Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samverkan – regiongemensamma planer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samverkan – regiongemensamma planer"— Presentationens avskrift:

1

2 Samverkan – regiongemensamma planer
På gång: Norra regionens första utvecklingsplan för cancervården Regional nivåstruktureringsplan Regional kompetensförsörjningsplan

3 Regional utvecklingsplan för cancervården
Vad behöver vi mest tydligt förbättra? Instruktion till processledarna: Kartlägg nuläge - identifiera viktiga förbättrings- områden Sätt 4-7 målnivåer, motivera Patientmedverkan 3

4 Regional utvecklingsplan – process RCC Norr
Underlag: Rapporter process-ledare, målnivåer Rapport nationella patologi-utredn. m.m. 31/5 Info bered-ningsgrupp 11/6 Syn-punkter cancerråd 25/6 Syn-punkter styrgrupp 5/9 God-kännande styrgrupp 26/9 God-kännande för utskick, förbunds-direktionen Handlingsplaner för att nå planens mål utarbetas i respektive landsting Fast-ställande, förbunds-direktionen Plan skrivs Remiss lands-tingen april sep 2013

5 Mall för handlingsplaner – för varje område beskriva
Landstingets nuläge Landstingets mål Tidsplan Ev. beslut som krävs (t.ex. omorganisation, särskild budget etc.) Aktiviteter Ansvarig för - genomförande - medicinskt - rapportering

6 Regional utvecklingsplan 2013-15, övergripande prioriterade områden
Förstärka patologin Multidisciplinära konferenser (MDK) Kontaktsjuksköterskor God inrapportering i kvalitetsregister Förstärka den palliativa vården, breddutbildning Onkologisk specialistkompetens i hela regionen Tidig upptäckt – screening, tidig diagnos i akut- och primärvård

7 NLL´s handlingsplan till RCC Beslutas i NRF 28/2 Prioriteras och beslutas i Lt-plan

8 Handlingsplan 2013-2015 2013 2014 1. Förstärkt patologi 0 kr 2 mkr
1. Förstärkt patologi 0 kr 2 mkr 2. Multidisciplinära konferenser 0 kr 0 kr 3. Kontaktsjuksköterska 0 kr 2 mkr 4. Rapportering kvalitetsregister 0 kr 2 mkr 5. Palliativ vård 0 kr 7.25 mkr 6. Onkologisk specialist 0 kr 5 mkr 7. Tidig upptäckt 0 kr 0 kr

9 Lokal cancerplan – JLL:s process
Inspel från MLU och processledare Lokal RCC-grupp har sammanställt underlag LD:s lgr bedömt underlaget och granskat resurskrav Landstingsstyrelsen; godkänt och överlämnat till NRF Ekonomisk fördelning 2075 tkr RCC Norr-organisation tkr Kolorectalcancer-screening tkr Kontaktsjuksköterskor tkr Palliation tkr

10 Förstärkningar Kontaktsjuksköterska, 875 tkr
Lokal cancerplan Förstärkningar Kontaktsjuksköterska, 875 tkr Förstärkning och tydliga uppdrag Regiongemensam rekommendation utbildning Förstärkt palliativ verksamhet, 500 tkr Kuratorstjänst Utökning av länsövergripande palliativt konsultteam RCC Norr bör finansiera webbaserad utbildning

11 Förslag utredningar mm
Lokal cancerplan Förslag utredningar mm Patologi (förstärkning ST-block) inga särskilda beslut i JLL Utveckling multidisciplinära konferenser ev. investeringsbehov - uppdrag att utreda till mars 2013 för hantering i budget Onkologi – ST-läkare avvakta utredning (klar vårterminen 2013) Psykosocialt stöd översyn resurser och behov inför Regionalt palliativt kompetenscentrum RCC Norr förtydligar uppdraget innan beslut om finansiering

12 Förslag Vårdprocesser för Övrigt, Läkemedel
- Lung Ovarial - Kolorektal Bröst - Prostata Diagnosöverskridande Lägesbeskrivningar och målområden föranleder inga åtgärder, dock görs vissa utredningar Övrigt, Läkemedel I den regionala cancerplanen saknas läkemedel RCC Norr bör beskriva samordning av läkemedel inom Cancerområdet. Tydliggör nationella, regionala och lokala gruppers roller

13 Konsekvensanalys Västernorrland
Patologi: - antal tjänster tillräckliga – förutsatt tillsatta - molekylärbiologi krävs – rätt beh till resp pat / ’ - BMA, utökning 1-2 tjänster / ’ - effekt; mindre externa köp Multidisciplinära konferenser: - etablering av teknisk lösning, ”Röntgencontainer” i Sollefteå o Örnsköldsvik Kontaktsköterskor: - idag 3,5 och en projektanställd tom 2014 samt mottagningssköterskor - behov = ytterligare anställa 5-6 st /ca 2,5 mkr Palliativa vården: kompetensnivåhöjning hos all berörd personal allmän palliativ vård - webb utbildning Info NRF / Enheim

14 Onkologisk specialistkompetens:
- länsgemensam onkologisk verksamhet - behovet tjänster – bygger på den kompetensplan RCC tar fram våren 2013 - utbyte av linjäraccelerator / >22.0 mkr Screeningverksamhet: - digitaliserad mammografi under projektering - MR bröst från maj 2012 - länsövergripande styrgrupp för gynekologisk cellprovkontroll Vårdprocesser: - utveckla vårdprocesser /resurssätta efter behov - IT stöd för integrerad regional cytostatikabehandling - Cytodos är upphandlad - implementering pg Frågor som bör övervägas på landstings- eller regionnivå: - investering i PET- CT utr samt bemanning investering i EBUS-utr samt utbildning (utökning av läkare och ssk nödvändig) Total driftkostnad år 1, mkr + ett första investeringsbehov > 22.0 mkr

15 Regional utvecklingsplan 2013-15, övergripande prioriterade områden
Förstärka patologin Multidisciplinära konferenser (MDK) Kontaktsjuksköterskor God inrapportering i kvalitetsregister Förstärka den palliativa vården, breddutbildning Onkologisk specialistkompetens i hela regionen Tidig upptäckt – screening, tidig diagnos i akut- och primärvård

16 Är vi på rätt väg? “This is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning.” Sir Winston Lord Mayor's Luncheon, Mansion House following the victory at El Alameinin North Africa London, 10 November 1942.


Ladda ner ppt "Samverkan – regiongemensamma planer"

Liknande presentationer


Google-annonser