Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppföljning av den regionala utvecklings-planen för cancervården i norra regionen Anna-Lena Sunesson NRFs förbundsdirektion 2014-05-20.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppföljning av den regionala utvecklings-planen för cancervården i norra regionen Anna-Lena Sunesson NRFs förbundsdirektion 2014-05-20."— Presentationens avskrift:

1 Uppföljning av den regionala utvecklings-planen för cancervården i norra regionen
Anna-Lena Sunesson NRFs förbundsdirektion

2 Regional utvecklingsplan för cancervården
Vad behöver vi mest tydligt förbättra? Instruktion till processledarna: Kartlägg nuläge - identifiera viktiga förbättrings- områden Sätt 4-7 målnivåer, motivera Patientmedverkan 2

3 Processledare RCC Norr – underlag utvecklingsplan 2013
Diagnos/område Processledare Start Barnonkologi Ulf Hjalmars, VLL 130101 Blodcancer Karin Forsberg, VLL 120101 Bröstcancer Stefan Emdin, VLL 110901 Cervixcancer­prevention Pia Collberg, JLL 130301 Gynekologisk cancer Ulrika Ottander, VLL Hjärntumörer Kolorektal­cancer Håkan Olsson, VLL Lungcancer Annelie Behndig, VLL Melanom/hudtumörer Virginia Zazo, VLL 140101 Neuroendokrina tumörer, tunntarm och tyreoidea Joakim Hennings, JLL Okänd primärtumör (CUP) Palliativ vård Katarina Sedig, NLL Patologi Janos Vasko, VLL 121015 Prostatacancer Camilla Thellenberg Karlsson, VLL Psykosocialt stöd och rehabilite­ring Helena Bucht, NLL 120401 Sarkom och benmetastaser Screening/tidig upptäckt Håkan Jonsson, VLL 120901 Tumörer i övre mag-tarm-kanalen Bengt Wallner, VLL Urogenitala tumörer utom prostatacancer Amir Sherif, VLL 130201 ”Vägen in till cancervården” Maria Lindström, LVN Öron-, näsa-, halscancer Forskningssamordnare Tufve Nyholm, VLL 120601 Regional nivåstruktureringsutredare Bengt Sandhammar, JLL Samordnande kontaktsjuksköterska Katja Vuollet Carlsson, VLL

4 Processledare RCC Norr – underlag rev. utvecklingsplan 2014
Diagnos/område Processledare Start Barnonkologi Ulf Hjalmars, VLL 130101 Blodcancer Karin Forsberg, VLL 120101 Bröstcancer Stefan Emdin, VLL 110901 Cervixcancer­prevention Pia Collberg, JLL 130301 Gynekologisk cancer Ulrika Ottander, VLL Hjärntumörer Jens Nyström 140901 Kolorektal­cancer Håkan Olsson, VLL Lungcancer Annelie Behndig, VLL Melanom/hudtumörer Virginia Zazo, VLL 140101 Neuroendokrina tumörer, tunntarm och tyreoidea Joakim Hennings, JLL Okänd primärtumör (CUP) Palliativ vård Katarina Sedig, NLL Patologi Janos Vasko, VLL 121015 Prostatacancer Camilla Thellenberg Karlsson, VLL Psykosocialt stöd och rehabilite­ring Helena Bucht, NLL 120401 Sarkom och benmetastaser Screening/tidig upptäckt Håkan Jonsson, VLL 120901 Tumörer i övre mag-tarm-kanalen Bengt Wallner, VLL Urogenitala tumörer utom prostatacancer Amir Sherif, VLL 130201 ”Vägen in till cancervården” Maria Lindström, LVN Öron-, näsa-, halscancer Forskningssamordnare Tufve Nyholm, VLL 120601 Regional nivåstruktureringsutredare Bengt Sandhammar, JLL Samordnande kontaktsjuksköterska Katja Vuollet Carlsson, VLL

5 Processledare RCC Norr – underlag utvecklingsplan 2013
Diagnos/område Processledare Start Barnonkologi Ulf Hjalmars, VLL 130101 Blodcancer Karin Forsberg, VLL 120101 Bröstcancer Stefan Emdin, VLL 110901 Cervixcancer­prevention Pia Collberg, JLL 130301 Gynekologisk cancer Ulrika Ottander, VLL Hjärntumörer Kolorektal­cancer Håkan Olsson, VLL Lungcancer Annelie Behndig, VLL Melanom/hudtumörer Virginia Zazo, VLL 140101 Neuroendokrina tumörer, tunntarm och tyreoidea Joakim Hennings, JLL Okänd primärtumör (CUP) Palliativ vård Katarina Sedig, NLL Patologi Janos Vasko, VLL 121015 Prostatacancer Camilla Thellenberg Karlsson, VLL Psykosocialt stöd och rehabilite­ring Helena Bucht, NLL 120401 Sarkom och benmetastaser Screening/tidig upptäckt Håkan Jonsson, VLL 120901 Tumörer i övre mag-tarm-kanalen Bengt Wallner, VLL Urogenitala tumörer utom prostatacancer Amir Sherif, VLL 130201 ”Vägen in till cancervården” Maria Lindström, LVN Öron-, näsa-, halscancer Forskningssamordnare Tufve Nyholm, VLL 120601 Regional nivåstruktureringsutredare Bengt Sandhammar, JLL Samordnande kontaktsjuksköterska Katja Vuollet Carlsson, VLL

6 Regional utvecklingsplan – process RCC Norr
Underlag: Rapporter process-ledare, målnivåer Rapport nationella patologi-utredn. m.m. 31/5 Info bered-ningsgrupp 11/6 Syn-punkter cancerråd 25/6 Syn-punkter styrgrupp 5/9 God-kännande styrgrupp 26/9 God-kännande för utskick, förbunds-direktionen Handlingsplaner för att nå planens mål utarbetas i respektive landsting 15/3 Fast-ställande, förbunds-direktionen Plan skrivs Remiss lands-tingen april sep 2013

7 Landstingshandlingsplaner – hur ska respektive landsting nå de regionala målen?
Beskriva landstingets nuläge och mål Tidsplan Ev. beslut som krävs (t.ex. omorganisation, särskild budget etc.) Aktiviteter Ansvariga: – genomförande – medicinskt – rapportering Uppföljning 2 ggr/år till förbundsdirektionen

8 Regional utvecklingsplan – process RCC Norr
21/10 Syn-punkter cancerråd 22/10 God-kännande styrgrupp 5/11 Syn-punkter patientråd 26/11 AU 3/12 God-känn-ande för utskick, FD Underlag: Plan 2013 Rapporter process-ledare, mål-nivåer Patientrådets årsrapport Rev. hand- lings- planer resp. lands- ting 21/5 Fast-ställande, förbunds-direktionen Plan revi-deras = avstämning handlingsplaner = årsuppföljning utvecklingsplan mars maj juli sep nov mars maj juli sep nov 2014 2015

9 Resultat målnivåer per RCC-kriterium

10 Vårdprocesser, diagnosspecifika målnivåer

11 Vårdprocesser, diagnosspecifika målnivåer

12 Vårdprocesser, diagnosspecifika målnivåer

13 Vårdprocesser, diagnosspecifika målnivåer

14 90% av alla bröstcancerpatienter som ska ha systemisk onkolo­gisk behandling ska ha påbörjat denna inom 6 veckor (data för )

15 Vårdprocesser, diagnosspecifika målnivåer

16 Resultat målnivåer per RCC-kriterium

17 Resultat målnivåer per RCC-kriterium

18 Resultat målnivåer per RCC-kriterium

19 Implementering av nationella vårdprogram
Gyncancer: nivåstruktureringsbeslut ej genomfört fullt ut Palliativ vård: arbete pågår, men det saknas ett övergripande beslut i regionen om att vårdprogrammet i palliativ vård ska implementeras Levercellscancer: implementerats förutom vad gäller surveillance och screening Magsäcks/matstrupscancer: Vissa ledtider 2 veckor uppfylls inte. PET-CT för patienter aktuella för kurativt syftande behand­ling, fr.a. vid matstrupscancer, är inte rutin i regio­nen. Diskussion kring nationell nivåstrukturering och minsta operationsvolymer.

20 Regional utvecklingsplan 2013-15, övergripande prioriterade områden
Förstärka patologin Multidisciplinära konferenser (MDK) Kontaktsjuksköterskor God inrapportering i kvalitetsregister Förstärka den palliativa vården, breddutbildning Onkologisk specialistkompetens i hela regionen Tidig upptäckt – screening, tidig diagnos i akut- och primärvård

21 Övergripande prioriterade områden, kommentarer från processarbetsgrupperna
Förstärka patologin: Elektroniska svar efterlyses. Varierande svarstider, särskilda problem inom vissa diagnoser (ex. corpuscancer). Multidisciplinära konferenser (MDK): Finns nu för de flesta diagnoser, vissa optimeringsbehov. Behov av egen prostata-MDK med radiolog, patolog. Utrustningsbehov på länsdelssjukhus. Kontaktsjuksköterskor: Har blivit fler och mycket arbete pågår. Finns ännu inte för alla cancerpatienter. Fortfarande varierande uppdrag.

22 Övergripande prioriterade områden, kommentarer från processarbetsgrupperna
God inrapportering i kvalitetsregister: Varierar mellan register. För små diagnoser kan centraliserad inmatning per landsting vara en fördel. Förstärka den palliativa vården, breddutbildning: Skillnader i regionen, förbättringspotential. Webbutbildning snart tillgänglig, högt deltagande viktigt – även från primärvården. Onkologisk specialistkompetens i hela regionen: MDK har viktig roll. Små mottagningar sårbara men viktiga för patienter i närområdet. Tidig upptäckt – screening, tidig diagnos i akut- och primärvård: Screening, optimera rutiner, se över remissflöden, information

23 Tidig upptäckt – SBU-rapport, åtgärder där evidens finns för effekt
Kortare ledtider när fotografier av hudförändringar bifogas remiss. Informations- och utbildningsinsatser till befolkningen ökar medvetenheten och kunskapen om cancer och tidiga symtom. Snabbspår och särskilda mottagningar för att utreda misstänkta cancersymtom leder till att diagnosbesked kan ges några veckor tidigare till de som utreds i snabb­spåret.

24 Behov av bättre samverkan mellan primärvård och specialiserad sjukhusvård
1. ”Snabbspår” från primärvården till sjukhusen när en cancerdiagnos är ställd. 2. Förändrade remissrutiner mellan primärvården och radiologin, så att patienten utreds snabbare med lämplig metod. 3. Radiologiska cancerfynd meddelas vederbörande sjukhusklinik direkt.   4. Utveckla telemedicin för bildremisser mellan primärvården och hudklinikerna.


Ladda ner ppt "Uppföljning av den regionala utvecklings-planen för cancervården i norra regionen Anna-Lena Sunesson NRFs förbundsdirektion 2014-05-20."

Liknande presentationer


Google-annonser