Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MRB Multiresistenta bakterier. De vanligaste MRB MRSA anmälninsplikt ESBL labanmälan VRE anmälningsplikt Clostridium difficile typ-027.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MRB Multiresistenta bakterier. De vanligaste MRB MRSA anmälninsplikt ESBL labanmälan VRE anmälningsplikt Clostridium difficile typ-027."— Presentationens avskrift:

1 MRB Multiresistenta bakterier

2 De vanligaste MRB MRSA anmälninsplikt ESBL labanmälan VRE anmälningsplikt Clostridium difficile typ-027

3 M.R.S.A

4 Staphylococcus aureus (gula stafylokocker) Vanligaste bakterierien i sårinfektioner 20-30% av alla människor bär dem på huden

5 MRSA Meticillin Resistent Staphylococcus Aureus Noterades på 1960-talet Dramatisk ökning under 1990-talet Över 50% av alla Staph. aureus i många delar av världen är MRSA Resistent mot de flesta antibiotika Förekommer endemiskt på vårdinrättningar över hela världen.

6 MRSA i Sverige Antal fall Årtal

7 MRSA i Västra Götaland Antal fall Årtal

8 MRSA i Skaraborg Årtal Antal fall

9 MRSA Ökad spridning medför stora konsekvenser med avseende på behandling, ökade vårdkostnader och lidande Kostnadseffektivt att ha strikta rutiner för att bekämpa spridning och tidig upptäckt

10 MRSA Spridning gynnas av bristande hygienrutiner, hög antibiotika-användning och riskfaktorer hos patienten Vanligaste smittvägen är kontaktsmitta via personalens händer Någon säker definition på smittfrihet finns inte

11

12 ESBL Extended Spectrum Beta Lactamase

13 Definition Enzym som medför att bakteriestammen är resistent mot 1:a, 2:a OCH 3:e generationens cefalosporiner Enzymet inaktiverar betalaktamantibiotika = penicilliner, cefalosporiner och karbapenemer. Ofta samtidigt resistens mot andra AB som kinoloner och trim-sulfa etc.

14 ESBL Anmälningspliktig enligt smittskyddslagen sedan 2007-02-01 Labanmälan till SMI, VG samt vårdhygien

15 ESBL STATISTIK

16 Vanligaste bakteriearter som bär på ESBL E.coli vanligaste art (68%) Klebsiella pneumoniae (14%) Proteus mirabilis,Enterobacter,Citrobacter,Serratia, Salmonella spp.

17 I vilka prover hittar man oftast ESBL? Urin Sår Blod Faeces särskilt vid screenodling ex. efter utlandsvård

18 ”Pandemin av CTX-M-typ” Canton R et al., 2006, 9:466-475

19 Turistundersökning 2008 Egypten, Thailand och Indien Ingen bar på ESBL innan 30 % efteråt

20 Kristianstad 2005 ESBL utbrott på sjukhus med förgrening till SÄBO Följt patienterna med odlingar i tre år Många har kvar den i tarmen Barn tappar bakterien fortare än vuxna

21 ESBL i Stockholm Huvudsakligen E-coli Litet utbrott på SÄBO 2002 2003 - ca.100 patienter 2006 - ca.300 patienter 2007 - ca.750 patienter 2008 - hittills ca. 680 patienter Enstaka små utbrott 5-20 patienter

22 Konsekvenser ESBL orsakar förhöjd mortalitet vid sepsis –Risk för försenad effektiv behandling Sannolikt förlängda vårdtider Ökade kostnader för vården Ökade kostnader för samhället

23  diarré, faecesinkontinens  urininkontinens  KAD/RIK  omläggningskrävande vätskande sår  tracheostoma  bukdränage, stomi, PEG  Antibiotikabehandling  hudlesioner  infarter Riskfaktorer f ö r smittspridning

24 VRE (Vancomycin resistenta enterokocker)

25 GRAM POSITIVA KOCKER Enterococcus faecalis Enterococcus faecium

26 Enterococcus farcalis & faecium Normalflora i tarmen Inte lika virulenta som ex. E-coli Orsakar sepsis, UVI, bukinfektion, meningit Naturligt resistenta mot diverse AB

27 VRE STATISTIK

28 Anmälningspliktig enligt SML from. 2000 År 2000-2006 20-35 fall/år i landet 2007 53 fall i landet 2008 hittills 435 fall i landet

29 Utbrott Västerås - hittills ca.50 patienter Stockholm - hittills över 300 patienter Varberg - hittills 29 patienter

30 Problem Mycket få behandlingsalternativ med registrerade preparat Risk för överföring av resistensgenen till MRSA

31 Smittvägar ESBL & VRE Faecal-oral smitta via kontakt –Diarré –Delad toalett –Dålig handhygien Livsmedelsburen –VRE har påvisats hos flera djurslag t.ex. gris, höns

32 Åtgärder Personal –Basala hygienrutiner Patienter –Få patienter per toalett –Instruktion om handhygien Uppmana patienter/anhöriga till god handhygien Ingen bufféservering


Ladda ner ppt "MRB Multiresistenta bakterier. De vanligaste MRB MRSA anmälninsplikt ESBL labanmälan VRE anmälningsplikt Clostridium difficile typ-027."

Liknande presentationer


Google-annonser