Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Antibiotikaresistens Orsaker Konsekvenser Åtgärder Eva Melander, hygienläkare Verksamhetschef, Vårdhygien Skåne.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Antibiotikaresistens Orsaker Konsekvenser Åtgärder Eva Melander, hygienläkare Verksamhetschef, Vårdhygien Skåne."— Presentationens avskrift:

1 Antibiotikaresistens Orsaker Konsekvenser Åtgärder Eva Melander, hygienläkare Verksamhetschef, Vårdhygien Skåne

2 www.skane.se/strama

3 Upptäckt av antibiotika Enorma medicinska vinster –Minskad sjuklighet och dödlighet i bakteriella infektioner –Förutsättning för modern sjukvård Avancerad kirurgi Cytostatikabehandling Transplantationer Neonatalvård

4 Sulfa Tetracykliner Penicilliner Aminoglykosider Makrolider Glycopeptider Streptograminer Kloramfenikol Kinoloner Trimetoprim Linkosamider 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 Oxazolidinoner Introduktion av nya grupper av antibiotika Karbapenemer Cefalosporiner Lipopeptider

5 Antibiotikaresistens är en oundviklig konsekvens av antibiotikabehandling

6 Resistensutveckling Hur blir en bakterie resistent? –Mutation slumpartade punktmutationer –1/10 000 000 bakteriedelningar –Förvärvande av resistensgen Bakterien har förvärvat genetiskt material som medför resistens

7 Hur förvärvas resistensgener? Betydelse av resistensmekanism ”Kromosomal” genom celldelning/arv inom arten ”Överförbar” genetiskt material överförs mellan bakterier inom och mellan arter ofta plasmidmedierad

8 Resistensutveckling antibiotika bakterie som utvecklat resistens antibiotika Under antibiotikatryck selekteras resistenta bakterier fram: Normalflora och känslig flora slås ut och då lämnas nisch kvar för resistenta bakterier Selektion

9 Resistensutveckling Uppkomst Spontan mutation Utbyte av resistensgener mellan baktierier Selektion Under antibiotikatryck selekteras resistenta bakterier fram: Normalflora och känslig flora slås ut och då lämnas nisch kvar för resistenta bakterier Spridning Spridning mellan människor: familj, dagis, sjukvård Utbrott med spridningsbenägna stammar Endemisk situation

10 50 % 10 % TID 1 2 3 Andel resistenta stammar 4 Resistensutveckling

11 Antibiotikaresistenta bakterier - konsekvenser Ökad sjuklighet i bakteriella infektionssjukdomar Ökad dödlighet –pga fördröjda eller uteblivna behandlingsresultat Ökade kostnader –pga dyrare antibiotikabehandling, längre vårdtider och ökat behov av sjukvårdsresurser Förlorad förutsättning för modern sjukvård

12 ”Are you ready for a world without antibiotics?” ”New superbug found in UK hospitals” "Super-Bakterium" auch in Deutschland” ”The latest threat in war on antimicrobial resistance” The Lancet Infectious Diseases August 11, 2010 Spridning av totalresistenta E. coli/ K. pneumoniae från Indien till UK, USA och Tyskland Karbapenemaser – bryter ner alla betalaktamantibiotika

13 MRSA Meticillinresistenta Staphylococcus aureus Normalflora: hud, näsa, svalg Sårinfektion, bölder, sepsis Resistensen medför resistens mot samtliga penicilliner, cefalosporiner och karbapenemer Kromosomal (celldelning/arv) Ibland multiresistenta Resistensmekanism: utbytt penicillinbindande protein (PBP2a), betalaktamantibiotika kan ej binda in Miljö: Kan överleva länge (veckor)

14 Antibiotikaval vid meticillinsensitiva (MSSA) och meticillin resistenta S aureus (MRSA) MSSA säkert val före resistens- bestämning MRSA säkert val före resistens- bestämning Efter resistens- bestämning Ekvacillin Heracillin Zinacef Claforan Cefamox Tienam Meronem Tazocin Vancocin Zyvoxid Vancocin Zyvoxid Dalacin Fucidin Aminoglykosider Trimetoprimsulfa Kinoloner Rifampicin

15 Andel meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) i blododlingar 2009

16 Källa: Health Protection Agency. När England och Wales förlorade slaget mot MRSA Mindre av vårdplatser, isoleringsrum, personal, tid Mer av epidemiska MRSA-stammar (EMRSA-15 och 16)

17 Smittskydd Skåne 2010 - Eva Gustafsson

18

19 E faecium, E faecalis Bärarskap: Normalflora i tarm Låg sjukdomsframkallande förmåga UVI, sepsis, IVA-patienter Enterokocker naturligt resistenta mot de flesta antibiotika Vankomycinresistens medför stora behandlingsproblem Resistenmekanism: utbytt aminosyra i byggsten i cellväggen, vankomycin kan ej binda in Miljö: kan överleva länge (veckor) Svår att städa bort VRE Vankomycinresistenta enterokocker

20 Enterococcus faecium vankomycinresistens i blododlingar (VRE)

21 VRE i Sverige anmälda fall

22 E. coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus, Salmonella Bärarskap: Normalflora i tarm (även gris, kyckling, nötkreatur) Urinvägsinfektion, sepsis, mm Resistensen är överförbar mellan bakterier Ofta multiresistenta Resistensmekanism: Bakterien bildar ett enzym (betalaktamas) som bryter ner alla penicilliner och cefalosporiner Miljö: överlever kort tid ESBL (Extended Spectrum Betalactamase) producerande bakterier

23 E-coli Klebsiella Proteus ESBLMultiresistent ESBL Amimox Trimetoprim Selexid Furadantin Ciprofloxacin Cefadroxil Zinacef Claforan Fortum Tazocin Nebcina Tienam/Meronem Trimetoprom Furadantin Ciprofloxacin Nebcina Tienam Tienam/Meronem Antibiotikaval vid ESBL-produktion Extended Spectrum BetaLactamase = enzym som bryter ner betalaktamantibiotika

24 Klebsiella pneumoniae cefotaxim/ceftazidim resistens i blododlingar

25 Klebsiella pneumoniae karbapenemresistens i blododlingar 2009

26 Smittskydd Skåne 2010 - Eva Gustafsson

27 Vad gynnar spridning av resistenta bakterier? Selektion –Hög och ensidig antibiotikaförbrukning Spridning –Bristande hygienrutiner –Asymtomatiskt bärarskap –Spridningsbenägna bakteriestammar –Överbeläggning/trängsel –Hög arbetsbelastning/slarv med hygienrutiner

28 Hur förebygga spridning av resistenta bakterier i vården? Basala hygienrutiner –Gäller allt patientnära arbete Identifiera smittbärare (provtagning/screening av risk patienter) Misstänkta/kända smittbärare –Specifika vård-, städ-, tvätt-, avfalls-rutiner –Specifik placering: Isolering/enkelrum –Kommunikation/information Epidemiologisk övervakning

29 Ett bärarskap av resistenta bakterier syns inte. Smittvägen är kontaktsmitta. Gemensamma hygienregler för allt patientnära arbete i Region Skåne. Gäller alla personal-kategorier Därför:

30 HandhygienHanddesinfektion före och efter patientkontakt före rent och efter smutsigt arbete före användning av handskar inför rent arbete alltid efter användning av handskar Handtvätt med tvål och vatten när händerna känns smutsiga eller har synlig smuts alltid efter vård av patient med diarré och/eller kräkningar HandskarEngångshandskar ska användas vid risk för kontakt med kroppsvätskor och utsöndringar. SkyddskläderSkyddskläder ska användas vid risk för kontamination av arbetsdräkten. ArbetskläderI patientnära arbete ska arbetskläderna vara kortärmade och bytas dagligen eller oftare vid behov. Basala hygienrutiner

31 Riktlinjer för handläggning av patienter med resistenta bakterier på sjukhus i Region Skåne Provtagning – Vem? Hur? Placering av patient Rutiner på akuten, mottagning, vårdavdelningar Utarbetat av: Vårdhygien, Smittskydd och infektionsklinikerna i Skåne www.skane.se/vardhygien

32 Resistenta bakterier - smittspridning Ökad risk för smittspridning –Sår, eksem, hudlesioner –Katetrar, kanyler, CVK, (ej PVK) –KAD, RIK –Dränage, stomier, andra konstgjorda öppningar –Urin och faecesinkontinens –Diarré Överlevnad i miljön –Olika beroende på bakterie-art eller -typ

33 Vad föranleder provtagning av patient för MRB? Utlandsvård –Tidgare enbart MRSA. Nytt PM: MRB generellt Vård på vård- eller omsorgsenhet i Sverige med känd MRB spridning –Riktad screening för aktuell MRB –Just nu inga sjukhus med okontrollerad spridning Tidigare bärare av MRB –Ny inläggning på sjukhus

34 Vilka patienter ska screenas för MRB efter utlandsvård? Patient som under de senaste 6 månaderna vårdats/behandlats utomlands –på sjukhus, sjukhem eller barnhem under ett dygn eller mer –med avancerad poliklinisk behandling, tex hemodialys –för sår/hudskada, hudinfektion eller fått urinkateter insatt vid polikliniskt besök

35 Provtagning screening av utlandsvårdad patient MRB screen utlandsvård Yttre näsgången, svalg, perineum, rectum –4 COPAN pinnar, varav rectumprovet med synlig feaces på pinnen –Om de förekommer – ta även prov från Sår, eksem, hudlesioner, katetrar, infarter, stomier, andra konstgjorda öppningar –2 COPAN pinnar per lokal KAD –urin

36 Placering av patient med känd/misstänkt MRB Diskuteras alltid med vårdhygien/infektionskonsult Infektionsklinik – isolering Ordinarie vårdavdelning – isolering Ordinarie vårdavdelning – enkelrum med egen dusch och toalett Ordinarie vårdavdelning- samvård med andra patienter +egen toalett Placering beror på typ av bakterie och förekomst av riskfaktorer för spridning hos patienten

37 I. Isoleringsvård på infektions- klinik II. Isoleringsvård på respektive klinik III. Vård i eget rum med egen toalett Hygienkrav på patienten IV. Samvård med egen toalett Hygienkrav på patienten Misstänkt MRB efter utlandsvård Patienter med riskfaktorer Inga riskfaktorer MRSA misstänkt eller konstaterad Patienter med riskfaktorer Inga riskfaktorer Misstänkt MRSA Konstaterad MRSA efter samråd med Vårdhygien VRE misstänkt eller konstaterad Patienter med riskfaktorer Inga riskfaktorer ESBL misstänkt eller konstaterad Patienter med riskfaktorer Diarré, faeces- inkontinens, tarmstomi Patienter med riskfaktorer UrininkontinensK AD, RIK, dränage, omläggning s-krävande sår Inga riskfaktorer

38 Var ska patienten vårdas? Isoleringsvård –Vistas på rummet med stängd dörr Enkelrumsvård –Patienten får vistas i gemensamma utrymmen, förutsatt god följsamhet till givna hygienrutiner Samvård med andra patienter –Stor sal, egen toalett

39 Hygienkrav på patienten för vistelse i gemensamma lokaler Utvalda patienter med VRE eller ESBL som kan upprätthålla god personlig hygien och följa hygieninstruktioner kan vistas i gemensamma utrymmen Personal på vårdavdelningen informerar och kontrollerar att patienten kan följa hygieninstruktionerna. Patienten ska tillämpa noggrann handhygien med handdesinfektion och inte med sina händer vidröra KAD, dränage, sår etc. Patienten ska dagligen byta till rena kläder. KAD och dränage ska bäras under kläderna. Sår ska vara väl omlagda med rena täckande förband. Patienter som får vistas i gemensamma lokaler kan äta i gemensam matsal. Maten serveras av personalen. Patienten ska följa givna hygieninstruktioner (se 4.3 sid 7). Om inte riskfaktorer kan åtgärdas och patienten inte upprätthålla god hygien ska patienten vistas på vårdrummet

40 Vårdrutiner övrigt Specifika rutiner för –Städ –Tvätt –Mat –Avfall –Material/utrustning/hjälpmedel

41 Screening av personal/studenter Gäller enbart MRSA Personal, studerande, gästarbetande, forskare inför aktivt deltagande i patientvård Provtas om man Under de senaste 6 månaderna vårdats/behandlats utomlands eller där okontrollerad spridning av MRSA förekommer i Sverige –på sjukhus eller sjukhem ett dygn eller mer –med avancerad poliklinisk behandling tex hemodialys –för sår/hudskada, hudinfektion eller fått urinkateter insatt vid polikliniskt besök Under de senaste 6 månaderna arbetat eller praktiserat i vård och omsorg (inklusive äldreomsorg eller barnhem) utanför Sverige eller där okontrollerad spridning av MRSA förekommer i Sverige

42 www.skane.se/vardhygien

43 En svår balansgång Individens bästa Globala behovet av effektiva antbiotika Omdömesgill antibiotikaanvändning Butler C et al. JAC 2001; 48:435–440

44 Antibiotikaanvändning – när gör det nytta? Rädda liv Meningit Sepsis Pneumoni Utbredd streptokock- infektion Minska komplikationer Etmoidit, frontalsinuit Akut otit < 1 år Pyelonefrit Sårinfektioner Borrelia Lindra symtom Nedre UVI Uttalad faryngotonsillit Liten eller osäker effekt Maxillalrsinuit Lätt/måttlig faryngotonsillit Akut otit 2-16 år Mykoplasma- pneumoni Ingen effekt ÖLI ABU Akut bronkit Faryngotonsillit med neg odling

45 Använd terapiriktlinjer! Verksamt mot rätt bakteriella agens Når den vävnad som är infekterad Ingen onödig resistensutveckling Ingen onödig påverkan på normala bakteriefloran www.skane.se/lakemedelsradet

46 Vad göra? Nya antibiotika Rationell antibiotikaanvändning Skärpt hygien Identifiera riskpatienter Epidemiologisk övervakning

47 Ett framtida orosmoln?


Ladda ner ppt "Antibiotikaresistens Orsaker Konsekvenser Åtgärder Eva Melander, hygienläkare Verksamhetschef, Vårdhygien Skåne."

Liknande presentationer


Google-annonser