Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samverkan – regiongemensamma planer På gång: •Norra regionens första utvecklingsplan för cancervården •Regional nivåstruktureringsplan •Regional kompetensförsörjningsplan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samverkan – regiongemensamma planer På gång: •Norra regionens första utvecklingsplan för cancervården •Regional nivåstruktureringsplan •Regional kompetensförsörjningsplan."— Presentationens avskrift:

1

2 Samverkan – regiongemensamma planer På gång: •Norra regionens första utvecklingsplan för cancervården •Regional nivåstruktureringsplan •Regional kompetensförsörjningsplan 2

3 3 Regional utvecklingsplan för cancervården Vad behöver vi mest tydligt förbättra? Instruktion till processledarna: • Kartlägg nuläge - identifiera viktiga förbättrings- områden • Sätt 4-7 målnivåer, motivera • Patientmedverkan

4 Regional utvecklingsplan – process RCC Norr 2013 Underlag: Rapporter process- ledare, målnivåer Rapport nationella patologi- utredn. m.m. aprilsep 31/5 Info bered- ningsgrupp 11/6 Syn- punkter cancerråd 25/6 Syn- punkter styrgrupp 5/9 God- kännande styrgrupp 26/9 God- kännande för utskick, förbunds- direktionen Fast- ställande, förbunds- direktionen Remiss lands- tingen Handlingsplaner för att nå planens mål utarbetas i respektive landsting Plan skrivs

5 Mall för handlingsplaner – för varje område beskriva Landstingets nuläge Landstingets mål Tidsplan Ev. beslut som krävs (t.ex. omorganisation, särskild budget etc.) Aktiviteter Ansvarig för- genomförande - medicinskt - rapportering

6 Regional utvecklingsplan 2013-15, övergripande prioriterade områden • Förstärka patologin • Multidisciplinära konferenser (MDK) • Kontaktsjuksköterskor • God inrapportering i kvalitetsregister • Förstärka den palliativa vården, breddutbildning • Onkologisk specialistkompetens i hela regionen • Tidig upptäckt – screening, tidig diagnos i akut- och primärvård

7 NLL´s handlingsplan till RCC 2013-2015 Beslutas i NRF 28/2 Prioriteras och beslutas i Lt-plan 2014-2016

8 Handlingsplan 2013-2015 2013 2014 1. Förstärkt patologi0 kr2 mkr 2. Multidisciplinära konferenser0 kr0 kr 3. Kontaktsjuksköterska0 kr2 mkr 4. Rapportering kvalitetsregister0 kr2 mkr 5. Palliativ vård0 kr7.25 mkr 6. Onkologisk specialist0 kr5 mkr 7. Tidig upptäckt0 kr0 kr

9 LOKAL CANCERPLAN  Inspel från MLU och processledare  Lokal RCC-grupp har sammanställt underlag  LD:s lgr bedömt underlaget och granskat resurskrav  Landstingsstyrelsen; godkänt och överlämnat till NRF  Ekonomisk fördelning 2075 tkr  RCC Norr-organisation 500 tkr  Kolorectalcancer-screening 200 tkr  Kontaktsjuksköterskor 875 tkr  Palliation 500 tkr Lokal cancerplan – JLL:s process

10 LOKAL CANCERPLAN  Kontaktsjuksköterska, 875 tkr  Förstärkning och tydliga uppdrag  Regiongemensam rekommendation utbildning  Förstärkt palliativ verksamhet, 500 tkr  Kuratorstjänst  Utökning av länsövergripande palliativt konsultteam  RCC Norr bör finansiera webbaserad utbildning Förstärkningar

11 LOKAL CANCERPLAN  Patologi (förstärkning ST-block) inga särskilda beslut i JLL  Utveckling multidisciplinära konferenser ev. investeringsbehov - uppdrag att utreda till mars 2013 för hantering i budget 2014 -2016  Onkologi – ST-läkare avvakta utredning (klar vårterminen 2013)  Psykosocialt stöd översyn resurser och behov inför 2014-2016  Regionalt palliativt kompetenscentrum RCC Norr förtydligar uppdraget innan beslut om finansiering Förslag utredningar mm

12  Vårdprocesser för - Lung- Ovarial - Kolorektal- Bröst - Prostata- Diagnosöverskridande Lägesbeskrivningar och målområden föranleder inga åtgärder, dock görs vissa utredningar  Övrigt, Läkemedel  I den regionala cancerplanen saknas läkemedel  RCC Norr bör beskriva samordning av läkemedel inom Cancerområdet.  Tydliggör nationella, regionala och lokala gruppers roller Förslag

13 Konsekvensanalys Västernorrland Patologi: - antal tjänster tillräckliga – förutsatt tillsatta - molekylärbiologi krävs – rätt beh till resp pat/450-500’ - BMA, utökning 1-2 tjänster/500-900’ - effekt; mindre externa köp Multidisciplinära konferenser: - etablering av teknisk lösning, ”Röntgencontainer” i Sollefteå o Örnsköldsvik Kontaktsköterskor: - idag 3,5 och en projektanställd tom 2014 samt mottagningssköterskor - behov = ytterligare anställa 5-6 st/ca 2,5 mkr Palliativa vården: -kompetensnivåhöjning hos all berörd personal allmän palliativ vård - webb utbildning Info NRF 130228 / Enheim

14 Onkologisk specialistkompetens: - länsgemensam onkologisk verksamhet - behovet tjänster – bygger på den kompetensplan RCC tar fram våren 2013 - utbyte av linjäraccelerator / >22.0 mkr Screeningverksamhet: - digitaliserad mammografi under projektering - MR bröst från maj 2012 - länsövergripande styrgrupp för gynekologisk cellprovkontroll Vårdprocesser: - utveckla vårdprocesser /resurssätta efter behov - IT stöd för integrerad regional cytostatikabehandling - Cytodos är upphandlad - implementering pg Frågor som bör övervägas på landstings- eller regionnivå: - investering i PET- CT utr samt bemanning -investering i EBUS-utr samt utbildning (utökning av läkare och ssk nödvändig) Total driftkostnad år 1, 3.5 - 4.0 mkr + ett första investeringsbehov > 22.0 mkr

15 Regional utvecklingsplan 2013-15, övergripande prioriterade områden • Förstärka patologin • Multidisciplinära konferenser (MDK) • Kontaktsjuksköterskor • God inrapportering i kvalitetsregister • Förstärka den palliativa vården, breddutbildning • Onkologisk specialistkompetens i hela regionen • Tidig upptäckt – screening, tidig diagnos i akut- och primärvård

16 Är vi på rätt väg? “ This is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning. ” Sir Winston Churchill @ Lord Mayor's Luncheon, Mansion House following the victory at El Alameinin North Africa London, 10 November 1942.


Ladda ner ppt "Samverkan – regiongemensamma planer På gång: •Norra regionens första utvecklingsplan för cancervården •Regional nivåstruktureringsplan •Regional kompetensförsörjningsplan."

Liknande presentationer


Google-annonser