Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En enklare sjukförsäkringsprocess

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En enklare sjukförsäkringsprocess"— Presentationens avskrift:

1 En enklare sjukförsäkringsprocess
Försäkringskassan Småland Nordväst Gunilla Westerlund

2 Sjukförsäkringen fungerar väl…
97 av 100 som ansöker om sjukpenning får det 85 procent får den utbetalad inom 30 dagar 65 procent är tillbaka i arbete inom två månader Sjukfrånvaro enligt europeisk nivå …trots det är förtroendet lågt för Försäkringskassan och sjukförsäkringen

3 En enklare sjukförsäkringsprocess
Öka förtroendet för sjukförsäkringen! Enklare, tryggare och mer förutsägbart för sjukskrivna. Olika kunder, olika behov. Mer stöd till de som behöver mest. Snabbare stöd och kontakt med personlig handläggare. Förenklade läkarintyg för ”korta” sjukfall. I

4 En enklare sjukförsäkringsprocess

5 Kundflöde 1 Kunden Skickar in ansökan när den är frisk. Ska framgå av ansökan och stämma överens med tillhörande intyg. Inga personliga kontakter med FK.

6 Kundflöde 2 Kunden kommer sannolikt att kunna börja arbeta eller gå tillbaka till sin tidigare sysselsättning utan insatser eller samordnad rehabilitering. Fortsatt sjuk vid ansökningstillfället, troligtvis kommer det in fler läkarintyg. Får information om en personlig handläggare och direktnummer.

7 Kundflöde 3 Fortsatt sjuk vid ansökningstillfället
Uppenbart eller sannolikt samordningsbehov med ex Hälso-sjukvården, Arbetsgivare, Arbetsförmedlingen, Kommunen och FHV. Uppenbart eller sannolikt behov av personlig kontakt och insatser för återgång i arbete Tilldelas Personlig handläggare för samordning och direktnummer

8 Differentierat intygande
Möte med patient, ställningstagande till behov av sjukskrivning, som ett led i vård och behandling: läkarintyg Sjukskrivningen förväntas inte pågå längre än 2 månader (60 dgr) Patienten bedöms kunna återgå i sitt ordinarie arbete (el forts arbetslös) utan insatser/stöd från annan än vården Sjukskrivningen överskrider inte rekommendationerna i Socialstyrelsens Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Sjukfallet kommer sannolikt att bli långt, överskrida 60 dagar Patienten har troligt eller sannolikt behov av stöd från annan än vården, t.ex. arbetsgivare, AF och FK kunna återgå i sitt ordinarie arbete (el forts arbetslös). Tänk på vikten av tidig kontakt med arbetsgivaren Fullständig ifyllt läkarintyg med tydlig information om Funktionsnedsättning och Aktivitetsbegränsning Finns behov av tidiga och aktiva insatser från t.ex. arbetsgivare, ska detta anges särskilt i ruta 13 Förenklat läkarintyg, med ”e” i ruta 4 och 5

9 e e Diagnos Fyll i e i ruta 4 och 5 då det är ett e-intyg
Huvudsaklig grund för sjukskrivning Fyll i e i ruta 4 och 5 då det är ett e-intyg e e

10 arbetsuppgifter/arbetslös
Period och omfattning max 2 mån! (60 dgr) Enl rek i Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

11 Syften, förväntade effekter av differentierat intygande
Öka kvaliteten i sjukskrivningsprocessen genom ett tidigt och medvetet ställningstagande från läkaren (hälso- och sjukvården) kring behov av insatser (utanför vården) för återgång i arbete Bidra till ett mer effektivt flöde för de kortare och mindre komplexa sjukfallen.

12 Vem ansvarar för rehabiliteringen?
Medicinsk behandling och rehabilitering – sjukvården Arbetslivsinriktade åtgärder – arbetsgivaren/arbetsförmedlingen Sociala åtgärder – kommunen Samordna åtgärderna och se till att de utförs - Försäkringskassan

13 Arbetsplatsnära stöd Nytt bidrag till arbetsgivare för att förebygga och förkorta sjukfall bland anställda Den 1 april träder förordningen (2014:67) om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete i kraft. Bidraget till arbetsgivare ersätter det tidigare bidraget till företagshälsovård för koordinerande insatser. Förordningen (2014:67) och Försäkringskassans föreskrifter (2014:1) om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete finns på Försäkringskassans webbplats under fliken Arbetsgivare/Förebygga ohälsa.

14 Förebygga och förkorta sjukfall på arbetsplatsen
Bidrag för inköp av stöd som förebygger och förkortar sjukfall och ökar arbetstagares möjligheter att återgå i arbete. Bidraget riktar sig till alla arbetsgivare Gäller alla anställda både i förebyggande syfte och i ett pågående sjukfall   Bidraget ges för stöd/insatser som köps av godkänd företagshälsovård eller annan aktör Bidraget administreras och betalas ut av Försäkringskassan Syftet med bidraget är att förebygga sjukfall eller i pågående sjukfall öka en arbetstagares möjligheter att återgå i arbete genom att arbetsgivaren får stöd till att vidta tidiga och anpassade åtgärder. En förutsättning för att arbetsgivaren ska kunna få bidrag är att de har anlitat en företagshälsovård som är godkänd av Försäkringskassan. Godkända anordnare av företagshälsovård finns publicerade på Försäkringskassans webbplats under fliken Sjukvård/Företagshälsovård/godkända anordnare. Filen med godkända anordnare kommer att uppdateras månadsvis. Både ansökan om godkännande och bidrag handläggs och administreras av NFC Karlshamn.

15 När kan arbetsplatsnära stöd behövas?
Stödet kan användas vid till exempel: Upprepad korttidsfrånvaro Signaler om ohälsa När arbetsförmågan är oklar i förhållande till arbetsuppgifter Om det finns risk för att det blir svårigheter för den anställda att återgå i arbete Om det finns risk för att det kan bli en långvarig sjukskrivning Det tidigare bidraget för koordinerande insatser kunde bara användas i ett sjukfall, men nu går stödet att använda även i förebyggande syfte för en individ. Den tidigare tidsgränsen på att insatsen skulle vara utförd inom 45 dagar är också borta. Det innebär att man kan göra en arbetsplatsnära stödinsats både i förebyggande syfte och närsomhelst i pågående sjukfall. Det finns inte heller något ”maxtak” för hur många insatser en arbetsgivare kan göra eller söka bidrag för. Det går också bra att göra en arbetsplatsnära stödinsats flera gånger för samma person.

16

17 Mer information om socialförsäkringen finns på Kundcenter för partner
Där finns broschyrer med övergripande information samt faktablad med fördjupad information om enskilda ärendeslag Kundcenter för partner


Ladda ner ppt "En enklare sjukförsäkringsprocess"

Liknande presentationer


Google-annonser