Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KIV KIV är en regiongemensam katalog för säker elektronisk kommunikation och kvalitetssäkrad informationsmängd. Genom KIV erhålls en enhetlig informationsmängd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KIV KIV är en regiongemensam katalog för säker elektronisk kommunikation och kvalitetssäkrad informationsmängd. Genom KIV erhålls en enhetlig informationsmängd."— Presentationens avskrift:

1

2 KIV KIV är en regiongemensam katalog för säker elektronisk kommunikation och kvalitetssäkrad informationsmängd. Genom KIV erhålls en enhetlig informationsmängd vad gäller enheter och personer. KIV blir en del i regionens informationsstruktur och blir ”master” till andra system och kataloger där motsvarande uppgifter ingår. KIV kommer att vara en del av den nationella samverkan vad gäller kataloger så att regionens verksamheter får tillgång till uppgifter om enheter och personer inom svensk hälso- och sjukvård och omsorg.

3 Nationell samverkan KIV kommer att vara en del av den nationella samverkan vad gäller kataloger så att regionens verksamheter får tillgång till uppgifter om enheter och personal inom svensk hälso- och sjukvård. Här kan man berätta mer om det nationella arbetet med katalog och hur det ser ut i andra delar av landet Även hur vi skall kunna ansluta oss till nationell katalog och hur långt arbetet med detta kommit och vad som krävs

4 Katalog en verksamhetsfråga
Vårdcentral Apotek Ambulans Sjukhus Försäkringskassan Kommunal vård Privata vårdgivare Hemmet Sökning av uppgifter om enheter och personer: att säkert och entydigt finna namn, adresser mm för vårdgivare och enheter utifrån olika sökkriterier för VGR, kommuner, andra landsting och patienter

5 KIV - Projektorganisation
Projektägare/Uppdragsgivare Gösta Malmer Regional styrgrupp/beslutsgrupp Projektledare Projektledningsgrupp Projektgrupp Projektgrupp Här skulle vi kanske sätta namn i rutorna och berätta lite grand om organisationen och vilka som ingår Projketägare - Gösta Malmer Styrgrupp: Uppdragsgivarens representant, ordförande och sammankallande Inger Wejerfelt IT-strategiska enheten, Representanter från verksmaheten Kjell FOgelberg Kurt Liljeqvist Central ekonomienhet, Marianne Ahlroth Personalstrategisk enhet Lars Lindsköld SÄS, Styrgruppsordförande för DRA (Radiologiprojektet) Regional projektledare Carina Franzén IT-centrum Projketledare - Carina Franzén Projketgrupp - Carina F, Eva H, Tomas G och Hillevi G, delprojketledare och representant för Palett. Vidare kan vi kanske prata lite om projektplanen vad som är viktigt Förvaltningschef Uppdragsmott Förvaltningschef Uppdragsmott Förvaltningschef Uppdragsmott Delprojektledare Delprojektgrupp Delprojektledare Delprojektgrupp Delprojektledare Delprojektgrupp

6 KIV - Delprojektledarens roll
Beskriva adekvat projektorganisation samt resursbehov Deltaga i delprojektmöten Lämna statusrapport för lokalt KIV-arbete Informera – förankra i lokala projektgruppen Ta fram lokal projektplan Starta en projektgrupp inom förvaltningen Beskriva förvaltningens organisation samt efter förvaltningsbeslut ombesörja grundregistrering i KIV Rekrytera katalogadministratör/-er Utbilda och samordna katalogadministratörer Kvalitetssäkra uppgifterna i katalogen Omfattning Tidsplan uppgifter ansvar Kvalifikationer katalogansvarig och registeransvarig mm

7 Generell katalogstruktur
Länsnivå KIV/VGL Objektet ORGANISATION ett unikt organisationsnummer, d v s VGR Organisation KIV/Kommuner Organisation KIV/Privata vårdg Organisation KIV/VGR Enhet nivå 1 ”Förvaltning” Enhet nivå 1 ”Förvaltning” Enhet nivå 1 ”Förvaltning” Enhet nivå 2-10 Personer Anställning

8

9 Projekt- och systemkopplingar
KIV/VGR E-post Västfolket Palett Nuvarande LäkIT Dokha dokumenthantering Beh o kontr Div vårdsystem AD Active Directory APK arbetsplatskoder Kommande

10 Grundregistrering - Underhåll
Alla enheter registreras manuellt Alla personer får vissa uppgifter automatiskt - resten registreras manuellt Då en person anställs och registreras i lönesystemet Palett, förs uppgifter om personnummer, anställningsdatum o s v över med automatik till KIV. Namn kontrolleras automatiskt via Västfolket Hur skall arbetet gå till? Vi har redan tagit vissa uppgifter från APT Hur omfattande är det?? Finns det saker som kommer att underlätta arbetet? Finns det saker som kan göra att arbetet blir svårt eller försenas? Det är inte klart att ”pling” går från Palett till KIV men ÖNSKVÄRT. Vet ej när det skall bestämmas hur ”plingar” åt olika håll går.

11 Användargränssnitt Kataloginnehållet måste vara korrekt så att den nationella katalogpolicyn efterlevs. Därför måste katalogens användargränssnitt (både för uppdatering/förvalt- ning och sökning) vara väl utvecklat med bra sökfunktioner genom: kontroll gentemot regelverk (enligt bilagorna), d v s inte kunna registrera felaktiga uppgifter eller inte utelämna obligatoriska uppgifter registrering får bara göras av vissa användare information som hämtats från andra system får inte ändras i katalogen, förutom markering av personers tilltalsnamn Hur skall arbetet gå till? Vi har redan tagit vissa uppgifter från APT Hur omfattande är det?? Finns det saker som kommer att underlätta arbetet? Finns det saker som kan göra att arbetet blir svårt eller försenas? Det är inte klart att ”pling” går från Palett till KIV men ÖNSKVÄRT. Vet ej när det skall bestämmas hur ”plingar” åt olika håll går.

12 Regional sökfunktion Dubbelarbete/dubbellagring kan undvikas om katalogen används som en regiongemensam sökfunktion. Här bör vi prata om sökfunktionen som ej ännu är klar. Ge exempel på vad man skulle kunna söka på och be om önskemål

13 Behörigheter Behörigheter i KIV finns på olika nivåer:
för systemförvaltning, för katalogadministration/registrering, för sökning ….. De som har registreringsbehörighet för ett speciellt område, ex. en förvaltning, kommer ej åt att registrera uppgifter för en annan förvaltning Hur löser programmet behörigheter??? Med olika login skall man bara har behörighet till sin enhet. Vad innebär de olika behörigheterna? Hur kommer detta fungera i praktiken?

14 Ärvda uppgifter Vissa uppgifter kommer att ärvas: Alla adresser (Faktura, besök, intern, leverans, post) Ansvarsområdeskod, Arbetsplatskod Drift och juridisk form Edi-kod, EAN-kod E-postadress Hemsida HSA-id Län -kod Nivå Ägarform mm Kanske kunna visa på ett exempel

15 Speciella koder Nationella HSA-bilagor: Regionala koder:
Bilaga 4: Klassificering av verksamhet Bilaga 6: Ägarform och Drift/Juridisk-form Bilaga 8: Klassificering av specialitet Bilaga 9: Klassificering av roll/funktion Bilaga 10: HSA-titel Bilaga 11: Läns kod/namn Bilaga 12: Språkkunskaper Bilaga 13: Funktionsansvar Ao3 –Ansvarsområdeskod SSYK – Svensk standard för yrkesklassificering Ansvarsnummer VGR-id (genereras i KIV) HSA-id (genereras i KIV) Här kan du säkert säga massor och vi kan visa aktuell bilaga Vissa av bilagorna är ju inte aktuella just nu eftersom de berör personer. Nationella bilagor.

16 KIV Informationsvägar
Inloggning: kolla Lösen: nyfiken

17

18


Ladda ner ppt "KIV KIV är en regiongemensam katalog för säker elektronisk kommunikation och kvalitetssäkrad informationsmängd. Genom KIV erhålls en enhetlig informationsmängd."

Liknande presentationer


Google-annonser