Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Värdeanalys av koloncancerprocessen – sid 1 Kalmar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Värdeanalys av koloncancerprocessen – sid 1 Kalmar"— Presentationens avskrift:

1 Värdeanalys av koloncancerprocessen – sid 1 Kalmar 2010-11-11
Identifiering av aktuella patienter Utredning/ diagnostik Behandling Värdeskapande Icke värdeskapande Tillgänglighet Möta kunskapen snabbt Rätt kompetens Tid till snabbt möte Beakta nyanser, det finns olika ”sorter- och generationer” av patienter Svårt att få en tid Väntan Inte möta rätt kompetens SNAPS remiss Standardiserad vårdprocess innehållande teknik, medicin, kommunikation Väntan med ”innehåll om förväntad plan” kan vara av värde –stöd kontakt ssk Väntan på utredning och väntan på diagnos Avsaknad av stöttning support till närstående/ familjen Snabb insättning av rätt behandling. Väntan på operation (sekundärt) Få information om Kommunikationsplan ERAS tillämpning Lång väntan på operation Det fysiska mötet med patienten Förberedelser via nätet Fakta inför diagnostik Att inte kunna erbjuda snabba tider (resursbrist) Avsaknad av standardiserade vårdplaner / vårdprogram ? SNAPS metoden Väntan på utredning, diagnos Snabb insättning av behandling Vårdtiden Eftervården Provtagning kan vara icke värdeskapande Väntan på provsvar från patolog. Väntan på strålning patienten Hälsocentral/distriktsläkare är avgörande för utfallet ! Tidsbrist i mötet med patient eller närstående är ALDRIG värdeskapande !

2 Värdeanalys av koloncancerprocessen – sid 2 Kalmar 2010-11-11
Uppföljning – av botade patienter Palliation = ej botad, kroniskt sjuk och i behov av lindring med eventuell livsförlängande behandling Palliativ vård = livets slutskede Värdeskapande Icke värdeskapande Välinformerad om uppföljningen – följsamhet till vårdplan/PM Ej klar Gemensam medicinsk vårdplanering Tydliga gemensamma mål Kontaktsjuksköterska God överrapportering Trygghet Samtals/stödkontakt Individer - Våga vara gränsöverskridande Otydlig ansvarsfördelning Dubbla budskap Vård på fel vårdnivå Trygg miljö = hemma eller eller på för ändamålet avsedd vårdenhet. Valmöjlighet alla vill inte dö i sitt hem! I ett slutskede ej värdeskapande att vistas på en akutavdelning, Tid för patient blir ej prioriterad följsamhet till vårdplan/PM Distriktsläkare - koordinator Utebliven överrapportering patienten Tidsbrist i mötet med patient eller närstående är ALDRIG värdeskapande !

3 Drivkraftsanalys – Kalmar 2010-11- 11
P Sekundära drivkrafter ”Hur?” S D Processmått (PM) Primära drivkrafter ”Vad?” Rutin = alltid tillämpa - en öppen dialog Rutin = alttid tillämpa – en god samtalsmiljö Rutin -= alltid tillämpa - samtalskonst PM 1 – Observation av en vårdaktör – följa Om det görs till 100% Mål/ målområde Bemötande / Lyssnade på Resultatmått 1 Kommentar- Vi i vården måste (i samtalet )våga vara ”där” och nära. (Läkaren kanske inte alltid ska ta det viktiga samtalet) Låta patienten välja samtalspartner, som personal ska man känna sig utvald. PM-2 Notera i journal att patienten erbjuds välja samtalsparter - följa i vilken omfattning detta val erbjuds samt om val görs. Patient- tillfredsställelse Säkra kvalitet i mötet Hur = genom att erbjuda all personal kurs i samtalskonst respektive kommunikation PM 3 Följa – att 100% erbjuds och notera hur många i % som går kurs Rutin = alltid tillämpa en kombination av muntlig och skriftlig information som är individuellt anpassad. För att skapa kommunikation = rutin att ställa följdfrågorna, - Vad har du hört?, - Hur uppfattade du det? PM-4 Notera i journal att patienten tillfrågats samt notera vad patienten svarat. Följa om frågorna ställs samt notera om patient svarat. Information kommunikation Resultatmått 2 Rutin –erbjuda kontaktsjuksköterska (eller annan personal) vilket ger patient ständig möjlighet till professionell dialog . PM 5 Följa – att kontakt.ssk erbjuds till 100% samt notera om patient valt kontakt.ssk. Vilka är möjliga!! ©IHI

4 Drivkraftsanalys Kalmar 2010-11-09
Sekundära drivkrafter ”Hur?” P A Primära drivkrafter ”Vad?” Processmått (PM) S D Kommentar – lätt att ”glömma bort” dessa frågor. Rutin – Checklista för samtal där även existentiella behov, värderingar etc berörs. PM 1 – följa att checklista för samtal tillämpas – notera om patienten vill samtala om detta. Existentiella behov Resultatmått 1 Notera patientens aktivitetsnivå. Före respektive efter operation – PM 2 – 100 % tillämpa ADL-status, före/efter PM 3 – Notera i journal om ERAS erbjuds till 100% samt om tillämpning sker. Tillämpa andra rehab.planer, följa följsamheten till plan. PM 4 – Vid stöd av kommun erbjuda hemrehabilitering, notera insatsstöd (av andra kommuninsatser ) före respektive efter hemrehab. Mål/ målområde Fysisk aktivitet Funktionellt status Resultatmått 2 Kommentar Arbetsförmåga – stöd för bedömning inför beslut av F-kassa. Vården ska tillämpa en tydlighet vid intygsskrivning – beskriva såväl fysisk som psykisk förmåga eller oförmåga. PM 5 – Notera i journal och parallellt följa försäkringskassans utfall/bedömning. Kartlägga socialt(a)nätverk, före respektive efter operation. PM 6 – Notera i journal och följa att kartläggning och analys utförs till 100 %. Socialt umgänge Erbjuda alla patienter kursen ”lära sig leva med stomi” .PM 7 – Notera i journal att det erbjuds till 100% samt följa hur många som går kurs. Vem erbjuder kursen ? Oklart ? Däremot individuell upplärning finns! Resultatmått 3 Erbjuda alla närstående stöd individuellt/grupp .PM 8 – Notera i journal att det erbjuds till 100% samt följa hur många som efterfrågar stöd. ©IHI

5 Drivkraftsanalys Kalmar 2010-11-09
Sekundära drivkrafter ”Hur?” A P S D Processmått (PM) Primära drivkrafter ”Vad?” Utbildning 1 – folkhälsoinformation - patientprofessionen/närstående PM 1 – mäta –notera i journal att pat. söker Hälsocentral/läkare mot bakgrund av den allmänna informationen. Tidig upptäckt Utbildning 2 – vårdprofession - SNAPS kurs till 100% i primärvård PM 2 – mäta –notera i journal att läkare remitterar enligt SNAPS. PM 3 - notera i journal och kvalitetsregister , följa cancerstadie vid upptäckt Mål/ målområde Resultatmått 1 Screening –alla eller urval? PM 4- notera i journal och kvalitetsregister , följa ökad överlevnad via kvalitetsregistret. Kliniska status Ex. ERAS modell = Välinformerad patient som medverkar både pre och postoperativt . Har motivation till mobilisering och ger signaler om komplikationer PM 5- notera i journal och kvalitetsregister , följa information, i och från olika register Förebygga komplikationer Resultatmått 2 Individualiserad terapi Tillämpa multidisciplinära konferenser PM 6- notera i journal och kvalitetsregister , följa antal konferenser i relation till patienter. Resultatmått 3 ©IHI

6 Drivkraftsanalys Kalmar 2010-11-09
P Sekundära drivkrafter ”Hur?” S D Primära drivkrafter ”Vad?” Processmått (PM) (Se även klinisk status) Utbildning Utbildning – vårdprofession - SNAPS kurs till 100% i primärvård PM 1 – mäta – hur många av primärvårdsläkare som erbjuds och har utb. I SNAPS. PM 2 – mäta tillämpning –notera i journal att läkare remitterar enligt SNAPS. Rätt kompetens Mål/ målområde (Se även klinisk status ) Utbildning 2 – folkhälsoinformation - patientprofessionen/närstående PM 3 – mäta –notera i journal att pat. söker Hälsocentral/läkare mot bakgrund av den allmänna informationen. Resultatmått 1 Resurser/ kostnader Följa ledtider - Utredning Patient ”på rätt plats vid rätt tidpunkt” PM 4 – mäta tid från misstanke i primärvård till diagnos och behandling inom specialistvård – notera i journal och kvalitetsregister , följa cancerstadie vid upptäckt. Rätt vårdnivå Följa ledtider – Behandling , Patient ”på rätt plats vid rätt tidpunkt” PM 5 – mäta tid internt i organisationen ex. mellan kliniker, notera i journal och kvalitetsregister . (Kan även mätas mellan landsting) Resultatmått 2 Följa handlingsplan – palliativ vård Patients möjlighet att få fullfölja (livet) beslutad vård ”på vald och beslutad plats” PM 6 – mäta avvikelse dvs. alla vårdåtgärder som inte utförs på beslutad plats. ©IHI


Ladda ner ppt "Värdeanalys av koloncancerprocessen – sid 1 Kalmar"

Liknande presentationer


Google-annonser