings län) Marit Eriksson, Jönköping Lena Hedin, Jönköping Ta fram Folkhälsoatlas – koloncancer Beskriva incidens och överlevnad för koloncancer i regionen Beskriva evidens för prevention av koloncancer Med utgångspunkt i ovan beskrivna evidens, kartlägga hur folkhälso-arbetet bedrivs idag Ge förslag på förbättringsområden Marit Eriksson, Jönköping Lena Hedin, Jönköping Mats Nilsson, Jönköping Livsstilsfrågor - mallar i CosmicSe över livsstilsfrågor i övergripande dokument i CosmicMari Bergeling, Qulturum Kjell Lindström, Jönköping Marit Eriksson, Jönköping Primär-, sekundär- och tertiärprevention

7 Mari Bergeling 2011 Tidig upptäckt Identifierat förbättringsområde MålÅtgärderAnsvar för genomförande Tidsplan/ mätningar/resultat (konkreta resultat och reflektioner/vad lärde vi) Ökad kunskap hos medborgare när söka vård Vem ska vi ge råd att söka? Finns patientgrupper med ökad risk som bör bli extra upplysta om att söka? Leni Lagerqvist, KalmarRegionalt i flera delar i denna handlingsplan Beslutsstöd vid telefonrådgivning Olika beslutsstöd beroende på var patient söker – koppling till 1177? Ta fram underlag för beslutsstöd Ta del av 1177 – pågående nationellt projekt, hur kan vi koppla detta till vårt regionala projekt (Anna Momcilovic, kommunikatör vid Regionalt cancercentrum deltar i nationellt arbetet med att utveckla denna webbsida) Studenter gör kartläggning i Östergötland Kjell Lindström, Jönköping Leni Lagerqvist, Kalmar Ebba Berglund, Östergötland Screening?Hans Starkhammar, regionalt cancercentrum Axel Ros, regionalt cancercentrum Axel Ros deltar i SoS hearing 3 maj Ökad förståelse för vad som sker från första symtom till kontakt med vården Testa formulär där patienten innan läkarbesök besvarar ett antal frågor Förslag – fråga gällande första symtom när/vad ingå i röntgenremiss Kjell Lindström, DL, Jönköping Sjuksköterska, primärvård, namn? Per-Anders Heedman, Östergötland Magnus Falk, DL, Östergötland Inger Johansson, Kalmar Möte med Göran och Mari

8 Mari Bergeling 2011 Identifierat förbättringsområde MålÅtgärderAnsvarig/ Intresserade Tidsplan/mätningar/ resultat (konkreta resultat och reflektioner/vad lärde vi) Utveckla beslutsstöd för att identifiera patient för tidig upptäckt Beslutsstöd som underlag från primärvård till specialistvård Klassificering för grad av misstankeKjell Lindström, Jönköping Anders Wennerberg, Kalmar Per Anders Heedman, Östergötland Magnus Falk, Östergötland Rune Sjödahl, Qulturum Regionalt Inventering/kartläggning av metoder kopplade till utredning Golden standard ? Idag/ i morgon Eller för framtiden Göra det enkelt utan onödigt dröjsmål och onödigt lidande för patienten Utreda val av undersökningsmetod för utredning av koloncancer (röntgenundersökningar) Ta del av erfarenheter från Östergötland (Jönköping) Granskning EU vill införa screening utifrån +F-hb, innefattar koloskopi, om DT- colon används utvärdera resultat utifrån detta Rektoscopi - ska det alltid göras? Östergötland i första hand datortomografi, vi gör olika i regionen Finns anledning att samordna lokala vårdprogram Oskar Löfgren, Jönköping Ahmed Kassem, Jönköping Niklas Zar, Jönköping Hans Starkhammar, Regionalt cancercentrum ? Magnus Lagerlund, Kalmar Anita Bergsell, Kalmar Rune Sjödahl, Qulturum Regionalt Utredningskoncept för säker och snabb utredning Utveckla utredningskoncept för snabb utredning (vad kan vi lära av SNAPS-konceptet) Metastasutredning direkt vid upptäckt av primärtumör* Ulf Carlsson, Kalmar Liselotte Joelsson, Östergötland Anders Winbladh, Östergötland Anders Wennerberg, Kalmar Oskar Löfgren, Jönköping Rune Sjödahl, Qulturum *Östergötland implementerar detta arbetssätt 2011-04-04 (hur utvärdera?) http://www.lio.se/Verksamheter /Halso--och- vardutvecklingscentrum/Forbatt ringsarbete1/Koloncancerproces sen/Nya-vardprocessen/ Regionalt Koloncancer diagnostiseras i allt för högt stadium och femårsöverlevnaden bland patienter med koloncancer måste förbättras Halvera andelen patienter som diagnostiseras i stadium 4. Successivt öka femårsöverlevnad Kartlägga orsaker till sen upptäckt - granskning journaler där diagnos är fastställd vid stadie 4 (M i TNM) i alla tre landstingen Ta fram protokoll för granskning Rune Sjödahl Per-Anders Heedman Granskningsprotokoll Regionalt Utredning - behandling

9 Mari Bergeling 2011 Identifierat förbättringsområde MålÅtgärderAnsvarig/ Intresserade Tidsplan/mätningar/ resultat (konkreta resultat och reflektioner/vad lärde vi) Implementera ERAS- konceptet/Fast-track Webbplats på Regionalt cancercentrum Följsamhet till %? Utveckla gemensam webbsida i regionen ERAS-dag i Jönköping i höst Tydliggöra förhållningssättet och ange namn utifrån det Niklas Zar, Jönköping Ashmed Kassem, Jönköping Lilian Wikström, Jönköping Åsa Pettersson, Kalmar Bärbel Jung, Östergötland 2011-03-15 - Webbplats på intranät, Jönköpings län http://adb20.ltjkpg.se:9090/moa / Regionalt Rökstopp i samband med operationTa del av och använda det nationella arbetet Implementera vid all koloncancerkirurgi Folkhälsoplanerare se Prevention http://www.enrokfrioperation.s e/fakta/cochrane-rapporten Regionalt Kartlägga komplikationer i samband med koloncancer GTT-granskning, tillsammans med tvärprofessionellt team/sjukhus (5 journaler/sjukhus, patient som opererats och fått onkologisk behandling) Utökad granskning med specialutformat protokoll kopplat till koloncancer Rune Sjödahl, Qulturum Ahmad Kassem, Värnamo Karin Adolfsson, Jönköping Elin Canslätt, Kalmar GTT Protokoll Rapport LS5 Regionalt Standardiserad postoperativ uppföljning Ta fram underlag för riktlinjer och översyn av hur vi arbetar idag Kontaktsjuksköterska sköta vissa uppföljningar/besök? Skillnader i regionen, samordning? Karin Alteroth, Kalmar Lilian Wikström, Jönköping Rätt kompetens i rätt tid - nivåstrukturering Fastställ nivåstrukturering i regionen Axel Ros Hans Starkhammar Regionalt Klart december 2012 Utredning - behandling

10 Mari Bergeling 2011 Identifierat förbättringsområde MålÅtgärderAnsvarig/ Intresserade Tidsplan/mätningar/resu ltat (konkreta resultat och reflektioner/vad lärde vi) Skillnader i anestesiform vid koloscopi Utreda skillnaderna och dess orsakerNiklas Zar, Jönköping Ahmad Kassem, Värnamo Utredning lokalt i Jönköpings län Koloscopi utgör ofta flaskhals – utbilda andra yrkesgrupper som koloscopist Kartläggning av behov att utveckla denna funktion (nödvändigt om screening skall påbörjas.) Ersta sjukhus utbildning för sjuksköterskor. Klinikum simulator för utlåning. Förbättra tillgång till operationstider för CVK- och PAC-inläggningar Samla personal från operation och onkolog och kartlägga behovKarin Adolfsson, Jönköping Pågående arbete i Jönköpings län se PDSA Länk! Utveckla regional samverkan inom onkologi Översyn och utveckling rutiner för inrapportering i INCA- och palliativa registret Utgå från regionalt nätverk – RMPG onkologi? REK? – regional samverkan. Kan detta lyftas som ett uppdrag till regionala grupper? Utveckla onkologiskt omhändertagande Karin Adolfsson, Jönköping Linda Dahlqvist, Jönköping Maria Albertsson, Östergötland Nina Ayobi, Östergötland Maria Olsson, Oskarshamn Annbritt Larsson, Kalmar Regionalt Ledtidsarbete och genomflöde i hela patientens resa - finns på flera nivåer Resultatmått = 100% från remiss för utredning – behandling inom 30 dagar (PAD-svar 80% svar inom 5 dagar (Jönköping)) Veijle i Danmark lyckats med korta ledtider - finns värde av att vi tillsammans gör studiebesök? Digitalisera Patologen och få in dem I ROS Remiss – utredning – behandling Anna Österström, Jönköping Ahmad Kassem, Jönköping Ingvar Jarlsfeldt, Jönköping Marie Lagerfeldt, Linköping Liselotte Joelsson, Linköping Regional mätgrupp Viktigt ta fram ledtider på flera nivåer och i olika delar av processen Excelfil till Kalmar och Jönköping maj 2011 Regionalt Se regional Värdekompass Utredning – behandling

11 Mari Bergeling 2011 Identifierat förbättringsområde MålÅtgärderAnsvarig/ Intresserade Tidsplan/mätningar/ resultat (konkreta resultat och reflektioner/vad lärde vi) Rätt kompetens – i rätt tid Avser många nivåer och alla professioner Tydliggöra patientens behov utifrån processkartläggning Identifiera kompetensbehov utifrån behov Sjukgymnast i Jönköping kartlägger insatser idag Multidisciplinär cancerutredningsteam Östergötland Utveckla team för patient i onkologisk behandling Mari Bergeling, Qulturum Caroline Fruberg, Qulturum Jenny Johansson, Jönköping Anna Wickert, Jönköping Per-Anders Heedman, Östergötland Magnus Falk, Östergötland Tina Ahl, Östergötland Marie Lagerfelt, Östergötland Maria Olsson, Oskarshamn Regionalt Utveckla funktionen patientens koordinatorKontaktsjuksköterska/person (kirurg/onkolog/palliation) nätverk i regionen Rehabilitering och arbetsrehabiliteringIdentifiera och koppla till processkartläggning Regionalt nätverk Anna Wickert, Jönköping Mari Bergeling,, Qulturum Utveckla MDT (multidisciplinär konferens)Definiera och kartlägga i regionen när/var/hur/vilka ska ingå MDT Utveckla multiprofessionell utredning/cancermottagning* Inledningsvis länsarbete Marie Lagerfelt, Linköping Per-Anders Heedman, Linköping Karin Adolfsson, Jönköping Karin Fransson, Kalmar *http://www.lio.se/Verksamh eter/Halso--och- vardutvecklingscentrum/Forb attringsarbete1/Koloncancerp rocessen/Nya-vardprocessen/http://www.lio.se/Verksamh eter/Halso--och- vardutvecklingscentrum/Forb attringsarbete1/Koloncancerp rocessen/Nya-vardprocessen/ ”Lära sig leva med Cancer” - tvärprofessionell, nationell, kurs Ta del av detta program och kontakta personal och patient som gått kursen för att lyssna in erfarenheter Viktigt involvera alla professioner och kompetenser kring detta arbete Projektledarna i respektive län Startar i Jönköpings län maj 2011 – möjlighet för alla cancerpatienter att söka http://www.skane.se/tem plates/Page.aspx?id=2175 89 Multidisciplinär samverkan ATT göra rätt från början *ledstjärna

12 Mari Bergeling 2011 Identifierat förbättringsområde MålÅtgärderAnsvarig/ Intresserade Tidsplan/mätningar/re sultat (konkreta resultat och reflektioner/vad lärde vi) Tydliggöra den palliativa processen Processkartläggning av palliativ process – när/var startar den Identifiera utvecklings- och förbättringsområde kopplat till palliativ process. Egen Värdekompass för den palliativa processen Palliativ kompetens i alla steg Palliation – palliativa registret innefattar alla patienter som avlider Tydliggöra begrepp inom palliation, Kalmar Följsamhet till vårdplan, Kalmar Samverkan med kommun, Kalmar Per-Anders Heedman (25% uppdrag att utveckla den palliativa processen i regionen) Caroline Fruberg Irene Josephsson, Jönköping Anna Sandgren (F) Karin Adolfsson, Jönköping, onkolog Karin Fransson, Kalmar Ursula Scheibling, Jönköping Per-Anders Heedman föreläsning i Värnamo 24 maj, länsgemensamt möte i anslutning till detta Utveckling av Värdekompass Palliation pågår Regionalt arbete kopplat till alla delar i denna handlignsplan är påbörjat – Per-Anders Heedman ansvarig Att förbättra vården i livets slutskede för patienter som avlider på sjukhus Alla patienter som avlider på sjukhus ska vårdas i enlighet länsövergripande vårdprogram. Alla patienter som avlider på kirurgisk klinik ska registreras i palliativregistret Palliativ kompetens finns tillgänglig på kirurgiska klinikerna i länetPer-Anders Heedman, Östergötland Eva Åstradsson, Östergötland Maria Jakobsson, Östergötland Charlotte Lundgren, Östergötland Andel patienter som avlider på kirurgklinikerna; som vårdas enligt vårdprogram, Som registreras i palliativregistret Startdatum US: 1 sept Kommunsamverkan I palliativ process HOSPIS/ sviktplatser?, Jönköping Sjukhusklinik eller hemma, Kalmar PRIVO, PRIK, Kalmar Barbro Värnamo Leni Lagerqvist Jessica Eriksson, Vimmerby Ann-Margreth Kvarnefors, Till nästa träff regionalt bör kommun representant ingå - 25/5 Kalmar ? Palliation

13 Mari Bergeling 2011 Förbättringsområde: ________________________________________________ Mål: ______________________________________ Aktivitet (åtgärd/förändring att testa): _______________________________________ Delmål: ___________________________________ Ansvariga: _________________________________________________________ PGSA nr 1Startdatum: Slutdatum: Vad vi ska åstadkomma med denna åtgärd/förändring: Frågor vi behöver få svar på: Vad denna åtgärd ska leda till: Planera vem ska göra vad, var, hur och när? Göra Genomför förändringen enligt planen, beskriv ev svårigheter, avvikelser från planen och oförutsedda effekter. Studera/analysera Redovisa och tolka era data (bifoga diagram med tidsaxel) Agera Vilka slutsatser drar vi av testet? Behöver vi testa i större skala? Vilka förändringar bör göras mot bakgrund av de resultat testet visade? Nästa steg utifrån vad vi lärt i detta steg: Nytt PGSA eller implementering.


Ladda ner ppt "Mari Bergeling 2011 Identifierade utvecklings-/förbättringsområden regionalt koloncancerprojekt Sydöstra sjukvårdsregionen 2011-05-23 Arbetsmaterial!"

Liknande presentationer


Google-annonser