Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kompetensförsörjningsplan för cancervården i norra regionen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kompetensförsörjningsplan för cancervården i norra regionen"— Presentationens avskrift:

1 Kompetensförsörjningsplan för cancervården i norra regionen
Anna-Lena Sunesson NRFs förbundsdirektion

2 Varför en kompetensförsörjningsplan?
”En nationell cancerstrategi för framtiden” obalans nationellt suboptimalt utnyttjande dålig framtidsberedskap behov av tydligare ansvarsfördelning Kriterium för RCC från Socialdepartementet kompetensförsörjning utbildning

3 Hur har planen kommit till?
Projekt-ledare tillsätts Utredning av onkologisk kompetens samt cytostatika- hantering i regionen Projektleda- ren utarbetar förslag till samlad plan. Dialog och avstämning med processledare, V-chefer, per- sonalstaber, fackliga org. Förslag till plan ↓ Cancerrådet Remiss ↓ Styrgruppen Processledare kartlägger be-manning och identi-fierar arbetsbespa-rande verktyg och arbetssätt (enligt uppdragsmall) Ytterligare underlag, ex. natio-nell pato-logiutred-ning FD för beslut 2013 2014

4 Arbetsgruppernas uppdrag – varje cancerform
Bakgrund Arbetsbesparande verktyg och arbetssätt Behov av kompetensförstärkning Bemanning nyckelkompetenser SWOT - analys

5 Bemanningskartläggning
Långsiktigt hållbar (önskvärd) bemanning Kunna sköta aktuell volym patienter och undervisning, förbättrings-arbete, kliniska studier etc. a) i dagsläget b) efter genomförande av arbetsbesparande insatser Minimibemanning (ej långsiktigt hållbar) Kunna sköta den volym patienter som är dagsaktuell: a) i dagsläget b) efter genomförande av arbetsbesparande insatser

6 Tabellmall bemanning (exempel)
Yrkeskategori Minimi Nuläge Behov A Behov B* St-läkare Behov inom 5 år** Umeå Urolog Onkolog Kontaktsjuksköterska Uroterapeut Skellefteå Lycksele

7 Svagheter? Endast läkare och sjuksköterskor?
Organisationen olika i landstingen Arbete innehåller fler moment Nyutbildad personal ej jämförbar med erfaren Vårdtyngdsmätningar saknas Snabba förändringar

8 Resultat bemanningskartläggning

9 Resultat bemanningskartläggning – nuläge
Blå=ProstatacancerBrun=Kolorektal cancer Rosa=Bröstcancer Svart=Palliativ vård Röd=Blodcancer Grön=Övre gastro-intestinal cancer Grå=Lungcancer Lila=Gynekologisk cancer Gul=Hjärntumörer

10 Resultat bemanningskartläggning – framtida behov
Blå=ProstatacancerBrun=Kolorektal cancer Rosa=Bröstcancer Svart=Palliativ vård Röd=Blodcancer Grön=Övre gastro-intestinal cancer Grå=Lungcancer Lila=Gynekologisk cancer Gul=Hjärntumörer

11 Övergripande roll Radiologi Patologi Onkologi Palliativ vård Cancerrehabilitering

12 Radiologi Onkologisk radiologi Svåravgränsad
Ökar kontinuerligt vid diagnostik och uppföljning Alltmer komplexa undersökningar MDK ökar, både antal ronder och patienter/rond Måste involveras i bedömning av nyttoeffekt vid nya riktlinjer Stor brist på radiologer och till del röntgensjuksköterskor

13 Patologi Nationell utredning 2012
Brist patologer, biomedicinska analytiker, cytodiagnostiker Behov: utbildning, teknikutveckling, kvalificerad stödpersonal Regionalt arbete i tre steg startat hösten 2013: Kartläggning, 2) Flödesanalys, 3) Förbättringsprojekt Behov enligt ovan Ökat regionalt samarbete (standardisering, kompetensnätverk, kunskapsutbyte, utbildningar etc.)

14 Onkologi Regional utredning 2013 Behov: JLL konsultbehov 3-4 dagar/vecka + egen resurs på sikt NLL konsultbehov 6-8 dagar/vecka + egen resurs LVN länsansvar, konsult JLL VLL region- och länsansvar, konsult JLL och NLL Flera onkologer behöver utbildas

15 Uttalad brist på nyckelkompetenser!
Resultat Uttalad brist på nyckelkompetenser!

16 Förslag till lösningar
Ökad bemanning av nyckelkompetenser Kompetensutveckling och optimerat kompetens-nyttjande Arbetsbesparande verktyg Nivåstrukturering Utveckla samarbete med primärvården

17 Ökad bemanning av nyckelkompetenser
Utbildning (och rekrytering) Stöd underbemannade verksamheter Behåll befintlig personal

18 Samverkan mellan universiteten och landstingen
Forskningen är en motor för kliniken Läkarutbildning - handledarbehov - tillräckligt antal ST-block Sjuksköterskeutbildning - grundutbildning - specialistsjuksköterskor - minska flykten av unga ssk från vårdtung verksamhet Kompetensförsörjningsrådet: strategisk plan

19 Kompetensutveckling – och optimerat kompetensnyttjande
Kontaktsjuksköterskor Specialistsjuksköterskor Stödresurser Teamarbete Flera forskarutbildade läkare och sjuksköterskor

20 Arbetsbesparande verktyg - exempel
MDK för alla cancerformer Regiongemensamma datasystem (alternativt välfungerande portaler) Regiongemensam patientinformation Individuella vårdplaner

21 Nivåstrukturering Regional nivåstruktureringsplan för cancervården i norra regionen finns Centralisering – och decentralisering Många aspekter att ta hänsyn till

22 Samarbete mellan primärvård och specialiserad sjukhusvård
Brist på allmänläkare och distriktssjuksköterskor Kortare utredningstider Förbättrade remissrutiner Utbildning

23 SWOT -analys Styrkor och möjligheter Effektivare vård med bättre kvalitet Svagheter och hot Behov av förståelse från ledning Befintlig bemanning låg Ekonomi

24 Utbildning patientorganisationer
Patientföreträdarutbildningar, nationellt och regionalt Nationella utbildningsfilmer RCC Norr Kliniska studier, kvalitetsregister, forskning Patientens rättigheter, patientmaktsutredningen

25 Målförslag Tillräckligt antal utbildningstjänster för specialistläkare
Ökade incitament för utbildning till specialistsjuk-sköterska Genomföra förändrade arbetssätt i varje cancer-process – inklusive optimerat kompetensnyttjande Höja den akademisk nivån

26 Optimerat kompetensnyttjande – uppdrag processledare
Processkarta optimerat kompetensnyttjande ledtider individuella vårdplaner cancerrehabilitering

27 Processkarta patientens väg
Ledtider ___ Individuell vårdplan till patienten Optimerat kompetensnyttjande Rehabiliteringsinsatser Rehab. Utredning - Radiologi - Patologi - Etc. Behandling - Onkologi - Kirurgi Primär/ akut vård Spec. vård Pallia-tion 1177 Meta-staser

28 Högre akademisk nivå Fler forskarutbildade handledare 20 % disputerade läkare på länssjukhusen 50 % disputerade läkare på regionsjukhuset Karriärvägar även för medellånga vårdutbildningar FoU-mål i verksamhetsplaner, bokslut m.m.

29 Vad kan en kompetensförsörjningsplan göra?
Påvisa Bemanningsbehov och möjliggöra jämförelser Effektiviseringsmöjligheter Behov av kompetensutveckling och optimerat kompetensnyttjande  Ge underlag för prioriteringar i budgetarbete  Måste knytas till handlingsplan


Ladda ner ppt "Kompetensförsörjningsplan för cancervården i norra regionen"

Liknande presentationer


Google-annonser