Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vilket stöd finns vid rehabilitering i arbetslivet?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vilket stöd finns vid rehabilitering i arbetslivet?"— Presentationens avskrift:

1 Vilket stöd finns vid rehabilitering i arbetslivet?
- Lars Strömberg, Småföretagarnas Riksförbund hälsar välkommen - Karolina Rydh, samordningsansvarig, Försäkringskassan presenterar det arbetsplatsnära stödet - Christel Blondin, från En Dag i Taget talar om rehabilitering vid alkohol- och drogproblem i arbetslivet

2 Presentation Karolina Rydh, lokalt samverkansansvarig
Lokalt Försäkringscenter i Växjö Sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning, handikappsersättning, assistansersättning, vårdbidrag och kontrollärenden

3 Arbetsplatsnära stöd Nytt bidrag till arbetsgivare för att förebygga och förkorta sjukfall bland anställda

4 Finns inte längre… Bidrag till företagshälsovård 2010
Bidrag till anordnare av företagshälsovård som kan tillhandahålla tjänster för att mediciniskt förebygga, utreda och behandla arbetsrelaterade och icke-arbetsrelaterade sjukdomar och skador. Syfte: Att öka anställdas möjligheter att återgå i arbete genom tidiga insatser

5 … nu gäller Arbetsplatsnära stöd
Arbetsplatsnära stöd ersätter Bidrag till företagshälsovård Förordning (2014:67) om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete Bidrag direkt till arbetsgivare Träder i kraft den 1 april

6 Tillgängliga medel 280 mkr perioden 2014-2017 30 mkr 2014 50 mkr 2015
Vad händer om pengar tar slut? 6 § Om tillgängliga medel inte räcker till ska Försäkringskassan göra en proportionell fördelning av medlen mellan sökande arbetsgivare den dagen medlen tar slut (Försäkringskassans författningssamling 2014:1)

7 Bidrag arbetsplatsnära stöd
Syfte att förebygga sjukfall och öka arbetstagares möjligheter att återgå i arbete Anordnaren som utför tjänsten ska vara godkänd av Försäkringskassan Lista över godkända anordnare:

8 Anordnare Ansökningsblankett för att bli godkänd anordnare kommer inom kort Kommer finnas under fliken sjukvård/företagshälsovård på

9 Villkor för att bli godkänd anordnare
Villkor för godkännande av anordnare 8 § En anordnare som ska utföra tjänster i form av arbetsplatsnära stödinsatser måste vara godkänd. För att godkännas ska anordnaren i denna verksamhet 1. kunna initiera lämpliga medicinska, rehabiliterande och arbetsanpassande åtgärder som är sådana som en arbetsgivare ska svara för enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) och 30 kap. socialförsäkringsbalken, 2. ha tillgång till samlad kompetens inom medicin och rehabilitering samt inom fyra av områdena arbetsorganisation, beteendevetenskap, ergonomi, hälsovetenskap och teknik, 3. vid utförandet av tjänsten ha kunskap om förhållandena på arbetstagarens arbetsplats och ha kunskap om arbetsgivarens skyldighet att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet med 3 kap. 2 a § arbetsmiljölagen, 4. tillhandahålla arbetsgivaren information om utförda arbetsplatsnära stödinsatser i den omfattning som arbetsgivaren behöver för sin redovisning enligt 15 § första stycket, och 5. på begäran av Försäkringskassan lämna sådana uppgifter som myndigheten behöver för kontroll av utbetalat bidrag.

10 Arbetsplatsnära stöd Utredande insats, inte medicinsk eller annan behandling En  arbetsplatsnära stödinsats innebär: Bedömning av funktion i förhållande till aktuella arbetsuppgifter Kartläggning av den anställdes hinder och resurser  Anordnaren ska ha kunskap om arbetsplatsen samt föra dialog med chef och anställd om lämpliga fortsatta insatser Övervägt arbetshjälpmedel, arbetsresor, anpassning, deltidssjukskrivning etc Regleras i Försäkringskassans föreskrifter 2014:1

11 När kan arbetsplatsnära stöd användas?
Stödet  kan användas till alla anställda vid till exempel Vid upprepad korttidsfrånvaro Vid signaler om ohälsa hos den anställde När arbetsförmågan är oklar i förhållande till arbetsuppgifter Om det finns risk för att det blir svårigheter för individen att återgå i arbete Om det finns risk för att det kan bli en långvarig sjukskrivning

12 Processen Arbetsgivaren väljer själv hur ofta de vill ansöka (t ex månadsvis, kvartalsvis, årsvis), men sista datum för ansökan för år 2014 är den 1 februari 2015. Bidrag lämnas för halva beloppet som arbetsgivaren betalat, men max 7000 kr per insats En arbetsgivare som ansöker om bidrag hämtar ansökningsblankett på FK:s webbplats och ska lämna uppgift om Vilken anordnare de använt Vilken anställd det gäller (pnr) Styrka det belopp som de betalat för tjänsten NFC Karlshamn godkänner anordnare och betalar ut bidrag Utbetalning av bidrag sker senast 45 dagar efter inkommen ansökan.


Ladda ner ppt "Vilket stöd finns vid rehabilitering i arbetslivet?"

Liknande presentationer


Google-annonser