Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Avfall och dess logistik

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Avfall och dess logistik"— Presentationens avskrift:

1 Avfall och dess logistik
Hervé Corvellec Institution för Service Management och tjänstevetenskap Lunds Universitet & GRI, Göteborgs universitet

2 Innehåll Vad är avfall Hur hanteras avfall? Avfall i rörelse
Logistiska samspel Integrerade sociotekniska nätverk

3 1. Vad är avfall?

4 Etymologi Avfall: av + fall (cf Abfall på tyska)
Déchets: dé (markera en separation) + choir (gammal franska för att falla) Waste: ej använt på ett effektivt sätt

5 Miljöbalk (1998:808) 15 kap Avfall och producentansvar
1 § Med avfall avses varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med.

6 Miljöbalk (1998:808) 15 kap Avfall och producentansvar
1 § (fortsättning) Ett ämne eller föremål ska anses vara en biprodukt i stället för avfall, om ämnet eller föremålet har uppkommit i en tillverkningsprocess där huvudsyftet inte är att producera ämnet eller föremålet, kan användas direkt utan någon annan bearbetning än den bearbetning som är normal i industriell praxis, och kommer att fortsätta att användas på ett sätt som är hälso- och miljömässigt godtagbart och som inte strider mot lag eller annan författning. Ett ämne eller föremål som blivit avfall upphör att vara avfall, om det har hanterats på ett sätt som innebär återvinning och uppfyller krav i fråga om fortsatt användning enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 9 eller 28 §. Lag (2011:734).

7 95,6 miljoner ton icke-farligt avfall i Sverige.
Mineralavfall står för 62 miljoner ton (65%), varav 59 miljoner ton kommer från gruvindustrin och 2,2 miljoner ton från byggsektorn. Hushållen gav upphov till 4 miljoner (4%) ton icke-farligt avfall Källa: Naturvårdsverket

8 2. Hur hanteras avfall?

9 Ansvarsfördelning Det primära ansvaret ligger hos den som producerar avfall Men: Producentansvar: förpackningar / däck / returpapper / bilar / elektriska och elektroniska produkter (inklusive glödlampor) / batterier / läkemedel / radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor Kommunalt ansvar: MB, 15 kap 11 § För varje kommun skall det finnas en renhållningsordning som skall innehålla de föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen och en avfallsplan. (…) Avfallsplanen skall innehålla uppgifter om avfall inom kommunen och om kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. Monopol på hushållsavfall inom kommunens gränser Övrigt hanteras på avfallsmarknaden. Delvis på export.

10 Avfallshierarkin Källa: Lunds Renhållningsverk

11 Principen om självförsörjning och närhet
Europeisk direktiv om avfall (2008/98/EG) – Artikel 16 Medlemsstaterna ska, i samarbete med andra medlemsstater om det är nödvändigt eller tillrådligt, vidta lämpliga åtgärder för att upprätta ett sammanhängande och ändamålsenligt utformat nätverk av anläggningar för bortskaffande av avfall och anläggningar för återvinning av blandat kommunalt avfall som samlats in från privata hushåll, inbegripet när insamlingen även omfattar sådant avfall från andra producenter, med beaktande av bästa tillgängliga teknik. Med avvikelse från förordning (EG) nr 1013/2006 får medlemsstaterna, i syfte att skydda sitt nätverk, begränsa inkommande transporter av avfall som är avsedda för förbränningsanläggningar och som klassificeras som återvinning, om det har fastställts att sådana transporter skulle få till följd att nationellt avfall måste bortskaffas eller att avfall måste behandlas på ett sätt som inte är förenligt med deras avfallsplaner. Medlemsstaterna ska anmäla sådana beslut till kommissionen. Medlemsstaterna får även begränsa utgående transporter av avfall av de miljöskäl som anges i förordning (EG) nr 1013/2006.

12 3. Avfalls i rörelser

13 Postkonsumtionshushållsbeteende

14 I hemmet och på kontoret

15 Utanför hemmet

16 Nära hemmet

17 Återvinningsstationer

18 Återvinningscentraler

19 Förbränningsanläggningar

20 Även…

21

22 Och tyvärr, också …

23 4. Logistiska samspel

24 Omvänd logistik (reverse logistics)
Omvänd logistik är enligt Council of Supply Chain Management Professionals - “Ett speciellt segment inom logistiken som fokuserar på förflyttningen och styrningen av produkter och resurser efter att försäljning och leverans till kund har skett. Det inkluderar returer för reparation och/eller kredit” (p. 126, CSCMP 2006)

25 Förenklad avfallslogistik
Insamling (Omlastning) Transport Behandling

26 Samspelande logik Politiska beslut
Juridiska regler: tillstånd och detaljregler Ekonomiska kalkyler Tekniska val Samhälleliga narrativer Privata beteenden Företagsstrategier Moral och etik Symboliska handlingar Miljömässiga ambitioner

27 Samhälliga narrativer
Kasta mera! (fram till 1970) Minska deponi (sedan 1970) Neutralisera miljörisker (sedan 1980) Utvinn energi (sedan 1978) Återvinn förpackningar (sedan 1994) Återvinn mer (sedan 2000) Förebygg avfall (sedan 2005) Se: Corvellec, Hervé, & Hultman, Johan (2012) From ‘Less Landfilling’ to ‘Wasting Less’: Societal narratives, socio-materiality, and organizations. Journal of Organizational Change Management, 25(2):

28 Politiska beslut Avfallshierarkin Närhetsprincipen
Delat ansvar mellan producenterna, kommunerna, och avfallsproducenterna

29 Lagstiftning 1/2 Avfallsförordningen reglerar frågor som när det behövs tillstånd för att transportera avfall inom Sverige Anmälan respektive tillståndsansökan ska göras hos länsstyrelsen i det län där din verksamhet har sitt säte eller där ni bedriver den huvudsakliga delen av verksamheten. Om avfall ska transporteras över Sveriges gränser kan det behöva anmälas och godkännas innan transporterna påbörjas. Naturvårdsverket är behörig och vägledande myndighet när det gäller avfall som skickas till och från Sverige. Källa: Naturvårdsverket

30 Lagstiftning 2/2 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU; efter en Europeisk direktiv) Principen om likabehandling innebär att alla leverantörer ska ges så lika förutsättningar som möjligt. Alla måste till exempel få den information som är relevant för upphandlingen. Principen om icke-diskriminering innebär att upphandlande myndighet/enhet vid utformande av förfrågningsunderlag inte får införa krav som enbart svenska företag känner till eller kan utföra. Principen om transparens innebär att upphandlingsprocessen ska kännetecknas av öppenhet och förutsebarhet. För att anbudsgivarna ska ges samma förutsättningar för anbudsgivning måste förfrågningsunderlaget vara klart och tydligt och innehålla samtliga krav på det som ska upphandlas. Proportionalitetsprincipen innebär att upphandlande myndighet/enhet inte får ställa större krav på leverantören eller leveransen än vad som behövs och vad som får anses vara ändamålsenligt för den aktuella upphandlingen. Kraven måste alltså ha ett naturligt samband med och stå i proportion till det behov som ska täckas. Principen om ömsesidigt erkännande innebär bland annat att intyg, betyg och certifikat som utfärdats av behöriga myndigheter i något annat EU-medlemsland även måste godtas i Sverige. En upphandlande myndighet/enhet ska enligt denna princip godta varor och tjänster från ekonomiska aktörer under förutsättning att dessa godtas och säljs i annat EU-land. Källa: Wikipedia/se även Konkurrensverket

31 Avfallsbolagen affärsmodell
Corvellec, Hervé, Bramryd, Torleif & Hultman, Johan (2012) The business model of solid waste management in Sweden: A case study of two municipally-owned companies. Waste Management & Research, 30(5):

32 Interagerande marknader
Corvellec, Hervé, Bramryd, Torleif (2012) The multiple market-exposure of waste management companies: A case study of two Swedish municipally owned companies. Waste Management, 32(9):

33 Föränderlig avfallssociomaterialitet
Sociomaterial: ett material vars definition beror på produktions-, distributions- och konsumtions-föreställningar och handlingar Avfallets mobilitet kopplad till definitioner av avfallets socio-materialitet.

34 5. Integrerade sociotekniska nätverk

35 Integrerade sociotekniska nätverk

36 Integrerade sociotekniska nätverk

37 Integrerade sociotekniska nätverk

38 Integrerade sociotekniska nätverk

39 Integrerade sociotekniska nätverk

40 ”Crossing Points” Avfallets rörelse innebär att Avfall byter ägare
Ansvaret förflyttas Avfall lyder under ny regim för mobilitet

41 “Embeddedness” Logistik som teknik (tex ruttoptimering) är inbäddad i en rad sociala dimensioner Att lära sig hantera denna “embeddedness” är en förutsättning för effektiv logistikledning

42 Tack för uppmärksamheten


Ladda ner ppt "Avfall och dess logistik"

Liknande presentationer


Google-annonser