Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kompetensförsörjningsplan för cancervården i norra regionen Anna-Lena Sunesson NRFs förbundsdirektion 2014-05-20.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kompetensförsörjningsplan för cancervården i norra regionen Anna-Lena Sunesson NRFs förbundsdirektion 2014-05-20."— Presentationens avskrift:

1 Kompetensförsörjningsplan för cancervården i norra regionen Anna-Lena Sunesson NRFs förbundsdirektion 2014-05-20

2 Varför en kompetensförsörjningsplan? ” En nationell cancerstrategi för framtiden” obalans nationellt suboptimalt utnyttjande dålig framtidsberedskap behov av tydligare ansvarsfördelning Kriterium för RCC från Socialdepartementet kompetensförsörjning utbildning

3 2013 Projekt- ledare tillsätts FD för beslut Processledare kartlägger be- manning och identi- fierar arbetsbespa- rande verktyg och arbetssätt (enligt uppdragsmall) Utredning av onkologisk kompetens samt cytostatika- hantering i regionen Förslag till plan ↓ Cancerrådet Remiss ↓ Styrgruppen Ytterligare underlag, ex. natio- nell pato- logiutred- ning 2014 Projektleda- ren utarbetar förslag till samlad plan. Dialog och avstämning med processledare, V-chefer, per- sonalstaber, fackliga org. Hur har planen kommit till?

4 Arbetsgruppernas uppdrag – varje cancerform Bakgrund Arbetsbesparande verktyg och arbetssätt Behov av kompetensförstärkning Bemanning nyckelkompetenser SWOT - analys 4

5 Bemanningskartläggning Långsiktigt hållbar (önskvärd) bemanning Kunna sköta aktuell volym patienter och undervisning, förbättrings- arbete, kliniska studier etc. a) i dagsläget b) efter genomförande av arbetsbesparande insatser Minimibemanning (ej långsiktigt hållbar) Kunna sköta den volym patienter som är dagsaktuell: a) i dagsläget b) efter genomförande av arbetsbesparande insatser 5

6 Tabellmall bemanning (exempel) YrkeskategoriMinimiNulägeBehov ABehov B*St-läkare Behov inom 5 år** Umeå Urolog Onkolog Kontaktsjuksköterska Uroterapeut Skellefteå Urolog Kontaktsjuksköterska Uroterapeut Lycksele Urolog Kontaktsjuksköterska

7 Svagheter? Endast läkare och sjuksköterskor? Organisationen olika i landstingen Arbete innehåller fler moment Nyutbildad personal ej jämförbar med erfaren Vårdtyngdsmätningar saknas Snabba förändringar 7

8 8 Resultat bemanningskartläggning

9 9 Resultat bemanningskartläggning – nuläge Blå=Prostatacancer Brun=Kolorektal cancer Rosa=Bröstcancer Svart=Palliativ vård Röd=Blodcancer Grön=Övre gastro- intestinal cancer Grå=Lungcancer Lila=Gynekologisk cancer Gul=Hjärntumörer

10 10 Resultat bemanningskartläggning – framtida behov Blå=Prostatacancer Brun=Kolorektal cancer Rosa=Bröstcancer Svart=Palliativ vård Röd=Blodcancer Grön=Övre gastro- intestinal cancer Grå=Lungcancer Lila=Gynekologisk cancer Gul=Hjärntumörer

11 Övergripande roll Radiologi Patologi Onkologi Palliativ vård Cancerrehabilitering 11

12 Radiologi Onkologisk radiologi Svåravgränsad Ökar kontinuerligt vid diagnostik och uppföljning Alltmer komplexa undersökningar MDK ökar, både antal ronder och patienter/rond Måste involveras i bedömning av nyttoeffekt vid nya riktlinjer Stor brist på radiologer och till del röntgensjuksköterskor 12

13 Patologi Nationell utredning 2012 Brist patologer, biomedicinska analytiker, cytodiagnostiker Behov: utbildning, teknikutveckling, kvalificerad stödpersonal Regionalt arbete i tre steg startat hösten 2013: 1)Kartläggning, 2) Flödesanalys, 3) Förbättringsprojekt Behov enligt ovan Ökat regionalt samarbete (standardisering, kompetensnätverk, kunskapsutbyte, utbildningar etc.)

14 Onkologi Regional utredning 2013 Behov: JLL konsultbehov 3-4 dagar/vecka + egen resurs på sikt NLL konsultbehov 6-8 dagar/vecka + egen resurs LVN länsansvar, konsult JLL VLL region- och länsansvar, konsult JLL och NLL Flera onkologer behöver utbildas 14

15 Resultat Uttalad brist på nyckelkompetenser!

16 Förslag till lösningar Ökad bemanning av nyckelkompetenser Kompetensutveckling och optimerat kompetens- nyttjande Arbetsbesparande verktyg Nivåstrukturering Utveckla samarbete med primärvården 16

17 Ökad bemanning av nyckelkompetenser Utbildning (och rekrytering) Stöd underbemannade verksamheter Behåll befintlig personal 17

18 Samverkan mellan universiteten och landstingen Forskningen är en motor för kliniken Läkarutbildning - handledarbehov - tillräckligt antal ST-block Sjuksköterskeutbildning - grundutbildning - specialistsjuksköterskor - minska flykten av unga ssk från vårdtung verksamhet Kompetensförsörjningsrådet: strategisk plan 18

19 Kompetensutveckling – och optimerat kompetensnyttjande Kontaktsjuksköterskor Specialistsjuksköterskor Stödresurser Teamarbete Flera forskarutbildade läkare och sjuksköterskor 19

20 Arbetsbesparande verktyg - exempel MDK för alla cancerformer Regiongemensamma datasystem (alternativt välfungerande portaler) Regiongemensam patientinformation Individuella vårdplaner 20

21 Nivåstrukturering Regional nivåstruktureringsplan för cancervården i norra regionen finns Centralisering – och decentralisering Många aspekter att ta hänsyn till 21

22 Samarbete mellan primärvård och specialiserad sjukhusvård Brist på allmänläkare och distriktssjuksköterskor Kortare utredningstider Förbättrade remissrutiner Utbildning 22

23 SWOT -analys Styrkor och möjligheter Effektivare vård med bättre kvalitet Svagheter och hot Behov av förståelse från ledning Befintlig bemanning låg Ekonomi

24 Utbildning patientorganisationer Patientföreträdarutbildningar, nationellt och regionalt Nationella utbildningsfilmer RCC Norr Kliniska studier, kvalitetsregister, forskning Patientens rättigheter, patientmaktsutredningen

25 Målförslag Tillräckligt antal utbildningstjänster för specialistläkare Ökade incitament för utbildning till specialistsjuk- sköterska Genomföra förändrade arbetssätt i varje cancer- process – inklusive optimerat kompetensnyttjande Höja den akademisk nivån 25

26 Optimerat kompetensnyttjande – uppdrag processledare Processkarta optimerat kompetensnyttjande ledtider individuella vårdplaner cancerrehabilitering

27 1177 Primär/ akut vård Spec. vård Utredning - Radiologi - Patologi - Etc. Behandling - Onkologi - Kirurgi Rehab. Pallia- tion Meta- staser Ledtider ___ Individuell vårdplan till patienten Optimerat kompetensnyttjande Rehabiliteringsinsatser Processkarta patientens väg

28 Högre akademisk nivå Fler forskarutbildade handledare 20 % disputerade läkare på länssjukhusen 50 % disputerade läkare på regionsjukhuset Karriärvägar även för medellånga vårdutbildningar FoU-mål i verksamhetsplaner, bokslut m.m. 28

29 Vad kan en kompetensförsörjningsplan göra? Påvisa Bemanningsbehov och möjliggöra jämförelser Effektiviseringsmöjligheter Behov av kompetensutveckling och optimerat kompetensnyttjande  Ge underlag för prioriteringar i budgetarbete  Måste knytas till handlingsplan


Ladda ner ppt "Kompetensförsörjningsplan för cancervården i norra regionen Anna-Lena Sunesson NRFs förbundsdirektion 2014-05-20."

Liknande presentationer


Google-annonser